Nyanlända

advertisement
Matematikundervisning för
nyanlända
Seminarium 16 jan, 2017
Elisabeth Rystedt & Lena Trygg
NCM
Matematikundervisning för nyanlända
•
•
•
•
•
•
Bakgrund
Syfte, mål, program, teamuppgifter
Webbsida
Steget före-undervisning
Frågor
Erfarenhetsutbyte
Matematikundervisning för nyanlända
•
•
•
•
NCM
Kompetensutvecklingsprojekt i Borås
Läsåret 2016/2017
Syfte: Ökade möjligheter för
nyanlända elever ska att lyckas i den
svenska grundskolans
matematikundervisning
Bakgrund
Skolinspektionen lyfter tydligt fram behovet
av lärares kompetens för att nyanlända elever
ska lyckas i den svenska skolan:
”Fundamentet för att lyckas är, efter vad som
framträder i granskningen, samsyn i
förhållningssätt, att all personal på skolan tar
ett gemensamt ansvar samt att lärarna har
kunskap och kompetens som rör nyanlända
elevers lärande” (s 6).
• Det var inte ämnesinnehållet i sig självt som
gjorde att eleverna hade svårt att hänga med
på lektionerna, utan bristen på förklaringar av
svenska ord och begrepp.
• Ämneslärare förklarade ord och begrepp som
var direkt kopplade till ämnet, men
andraspråkseleverna kunde ha luckor i
ordförrådet även när det gäller vardagliga ord
på en matematiklektion som t ex ”teckna” och
”uppskatta” (Nilsson & Axelsson, 2013).
• Ytterligare en aspekt som behöver lyftas fram
är att den svenska skolkoden behöver
synliggöras för nyanlända elever och deras
föräldrar (Cederberg, 2006).
• Det finns ett engagemang hos lärare, många
vill göra en insats (Skolinspektionen, 2014).
• Rektorn bör
… analysera lärarnas och övrig skolpersonals
behov av kompetensutveckling avseende
mottagande av och den fortsatta utbildningen
för nyanlända elever och ge möjligheter till
sådan kompetensutveckling (Skolverket, 2016, s
14).
Olika ingångar för stöd till nyanlända elever
1. Matematikundervisning
som gynnar nyanlända
elever
2. Matematikundervisning i olika
kulturer – inkl svensk
3. Modell för samverkan mellan
olika yrkeskategorier, med fokus på
matematik/matematikundervisning
Målgrupp
Team bestående av t ex
- Matematiklärare (klasslärare i F-6 samt
ämneslärare i matematik)
- Studiehandledare
- Lärare i svenska som andraspråk
- Lärare i förberedelseklass
- Modersmålslärare
- …
Mål
Efter genomgången utbildning ska deltagaren, inom sitt ansvarsområde
• ha vidareutvecklat sin förmåga att tillvarata, utmana och utveckla
nyanlända elevers matematikkunnande (1)
• ha vidareutvecklat sin förmåga att underlätta nyanlända elevers
integration i den svenska matematikundervisningen (1)
Mål
Efter genomgången utbildning ska deltagaren, inom sitt ansvarsområde
• ha utökat sina kunskaper om matematikundervisning i olika kulturer,
inklusive den svenska (2)
Mål
Efter genomgången utbildning ska deltagaren, inom sitt ansvarsområde
• utökat sina kunskaper om andra yrkeskategoriers arbete med
nyanländas lärande i matematik (3)
• ha vidareutvecklat sin förmåga till samverkan med andra
yrkeskategorier med ansvar för nyanländas lärande i matematik (3)
Tre skolor i Borås:
Särlaskolan
Erikslundskolan
Bodaskolan
Omfattning
Uppgifter att pröva i
undervisningen
mellan träffar.
Hösten 2016
19 aug 09.00 -16.30
20 sept 13.30–16.30
18 okt 13.30–16.30
22 nov 13.30–16.30
NCM, Göteborg
Borås
Borås
Borås
Våren 2017
17 jan 13.30–16.30
21 feb 13.30–16.30
21 mars 13.30–16.30
25 april 13.30–16.30
Borås
Borås
Borås
Borås
Språk som är representerade
bland deltagarna :
Somaliska,
arabiska,
svenska,
vietnamesiska,
albanska,
dari, persiska,
grekiska,
polska,
bosniska/kroatiska/serbiska
tyska…
Nulägesbeskrivning
OBS! 4
studiehandledare är även
modersmålslärare.
Klasslärare
• Andel nyanlända per klass:
Medel: 35 %
• I klasserna fanns upp till 8 olika språk, förutom svenska,
representerade.
Medelvärde: 4. Median: 5. Typvärde: 5 och 6
Ämneslärare
• I klasserna var mellan 0 och 36 % av eleverna
nyanlända.
Medel 20%. Median: 20%.
• Upp till 9 olika språk, förutom svenska, var
representerade.
Medelvärde: 5. Median: 5. Typvärde: 5 och 7
Studiehandledare
• Arbetar på 1–7 skolor.
Medelvärde: 2,8 skolor. Median: 3 skolor. Typvärde: 3
• Studiehandledare i matematik mellan 3 mån och 5 år.
• Studiehandledare för 5 – 20 elever.
Om samarbete
Det fanns starka önskemål hos samtliga grupper
att få vidareutveckla samarbetet mellan olika
personalkategorier!
Ur programmet
• Forskning om flerspråkiga klassrum – vad kan vi lära?
Eva Norén
• Aritmetik – med fokus på nyanlända elever
Madeleine Löwing
• Aritmetik och laborativa material – med fokus på nyanlända
elever, Madeleine Löwing och Lena Trygg
• Matematik ur ett interkulturellt perspektiv,
Saman Abdoka
Ur programmet forts.
• Elev – lärare – matematik; didaktiska perspektiv på
skolmatematik, Ola Helenius
• Geometri – med fokus på nyanlända elever, Madeleine
Löwing
• Olika yrkesroller runt nyanlända elever
• Problemlösning – med fokus på nyanlända elever, Karin
Wallby och Madeleine Löwing
• Steget före-undervisning, Görel Sterner
• Information från Högskolan i Borås; stöd för nyanländas
lärande, Jaana Ben Maaouia
I morgon…
Team-uppgifter
Övrigt
• Mail till skolledare om innehåll i kursen, både
förberedande och sammanfattande.
• Nulägesbeskrivning i samband med kursstart,
utvärdering efter kurs.
• Intyg till alla deltagare efter avslutad kurs.
ncm.gu.se/nyama
Steget före-undervisning
- mini-utprövning inom
Matematikundervisning för nyanlända
Steget före-undervisning
• Utgår från erfarenheter från Intensivundervisning (Görel Sterner).
• Nyanlända elever i en klass.
• Undervisningen ges av samma matematiklärare som har den ordinarie
matematikundervisningen.
• Ca 3 tillfällen à 30 minuter per vecka.
• Utprövning under 5 veckor, med start i januari 2017.
• Undervisningen ges utöver ordinarie undervisningstid.
• Förberedelse inför den ordinarie lektionen – ”Steget föreundervisning”.
• Läraren: ”Samma” lektion som den ordinarie.
• NCM tar fram blankett för tillstånd från vårdnadshavare.
• NCM gör en utvärdering.
Nätverksträff på NCM
1 feb kl 13-16
• Jenny Hygins, platschef för Kartläggning vid START
Stockholm.
• Diskussion i nätverksgruppen
Anmälan till [email protected] senast
torsdagen den 26 jan.
Referenser
Arnot, M., Schneider, C., Evans, M., Liu, Y. & Welply, O. (2014). School Approaches to the Education of
EAL students. The Bell foundation.
https://www.educ.cam.ac.uk/research/projects/ealead/Fullreport.pdf
Bunar, N. (2010). Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska
skolan. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Bunar, N. (red.) (2015). Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. (1. utg.) Stockholm:
Natur & Kultur.
Jahnke, A. (2016). Skolans och förskolans matematik: kunskapssyn och praktik. Lund:
Studentlitteratur.
Migrationsverket. (2016) Fakta om migration. Hämtat 2016-08-03 från
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html
Nilsson, Jenny & Axelsson, Monica. (2013). “Welcome to Sweden”: Newly Arrived Students’ Experienves of Pedagogigal and Social Provision in Introductory and Regular Classes. International
Electronic Journal of Elementary Education, 2013 6(1).
Skolinspektionen (2014). Utbildningen för nyanlända elever. Stockholm: Skolinspektionen. Hämtat
2015-11-06 från http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-ochrapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Utbildningen--fornyanlanda--elever-2014/
Referenser
Skolverket. (2015). Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen hos
flerspråkiga elever. Hämtad 2016-05-03 från
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3038
Skolverket (2016a). Allmänna råd: Utbildning för nyanlända elever. Hämtad från
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3576
Skolverket (2016b). Nyanlända – aktuell statistik november 2015. PM. 2016-01-11.
Utvärderingsavdelningen. Hämtad från
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.244420!/Menu/article/attachment/nyanlandastatistik-nov2015-skolverket.pdf
Språkforskningsinstitutet (2014). Nyanlända elever – en kunskapsöversikt. Hämtad 2015-11-09 från
http://www.pedagogstockholm.se/Pedagog/1%20Nya%20sajten/I%20undervisningen/Nya
nlända/Kunskapsöversikt_nyanlända.pdf
Erfarenhetsutbyte
• Vilka erfarenheter har ni av att ta emot
nyanlända elever?
• Vilka hinder resp möjligheter ser ni?
T ex organisation, kompetensutveckling,
läromedel, …
• Vad kan göras på kort sikt? I morgon, nästa
vecka, efter sportlovet ...
• Vad kan göras på lång sikt? Till hösten,
kommande läsår...
Download