Sofie Allared
Page 1(6)
7/15/2017
HEMTENTA I CDT212 VETENSKAPSMETODIK 2010
VETENSKAPSTEORI
1. VETENSKAP, KUNSKAP, SANNING
Vad är vetenskapsteori och varför läser vi den?
Vetenskapsteori handlar om hur vetenskapliga undersökningars olika delar går till och
undersöker hur giltiga dessa är från olika utgångspunkter. Några utav utgångspunkter är
kunskapsteori, logik, vetenskapliga metoder och metafysik.
Vi läser denna kurs för att lära oss om vetenskapens idéhistoria, vetenskapsteoretiska
begrepp och problemställningar. Lära oss förstå och diskutera olika typer av texter. Veta
hur man söker information och att vara källkritiska. Lära oss att skriva, presentera och
granska rapporter samt opponera mot andra rapporter. Det står även i högskolelagen att vi
ska läsa denna kurs.
Vad är sanning?
Det finns flera olika teorier om vad som definierar sanning. Korrespondensteorin säger att
något är sant om och endas om det finns en verklig motsvarighet. Alltså om det finns en
motsvarighet som finns i verkligheten. T ex ”det finns ett hus som är rött”, och om det
finns någonstans ett hus som är rött i verkligheten är utsagan sann.
Koherensteorin handlar om att något är sant om det är förenligt med andra saker vi redan
uttalar för att vara sanna. T ex matematik bygger på detta när man vill bevisa något, för
det bygger på satser som redan är sanna.
Pragmatisk teori om sanningen handlar om att något är sant om det fungerar i praktiken,
alltså något som det finns en nyttig användning för. T ex om någon säger ”du kommer att
må bättre av att börja motionera”, det är sant endast om motionens konsekvenser gör att
du verkligen mår bättre.
Vad är kunskap?
Kunskap är enligt Platon ”sann, rättfärdigad tro”. Alltså kunskapen ska vara sann, man
ska vara övertygad om att den är sann och det ska finns rimliga argument för att tro att
den är sann.
När kunskapen har accepterats av forskarsamhället får den kallas för vetenskaplig
kunskap. Det finns speciella regler för hur den kunskapen ska ha uppkommit samt att
resultatet ska vara kommunicerbart och prövbart.
När det talas om praktikerkunskap så innebär det att kunskapen är för konkreta situationer
och för att kunna göra ett bra och effektivt handlande. T ex rutiner för hur man ska sköta
sitt jobb.
Man brukar säga ett en expert, har expertkunskap inom ett visst område. Alltså personen
kan så gott som allt inom ett visst ämne. Det här citatet av Niels Bohr förklarar detta
1
Sofie Allared
Page 2(6)
7/15/2017
väldigt bra, ”En expert är en person som har gjort alla misstag som är möjliga på ett
begränsat område”.
Vad är vetenskap?
Vetenskap är resultatet av forskning. Kunskap som är verifierad och framtagen genom
vetenskapliga metoder så som observationer av ett fenomen, där samband undersöks och
hypoteser testas. Man måste kunna ompröva och reproducera vetenskapliga resultat.
Vetenskapen är något som kontinuerligt utvecklas. Det vi vet idag är mer än vad vi visste
igår, eller i alla fall annorlunda än tidigare. Sanningar är inte säkert, utan de är
provisoriska som Popper säger. En vetenskaplig teori kan man därför aldrig säga är någon
definitivt säker kunskap.
Beskriv relation mellan forskning och vetenskap.
Forskningen är själva processen och sökande efter ny kunskap. Forskningsresultatet är
vetenskap. Genom att forskning är en iterativ process, så är vetenskapliga sanningar
endas temporära.
2. LOGISKA ARGUMENT OCH KRITISKT TÄNKANDE
Vad är deduktion? Ge exempel.
Deduktion utgår från det generella, undersöker detta för att gör det till något som gäller
för det enskild. Deduktion utgår från en eller flera premisser för att härleda en slutsats.
Det säger ingenting om att premisserna är sanna eller falska, utan bara at de härledas till
slutsatsen. Ett exempel är:
Premiss: Alla får är vita.
Premiss: Detta är ett får.
Slutsats: Alltså är den vit.
Vad är empirisk induktion? Ge exempel.
Det utgår från de enskilda fallen, undersöker dessa och gör det till något som gäller
generellt. Detta används mycket inom matematik, för att bevis att vissa matematiska
formler är sanna utan att behöva räkna ut varenda enskilt fall. Ett exempel på empirisk
induktion är om vi observerar att alla får som vi observerade är vita. Drar vi en slutsats att
alla får är vita.
Vilken roll spelar induktion och deduktion i vetenskaplig
forskning?
Induktion och deduktion spelar en stor roll i den vetenskapliga forskningen. Utifrån
befintliga teorier och observationer använde man sig av induktion för att få fram en
hypotes. Därefter använder man sig av deduktion för att skapa förutsägelser. Sedan utförs
nya observationer och tester därifrån kanske man måste ändra hypotesen något eller
kanske ändra den helt, då måste man börja om från början. Annars om de nya
observationerna och testerna överensstämmer med hypotesen är den befintliga teorin
bekräftad.
2
Sofie Allared
Page 3(6)
7/15/2017
Vad är hypotetiskt-deduktiva metoden?
Hypotetiskt-deduktiva metoden beskriver hur den vetenskapliga metoden empirisk
vetenskap fungerar. Den utgår från att formulera en eller flera hypoteser. Därefter utifrån
dem härleda logiskt dess konsekvenser. Slutligen kontrollerar om verkligheten stämmer
överens med de konsekvenser som tidigare tagits fram.
3. KOMMUNIKATION, FÖRKLARINGAR OCH TEORIER
Vad är kommunikation?
Kommunikation är överföring av information från en eller flera sändare till en eller flera
mottagare. Det finns massor av sätt att kommunicera på t ex med hjälp av språk, signaler,
kroppsspråk, beröring, lukter, symboler m.m.
Varför är den viktig?
För att vi ska kunna leva och samarbeta med andra människor. Kunna känns igen faror
när vi ser det eller hör det (t ex en björn). Det är väldigt viktigt med kommunikation för
att se till att det inte blir några missförstånd mellan oss människor. Konflikter beror oftast
på dålig kommunikation. Detta kan bero på att vi har olika referensramar och att vi inte
kan läsa varandras tankar. Det kan vara skillnad på att förstå vad en person sa och vad
personen verkligen menade.
Beskriv relation mellan språk och kommunikation.
Vi använder oftast språket när vi vill kommunicera med andra människor. Det är ett utav
alla sätt som det finns att kommunicera på. Det handlar mycket om att vara tydlig när
man använder enbart språket för att kommunicera. Allt som någon läser eller hör tolkas
och det kan ofta tolkas på flera olika sätt. T ex vi arbetar tillsammans mot ett rättvisare
samhälle. Det kan både tolkas som om vi vill ha ett rättvisare samhälle eller att vi emot
ett rättvisare samhälle. Det man skulle kunna skriva är: Vi arbetar tillsammans för att
komma fram till ett mer rättvist samhälle. Därför är det viktigt att tänka på, om det man
säger eller skriver kan tolkas på något annat sätt än det man verkligen menar. Genom att
tänka på det och vara extra tydlig kan man undvika onödiga missförstånd.
Beskriv de viktigaste vetenskapsteoretiska traditioner.
Under antiken ansåg Platon att endast i en abstrakt tankevärld existerar den perfekta
sanningen. Det vi ser är bara avbildningar och ofullständiga reflektioner. Aristoteles
ansåg att logiska resonemang och tankeexperiment framförallt var vetenskaplig
forskning. Under medeltiden fanns många av de tidigare resonemangen kvar. Premisserna
man resonerade ifrån eller det man sökte var framförallt de absoluta sanningarna, de som
var angivna av Gud. Empiristerna var mera vetenskaplig praktik och teori. Några
exempel är den nya världsbilden och de praktiska resultaten av Newton. Under denna tid
använde de sig mycket av observationer, experiment och induktion. Kontinentalskolan
handlade mycket om rationalism och empirism. Empirism, det som kan betraktas som
tillförlitligt är endast det som bevisats erfarenhetsmässigt. Nutiden handlar det om
positivism, hermeneutik och kritisk rationalism. Positivism handlar om utifrån empiriska
objektiva observationer fastställa vetenskaplig kunskap. Hermeneutiken handlar mera
tolkningar av verkligheten och subjektiv förståelse.
3
Sofie Allared
Page 4(6)
7/15/2017
Vad handlar ”vetenskapernas krig” om?
Det var ett krig mellan kulturvetenskapen och naturvetenskapen. Det var
postmodernismen som förkastade att vetenskapen var sökandet efter sanningen om
världen. Postmodernismen var anti-vetenskaplig, anti-filosofisk och generellt antirationell. Naturen spelade ingen stor roll när det gällde att ta fram vetenskaplig kunskap,
det handlade mer om kulturen och att vetenskapen var socialt konstruerat. Fysikern Alan
Sokal skrev ihop en bluffartikel på postmodernt sätt och skickade in den till tidskriften
Social Text. Det var för att se om de skulle publicera denna artikel med enbart nonsens,
bara för att den lät bra och hade redaktörens ideologiska fördomar. Vilket de gjorde 1996.
Samtidigt skrev Sokal i annan tidskrift om den artikeln att den byggde på bland annat de
löjligaste citaten han kunna hitta kring fysik och matematik. Genom denna bluffaffär så
utbröt den stor kontrovers i den amerikanska akademiska världen. Denna fick namnet
”Science Wars”, vetenskapskriget.
Hur och när använder man kvantitativa, respektive kvalitativa
metoder?
Kvantitativa metoder används för att söka kunskap som gäller för hela populationer och
när populationen är för stor att undersöka i sin helhet. Det kan svara på frågorna om hur
mycket och hur ofta. Det är oftast till för att kunna generalisera och testa teorier. Man kan
använda sig av intervjuer som är strukturerade och standardiserade, enkätformulär eller
frekvensmätningar för att undersöka med kvantitativa metoder.
Kvalitativa metoder används för att generera hypoteser mera än att testa dem. Det kan ge
svar på frågorna om varför och hur. Det är oftast till för att kunna förstå, tolka och
förklara enskilda fall. Observationer, intervjuer, tolkande testanalys och fallstudier är
några exempel på kvalitativa metoder.
GÄSTFÖRELÄSNINGAR
4. LITTERATURVETENSKAPEN - den gränslösa vetenskapen
(Ingemar Haag)
Han pratade om att texter kan tolkas på många olika sätt och att det är många faktorer
som spelar in. Genom detta kan olika tolkningar av samma text vara två motsatser. Olika
personer har olika referensramar och utgångsperspektiv. De kanske har växt upp i olika
kulturer, samhällen, annan tid osv. När man tolkar något så utgår man från det man vet
och det man själv relaterar saker till. Därför kan man även vrida och vända på texter så att
de kan tolkas som man vill. T ex en text han tog upp var Höga Visan som handlade om
kärlek och beskrev en man och en kvinna. Och han förklarade att för att den skulle få
vara kvar i bibeln så tolkade de den som att det var kärleken mellan kyrkan och Gud.
5. FYSIKENS VÄRLD. Hur hänger världen ihop egentligen och
hur mycket vet vi om världen? (Gordana Dodig Crnkovic)
Fysik handlar om materia, dess strukturer och förändringar genom de krafter som verkar
mellan dess beståndsdelar. Det studeras både i små och stora skalor. Atomer
(grundämnen, kemiska föreningar mm) är det som vår materia består av. Atomer består i
sin tur av ännu mindre delar som kallas elementärpariklar. Det finns en stängteori att
4
Sofie Allared
Page 5(6)
7/15/2017
dessa elementärpariklar består av endimensionella vibrerande strängar. Denna teori löser
vissa problem, men skapar även nya. Dock har de inte än kunnat bekräfta denna teori
genom tester.
Large Hadron Collider (LHC) är världens största partikelaccelerator som är till för att
kollidera protonstrålar av energi mot varandra. Syftet är att utforska den så kallade
standardmodellen för partikelfysik, dess begränsningar och giltighet.
6. TEKNIKVETENSKAPERNA (Ivica Crnkovic)
Teknikvetenskap handlar om att lösa problem. Först gäller det att analysera och förstå
problemet. Därefter kan man dela upp problemet i delar för att enklare hitta en lösning.
Så istället för att hitta en lösning för hela problemet på en gång, hittar man dellösningar
till delproblem av det stora problemet. När man har lyckats hitta lösningar till alla dessa
delproblem sätter man ihop dessa till en helhetslösning. Ett exempel som han tog upp
vara Vasa skeppet och varför det sjönk. Det var för att det inte var stabilt för att
byggningsprocessen var bristfällig. Under den tiden fanns det inge formel för att räkna ut
detta, men det var många andra skepp som inte hade detta problem. Då handlade det mer
om erfarenheter och observationer för att få ett skepp att vara stabilt.
Han pratade även om tre punkter när det gäller att skapa en praktisk lösning till problem.
Den första punkten är kvalité, hur bra och korrekt lösningen är. Andra punkten handlar
om kostnad, hur mycket pengar som läggs ner på att ta fram lösningen. Den tredje
punkten är tid, vilken tidsram hade de att arbeta med. Alla de tre punkterna hänger
samman. Är kvalité viktigt, då behövs pengar och tid. Om det är viktigt att snabbt hitta en
lösning, så drar det ner på kvalitén. Om man inte har så mycket pengar, så kanske de tar
längre tid att åstadkomma en lösning.
7. MATEMATIK – bruk och missbruk (Kimmo Eriksson)
Handlar om bra och dåliga sätt att använda sig av matematik. Dålig användning av
matematik är när den är felaktig, för egen skull, för att mystifiera, för att skapa intryck av
precision, för att vända bort blocken från det ögat ser. Bra användning är när den används
korrekt, för nöjes skull och för att klargöra, för att möjliggöra precision och för att avslöja
sådant som ögat inte ser. Ett av de exempel han tog upp när det gällde dålig användning
var vid könsforskning. Det gällde att MBA-studenter tyckte att det vore rättvist att ge en
kvinna 15 % lägre lön än en man. Alla som deltog i studien fick säga ett tal på en
personlig godtycklig skala hur orättvisa lönerna var. En student kan säga 4 medan en
annan tycker 50000, och hur dessa förhåller sig till varandra vet man inte. Sedan använde
de sig av en ekvation för att räkna ut den rättvisa lönen. Här ett utdrag från
sammanställningen av vad studenterna tyckte var rättvist lön för olika VDs.
Student
VD A, tusen dollar/år
VD B, tusen dollar/år
VD C, tusen dollar/år
Nr 3
390
5922
100
Nr 4
830
143 339
1339
Nr 10
557
12899
1.43e+27
5
Sofie Allared
Page 6(6)
7/15/2017
Det var ju ganska enade om att VD B borde ha högra lön är VD A. Men att VD C skulle
ha 143 000 000 000 000 000 000 000 000 000 dollar om året verkar helt orimligt. Alltså
kan ekvationen inte riktigt stämma, vilket går att bevisa.
Sedan tog han upp olika sätt att tacka kritik. När Kimmo ifrågasatte deras studie så var
deras svar ”bara för Eriksson uppfattar skattningarna av Just Pay som orimliga betyder
inte detta att skattningarna är orimliga”. Även fast en VD skulle få så mycket pengar att
inget företag i världen skulle ha råd att anställa denna så anser de fortfarande att det är en
rättvis lön och inte alls orimlig. De tror fortfarande på att deras ekvation stämmer och att
den inte ger ifrån sig orimliga svar. Vad de borde ha gjort är att ta vara på kritiken och
undersöka saken, dra tillbaka artikeln och göra om den.
Kimmo är en av de bästa föreläsarna, det var en väldigt intressant och rolig föreläsning.
8. FORSKNING INOM DATAVETENSKAP - Direktsänd video för
mobiltelefoner (Damir Isovic)
Handlar om hur man ska kunna göra för att öka kvalitén av direktsända videor till
mobiltelefoner. Det gäller att komprimera så mycket som möjligt. T ex en bild kanske ser
helt okey ut i 40 färger istället för att använda sig av 13937 färger. Genom att detta kan
man dra ner på antalet bitar som man skickar. Det kallas för spatial redundancy när man
reducerar inom bilder. Temporal redundancy är när man reducerar mellan bilder. T ex
skickar bara skillnaderna från föregående bild, istället för att skicka hela bilden.
MPEG är en komprimeringsmetod som använder sig av både spatial och temporal
komprimering. För att en video ska flyta på bra ska det vara mellan 24-30 bilder per
sekund. Det finns flera olika typer av bilder. I-frames är när man skickar hela bilden. Pframes är bild som bygger på en I-frames. B-frames är bilder som bygger båda på Iframes och P-frames. Detta för att dra ner på antalet bitar som man skickar, det skulle
behövas många fler bitar om man skulle skicka hela bilder hela tiden. En sådan här
uppsättning av en I-frame, några B-frames och några P-frames kallas för Group-ofPictures (GoP), består oftast av 12-15 frames.
När man sedan ska ta emot en direktsänd video så kanske man behöver skippa vissa
frames för att mobiltelefonen inte klarar av att avkoda dessa i samma takt som den
anländer. Det är inte bra om man skippar en I-frame för då går inget att visa som är i en
GoP. Därför använde de sig av en algoritm för att räkna ut inom en GoP vilken prioritet
som varje frame har, utifrån det skippar man den med lägst prioritet.
Han pratade även om realtidssystem och tog ett exempel med en bil som krockar. Om en
bil inte har ett realtidssystem och man t ex håller på och trycker på knappen för att dra
upp fönstret och det delar resurser med airbagen. Om det då sker en krock, så kommer
fönstret att köra klart och sedan kommer airbagen att blåsas upp. Vilket inte är bra, för då
blåses airbagen upp försent. Däremot om det vore ett realtidssystem så skulle den
upptäcka att airbagen har högre prioritet och stoppa fönstrets process och låta airbagen gå
före.
Jag tyckte denna föreläsning var en av de mest intressanta och han var en väldigt bra
föreläsare.
6