Pedagogisk planering: Ellära och elektromagnetism

advertisement
Pedagogisk planering: Ellära och elektromagnetism åk 7.
Under några veckor av höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Ellära
och elektromagnetism i ämnet fysik.
Du kommer att få undervisning om
• nya fysikaliska begrepp, modeller och teorier om elektricitet och magnetism.
• vad statisk elektricitet, elektrisk spänning, elektrisk ström och elektrisk
resistans är.
• elektriska fenomen i naturen.
• hur mäter elektrisk spänning och elektrisk ström med hjälp av en multimeter.
• hur du kan skapa magnetism med hjälp av elektricitet och om vilka saker som
påverkar elektromagneter styrka.
• hur man använder elektricitet och elektromagnetism i vardagliga
sammanhang.
• om elektricitetens faror och hur du kan skydda dig mot dem.
• modell för hur du planerar, genomför och utvärderar undersökningar.
• elektricitet och elektromagnetism ur ett historiskt perspektiv.
Du kommer att få träna att
• undersöka elektriska kretsar med avseende på elektrisk spänning och
elektrisk ström.
• göra elektriska kopplingar efter kopplingsscheman och att rita
kopplingsscheman.
• formulera enkla frågeställningar, planera, genomföra och utvärdera
undersökningar.
Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:
•
•
•
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
fysikaliska samband i naturen och samhället.
I arbetsområdet Ellära och elektromagnetism ska du få möjlighet att utveckla
•
•
•
din förmåga att använda kunskaper i fysik för att granska information,
kommunicera och ta ställning i frågor som rör teknik, miljö och samhälle inom
området Ellära och elektromagnetism
din förmåga att formulera enkla frågeställningar till undersökningar inom
området ellära och elektromagnetism samt planera, utföra och utvärdera
dessa.
din förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att
beskriva och förklara fysikaliska samband när det elektricitet och magnetism
I arbetsområdet tas upp följande delar ur det centrala innehållet
•
•
•
•
•
•
Elanvändning i samhället
Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av
och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle
och människors levnadsvillkor
De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar,
giltighet och föränderlighet
Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar,
planering, utförande och utvärdering
Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta
storheter
Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp,
modeller och teorier.
Bedömning
I arbetsområdet bedöms på vilket sätt
• du kan samtala om och diskutera i frågor som rör elektricitet och
elektromagnetism.
• du kan föra resonemang om elektriska kretsar med avseende på elektrisk
spänning, elektrisk ström och resistans
• du kan ge exempel på och beskriva elektricitet och elektromagnetism med
användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
• du kan bidra till att formulera frågeställningar och planeringar, genomföranden
och utvärderingar av systematiska undersökningar, samt hur du använder
utrustning i samband med undersökningarna,
• du kan jämföra egna och andras undersökningsresultat och drar slutsatser av
dem med koppling till fysikaliska modeller och teorier,
• du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga
upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter att
arbetsområdet har avslutats. Bedömningen kommer att grundas på
diskussioner i klassrummet, ditt arbete med att undersöka och resonera om
elektricitet och elektromagnetism samt på ett skriftligt prov. Även om bedömningen
kommer att ske fortlöpande under arbetets gång så är det de kunskaper, förmågor
och färdigheter som du har när arbetsområdet har avslutats som kommer att ligga till
grund för ditt betyg. Du kommer att få återkommande respons på vad du kan
utveckla vidare.
Undervisning
För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna ha
genomgångar, bildvisningar och filmer om elektricitet och elektromagnetism både ur
ett historiskt perspektiv och hur det är idag. Du kommer att få göra undersökningar av
statisk elektricitet, elektriska kretsar och elektromagneter. Du kommer också att få
planera, genomföra och utvärdera en egen undersökning.
För betyget E skall du kunna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vad statisk elektricitet är och hur den uppstår
negativ och positiv laddning är och hur de påverkar varandra.
vad åska är och hur man kan skydda sig mot den
vad elektrisk spänning och elektrisk ström är och i vilken enhet de mäts
mäta spänningen hos batterier med en multimeter.
få en gödlampa att lysa med hjälp av ett batteri och en sladd.
vad serie- och parallellkoppling är.
varför man serie- eller parallellkopplar batterier.
avgöra om glödlampor är serie- eller parallellkopplade även om du inte ser
sladdarna.
vad en elektrisk ledare och isolator är.
vilka saker som påverkar strömstyrkan i en elektrisk ledare.
kunna koppla efter ett enkelt kopplingsschema.
kunna jämföra strömstyrkorna i en enkel elektrisk krets och avgöra hur
glödlamporna lyser.
vilka elektricitetens faror är och hur man kan skydda sig mot dem
tillverka en enkel elektromagnet.
vilka saker som påverkar en elektromagnet stryka.
någon apparat som innehåller elektromagneter.
Bedömningsmatriser
Bedömningen avser
förmågan att samtala
om och diskutera
frågor som rör
elektricitet och
elektromagnetism
Detta handlar om att
delta i diskussioner
och beskriva, förklara
samt motivera sitt
tänkande.
1
Du redovisar korta
enkla fakta utan
djupare kunskap.
Du framför åsikter
utan att motivera.
Du använder ett
vardagligt språk
2
Du redovisar sakliga
korrekta fakta som ger
tydliga förklaringar.
Du visar förståelse för
innehållet. Du framför
åsikter och kan ge
enklare motiveringar
till dessa. Du kan
bemöta andras
argument och visar
också respekt för
andras ståndpunkter.
Du använder ett
vetenskapligt språk.
3
Du visar en tydlig
förståelse för faktainnehållet till exempel
med paralleller eller
genom exempel på
liknande områden. Du
kan med sakliga
argument, underbyggda av fakta ta
ställning och resonera
kring din ståndpunkt
och väger in för- och
nackdelar. Du
använder ett
vetenskapligt språk.
Bedömningen avser
förmågan att föra
resonemang om
elektriska kretsar
Detta handlar om att
jämföra spänningar
och strömstyrkor i
elektriska kretsar.
Hjälpfrågor
• Varför lyser
lamporna olika starkt?
• Hur stor är
strömstyrkan i olika
delar i av kretsen?
• Vad händer om du
skruvar ur en lampa?
• Över vilken lampa är
spänningen störst?
• Vilka lampor lyser i
kretsen?
• Varför lyser inte
vissa lampor?
Bedömningen avser
förmåga att planera
en undersökning
Detta handlar om att
planera en
undersökning för att
testa en hypotes.
Planeringen omfattar
både att välja lämplig
utrustning som att
skapa en fungerande
försöksuppställning.
Hjälpfrågor
• Hur skulle du kunna
undersöka detta?
• Vad skulle du behöva
använda för utrustning?
• Vad skulle du behöva
titta på?
• Hur kan du göra för
att få så säkra resultat
som möjligt?
• Vad måste du tänka
på när du använder
utrustningen?
1
2
Du kan bedöma
spänningen och
strömmens storlek i
enkla elektriska
kretsar, men du
motiverar dina
slutsatser på ett
bristfälligt sätt.
1
Du kan ge ett förslag
på hur en
undersökning kan
utformas, men
endast i stora drag
eller för en
begränsad del av
undersökningen.
Du kan bedöma
spänningen och
strömmens storlek i
mer avancerade
elektriska kretsar och
kan ge en bra
förklaring till hur du
tänker.
2
Du kan ge förslag
på hur en
undersökning kan
utformas i sin
helhet, men där
förslaget är
ofullständigt i något
avseende (t.ex. att
någon av
punkterna till
höger saknas).
3
Du kan bedöma
spänningen och
strömmens storlek i
avancerade elektriska
kretsar och använder
fysikaliska begrepp och
teorier i dina motiveringar
och förklaringar.
3
Du kan planera för en
undersökning, där
planeringen innehåller:
• Vilka variabler (saker)
som ska förändras och
vilka som ska hållas
konstanta,
• Hur mätningen ska
genomföras,
• I vilken ordning
momenten ska
genomföras,
• Vilken materiel som
ska användas, samt
• Hur materielen ska
användas på ett säkert
sätt.
Lärarblad Matris –
naturvetenskapligt
arbetssätt
Download