Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröna Lunds förskolas plan mot
diskriminering och kränkande behandling 2015
Gröna Lunds förskolas plan mot
diskriminering och kränkande behandling
2015
Grunduppgifter
Ansvariga för planen:
Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola
Helena Lindblom Stamvägens förskola, Sara Dundergård Gröna Lunds förskola
Vision:
På vår förskola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande
behandling. Vi lever våra värden, där olikheter är en tillgång och en förutsättning för vårt
medskapande av samhällets grundläggande demokratiska värden.
Planen gäller från:
2015-01-15
Planen gäller till:
2016-01-15
Barnens delaktighet:
Barnen har varit delaktiga genom våra observationer av verksamheten, kartläggningar,
samt intervjuer med barnen. Vi har också haft möten och reflektioner i olika små och
stora gruppkonstellationer, kring likabehandlingsfrågor. Vi har fört dialog kring varför
man ska vänta på sin tur, varför man inte ska slåss osv. samt hur man kan göra istället.
Om något har hänt samlas de berörda barnen direkt för att gå igenom vad som hänt och
tillsammans diskuterar vi hur vi ska göra istället. Barnen har stora möjligheter att
påverka sin vardag. De största barnen har gjort en kompistavla där de tillsammans
kommit överens om hur de ska ha det på avdelningen. De har även en pärlburk där
barnen får stoppa en pärla när de gjort något extra snällt mot en kompis, tex släppt fram
en kompis i matkön eller hjälp till med något. De yngre barnen jobbar mycket med
kompiskorten Igelkotten och Kanin där olika ämnen blir berörda så som att säga förlåt,
samarbeta, dela med sig mm.
Gröna Lunds förskolas plan mot
diskriminering och kränkande behandling 2015
Vårdnadshavares delaktighet:
Vi köpte in en Friendsutbildning som vårdnadshavarna hade möjlighet att delta i hösten
2012. Vi har haft utvecklingssamtal mellan pedagog och vårdnadshavare, samt fört
gruppdiskussioner kring trygghets begreppet på föräldramöte.
Vi har haft möten med föräldrarådet, kring frågor om likabehandlingsarbetet.
Vårdnadshavarna får också månadsbrev kring barnets verksamhet, samt kontinuerliga
föräldrabrev från enhetschefen. Hösten 2014 startades Förskoleappen upp. Där får
föräldrarna direkt information om sitt barns aktiviteter och utveckling på förskolan. I
appen får föräldrarna även direkt koppling till hur vi arbetar praktiskt med
Likabehandlingsplanen i den vardagliga verksamheten.
Personalens delaktighet:
Pedagogerna på enheten har genomgått en utbildning från Friends, hösten 2012.
Ansvarsgruppen för likabehandlingsplanen har deltagit i en utbildning med
Diskrimineringsbyrån, hösten 2012.
Pedagogerna har gjort kartläggningar på respektive avdelning, samt observationer,
dokumentationer och reflektioner kring den dagliga verksamheten.
Vi har arbetat kring olika begrepp och förhållningssätt, i olika gruppkonstellationer,
både på möten på den egna förskolan samt på gemensamma möten i enheten.
Uppföljning och utvärdering sker vid enskilda samt gemensamma möten i enheten.
Förankring av planen:
Barnen: Genom att ge tillbaka dokumentationerna till barnen och reflektera kring dem
tillsammans.
Pedagoger: Genom att synliggöra samt reflektera kring våra värden, när vi planerar,
genomför och utvärderar vår verksamhet. Alla pedagoger är delaktiga under
upprättandet av planen genom att läsa, diskutera och reflektera kring innehållet. Den
färdiga planen kommer sedan att arbetas med som stående punkt på arbetsplatsträffar.
Föräldrar: Planen kommer att läggas ut på kommunens hemsida. På föräldrarådet
presenterar samt reflekterar vi tillsammans kring planen.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan utvärderats:
Pedagogerna har reflekterat kring förra planen och hur den varit levande i
verksamheten. Detta skedde först i de tre olika arbetslagen för att sedan sammanställas i
helgrupp på förskolan.
Gröna Lunds förskolas plan mot
diskriminering och kränkande behandling 2015
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan:
Pedagogerna på förskolan samt enhetschefen.
Utvärderingen har skett genom att vi reflekterat med barnen kring verksamheten och
sedan tagit med oss detta till våra egna utvärderingar. Likaså har vi fört dialog kring
trivsel och trygghet, med vårdnadshavare på olika möten, vilka också legat till grund för
utvärderingarna av vårt arbete.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan:
Det har skapats en ökad medvetenhet kring likabehandlingsfrågor.
Årets plan ska utvärderas senast:
2015-11-30
Beskriv hur årets plan ska utvärderas:
Genom reflektioner kring dokumentationer, observationer och kartläggningar som gjorts
under året. Detta kommer att ske på gemensamma möten i enheten, samt på den egna
förskolan.
Ansvarig för att årets plan utvärderas:
Elin Elfqvist enhetschef
Främjande insatser
Namn:
Främja olikheter som tillgång
Områden som berörs av insatsen:
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet,
Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder
Gröna Lunds förskolas plan mot
diskriminering och kränkande behandling 2015
Mål och uppföljning:
Barn och föräldrar ska känna att de har lika rättigheter och möjligheter på våra
förskolor. Olikheter blir en tillgång i verksamheten. Alla föräldrar ska känna sig trygga
med att lämna sina barn på förskolan.
På APT eller fortbildningsdagar i juni samt september, följs likabehandlingsarbetet upp.
Insats:
Barnen: Vi jobbar i olika fasta och spontana smågrupper under dagen, där barnen får
tillgång till olika barn, vuxna, intressen och kompetenser. Detta för att berika och
synliggöra olikheterna. Den pedagogiska miljön är uppbyggd så att barnen kan mötas i
små grupper där olikheter mellan barnen och pedagoger, intressen och material berikar
lärandet samt främjar olikheten som tillgång. Vi pratar om olikheter samt likheter i vårt
samhälle på möten, i samlingar och i smågrupper. Pedagoger och barn för dialoger kring
det positiva i att vara olika. Vi ska bemöta alla familjer efter sina förutsättningar och
behov vid lämning samt hämtning.
Pedagoger: Vi gör regelbundna observationer och dokumentationer som ligger till grund
för reflektioner i arbetslaget, på förskolan och i enheten. Vi för ständiga reflektioner
kring förhållningssätt, barnsyn och kunskapssyn utifrån olikheter som tillgång, vilket vi
också har som en stående punkt på möten. Vi arbetar med att ständigt fördjupa våra
kunskaper kring likabehandlingsfrågor.
Enheten har en ansvarsgrupp för arbetet kring likabehandlingsplanen.
Ansvarig:
Enhetschef Elin Elfqvist tillsammans med Lisa Andersson Brunna förskola
Helena Lindblom Stamvägen, Sara Dundergård Gröna Lund.
Datum när det ska vara klart:
2015-11-30
Kartläggning
Kartläggningsmetoder:
Observationer, dokumentationer och reflektioner i arbetslag och i enheten,
Kontaktbarometern i barngrupperna, DO´s Husmodell för förskolan, arbetsmaterialet
"Flugan" från Friends i arbetslagen samt i föräldragruppen.
Föräldramöte med diskussionsfrågor utifrån kommunens föräldraenkät, med fokus på
likabehandlingsfrågor. Intervjuer med barnen kring bla Trygghet. Reflektioner kring
våra rutiner, begrepp och information.
Gröna Lunds förskolas plan mot
diskriminering och kränkande behandling 2015
Alla pedagoger har fått göra kontaktbarometern i barngrupperna, av barnen under två
veckors tid. Efter varje dag fyller man i hur bra kontakt man haft med de olika barnen,
-,0 eller +.
Vi har tillsammans i personalen gjort ”huset” en bild över ett hus där vi skrivit in olika
sorts lekar på olika ställen.
Prickat in på avdelningen. En inomhuskarta där vi satt prickar för var barnen är och
leker. Finns det någon plats de inte är på? Varför?
Områden som berörs i kartläggningen:
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet,
Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen:
De äldre barnen har intervjuats kring trygghetsfrågor, miljön och intressen. Varje
avdelning skriver månadsbrev till vårdnadshavarna och enhetschefen skriver och skickar
ut föräldrabrev kontinuerligt, där arbetet med likabehandlingsfrågor lyfts fram.
Dokumentationer är tillgängliga på väggar och i pärmar samt på Förskoleappen.
Hur personalen har involverats i kartläggningen:
Alla medarbetare ha deltagit i kartläggningen. Se under "kartläggningsmetoder"
Resultat och analys:





Att delar i miljön kan upplevas som otrygg för barnen.
Att barnen "syns" och i olika stor utsträckning.
Att vi fortfarande pratar över huvudet på barnen, både pedagoger och föräldrar.
Att barn, föräldrar och pedagoger behöver jobba mer med begreppet "olikheter
som tillgång", så att vi tydligare lever våra värden i den dagliga verksamheten.
Att de äldre barnen säger ”du får inte komma på mitt kalas/inte komma hem till
mig”. Använder mer verbalt språk istället för att slåss. Vilket vi upplever svårare
att jobba med.
Gröna Lunds förskolas plan mot
diskriminering och kränkande behandling 2015
Förebyggande åtgärder
Namn:
Den pedagogiska miljön
Områden som berörs av kartläggningen:
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet,
Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder
Mål och uppföljning:
Alla barn ska känna sig trygga och sedda i vår miljö och i verksamheten. Barnen ska få
tillgång till varandras olikheter och se det positiva i det. Vi upplever att det gått från
fysiska till mer verbala konflikter mellan barnen. Vi måste hjälpa barnen och ge verktyg i
hur man kan uttrycka sig rätt och skapa förståelse kring verbala begrepp och uttryck vid
konflikter såsom ”du får inte komma på mitt kalas/då är du inte min kompis”. Vi arbetar
med verktyget pedagogisk dokumentation i större utsträckning i den dagliga
verksamheten.
Utvärdering sker kontinuerliga observationer samt reflektioner varje
vecka. Särskild vikt läggs vid de områden/hörnor i miljön som barnen upplevt som
otrygga, samt hur alla barn blir synliggjorda i verksamheten.
Åtgärd:










Arbeta med projekt i smågrupper där olika komptenser och intressen tas tillvara.
Alla ska få komma till tals och utrycka sig på sitt sätt.
Intervjua och föra samtal med barnen genom öppna frågor kring trygghet.
Observera, dokumentera och reflektera kring vårt förhållningssätt och
utformandet av verksamheten, samt vårt pedagogiska uppdrag.
Observera, dokumentera och reflektera kring barnens dagliga verksamhet, med
hjälp av olika verktyg.
Positiv förstärkning - Det vi förstärker blir det mer av.
Förändra miljön så att den blir ”tryggare” och mer inbjudande för barnen.
Tänka igenom och organisera var vi pedagoger ska vara under dagen och i vilka
aktiviteter.
Pedagoger ska sprida sig på gården och dra igång aktiviteter på olika platser för
att fånga de barn som inte har något att göra ute.
Direkt ta upp och prata om saker som hänt med berörda barn, föräldrar,
pedagoger.
Vara lyhörda och lyssna på varandras ideer och åsikter.
Gröna Lunds förskolas plan mot
diskriminering och kränkande behandling 2015



Uppmuntra barnen att hjälpa varandra på det de är bra på.
Ge barnen verktyg hur man uttrycker sig verbalt.
Ha nära samarbete med föräldrarna. Vi ber att de ska säga till oss om barnen
pratar om något speciellt hemma, som behöver komma fram till oss pedagoger,
så att vi kan ta upp det i barngruppen.
Motivera åtgärd:
Verktyget pedagogisk dokumentation hjälper oss pedagoger och barnen att minnas och
diskutera det de varit med om under dagen. Genom detta tror vi att barnen lär sig
uppskatta varandras kompetenser, förmågor och olikheter som ngt positivt.
Genom observationer har vi lagt märke till att vissa barn inte är i viss miljö, pga.
oinspirerande material och i vissa fall där vi pedagoger inte är så ofta.
Kontaktbarometern har varit en indikation på hur vi pedagoger förhåller oss till barnen i
gruppen och hur vi fördelar vår uppmärksamhet och vårt engagemang i barngruppen.
Genom fasta rutiner och att vi tillsammans med barnen gemensamt bestämt regler
skapar vi trygghet i gruppen.
Med olika verktyg för verbal kommunikation vill vi skapa ett värde kring det vi uttrycker
och förmedlar till varandra. Genom, detta vidgar vi perspektiven och möjligheterna till
att uppleva andras tänkande som en tillgång till sitt eget.
Ansvarig:
Avdelningsansvariga tillsammans med övriga pedagoger.
Datum när det ska vara klart:
2015-11-30
Gröna Lunds förskolas plan mot
diskriminering och kränkande behandling 2015
Rutiner för akuta situationer
Policy:
Att alla signaler rörande trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling
tas på allvar oavsett om det sker mellan barn-barn, vuxna-barn eller vuxen-vuxen.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling:
Genom observationer och reflektioner tillsammans i arbetslaget samt kartläggning av
verksamheten med hjälp av barnen; vad gör barnen? Vilka risker ser vi i olika situationer
och aktiviteter?
Vi sprider oss på gården för att vara närvarande och går regelbundet runt och håller
uppsikt över alla platser. I verksamheten inomhus delar vi upp oss mellan rummen och
har god uppsikt över barnen. Vi organiserar oss så att en pedagog alltid är ”löpare” och
har till uppgift att hjälpa de barn som inte är i aktivitet att hitta sammanhang och
leksituationer som är stimulerande och roliga.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till:
Avdelningspedagogerna, Avdelningsansvariga, Samordnare, Förskolechef
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn:
Pedagogen som iakttagit kränkningen, har skyldighet att följa upp händelsen med
inblandade barn. Händelsen följs upp och åtgärder planeras på nästa arbetsplatsträff.
Vid allvarligare kränkning informeras förskolechef. Vid behov upprättas en särskils
pedagogisk handlingsplan/åtgärdsplan.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal:





Pedagogen som iakttagit händelsen har skyldighet att ta upp detta med berörd
person samt förskolechef.
Förskolechef samt ev fackligt ombud träffar den som kränkt barnet för att lyssna
av vederbörandes upplevelse.
Förskolechef avgör om barnets föräldrar ska informeras. Om så är fallet träffas
förskolechef, inblandade pedagoger samt föräldrar och reder ut det inträffade.
Åtgärdsprogram upprättas.
Uppföljningssamtal hålls, och då bestäms om nytt åtgärdsprogram ska upprättas
eller om ärendet avslutas.
Gröna Lunds förskolas plan mot
diskriminering och kränkande behandling 2015
Om kränkningen inte upphör ansvarar förskolechef för att arbetsrättsliga
åtgärder vidtas i enlighet med gällande regler och avtal.
Rutiner för uppföljning:



Likabehandlingsplanen reviders varje höst.
På varje APT upprättas en punkt; kränkande särbehandling, där varje kränkning
som dokumenterats mellan barn tas upp och gås igenom.
På arbetslagens reflektionsmöten varje vecka, reflekterar pedagogerna runt
observationer och dokumentationer i syfte att kartlägga nuläget i barngruppen
(vad ser vi? Hur går vi vidare?).
Rutiner för dokumentation:



Pedagogerna observerar och dokumenterar barnens lärande och andra
situationer i verksamheten.
Kränkande behandling dokumenteras på en särskild blankett och ges till
förskolechef.
Den dokumentationen följs sedan upp på adekvat sätt (se rutiner för att utreda
och åtgärda...)
Ansvarsförhållanden:
Enligt den nya skollagen (SFS :) som tillämpas från och med 1 juli 2011 är personal i
förskolan som får kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt för trakasserier eller
kränkande behandling skyldig att anmäla detta till förskolechefen. Chefen är i sin tur
skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen.