Träets uppbyggnad

advertisement
Träets uppbyggnad
1. Ditt namn är? (1)
2. Cellerna i barrträd kan delas upp i två huvudgrupper fibrer. Hur benämns de? (2)
3. En av dessa är döda i kärnveden men lever i splintveden. Vilken? (1)
4. Cellerna består i sin minsta del av en sockerart. Vilken? (1)
5. Nämn tre exempel på andra sockerarter som finns mellan fibrillerna. (3)
6. Nämn namnet på en amorf fenolpropanenhet som fungerar som lim. (1)
7. En sorts celler lagrar och transporterar näringsämnen till trädets levande celler. Vilken? (1)
8. De förutnämnda cellerna bildar hartser och täpper till fibrernas porer och cellhåligheter vid en viss ålder
på trädet. Vilken ålder? (1)
9. Om kärnveden är mörk eller ljus påverkar beständigheten mot mikrobiell nedbrytning. Vilken är att
föredra, mörk eller ljus kärnved? (1)
10. Vid fotosyntesen omvandlas tre nämnvärda till näringsämnen som transporteras till alla levande celler i
trädet. Vilka tre nämnvärda är det? (3)
11. Vad menas med sommarvedsfibrernas låga vätskepermeabilitet? (1)
12. Norrländska träd med svåra uppväxtförhållanden ger starkare trä eftersom årsringarna är tätare. Men
hållfastheten hos det sydsvenska trädet står sig väl mot de norrländska. Varför? (1)
13. Fyra egenskaper hos ungdomsvedens fibrer gör det till ett sämre trä. Nämn dessa fyra. (4)
14. Hur höga kan granar bli under goda växtförhållanden? (1)
15. Hur höga kan tallar (furor) bli under goda växtförhållanden? (1)
16. Om man som snickare letar efter kvistfria brädor. Varifrån i trädet kommer dessa troligtvis ifrån då? (2)
17. Nämn tolv benämningar på kvistar. (12)
18. Träet strävar mot solen. Vad kallas denna egenskap? (1)
19. Till bärande konstruktioner vill man undvika ett par egenskaper som istället efterfrågas av fanerindustrin
och möbelsnickare. Vad kallas dessa två egenskaper? (2)
20. Kådved är olämpligt till två nämnda tillfällen. Ange dessa! (2)
21. Vad är vankant som uppstår vid sågning? (1)
Download