Pedagogisk kompetens för universitetslärare

advertisement
Pedagogisk kompetens
för universitetslärare
INBLICK OCH UTBLICK
Mona Fjellström
Globalt på agendan

Massuniversitet

Alltmer heterogena studenter

Produktivitetskrav

Universiteten som’företag’

Global utbildningsmarknad - konkurrens

Audit society – transparens, performativitet, mätbarhet
Utvecklingen i Sverige
SUHF rekommendation 2005
om att stödja och utveckla lärande
 Förmåga
att planera, undervisa, examinera
och utvärdera utbildning
 Reflekterande
förhållningssätt till lärarrollen,
värdegrundsfrågor, demokrati, jämställdhet
och likabehandling
 Kunskaper
om mål och regelverk
 Forskningsanknuten
 Dokumenterat
undervisning
fo-anknutet pedagogiskt
utvecklingsarbete
10 veckor utbildning
 Kunskap
Forskningsbaserad utbildning

Stödjer studenternas lärande
 Visar entusiasm
 Har goda kunskaper (ämne + ped.)
 Uppmuntrar förståelse
 Visar respekt, aktiverar till lärande
 Är tydlig och ger återkoppling
 Ser till sammanhanget
 Är mångsidig och flexibel
 Utvecklar undervisningen, samverkar
 Utvecklar sig i sin profession
(Paul Ramsden, 2003)
Universitetens eget ansvar

Varierande krav på kurser

Krav på utbildning för undervisande doktorander (2 v)

Krav på utbildning för forskarhandledare (2 v)

Ökande krav på att visa pedagogisk skicklighet
 Krav
på pedagogisk portfölj i anställningsordningen
 Utbildning
av lärare, bedömare, anställningskommitteer

Pedagogiska meriteringssystem/akademier

Utbildning som möjliggör efterfrågad skicklighet/meriter
Krav för anställning som lärare vid Umu

Kunskaper om studenters lärande i högre utbildning

Förmåga att planera, undervisa, examinera samt utvärdera
högskoleutbildning samt stödja individers och gruppers lärande

Förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt till den egna
lärarrollen

Kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten
inom högre utbildning

Förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och
andras erfarenheter
Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av
relevans för undervisning inom högskolan eller dokumenterad beprövad erfarenhet.
De pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade i en pedagogisk portfölj och den
pedagogiska skickligheten ska bedömas av sakkunnig.
• Regelverk & ped meritportfölj
• Muntligt framförande, planera, genomföra
Lärandemiljön 2 v
• Fysiska, virtuella & psykosociala miljöer
• Mångfald, etnicitet & kön
Lärarrollen 2 v
• Ledarskap, constructive alignment, examination
• Samverkan, stud. inflytande, utvärdering
www.upl.umu.se/utbildning/
Ny som lärare 1 v
Pedagogisk meritering vid Umu
En Excellent lärare visar:
- kvalitativ utveckling av sin pedagogiska verksamhet och
kompetens över tid
- ett vetenskapligt förhållningssätt/kompetens inom det
universitetspedagogiska området
+ indikatorer
- engagemang och skicklighet att leda, kommunicera och
organisera pedagogisk utveckling
En Meriterad lärare visar:
- undervisningsskicklighet och engagemang för
undervisningsuppdraget
- att han/hon omsätter sitt ämne i en didaktisk praktik
+ indikatorer
- ett reflekterande förhållningssätt gentemot den egna
pedagogiska verksamheten
Krav för anställning som lärare vid UmU enligt Anställningsordning
Danmark

Nationella krav på utbildning, 3-6 ECTS, för lektorer
sedan 1992
 Planera,
genomföra och utvärdera utbildning
 Teaching portfolio

Lokala krav i varierande omfattning på:
 utbildning
för doktorander, 0,5-1 ECTS
 Utbildning för professorer (fo-handledning, e-lärande,
ledarskap)
Finland

Inga nationella krav på utbildning

Stora variationer, erbjuds 10-60 ECTS

Universiteten i Jyväskylä, Oulo, Åbo och Tampere har
nu krav på 5-10 ECTS för nya lärare
1
My path as a teacher, teachership 2 Learning, learning
theories, ethics in teacher work 3 Approaches to teaching
and learning 4 Methods 5 Curriculum and planning 6
Teaching practice 7 Quality and evaluation 8 Expert work 9
Developing as a teacher, teaching portfolio
Storbrittannien

Inga nationella/lokala krav på utbildning

Stort focus på Teaching excellence

UK Professional Standards Framework (UKPSF)
1
Planning and delivery, 2 Assessment, 3
Contribution to the profession, 4 Reflection and
evaluation

National Teaching Fellowship Scheme

Teaching Awards
Kanada

Inga nationella krav på utbildning

Första enheten för pedagogisk utveckling på McGills,
sent 1960-tal

Under 1990-talet på de stora universiteten

Inga lokala krav – erbjuder utbildning

Most faculty members never have any systematic
preparation (Knapper, 2012)
Australien


Inga nationella krav på utbildning
Australian University Teaching Criteria and Standards
framework
 Design
and planning of learning activeties
 Teaching and supporting student learning
 Assessment and giving feedback to students
 Developing effective learning environments, student
support and guidance
 Integration of scholarship, research and prof
activeties with teaching
 Evaluation and continuing professional development
 Professional and personal effectiveness
Deadline proposals
30 Jan
Letter of acceptance round 2
1 April
Early bird registration ends
30 March
Full registration ends
1 June
Tack för mig
Pedagogisk meritering i 2 nivåer

Meritering genomförs i två steg, en nivå i taget

Ger något att sträva efter – ger progression

Nivåerna har olika fokus
 Meriterad
 Excellent
(Nivå 1 ): undervisningsskicklighet
(Nivå 2 ): pedagogisk skicklighet
Vem får söka?

Minst 5 års undervisningserfarenhet,
motsvarande lägst 2-3 års heltidsundervisning

Har högskolepedagogisk utbildning utöver vad
som krävs för anställning som lärare vid UmU
Indikatorer
En Excellent lärare har

Uppfyllt kraven för att utnämnas till meriterad lärare

Stor erfarenhet av att med gott resultat genomföra pedagogiska
ledningsuppgifter av strategisk karaktär

Drivit högskolepedagogisk utveckling inom och utom
organisationen

Vidgat sin lärargärning genom samverkan med det omgivande
samhället utanför akademin

Delgivit erfarenheter från den egna lärarpraktiken genom
tidskrifter, läromedel och aktivt deltagande i konferenser
Indikatorer
En Meriterad lärare har

Stor erfarenhet av undervisning inom alla delar av det egna ämnet

Stor erfarenhet av att med gott resultat undervisa för olika studerandegrupper och på
olika nivåer av grundutbildning

Stor erfarenhet av att med gott resultat leda kurser inom det egna ämnet

Hållit en hög akademisk nivå på undervisningens innehåll

Visat på ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till ämnet och den egna lärarrollen

Utvecklat undervisnings- och examinationsformer för att svara mot kursernas mål

Utgått från studenternas lärande i sin lärargärning

Tydliggjort för studenterna hur kurserna bidrar till deras utveckling av såväl kunskaper och
färdigheter inom ämnet som generiska kompetenser

Utvecklat sitt pedagogiska förhållningssätt med hjälp av fortlöpande vidareutbildning
och diskussioner med kollegor och studenter

Erhållit pedagogiska utmärkelser eller kan på annat sätt visa att han/hon är en
uppskattad lärare bland studenter
Download