Pedagogisk plan revolutionernas tid åk 8 2016-17 - Kristinas so-sida

advertisement
Pedagogisk plan historia (och samhällskunskap) åk8
Revolutionernas tid
Under slutet av 1400 -1700talet skedde stora och omvälvande förändringar i Europa och i
Nordamerika. Nya världsdelar upptäcktes, nya idéer spreds och kyrkans makt får sig en rejäl
törn. Handel utvecklades och att kom få både goda och mycket negativa konsekvenser. Efter
kolonialiseringen av Nordamerika slog kolonierna efter hand fria sig fria från Storbritannien.
Frigörelsen inspirerade fransmännen att resa sig och sätta sig upp mot sitt lands styre och den
Franska revolutionen bröt ut. I Storbritannien var det också en revolution - den industriella.
(för kursplanens syfte i historia och det centrala innehållet se
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia)
Konkreta mål för dig som elev- efter avslutat arbetsområde
Du skall:
o Ha kännedom om renässansen och vad som kännetecknar perioden.
o Ha förståelse för vad ”triangelhandeln” var för något.
o Ha kunskap om kolonialiseringen av Nordamerika.( Vilka kom dit? Varför? Hur
gick det för ursprungsbefolkningen?)
o Ha kunskap om den amerikanska revolutionens orsaker, händelseförlopp och
följder.
o Ha kunskap om franska revolutionens orsaker, händelseförlopp och följder.
o Ha kännedom om för revolutionen viktiga personer (ex. Marie Antoinette,
Robespierre, Voltaire, Rousseau)
o ha kunskap om Frankrike under Napoleon.
o Ha kunskap om orsakerna till den industriella revolutionen i Storbritannien(varför
just där, just då?)
o Ha kunskap om textilindustrins utveckling från hemindustri till fabriksindustri.
o Ha kunskap om några uppfinningar och dess roll i utvecklingen.
o Kunna redogöra för människors levnads förhållanden i olika sociala grupper, kön,
ålder, och om/hur de kunde påverka sin livssituation. (gäller alla tre
revolutionerna)
o Kunna reflektera kring likheter och olikheter kring de olika revolutionerna och visa
förståelse att de kom att påverka varandra.
Se också begreppslistan.
Material:
I vårt arbete kommer du att:
o arbeta med boken Levande historia 8 sid : 170-173, 184-185(nys handelsvägar,
triangelhandet), 191, 194-205(amerikanska rev.) 207-221(franska rev.) sid:222-239
(industriella rev.)
o powerpoints : amerikanska revolutionen, sammanfattning av franska revolutionen,
industriella revolutionen.
Grovplanering:
V47: Renässansen, upptäcktsresor
v.48 Triangelhandel, Amerikanska revolutionen
v. 49 forts. amerikanska revolutionen
v. 50 Måndag prov, börja med franska revolutionen
v.51 franska rev.
v. 3 Franska revolutionen
v. 4 franska revolutionen, prov fredag
v.6 industriella revolutionen
v. 7 industriella rev.
Prov: Franska revolutionen fredag 27/1
Inlämningsuppgift industriella rev. (återkommer om datum)
Namn, ord och begrepp du ska kunna förklara:
Amerikanska revolutionen
Benjamin Franklin
bomull
Boston Tea party
George Washington
Koloni
Liberala ideér - John Locke, Montesquieu
Mayflower
pilgrimsfäder
puritaner
renässansen
revolution
slaveri
triangelhandel
tredelad makt
Upplysningen
Industrialiseringen:
Franska revolutionen + tiden
efter
adel
Bastiljen
borgare
Danton
Eden i bollhuset
generalständerna
giljotin
Marat
Napoleon Bonaparte
nationalism
nationalförsamlingen
privilegier
Robespierre
revolution
tredje ståndet
Voltaire
Wienkongressen
allmänning
fackförening
flygande skytteln
hemindustri
industri
industrialisering
järnmalm
skifte
Spinning Jenny
stenkol
tegar
urbanisering
ångmaskiner
Tips på nätet:
Kolonialiseringen:
”Vad är grejen med triangelhandel” 9:39 http://www.youtube.com/watch?v=N5Xz8RaJZGE
Franska revolutionen:
Franska revolutionen - händelser, förutsättningar och konsekvenser (förklarar vad en revolution är)
15:02 http://www.youtube.com/watch?v=c4yRMhQZKEM
”Vad är grejen med franska revolutionen” 12:08 http://www.youtube.com/watch?v=bmHdfijE_24
Inledningen av franska revolutionen 8:57 :http://www.youtube.com/watch?v=SOHGinWPiDs
fortsättningen – skräckväldet (lite svårare)17:41: http://www.youtube.com/watch?v=XHiQ-4jq33k
Industrialiseringen:
Vad är grejen med industriella revolutionen? 13:39 http://www.youtube.com/watch?v=NlENT1yEaDE
Kunskapskrav i ämnet historia i slutet av år 9
E-D (betyget D innebär att
kunskapskraven för betyg E och
till övervägande del för betyg C
är uppfyllda)
Eleven har grundläggande
kunskaper om historiska
förhållanden, skeenden och
gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra
enkla och till viss del underbyggda
resonemang om orsaker till och
konsekvenser av samhällsförändringar och människors
levnadsvillkor och handlingar,
samt om Förintelsen och andra
folkmord. Dessutom förklarar
eleven hur människors villkor och
värderingar kan påverkas av den
tid de lever i.
Eleven kan undersöka några
utvecklingslinjer inom
kulturmöten, migration, politik
och levnadsvillkor och beskriver
då enkla samband mellan olika
tidsperioder. Eleven anger också
någon tänkbar fortsättning på
dessa utvecklingslinjer och
motiverar sitt resonemang med
enkla och till viss del underbyggda
hänvisningar till det förflutna och
nuet.
Eleven kan använda historiskt
källmaterial för att dra enkla och
till viss del underbyggda slutsatser
om människors levnadsvillkor, och
för då enkla och till viss del
underbyggda resonemang om
källornas trovärdighet och
relevans.
Eleven kan föra enkla och till viss
del underbyggda resonemang om
hur historia har använts och kan
användas i några olika
sammanhang och för olika syften,
samt hur skilda föreställningar om
det förflutna kan leda till olika
uppfattningar i nutiden, och vilka
konsekvenser det kan få. I studier
av historiska förhållanden,
skeenden och gestalter såväl som
vid användning av källor och i
resonemang om hur historia
används kan eleven använda
historiska begrepp på ett i
huvudsak fungerande sätt.
C-B (Betyg B innebär att
kunskapskraven för betyg C och
tillövervägande del för betyg A
är uppfyllda)
Eleven har goda kunskaper om
historiska förhållanden, skeenden
och gestalter under olika
tidsperioder. Eleven visar det
genom att föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang om orsaker till och
konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor och
handlingar, samt om Förintelsen
och andra folkmord. Dessutom
förklarar eleven hur människors
villkor och värderingar kan
påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några
utvecklingslinjer inom
kulturmöten, migration, politik
och levnadsvillkor och beskriver
då förhållandevis komplexa
samband mellan olika
tidsperioder. Eleven anger också
någon tänkbar fortsättning på
dessa utvecklingslinjer och
motiverar sitt resonemang med
utvecklade och relativt väl
underbyggda hänvisningar till det
förflutna och nuet.
Eleven kan använda historiskt
källmaterial för att dra utvecklade
och relativt väl underbyggda
slutsatser om människors
levnadsvillkor, och för då
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
källornas trovärdighet och
relevans. Eleven kan föra
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om hur
historia har använts och kan
användas i några olika
sammanhang och för olika syften,
samt hur skilda föreställningar om
det förflutna kan leda till olika
uppfattningar i nutiden, och vilka
konsekvenser det kan få. I studier
av historiska förhållanden,
skeenden och gestalter såväl som
vid användning av källor och i
resonemang om hur historia
används kan eleven använda
historiska begrepp på ett relativt
väl fungerande sätt.
A
Eleven har mycket goda
kunskaper om historiska
förhållanden, skeenden och
gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
orsaker till och konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor och
handlingar, samt om Förintelsen
och andra folkmord. Dessutom
förklarar eleven hur människors
villkor och värderingar kan
påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några
utvecklingslinjer inom
kulturmöten, migration, politik
och levnadsvillkor och beskriver
då komplexa samband mellan
olika tidsperioder. Eleven anger
också någon tänkbar fortsättning
på dessa utvecklingslinjer och
motiverar sitt resonemang med
välutvecklade och väl
underbyggda hänvisningar till det
förflutna och nuet.
Eleven kan använda historiskt
källmaterial för att dra
välutvecklade och väl
underbyggda slutsatser om
människors levnadsvillkor, och för
då välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
källornas trovärdighet och
relevans. Eleven kan föra
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om hur
historia har använts och kan
användas i några olika
sammanhang och för olika syften,
samt hur skilda föreställningar om
det förflutna kan leda till olika
uppfattningar i nutiden, och vilka
konsekvenser det kan få. I studier
av historiska förhållanden,
skeenden och gestalter såväl som
vid användning av källor och i
resonemang om hur historia
används kan eleven använda
historiska begrepp på ett väl
fungerande sätt.
Download