Likabehandlingsplan

advertisement
LIKABEHANDLINGSPLAN
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Rälla förskola
2014/2015
Trygga barn!
Inledning
Förskolechefen har ordet
Som förskolechef har jag det övergripande ansvaret för arbetet med att främja
likabehandling samt förebygga diskriminering och kränkande behandling.
Jag har ansvaret att en plan årligen upprättas, följs och förankras.
Trygghet och trivsel för alla är grunden för mitt arbete. Om man inte är trygg och
känner trivsel är det svårare att arbeta och lära sig saker. Därför är det viktigt att alla
bemöts med respekt och värme samt känner sig bekräftad.
Jag träffar regelbundet barn och personal när jag besöker förskolan och får då tillfälle
att höra hur de har det. På arbetsplatsträffarna med personalen tar vi också upp
frågan om trivsel och trygghet på förskolan.
Känner barnen sig trygga och sedda både hemma och i förskolan har de goda
förutsättningar att lära sig saker. Känner personalen sig trygga och sedda har de
goda möjligheter att utöva sitt yrke.
Jag arbetar för en trygg förskola för alla.
Marwin Johansson
Syfte
På Rälla förskola tar förskolechef och personal medvetet och engagerat avstånd från
alla former av diskriminering och kränkande behandling. Med kränkande behandling
menar vi ett uppträdande som kränker ett barns värdighet t.ex. fysiskt våld eller hot,
nedsättande tilltal, mobbning (kränkning vid upprepade tillfällen och under viss tid).
Med diskriminering/trakasserier menar vi ett uppträdande som kränker ett barns
värdighet pga. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, ålder eller förälders sexuella läggning. All personal är skyldig att
ingripa om någon utsätts för kränkande behandling.
Vår likabehandlingsplan, Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska ge
en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra trakasserier.
Den ska innehålla förskolans rutiner för hantering av trakasserier, kränkande
handlingar och syfta till att främja barnens lika rättigheter. Vi vill med denna
likabehandlingsplan arbeta för att förhindra och ingripa om kränkande behandling
sker i vår verksamhet.
Vision: På förskolan är man respekterad för den man är!
Kartläggning och nulägesanalys
Kartläggning: Även om man som vuxen har som mål att ha ständig uppsikt finns det
en risk att barnen på små undanskymda platser, både inne och ute, kan agera på ett
sätt som upplevs som kränkande. Vid ensamarbete finns det ingen möjlighet att se och
höra allt som sker. I de allra flesta fall är man snabbt på plats för att avstyra och reda ut
situationen.
Nulägesanalys: Utifrån observationer och reflektioner har vi uppmärksammat att det
finns barn i gruppen med låg självkänsla. För att ge alla barn möjlighet till en bra
självkänsla har vi valt att fokusera lite extra på uppbyggnad av självkänsla det här året.
Språkbruket och tonläget har blivit mycket bättre, men vi väljer ändå att ha det målet
kvar.
Mål:
 All personal jobbar medvetet för att stärka alla barns självkänsla.
 All personal är medveten om de riskområden som finns.
 Alla barn är medvetna om vad ett bra språkbruk innebär.
Åtgärder för året: Självkänsla är den grundkänsla man har inför sin egen person. Om
självkänslan är bra känner man att man duger bra som man är. Alla barn ska få
möjlighet att göra egna erfarenheter och lyckas med saker. De ska mötas av respekt
och omtanke i alla sammanhang på förskolan. Alla ska utmanas på den nivå de är för
att våga lite mer än de tror att de kan. Med hjälp av sina kompisar eller en vuxen ska
barnen stöttas att tänka ett steg till.
Riskområden har kartlagts så all personal är mer uppmärksamma. Vi har också minskat
på ensamarbete genom ett tydligare samarbete även mot fritidshemmet, men det är
omöjligt att undvika fullt ut. Kartläggning måste pågå ständigt på grund av att
barngrupp, personalgrupp och miljö är föränderlig.
All personal är uppmärksam på det språk och den ton som används mellan barnen. Vid
behov stöttar personalen barnen genom att samtala om språkbruket både enskilt och i
grupp. Det är av stor vikt att alla vuxna är medvetna om hur språket används och vilket
tonläge som används. Eftersom Tillsammans och Glädje är värdeord som ska
genomsyra förskolan, lägger vi stor vikt vid de ordens innebörd.
Verksamhetsmål
Mål




All personal känner sig väl förtrogna med förskolans likabehandlingsplan.
Språket är vårdat.
Alla barn och vårdnadshavare känner till förskolans likabehandlingsplan och
vet vart de ska vända sig om de blir utsatta för kränkningar eller trakasserier.
Förskolan strävar efter att varje barn ska känna trygghet.
Så här arbetar vi för att nå målen
 Likabehandlingsplanen diskuteras och revideras årligen vid förskolans
utvecklingsdag i augusti.
 Barn och vuxna använder ett vårdat språk och en trevlig samtalston.
 Föräldraenkäter genomförs återkommande. Vårdnadshavare uppger, i den
årliga enkäten, att de känner till likabehandlingsplanen.
 Genom kontinuerliga observationer av verksamheten samt efterföljande
reflektioner blir vi uppmärksamma på miljön och hur vi i förskolan bemöter
varandra.
 Med hjälp av pedagogisk dokumentation utmanar vi barnen och ser till att de
möter sammanhang där de lyckas.
Insatser för det främjande arbetet
Med främjande insatser menar vi den organisation som verkar utan förekommen
anledning. Den organisationen ska främja att vi når målen i likabehandlingsplanen.
Arbetet sker även om det inte förekommer kränkningar eller mobbning.
Insatser för det förebyggande arbetet
På vår förskola arbetar vi med drama och pedagogiska diskussioner som ett led i att
hjälpa barnen att lära sig hantera konflikter.
Varje år genomförs en enkät. En sammanställning av enkäten används som ett
underlag vid den årliga revideringen.
På arbetsplatsträffarna reflekterar vi över de observationer som genomförts i
verksamheten.
Ansvarsfördelning och förankring
Förskolechefen har ett övergripande ansvar för enhetens likabehandling av alla barn
och personal samt att skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat. Alla anställda på
enheten har skyldighet och ett kollektivt ansvar för att likabehandlingsplanen följs och
förankras hos barn, personal och föräldrar i verksamheten.
All personal förbinder sig att påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall
genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och
kunskapssyn som förskolans och skolans etik vilar på.
All personal ingriper om någon kollega uppträder kränkande mot ett barn eller
motverkar ett barns rättigheter. Förskolechef tar ansvar för utredning, då enligt
punkterna under rubriken ”Hur agerar vi om allvarliga situationer uppstår”.
Åtgärdande arbete
Personalen ingriper om kränkningar förekommer.
Hur agerar vi om allvarliga situationer uppstår?
 Förskolechefen informeras av berörd personal.
 Samtal med den eller de berörda påbörjas. Målet är att snabbt få stopp på
trakasserierna. Uppföljande samtal sker. Arbetslagsledare ansvarar för
samtalen.
 Föräldrarna till de barn som är inblandade informeras av berörd personal.
 Anmälan görs på blankett (bil. 1).
 Händelserna dokumenteras skriftligt av berörd personal.
 I samspråk med föräldrarna observerar all personal att trakasserierna upphört,
om så är fallet avskrivs ärendet. Fortsätter kränkningarna tar berörd personal
kontakt med elevhälsoteamet för vidare åtgärder.
 Vid behov anmäls ärendet till socialtjänsten av förskolechefen.
Utvärdering
Likabehandlingsplanen skall vara ett levande verktyg i det dagliga arbetet. Den
revideras en gång per år för att följa den aktuella barngruppens sammansättning.
Delaktighet
Personal, barn och föräldrar ska informeras om och ges möjlighet att påverka
likabehandlingsplanen. Det är av stor betydelse att arbetet förankras bland anställda,
elever och föräldrar. Informationen till föräldrarna ges på föräldramöten samt vid
utvecklingssamtal, likabehandlingsplanen finns även tillgänglig på förskolan och på
Borgholms kommuns hemsida.
Uppföljning
Likabehandlingslanen följs upp och utvärderas vid förskolans utvecklingsdagar och
vid behov.
Rälla förskola 2014-10-27
Marwin Johansson
Förskolechef
Bilaga 1
Utbildningsförvaltningen
Dokumentation av arbetsgång då ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling.
(Skollagen 6 kap. 10 §)
Anmälan till rektor/förskolechef
Kränkande behandling har uppmärksammats för eleven/barnet
Namn
Personnummer Klass
Anmälan görs av
Datum
Anmälan till huvudman
Anmälan görs av
Datum
Utredning
Utredningen genomförs av
Utredningen påbörjas
Utredningen avslutas
Samråd med elevhälsan
Åtgärder
Skola
Bilaga 2
Styrdokument Diskrimineringslagen (2008:567)
Syfte:
Att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett de sju grunderna:
Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning, ålder
 Förbud mot diskriminering
 Krav på förebyggande arbete
 Regler om tillsyn och sanktioner
Skollagen
6 kap. 6 § Skollagen (SFS 2010:800)
Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att
motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.
6 kap. 7 § Skollagen (SFS 2010:800)
Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för
kränkande behandling.
6 kap. 8 § Skollagen (SFS 2010:800)
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att
förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av
dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de
planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
6 kap. 10 § Skollagen (SFS 2010:800)
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.
En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att
skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010
1. Förskolans värdegrund och uppdrag
Förståelse och medmänsklighet
Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att
solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.
Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten
skall präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon
anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens
förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors
uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med
andra ska stödjas.
Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter
att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.
Download