1 (5)
Beställare Vård
Närsjukvård norra länet
2005-12-14
Bilaga 2
Månadsrapport per november 2005 för Närsjukvård norra
länet
Verksamhet
Beställaravdelning Norr har uppdraget att beställa vård till befolkningen i
Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Upplands-Bro, Solna,
Sundbyberg, Lidingö, Danderyd, Vaxholm, Österåker, Vallentuna, Norrtälje
och Täby. Uppdraget innebär att utifrån befolkningens behov styra hälsooch sjukvård och upphandla primärvård, geriatrisk vård samt psykiatrisk
vård inom givna ekonomiska ramar.
Verksamhetsförändringar:
Inga förändringar har skett i verksamheten under november månad.
Avtalsläget
Alla större avtal inom BV Norr är klara för 2005.
Betydande avvikelser
Kostnader för sjukgymnastik prognostiseras ge ett underskott på 35 mkr.
Antalet besök fortsätter att minska men kostnaden per besök ökar. Tidigare
överskridande och en fortsatt hög kostnadsutveckling gör att kostnader för
2005 inte kan täckas inom befintliga ramar.
Stora avvikelser jämfört med budget finns inom husläkarverksamheten. Den
stora ökningen av antalet husläkarbesök med 6 % har genererat ökade
kostnader för både läkarbesök och för medicinsk service. Även besök hos
andra vårdgivare både vid mottagning och i hemsjukvården har ökat.
Sammanlagt beräknas överskridandet till 30 mkr.
Kostnader för läkemedel inom öppenvård prognostiseras ge ett överskott på
35 mkr.
Verksamhetstal
Utifrån föregående års utfall prognostiseras en ökning av husläkarbesöken
med 6 %.
Även sköterskebesöken ökar bl a beroende på det nya ersättningssystemet,
men även på kommunernas omdefiniering av särskilda boenden till ordinärt
boende.
Budgeten för ovan nämnda prestationer inom husläkarverksamheten är
redan på denna höga nivå varför ingen avvikelse syns i bilagan för
verksamhetstal.
Ekonomiskt resultat
BV Norrs budgetomslutning för år 2005 uppgår till 4 936,6 mkr. I
förhållande till bokslut år 2004 tillåts en kostnadsutveckling på ca 3,0 %.
Bilaga 2
2 (5)
Utgångspunkt vid förhandlingar av avtalen inför år 2005 var en uppräkning
på 2 %. Detta för att klara verksamheter med en högre kostnadsutveckling
såsom läkemedel, medicinsk service och privatpraktiker på nationella taxan.
Periodens resultat t o m november
Bokfört t o m Periodiserad budget Utfall t o m
2005-11
2005-11
2004-11
Periodens intäkter
4 532,7
4 524,3
4 397,0
Periodens kostnader
-4 547,2
-4 510,4
-4 382,7
Periodens
0
0
0
avskrivningar
0,2
0,0
0,2
Periodens finansnetto
3,5
3,2
3,5
Periodens resultat
-11,2
17,1
17,6
Periodens
investeringar
Mkr
Utfallet t o m november visar på ett negativt resultat på -11,2 mkr. I
förhållande till periodiserad budget har högre kostnader bokförts, vilket
ligger i linje med att avdelningen prognostiserar ett underskott för 2005.
Helårsutfallet för 2005 prognostiseras till ett negativt resultat på 20,0 mkr.
Avvikelser per verksamhet:
Primärvård
Husläkarbesök
Hemsjukvårdsbesök
Medicinsk service
SÄBO Österåker
Privat sjukgymnastik
Asienkatastrofen
MVC
Barnläkarmottagningar
Övrigt
Summa
Avvikelse
Avvikelse
0511
Helårsprognos
-9,2
-10,0
-9,2
-10,0
-9,2
-10,0
-4,6
-5,0
-32,1
-35,0
-1,6
-1,6
2,3
2,5
5,0
0,0
-2,5
-61,0
2,5
-66,6
Psykiatri
LRV-vård
Ersta
Äldrepsykiatri
Extramedel psyk
Hyra Jakobsberg
Bellstasund
Riksavtalet
Privatpraktiker
ADHDkompcentrum
BUP
Ätstörningsvård
Beroendevård
Övrigt
Summa
Avvikelse
Avvikelse
0511
Helårsprognos
-6,4
-7,0
0,5
0,5
1,4
1,5
10,5
11,4
-2,3
-2,5
-0,8
-0,9
0,9
1,0
0,6
0,6
0,5
2,8
-2,3
0,9
6,8
12,9
0,5
3,0
-2,5
1,0
0,9
7,5
Bilaga 2
Geriatrik
Omställning
strukturförändring
Ersta sjukhus
AHP
ASIH
Övrigt
Summa
Avvikelse
0511
Avvikelse
Helårsprognos
2,3
2,5
1,8
0,0
3,0
1,6
8,7
2,0
-2,0
1,6
0,0
4,1
Övrigt
Läkemedel
Övrigt inkl
finansnetto
Summa
3 (5)
Avvikelse
0511
Avvikelse
Helårsprognos
29,0
35,0
-0,9
28,1
0,0
35,0
Primärvård
Totalt prognostiseras ett negativt resultat på 66,6 mkr för primärvården.
Antalet husläkarbesök ökar kraftigt, vilket med ökad andel besöksersättning
beräknas ge ett underskott på ca 10 mkr. Till följd av besöksökningen ökar
även kostnader för medicinsk service, vilka prognostiseras ge ett underskott
på 10 mkr. Kostnader för besök av övriga vårdgivare i hemsjukvården ökar
och ger en avvikelse på 10 mkr.
Ytterligare en avvikelsepost har uppstått då hembesöken kvällar och nätter
ökat kraftigt och en negativ avvikelse på 5 mkr mot budget prognostiseras
då Österåkers kommun under året infört delegeringsstopp, vilket innebär att
landstingets personal utför besök i hemmen vilka tidigare kommunens
hemtjänstpersonal gjorde. Ett avtal har nu slutits mellan kommunen och
landstinget innebärande att kommunen f o m december åter utför dessa
tjänster.
För kostnader avseende sjukgymnastik prognostiseras en negativ avvikelse
på 35 mkr. I och med införandet av remisstvång till sjukgymnastik
förväntades antalet besök minska, varför budgeten för denna post
reducerades för innevarande år. Antalet besök har minskat men inte i den
omfattning som förväntades. Vidare har kostnaden per besök ökat då
ersättning för besök med särskild åtgärd genomförs i större utsträckning.
Kostnader för Asienkatastrofen har belastat primärvården med 1,6 mkr och
prognostiseras ge motsvarande underskott.
De poster som beräknas ge ett överskott är MVC, där budgeten var något
hög vid införandet av ett nytt ersättningssystem. Det beräknas ge ett
överskott på 2,5 mkr. Övriga småposter prognostiseras till överskott på 2,5
mkr.
Psykiatri
Totalt för psykiatrin prognostiseras ett positivt resultat på 7,5 mkr.
Kostnader för ätstörningsvård har belastat centrala medel för vårdgarantier,
trots detta prognostiseras ett underskott på 2,5 mkr. Kostnaderna för
individuella vårdärenden ökar successivt. Anledningen till detta är att
Bilaga 2
beställda volymer för patienter med ätstörningar inte anpassats till
befolkningsökningen i gruppen ungdomar, vilket är den grupp som utnyttjar
ätstörningsvården mest.
Kostnader för LRV-vård har ökat så mycket att en omförhandlingsklausul
faller ut och ett överskridande på 7 mkr prognostiseras.
Det positiva utfallet t o m perioden är bl a förknippat med de extra medel
som psykiatrin tilldelats. Dessa ligger kvar i avvaktan på vidare beslut. BV
Norr har tilldelats 13,3 mkr i extra medel, vilka inte kommer hinna utnyttjas
fullt ut under 2005, utan förväntas ge ett överskott på ca 11,4 mkr.
Kostnader för privatpraktiserande läkare och kostnader för utomlänsvård är
låga och ett överskott på sammanlagt 1,6 mkr beräknas uppstå.
Planerade satsningar inom barn- och ungdomspsykiatrin i budget 2005
kommer inte att uppnå helårseffekt under året och ett överskott på 3 mkr
uppstår. Avsatta medel för ADHD-kompetenscentrum på 0,5 mkr ger ett
överskott då kostnaderna för 2005 kommer att belasta BV Stockholm.
Satsningen på äldrepsykiatrin på 5 mkr har inte utnyttjats fullt ut och 1,5
mkr återstår, planer finns för dessa medel för år 2006.
Tidigare genomförd omstrukturering vid Jakobsbergs sjukhus medförde
tomställda lokaler vilkas kostnader 2004 belastade centrala medel. För 2005
belastar dessa kostnader, 2,5 mkr årets resultat på BV Norr.
Vårdutnyttjandet vid Bellstasund är högre än förväntat vilket medför ett
underskott på 0,9 mkr i förhållande till budget. Ett lägre vårdutnyttjande vid
Erstas psykiatriska klinik ger ett överskott på 0,5 mkr.
Sammantaget för psykiatrin kan konstateras att bokförda kostnader t o m
perioden ligger lågt. Det kan till största delen förklaras med att extramedel
inte utnyttjats men även att kvalitetsersättningar ännu inte bokförts och
kommer betalas ut i december månad.
Geriatrik
Prognosen för 2005 är ett positivt resultat på 4,1 mkr.
Efter omförhandling ersätts Danderydsgeriatriken med 2 mkr extra för
andningshandikappade patienter, vilket kommer att belasta december månad
Utfallet t o m perioden är mot den bakgrunden för lågt. Även eftersläpning i
fakturering avseende ASIH påverkar det positiva utfallet. Ett visst överskott
på 1,6 mkr prognostiseras p g a låg produktion av vårddygn inom de
Nordvästra kommunerna.
4 (5)
Bilaga 2
Andra orsaker till det positiva resultatet är dels ett lågt utnyttjande vid Ersta
- 2 mkr och dels beräknas avsatta medel för omställning vid nedläggning
vid KS ge ett överskott på 2,5 mkr.
Övrigt
Prognosen för läkemedel i öppenvård beräknas till ett positivt resultat på 35
mkr beroende på en lägre kostnadsutveckling än beräknat.
Riskanalys och åtgärder
BV Norr arbetar med budget för år 2006, där ett i nuläget något högt
kostnadsläge måste hanteras.
Elisabet Wallin
Janine Jemt
5 (5)