Våra kärnvärden - Göteborg Energi

advertisement
Göteborg Energi – Göteborgarnas energibolag
2014 i korthet
Våra kärnvärden
Ansvar
•
•
•
•
•
•
Hög leveranssäkerhet
Prisvärd energi
Bättre avbrottsinformation
Ökad prisdialog med våra kunder
Effektiv energiproduktion
Leveranssäker energiförsörjning under
genomförandet av Västsvenska paketet
Affärsidé
Vi är ett komplett energi­företag med stark miljöprofil
som tillsammans med våra kunder skapar hållbara energi­
lösningar i dag och i morgon.
5
Placering som vår kundservice
för elhandel fick i den så kallade
Bright Index-mätningen.
Hållbarhet
•
•
•
•
•
13
Offensiv energieffektivisering
Hållbara medarbetare
Utvecklingen av miljöprodukter ökar
GoBiGas levererar
Elnätsförlusterna minskar
Placering bland landets billigaste elnäts­
företag i Sveriges 290 kommuner enligt
Nils Holgersson-undersökningen.
Utveckling
Forskningsprojekt
• Chalmerssamarbetet
• Forskningsstiftelsen
• Branschforskning
Utvecklingsprojekt
• Hållbart boende
• Hållbara transporter
• Hållbara energisystem
GoBiGas
GoBiGas, världens första
demonstrations­anläggning
för storskalig produktion
av biogas, driftsattes under
året och började leverera
biogas i gasnätet.
•
15
Placering bland landets billigaste
fjärrvärme­leverantörer av totalt 256
enligt Nils Holgersson-undersökningen.
Vision: För ett hållbart
Göteborgssamhälle
www.goteborgenergi.se
Medarbetare
Fjärrvärme
800
600
400
200
0
järrärme
Göteborg Energi har
byggklara tillstånd för
tretton vindkraftverk
mkr och nio i
i Skottfjället
1 800
Töreboda.
6 036
290
Vid årsskiftet 2014/2015 hade Göteborg Energi 1 083 anställda,
35 procent av dessa är kvinnor och 65 procent är män.
Övrigt
1 200
miljoner kronor uppgick
omsättningen till 2014.
600
0
Övr
NaturgasElektromagnetisk strålning från elnäts­anläggningar
handel
har minskat. Miljömålet omFjärratt åtgärda sju
Datavärme redan under
anläggningar till 2016 har uppnåtts
och teleElnät
2014.
kommunikation
19
miljoner kronor blev
2010 2011 2012 2013 2014
resultatet 2014.
EBITDA
Resultat efter finans
egna anläggningar för fjärrvärme och fyra för
kraftvärmeproduktion ryms i Göteborg Energis
verksamhet.
Bi
Elhandel
Ekonomi
Omsättning och resultat
mkr
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2010
2011
2012
2013
2014
Skuldsättningsgrad
mkr
1 800
mkr
mkr
6 000
6 000
1 500
5 000
1 200
4 000
4 000
900
3 000
600
2 000
2 000
300
1 000
0
Nettoomsättning
Resultat efter finans
EBITDA
00
20
2 05
20005
2006
20 06
2007
20 07
2008
20 08
2009
20 09
2010
2010
2011
20 11
2012
20 12
2013
20 13
201
144
mkr
000
Vindkraft
Eget kapital,
Räntebärande
skuldermkr
Investeringar per produktområde
%%
130
45
120
110
30
100
90
15
80
70
0
60
Soliditet, %
Skuldsättningsgrad
Omsättning per produktområde
mkr
Övrigt
mkr
mkr
8 000
Övrigt 700
900
9 000
Elnät
Naturgas600
800
8 000
handel
Fjärr7006 000
7 000
500
Datavärme
600
6 000
och tele400
Elnät
4
000
500
5 000
kommunikation
300
400
4 000
200
3002 000
3 000
200
2 000
Biogas 100
100
1 000
Fjärrvärme
0
0
2010 2011 2012 2013 2014
2009 2010
0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Elhandel
Nettoomsättning
Koldioxid, kiloton
Resultat
Kväveoxid, ton
kom
2011
2012
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella post
www.goteborgenergi.se
mkr
2010
2011
EBITDA
2012
2013
2014
Övrigt
Naturgashandel
Resultat efter finans
Hållbarhetsredovisning
2011
2012
2013
2014
5 000
600
2 000 4 000
300
3 000
0 2 000
0
1 000
Nettoomsättning
Resultat efter finans
EBITDA
0
Eget kapital, mkr
05
20
Räntebärande skulder
Skuldsättningsgrad
Göteborg Energi fick den högsta graden i Göteborgs
Stads utmärkelse Cykelvänlig arbetsplats.
38 %
mkr
Totala utsläpp
9 000
700
8 000
600
7 000
500
6 000
400
5 000
300
4 000
Målet är att fasa ut 50 procent
200
3 000
av befintliga särskilt farliga
100
2 000
kemikalier till 2016 jämfört med
0
1 000
2010 2011 2012 2013 2014
2013. Under 2014 har vi redan
0
nått 2004
38 procent.
2005 2006 2007 2008 2009
2010kiloton
2011 2012 2013
Koldioxid,
Nettoomsättning
Soliditet, %
130
120
110
15
100
90
080
70
60
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
2010
%
30
20
0
mkr
6 000
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
2 000
4 000
Biogas
%
45
05
4 000
mkr
6 000
20
1
Långsiktig finansiell stabilitet är en förutsättning för
Elhandel
att driva verksamheten mot
mer hållbara energi­
lösningar, säkra trygga och prisvärda leveranser och
bidra till Göteborgs utveckling.
Göteborg Energi är branschbäst mkr
inom kategorin Teknik – kommunala1 800
energibolag i Universums
1 500
undersökning bland studenter som
studerar till högskoleingenjörer och 1 200
civilingenjörer.
900
6 000
Dataoch telekommunikation
Eget kapital och soliditet
Hållbarhet är ledstjärnan när det handlar om att
förse göteborgarna med energi och att bidra till
stadens utveckling på lång sikt. Allt ur ett socialt,
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
mkr
8 000
Övrigt
Fjärrvärme
Elnät
20
0
0
Resultat
121
mkr
mkr
900
8 000
800
700
6 000
600
4 000
500
400
GWh förnybar el levererades
2 000
300
av Göteborg
Energi under året.
200
0
100
2009 2010 2011
0
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Kväveoxid, ton
Så långa är våra nät
32 km
325 km
1 200 km
9 000 km
Fjärrkylanätet
Gasnätet
Fjärrvärmenätet
Elnätet
Medelavbrottstiden per elnätskund (mål max 20 min)
Kunder som anslöt sig till gasnätet (totalt 8 500)
18
19
Procent flerbostadshus som är fjärrvärmeanslutna i Göteborg
Nya kunder inom elhandel under året
90
4 000
Vill du veta mer?
Läs Göteborg Energis årsredovisning 2014
2012
www.goteborgenergi.se
2013
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards