2. Rättigheter och skyldigheter

advertisement
Öckerö, 2014-08
Plan mot diskriminering och kränkande
behandling för vuxenutbildningen i Öckerö
kommun
Målet är att planen ska följa skolverkets allmänna råd:
o Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser till
trakasserier och annan kränkande behandling och ange en tydlig
ansvarsfördelning mellan rektor eller någon med motsvarande
ledningsfunktion och personal
o Vara konkret och utgå från aktuell kartläggning av verksamhetens behov som
utgångspunkt för planerade åtgärder under det kommande året med en tydlig
koppling till varje diskrimineringsgrund
o Beskriva rutiner för akuta åtgärder och uppföljande insatser och hur dessa ska
dokumenteras
o Beskriva hur elever och personal ska medverka i arbetet med planen
o Beskriva hur planen ska göras känd och förankras i hela verksamheten och hos
elevers vårdnadshavare
o Innehålla en planering för personalens kompetensutveckling för att öka
medvetenheten om förekomsten av kunskap om diskriminering, trakasserier
och annan kränkande behandling
o Beskriva hur planen årligen ska upprättas
1
Innehåll
1. Inledning ..................................................................................................................... 3
1.1 Vision ..................................................................................................................... 3
1.2 Definition av begreppen ........................................................................................ 3
1.3 Mål med insatser ................................................................................................... 4
2. Rättigheter och skyldigheter ...................................................................................... 4
2.1 Elevers rättigheter och skyldigheter ..................................................................... 4
2.1.1 Rättigheter....................................................................................................... 4
2.1.2 Skyldigheter .................................................................................................... 4
2.2 Personals rättigheter och skyldigheter ................................................................. 5
2.2.1 Rättigheter ...................................................................................................... 5
2.2.2 Skyldigheter.................................................................................................... 5
3. Förebygga och upptäcka ............................................................................................. 5
3.1 Under skoltid i och utanför klassrummet ............................................................. 5
3.2 Vuxenmiljön .......................................................................................................... 6
3.3 Skolan generellt..................................................................................................... 6
3.3.1 Etnisk tillhörighet ........................................................................................... 6
3.3.2 Funktionshinder ............................................................................................. 6
3.3.3 Könsdiskriminering ....................................................................................... 6
3.3.4 Religion och annan trosuppfattning .............................................................. 6
3.3.5 Sexuell läggning.............................................................................................. 6
3.3.6 Könsöverskidande identitet och uttryck ........................................................ 7
3.3.7 Ålder ............................................................................................................... 7
3.3.6 Mobbning ....................................................................................................... 7
3.3.7 Annan kränkande behandling (fysiska, verbala, psykosociala kränkningar) 7
3.4 Elevhälsoteam ....................................................................................................... 7
4. Åtgärder akut och långsiktigt ..................................................................................... 7
4.1 Akuta situationer ................................................................................................... 7
4.1.1 Elev/elev .......................................................................................................... 7
4.1.2 Lärare/elev alt. Elev/lärare ............................................................................ 7
4.2 Långsiktigt arbete ................................................................................................. 7
5. Delaktighet och inflytande .......................................................................................... 8
6. Ansvar ......................................................................................................................... 8
7. Kompetensutveckling ................................................................................................. 8
8. Kvalitetssäkring .......................................................................................................... 8
2
1. Inledning
Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma
referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska
värderingarna och de mänskliga rättigheterna
Lvux12, SKOLFS 2012:101
Vuxenutbildningen i Öckerö kommun arbetar i enlighet med ovanstående uppdrag
och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling, 14 a Kap. skollagen och diskrimineringslagen från 1 jan 2009. En följd av
detta är att alla som arbetar inom vuxenutbildning i Öckerö kommun förväntas att
aktivt markera och ta avstånd från alla tendenser till kränkningar inom skolan. Detta
ska gälla mellan såväl elev – elev, elev – personal samt personal – personal.
I allt arbete som gäller lika behandling kommer hänsyn till offentlighetsprincipen att
tas.
1.1 Arbetsmiljö
Vuxenutbildningen i Öckerö kommun har som vision att skapa en arbetsmiljö som
motverkar alla former av kränkningar och diskrimineringar. Arbetet med att
motverka kränkningar och diskrimineringar är en aktiv process som aldrig kan
avstanna och inte heller anses som avslutad.
1.2 Definition av begreppen
Kränkande behandling
Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan vara:
 Fysiska (slag, knuffar)
 Verbala (hot, svordomar, öknamn)
 Psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer)
 Texter och bilder (sms, mms, fotografier, skrivna meddelanden i sociala
medier)
Annan kränkande behandling:
Är uppträdanden som – utan att vara trakasserier - kränker en elevs värdighet
Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad
negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller
försöker tillfoga en annan skada eller obehag.
Befogade tillsägelser:
Förbudet för skolpersonal att utsätta elever för kränkningar gäller naturligtvis inte
tillrättavisning som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö, även om
eleven kan uppfatta tillrättavisningen som kränkande.
3
Trakasserier
Är kränkande behandling som har samband med:
 Kön
 Etnisk tillhörighet
 Religion eller annan trosuppfattning
 Funktionshinder
 Sexuell läggning
 Könsöverskridande identitet och uttryck
 Ålder
Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är
trakasserier även när en elev kränks p.g.a. anhörigs sexuella läggning,
funktionshinder etc.
Diskriminering
Är när en personal på skolan missgynnar en elev och det har samband med kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Diskriminering kan
vara direkt, ett beslut som påverkar eleven personligen, eller indirekt, ett beslut eller
en bestämmelse som verkar neutral men får en diskriminerande betydelse för en eller
flera elever.
Trakasserier som utförs av skolans personal kan också vara diskriminering.
Diskriminering kan även ske genom skolans regler, undervisning, läroböcker etc.
1.3 Mål med insatser
Om en situation uppstår där en person upplever sig kränkt eller diskriminerad är det
primära målet med skolans insatser att detta omedelbart ska upphöra.
Vidare är målet även att hjälpa de inblandade att kunna gå vidare på ett sätt så att
situationen inte ska behöva uppstå igen.
2. Rättigheter och skyldigheter
2.1 Elevers rättigheter och skyldigheter
2.1.1 Rättigheter
o
o
o
o
o
o
Nödvärnsrätten
Respekt för sin person
Yttrande-, åsikts- och religionsfrihet
Föreningsrätten
Rätten till privatliv
Rätten till en trygg arbetsmiljö
2.1.2 Skyldigheter
o Meddela kränkningar till en personal på skolan.
o Att noga ha läst skolans likabehandlingsplan och agera utefter den.
4
2.2 Personals rättigheter och skyldigheter
2.2.1 Rättigheter
o
o
o
o
o
o
Nödvärnsrätten
Respekt för sin person
Yttrande-, åsikts- och religionsfrihet
Föreningsrätten
Rätten till privatliv
Rätten till en trygg arbetsmiljö
2.2.2 Skyldigheter
o Omedelbart agera när en kränkande handling uppfattas samt dokumentera
enligt dokumentationsmallen, bilaga 1.
o Att noga ha läst skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling
och agera utefter den.
3. Förebygga och upptäcka
Följande arbetsmetoder används för att förebygga, fånga upp och motverka
situationer som kan utvecklas eller redan utvecklats till kränkande handlingar.
3.1. Under tiden på vuxenutbildningen i Öckerö kommun
o Tydliga och förankrade planer (främjande)
o
o
o
o
Läraren går tillsammans med rektor och kurator igenom planen mot
diskriminering och kränkande behandling med de studerande vid skolstart varje
läsår.
Planen kan kontinuerligt påverkas av de studerande via läraren och revideras
årligen.
Elevvårdsteam(främjande, förebyggande)
Deltar regelbundet på arbetslagsmöten. Arbetar med att årligen ta fram en plan
för vuxenutbildningens alla studerande om hur skolan ska arbeta mot mobbning,
trakasserier och diskriminering.
Studerandesamtal (främjande, förebyggande)
Förekommer kontinuerligt under läsåret. Här ingår samtal med läraren, och/eller
annan skolpersonal
Temadagar (främjande, förebyggande)
De studerande erbjuds delta i temadagar som rör värdegrundsarbete
Utvärdering av kursen (förebyggande)
Här förekommer en fråga om diskriminering, kränkande behandling och
riskområden. Med utgångspunkt från svaren här och informationen som kommer
fram vid utvecklingssamtalen bedöms det vilka åtgärder som behöver göras inför
nästa år revidering av planen.
5
3.2 Skolpersonalens likabehandlingsarbete
o Arbetslagsmöten (främjande)
Frågan kring diskriminering och kränkande behandling finns som stående punkt
på dagordningen för arbetslagsmöten och tas därefter med till APT.
o Arbetsplatsträffar (främjande)
Frågan kring diskriminering och kränkande behandling finns som stående punkt
på varje APT.
o Elevhälsoteam (främjande, förebyggande, åtgärdande)
Reviderar årligen planen mot diskriminering och kränkande behandling efter att
ha samlat in och sammanställt elever och personals synpunkter. Elevhälsoteamet
går tillsammans med övrig personal igenom planen mot diskriminering och
kränkande behandling och ordningsregler inför varje läsår. Medverkar vid
utredningar av trakasserier och diskriminering och ger förslag på åtgärder och
uppföljning.
3.3 Skolan generellt
Arbetet med information kring de olika diskrimineringsgrunderna förekommer
kontinuerligt i undervisningen.
Mål 2014/2015:
Informera om planen vid kursstart.
Bjuda in de studerande till de av gymnasieskolans temadagar ,som är kopplade till
värdegrundsarbete.
.
3.3.1 Etnisk tillhörighet
3.3.2 Funktionshinder
Skolbyggnaden är anpassad för rörelsehindrade. För övriga funktionshinder görs en
individuell bedömning för att kunna hjälpa eleven på bästa sätt. Skolan har god
kunskap och kompetens om t.ex. kompensatoriska hjälpmedel.
3.3.3 Könsdiskriminering
3.3.4 Religion och annan trosuppfattning
3.3.5 Sexuell läggning
Mål 2014/2015: Att all personal vid varje form av sexuell kränkning omedelbart tar
en diskussion i klassrummet.
3.3.6 Könsöverskridande identitet och uttryck
Mål 2014/2015: Att all personal vid varje form av sexuell kränkning tar en
diskussion i klassrummet.
6
3.3.7 Ålder
3.3.8 Mobbning
Information sker till personal och elever kring planen mot diskriminering och
kränkande behandling årligen.
3.3.9 Annan kränkande behandling (fysiska, verbala, psykosociala kränkningar)
Information sker till personal och elever kring planen mor diskriminering och
kränkande behandling årligen.
Mål 2014/2015: Personalen kommer vid varje form av kränkning ta en direkt
diskussion med de berörda.
3.4 Elevhälsoteam
Skolans elevhälsoteam (EHT) ska fungera som ett stöd för lärare och personal i
arbetet med att motverka och hantera olika situationer där kränkande behandling
förekommer. Gruppen har möten varannan vecka. De som ingår i skolans EHT är
följande:
o Kurator
o Rektor
o Skolsköterska
o Specialpedagog
o SYV
4. Åtgärder akut och långsiktigt
4.1 Akuta situationer
4.1.1 Studerande/Studderande
Vid en akut situation gäller följande rutiner:
o Läraren dokumenterar inblandade parters upplevelser med hjälp av
dokumentationsmallen (Bilaga 1).
o EHT kontaktas av läraren.
o EHT och läraren gör en bedömning om ett åtgärdsprogram behöver upprättas.
o Uppföljning av läraren enligt fattade beslut.
o Återkoppling ska ske mellan lärare, studerande och EHT.
4.1.2 Lärare/studerande alt. Studerande/lärare
o Rektor dokumenterar inblandade parters upplevelser med hjälp av
dokumentationsmallen (Bilaga 1).
o Rektor gör en bedömning om hur vidare åtgärder ska se ut.
o Uppföljning av rektor enligt fattade beslut.
4.2 Långsiktigt arbete
o Kartläggningar utifrån vad akuta utredningar visar om situationen på skolan.
7
o Beslutade åtgärder utifrån kartläggning
5. Delaktighet och inflytande
Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska upprättas en gång per
läsår. Ny målbeskrivning ska göras varje år. Utvärdering sker i kursen och på APT.
Planen mot diskriminering och kränkande behandling kommer att läggas ut på
kommunens hemsida samt finnas utskriven hos rektor och i personalrummet.
Nästa plan mot diskriminering och kränkande behandling ska upprättas i augusti
2015.
6. Ansvar
Ansvar för dokumentation har läraren. Ansvar för utredningar har EHT. Ytterst
ansvarig är rektor.
7. Kompetensutveckling
Erbjudande för några ur personalgruppen att gå på en föreläsning/utbildning.
8. Kvalitetssäkring
Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska vara ett levande verktyg i
det dagliga arbetet. Den måste årligen upprättas och innehålla en redogörelse för
vilka åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under året. Planen mot
diskriminering och kränkande behandling ska göras inom ramen för den skriftliga
kvalitetsredovisningen. Utvärderingen ska beaktas vid upprättandet av nästa års
plan.
Som stöd i arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling finns
o Skolverkets allmänna råd och kommentarer 2004 för arbetet med att
motverka alla former av kränkande behandling.
o Skolverkets allmänna råd och kommentarer 2006 Kvalitetsredovisning
o Kap. 5 och 6 i skollagen.
o Diskrimineringslagen från 2009-01-01.
o Skolverkets allmänna råd och kommentarer 2009 för att främja
likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
o Skolverkets allmänna råd: Arbete mot diskriminering och kränkande
behandling, 2012:1274
8
RUTIN FÖR ANMÄLAN
OCH RAPPORTERING
AV KRÄNKANDE BEHANDLING
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla
detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de
uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra kränkande behandling i framtiden.
Första stycket och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser
sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen
(2008:567). Skollagen 6 kap 10 §
PERSONALENS ANSVAR
Lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn känner sig utsatt för
kränkande behandling i verksamheten ska enligt skollagen skyndsamt anmäla detta till rektor respektive
förskolechef. Använd blanketten Anmälan om kränkande behandling som finns på kommunens intranät.
All förekomst av kränkande behandling ska rapporteras. Om osäkerhet råder om ärendet är allvarligt eller
inte ska ärendet ändå anmälas. Kränkningar av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av
diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling (se beskrivning nedan). Även upplevd
kränkande behandling och diskriminering från vuxna ska anmälas.
REKTOR/FÖRSKOLECHEFENS ANSVAR
Efter att anmälan har gjorts ska rektor eller förskolechef omgående rapportera detta till huvudmannen,
det vill säga Barn- och utbildningsnämnden. Använd blanketten Rapport vid kränkande behandling som
finns på kommunen gemensamma disk (J://). På blanketten ska det framgå vem som är uppgiftslämnare, vilken skola/förskola det gäller, datum då händelsen anmäldes, ålder och kön på den som
utsatts för kränkningen samt en kort beskrivning av händelsen och vilka åtgärder som vidtagits.
Blanketter skickas till nämndsekreterare på Barn- och utbildningsförvaltningen.
Huvudmannen (Barn- och utbildningsnämnden) har till rektor och förskolechef delegerat ansvaret för att
skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Barn- och utbildningsnämnden har också delegerat till rektor/förskolechef ansvaret att varje år upprätta
en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling
av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av åtgärder som avses påbörjas eller
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts
ska tas in i efterföljande års plan.
Den årliga planen mot kränkande behandling ska rapporteras till Barn- och utbildningsnämnden genom
ett delegationsbeslut.
FÖRVARING AV DOKUMENT
Blanketten Anmälan om kränkande behandling sparas och förvaras på respektive enhet. Inkomna
rapporter vid kränkande behandling diarieförs centralt och redovisas månadsvis (i samband med
ordinarie nämndssammanträde) för Barn- och utbildningsnämnden.
DEFINITION AV DISKRIMINERING, TRAKASSERIER, KRÄNKANDE BEHANDLING OCH MOBBNING
Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har
samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom
diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför
diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till
diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.
9
RAPPORT TILL HUVUDMAN
KRÄNKANDE BEHANDLING
Fylls i direkt efter anmälan och lämnas till nämndsekreterare
för Barn- och utbildningsnämnden
Uppgiftslämnare
Rektor/förskolechef
Uppgifter
Datum då händelsen anmäldes
Skola/förskola
Årskurs/ålder
Kön (pojke/flicka)
Incident
Kort beskrivning av händelsen
Vidtagna åtgärder
Rapporten skickas omgående till nämndsekreterare på Barn- och utbildningsförvaltningen.
10
ANMÄLAN AV HÄNDELSE
KRÄNKANDE BEHANDLING
Fylls i direkt efter händelsen och lämnas till skolans rektor
.
Uppgifter
Ansvarig personal
Datum för dokumentation
Elevens namn
Elevens klass
Datum och tid för händelsen
Plats för händelsen
Inblandade
Samtal / beskrivning av situationen
Åtgärder hittills (tex kontakt med föräldrar, medlingssamtal)
Datum
Datum
Datum
Datum
Förslag till ytterligare åtgärd
Underskrift
Elev
Ansvarig personal
Uppföljning
Ansvarig personal
Datum
Medverkande
Beskrivning
Ansvarig personal
Datum
Medverkande
Beskrivning
Ansvarig personal
Datum
Medverkande
Beskrivning
11
12
Download