addera och subtrahera negativa tal.

advertisement
Mål för avsnittet (hämtat ur syfte och förmågor i läroplanen)
Kopplingar till läroplan


använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter,
Undervisningens innehåll (hämtat ur det centrala innehållet i
läroplanen)
Kopplingar till läroplan

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer.

Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas
användning i olika situationer.
Vad?
Vi kommer att arbeta med följande: Grundkurs: - förklara hur vårt talsystem är uppbyggt. multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1. - förklara vad ett negativt tal är. addera och subtrahera negativa tal. - skriva tal i potensform.
Fördjupning: - räkna med potenser ( de fyra räknesätten). - räkna multiplikation och division med
negativa tal. - skriva tal med olika baser.
Hur?
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Arbeta enskilt och i grupp med
att lösa uppgifter i ma-boken och på arbetsblad.
Tidsplan
Vi arbetar v.34-39 och avslutar arbetsområdet med en kunskapsredovisning v. 40.
Bedömning
När kommer bedömningen att ske: Under arbetets gång vid enskilt arbete, gruppövningar,
delaktig vid gemensamma genomgångar, läxor och skriftlig och muntlig kunskapsredovisning.
Matematik åk 8
Bedömningsmatris för matematik åk 8.
Matrisen är utformad utifrån läromedlet "Matte direkt"
F
Vårt talsystem Är osäker på
vårt talsystem
för heltal och
decimaltal.
E
Förstår vårt
talsystem för
heltal och
decimaltal.
C
Visar förståelse för
olika talsystem och
kan omvandla från
tex det binära
talsystemet till vårt
tiosiffriga talsystem.
Tal i
decimalform
Är osäker på att Kan göra enkla Kan göra enkla
göra enkla
uträkningar med uträkningar med tal
uträkningar med tal i decimalform i decimalform för
tal i
för några
alla räknesätt.
decimalform.
räknesätt.
Negativa tal
Är osäker på att Behärskar
göra enkla
räkneregler för
uträkningar med beräkningar av
negativa tal.
addition och
subtraktion av
negativa tal.
Potensform
Är osäker på
växlingen
mellan potenser
och vanliga tal.
Problemlösning Är osäker på att
lösa olika
problem i
bekanta
situationer.
A
Visar viss säkerhet
på de fyra
räknereglerna för
negativa tal.
Visar stor säkerhet
på de fyra
räknereglerna för
negativa tal.
Behärskar
Visar god förståelse
växlingen mellan för hur man räknar
potenser,
med potenser med
tiopotenser och de fyra olika
vanliga tal.
räkneregler.
Kan göra
beräkningar med
addition och
subtraktion.
Visar mycket god
förståelse för hur
man räknar med
potenser med de fyra
olika räkneregler.
Kan lösa olika
problem i
bekanta
situationer på ett
fungerande sätt.
Visar stor säkerhet
genom att välja
fungerande och
effektiva metoder
för att lösa uppgifter,
såväl bekanta som
obekanta.
Visar säkerhet
genom att välja
fungerande metoder
för att lösa
uppgifter.
Download