Vår
fonetiska
geografi
Om svenskans accenter, melodi och uttal
Gösta Bruce
<W) Studentlitteratur
, Innehåll
Förord 7
K A P I T E L 1 DIALEKTER OCH FONETIK 9
Bokens inriktning 10
Bokens indelning 12
Webbplatsen 13
Det dialektala 15
Vad är en dialekt? 15
Varför finns det dialekter? 17
Hur man värderar dialekter 1S
Sociala skillnader i talet 19
Livsavgörande uttal 21
De nordiska ländernas språksituation 24
Dialektindelning för svenska 25
Dialektord och dialektalt uttal 30
Det fonetiska
30
Fonetik och fonologi
30
Talljudens funktioner 31
Uttal och förekomst
32
Rösten och talet 33
Ljudegenskaper i talet 34
Världens språkljud 37
Att analysera dialektalt uttal 38
K A P I T E L 2 ORDENS ACCENTUERING 4 3
Inledning 44
Svenska ords uppbyggnad 45
Ordbetoning i världens språk 4S
Ordbetoning i svenska 48
Slutledsbetoning 50
Dubbelt accentuerade ord 54
Ordaccenter i europeiska språk 54
Ordaccenter i svenska 55
Enkla ord 58
Sammansatta ord 59
e FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR
K A P I T E L 3 SPRÅKMELODI 6 7
Inledning 6S
Vad är språkmelodi ? 68
Tonspråk 69
t Ordmelodi 70
Enkla ord 70
Sammansatta ord 78
Accentuering och frasering 85
Satsmelodi 87
Tontoppar för framhävning S7
Svenska melodityper 87
Melodisk geografi 90
Svensk och norsk melodi 93
Syntetisk intonation 94
Exempel 1 95
Exempel 2 97
K A P I T E L 4 VOKALER 101
Inledning 102
Fonologi och fonetik för vokaler 102
Vokalers dialektala variation 102
Bakgrund 103
Vokalers artikulation 103
Vokalers akustik 107
Vokalsystem 110
Annan karakteristik 111
Svenska vokalers fonologi 112
Vokalkvalitet 112
Stavelsekvantitet (längdkontrast) 112
Fonologiska sammanfall 115
Samma vokalkvalitet - olika fonem 116
Svenska vokalers fonetik 117
Centralsvenskt standarduttal 117
Allmänt om diftongering av vokaler 119
Diftongering av långa vokaler 121
Diftongering av korta vokaler 131
Viby-färgning av vokaler 132
Variation hos u-ljudet 137
O FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR
Variation hos a-ljudet 13S
Variation bland ö- och ä- ljud 139
Andra vokalkvaliteter 140
K A P I T E L 5 KONSONANTER 141
Inledning 142
Fonologi och fonetik för konsonanter 142
Bakgrund 142
Konsonantsystem 142
Konsonanters artikulation 143
Konsonanters akustik 144
Svenskans konsonanter 145
R-ljud 146
Allmän karakteristik 146
Geografisk utbredning 146
Annan variation 150
Historik 152
L-ljud 156
Allmän karakteristik 156
Geografisk utbredning 157
Sje- och tje-ljud 160
Allmän karakteristik 160
Geografisk utbredning 163
Klusiler 166
Allmän karakteristik 166
K A P I T E L 6 FONETISK OCH FONOLOGISK GEOGRAFI 1 6 9
Inledning 170
En dialekts grundröst 170
Svenskans dialektgrupper 171
Centralsvenskt standardspråk 171
Sydsvenska 174
Prosodi 175
Vokaler 177
Konsonanter 17S
Finlandssvenska 179
Melodi 1S0
Vokaler 1S1
Konsonanter 1S2
® FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR
Gotländska 1S3
Melodi 1S4
Vokaler 1S5
Konsonanter 186
Norrländska 1S7
Prosodi 187
Vokaler 1S9
Konsonanter 190
Västmellansvenska (götamål) 190
Prosodi 191
Vokaler 193
Konsonanter 194
Dalabergslagsmål 195
Melodi 196
Vokaler 198
Konsonanter 19S
Östmellansvenska (sveamål) 198
Melodi 199
Vokaler 200
Konsonanter 201
Gnällbältet 202
Sammanfattande översikt 204
K A P I T E L 7 DIALEKTER I FÖRÄNDRING 2 0 5
Inledning 206
Dialekter som dör och som föds 206
Språkförändringar 207
Samhällsomvandlingen 210
Variation inom ett samhälle 212
Variation i generation och kön 213
Ljudförändringar i nutid 214
Uttalstrender 216
Nya språkformer 217
Bianddialekter 217
Förortssvenska 221
Litteratur 227
Register 233
© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR