bostadshus på svärdsön

advertisement
BOSTADSHUS PÅ SVÄRDSÖN
NYHETSBREV JULI 2017
FÖRBEREDELSER FÖR BYGGSTART
Nu påbörjas förberedande arbeten för att kunna bygga ett bostadshus på Älgövägen
på Svärdsön. Planen är att huset ska stå klart för inflyttning i november 2017.
På kommunens tomt vid Älgövägen, granne med återvinnings­
stationen, påbörjar nu Nacka kommun i samarbete med NCC
arbetet med att bygga ett nytt bostadshus med tidsbegränsat
bygglov. Huset kommer att få 18 lägenheter som ska användas
för kommunens behov av bostäder för sociala ändamål. Främst
handlar det om att vi behöver erbjuda en första bostad till de
nyanlända som flyttar till Nacka de närmaste åren.
TIDPLAN
Den närmaste tiden kommer vi att mäta upp var huset ska
placeras och ta markprover. Därefter gör projektet sommar­
uppehåll. I augusti kommer byggbodar att sättas upp på
platsen och vi fortsätter med markarbeten och grundläggning.
I september – oktober ska taket och övriga bostadsmoduler
levereras och monteras, följt av invändiga arbeten i slutet av
oktober. Om allt fungerar som planerat kommer huset att
kunna vara klart för inflyttning i november.
ÅTERVINNINGSSTATIONEN RUSTAS UPP
I samband med bostadsbygget ska återvinningsstationen på
Älgövägen rustas upp och snyggas till. Det kan komma att
innebära att du under en period inte kan lämna avfall där.
Skyltar med hänvisning till alternativ återvinningsstation
kommer att sättas upp i god tid för att underlätta för alla
användare.
MARKPROVER OCH EVENTUELL SANERING
Marken på tomten, och eventuellt även en del av angränsande
markområde, kan behöva saneras efter tidigare verksamhet,
då det finns en risk för att tidigare utfyllnadsmassor, placerade
Illustration: Derome Plusshus AB.
på fastigheten, var förorenade. Efter genomförd sanering
kommer prover att tas för att säkerställa att marken klarar
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markan­
vändning. Markprover tas alltid på de byggprojekt som
kommunen genomför.
MER INFORMATION
Kommunen och NCC fortsätter att informera om
bygget fortlöpande, genom nyhetsbrev, på informationstavla på platsen samt på kommunens webbplats:
www.nacka.se/lagenhetersvardson
FRÅGOR OCH SVAR OM BOSTADSFÖRSÖRJNING
OCH INTEGRATION
VEM FÅR HYRA BOSTAD AV KOMMUNEN?
De flesta som får hjälp med en bostad av kommunen är nyan­
lända personer som har fått uppehållstillstånd och behöver
hjälp med en första bostad i Nacka. Kommunen har ett lag­
stadgat ansvar att erbjuda ett hyreskontrakt under de första två
åren för nyanlända Nackabor. Även andra personer kan ibland
få möjlighet att hyra bostad genom kommunen, efter utred­
ning av Socialtjänsten.
VILKA VILLKOR GÄLLER FÖR
HYRESGÄSTERNA?
Den bostad som kommunen hyr ut är en genomgångsbostad,
som i första hand ska användas under den tid på två år som de
nyanlända har sitt etableringsstöd via Arbetsförmedlingen.
VILKA ÄR DE NYANLÄNDA?
Nyanlända är vuxna och barn som genomgått en asylprocess
och fått uppehållstillstånd i Sverige. Ett fåtal är kvotflyktingar,
som kommer direkt från ett flyktingläger någonstans i världen,
men de flesta har redan tillbringat flera månader i Sverige och
många har hunnit lära sig en del svenska. Många som kommer
nu är från Syrien, Afghanistan eller olika länder i Afrika. De
vanligaste språken är arabiska och tigrinja, men många förstår
också engelska.
VILKEN HJÄLP FÅR DE NYANLÄNDA
AV KOMMUNEN?
De första två åren i Nacka erbjuder kommunen möjlighet
att hyra en bostad. Alla vuxna får undervisning i Svenska
för invandrare (SFI) och samhällsorientering, samt stöd att
planera fortsatt utbildning och arbete. Barn och ungdomar får
gå i förskola och skola på samma sätt som andra svenska barn.
Under de tre första månaderna i Nacka har varje nyanländ/
familj en särskild kontaktperson från kommunen, som hjälper
Nacka kommun • 131 81 Nacka
tfn 08-718 80 00 • e-post [email protected]
sms 716 80 • www.nacka.se
till med allt praktiskt, från att hitta i området till att översätta
och förklara hur olika saker fungerar i det svenska samhället.
HUR KAN JAG HJÄLPA TILL?
Att volontärer stöttar de familjer och individer som flyttar in
är en viktig del av integrationen. Det kan handla om att visa
och förklara olika saker i vardagen, hjälpa till med myndig­
hetskontakter, träna svenska eller bara umgås. Nacka kommun
samarbetar med olika organisationer, som Svenska kyrkan och
Volontär i Nacka. Om du är intresserad av att engagera dig,
kan du kontakta Volontär i Nacka via Facebook eller läsa mer
på www.nacka.se/integration
HAR DU FLER FRÅGOR?
Läs mer på nacka.se/integration eller kontakta
kommunen på [email protected]
Download