Årsbokslut 2007 Kommunstyrelsen

advertisement
Tjänsteskrivelse
2008-02-14
Dnr KFKS 2006/519
Kommunstyrelsen
Årsbokslut 2007 Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut 2007 för Kommunstyrelsen.
Ärendet
Ärendet avser Kommunstyrelsens årsbokslut för 2007. I detta ärende lämnas en analys
till de strategiska mål som tillhör kommunstyrelsen som nämnd. De strategiska mål som
mer avser kommunstyrelsens uppsikts och samordningsansvar, kommenteras i
totalbokslutet för Nacka kommun. Vilka dessa mål är framgår av måltabellen. I bilaga 1
presenteras kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll. M&H-enheternas
kommentarer finns i bilaga 2.
Produktionsverksamheternas årsbokslut behandlas separat av Kommunstyrelsens
verksamhetsutskott. Kommunstyrelsens investeringsredovisning 2007 redogörs för i
investeringsärendet för Nacka kommun totalt.
Sammanfattning
Nacka kommun uppmärksammades som bästa webbplats i landet i en undersökning
riktat till företag som gjordes av Svensk Näringsliv under våren 2007 och återigen under
hösten 2007. Statskontoret är i sin granskning överlag starkt kritisk till kommuners
information och webbplatser men Nacka lyfts fram som ett gott exempel. Ytterligare
effektivisering av webben kommer att genomföras genom utvecklingsprojektet för
webben - Cyrus – vilket beräknas vara genomfört första kvartalet 2008.
Målet för nöjdheten med samhällsplaneringen uppnås inte, vilket sannolikt beror på de
långa ledtiderna i stadsbyggnadsprocessen och en upplevelse av för lite insyn och
inflytande. För att snabba upp stadsbyggnadsprocessen sker en genomgång av hela
arbetssättet. En ny arbetsmodell och ett utvecklat IT –stöd håller på att formas.
Mätningar avseende tillgänglighet och bemötande visar på förbättrade resultat och
arbetet fortgår för att ytterligare förbättra dessa områden. Under året alla medarbetare
inom myndighetsdelen, administrationen samt alla resultatenhetschefer spelat ett
kommunspel.
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
Besöksadress
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
E-post
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
1 (33)
Nacka kommun
2 (33)
För att stödja medborgarna att ta sitt ansvar för åtgärder för att minska klimateffekterna
i framtiden har en klimtatutställning – ”Kvarteret Framtiden, en mötesplats för
klimatprat” – genomförts. Syftet var att förmedla kunskaper, medvetandegöra och rent
praktiskt visa hur var och en av oss kan bidra till att minska klimatpåverkan.
Kommunstyrelsen redovisar totalt ett ekonomiskt resultat för 2007 som avviker negativt
med 4,8 mkr mot budget. Produktionsverksamheterna redovisar tillsammans en
budgetavvikelse på -13,8 mkr. Positiv budgetavvikelse redovisas främst inom
Myndighets- och huvudmannaorganisationen.
Den totala sjufrånvaron har sedan 2006 års bokslut minskat med 0,7 procentenheter från
9,3 till 8,6 procent. Minskningen förklaras helt av att den långa sjukfrånvaron över 60
dagar minskat från 5,9 till 5,0 procent. Fokusmätningens resultat visar att de flesta
medarbetare är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt engagemang. Områden som får
lägre betyg är måluppföljning och återkoppling från chefen.
Stadsledningskontoret
Lennart Jonasson
Stadsdirektör
Ingela Kristiansson
Redovisningschef
Nacka kommun
Innehållsförteckning
Måluppfyllelse Kommunstyrelsen totalt .......................................................................... 4
Verksamhetsresultat...................................................................................................... 4
Tillgänglighet och bemötande ................................................................................... 4
Information och tjänster på webben .......................................................................... 5
Rättssäker och kvalitativ myndighets- och huvudmannautövning ............................ 5
Fastighetsförvaltning ................................................................................................. 5
Företagsklimat ........................................................................................................... 6
Stadsbyggnad ............................................................................................................. 7
Miljö .......................................................................................................................... 8
Insatta resurser ............................................................................................................ 12
Kommunstyrelsens ekonomi ................................................................................... 12
Personal och kompetensförsörjning ........................................................................ 15
Slutredovisning av projekt....................................................................................... 16
Inköp ........................................................................................................................ 17
IT ............................................................................................................................. 17
Kommunstyrelsens strategiska mål och lägesangivelser ............................................ 18
Bilaga 1 Uppföljning av Kommunstyrelsens interna kontroll .................................... 25
Bilaga 2 M&H-organisationens kommentarer ........................................................... 26
Kontaktcenter .......................................................................................................... 26
Sociala tjänster ........................................................................................................ 27
Kultur & Utbildning ................................................................................................ 29
Teknik ...................................................................................................................... 30
Miljö & Stadsbyggnad ............................................................................................. 32
Hållbar utveckling ................................................................................................... 33
3 (33)
Nacka kommun
4 (33)
Måluppfyllelse Kommunstyrelsen totalt
Nedan följer en analys om Kommunstyrelsens strategiska mål, sorterade under
verksamhetsresultat och insatta resurser. Lägesangivelsen för verksamhetsresultat och
insatta resurser är en samlad bedömning av lägena för de strategiska målen. Lägena för
samtliga strategiska mål med tillhörande nyckeltal presenteras i en måltabell under
rubriken ”Kommunstyrelsens strategiska mål och lägesangivelser”. För vissa strategiska
mål, bl a inom områdena rättssäker myndighets- och huvudmannautövning samt god
livsmiljö, har mätning av vissa fastställda nyckeltalen för 2007 ej genomförts. I dessa
fall har andra aktiviteter samt en bedömning legat till grund för lägesangivelsen.
Verksamhetsresultat
Läge
OK
Tillgänglighet och bemötande
Läge
OK
Den sammantagna bedömningen är att området är OK och vissa förbättringar har skett.
För det strategiska målet om att kommuninvånarna ska anse att deras ärende blir
behandlat på ett bra sätt när de tar kontakt med kommunen, har resultatet förbättrats.
Mätningar gjorda inom kontaktcenter visar att förmågan att hantera frågor vid första
kontakt varierar stort. Flera funktioner når upp mot 100 % medan andra ligger kring 50
%. I en intern mätning till chefer instämmer 43 % helt eller till stor del i att
Kontaktcenter stödjer och underlättar arbetet för verksamheterna. De åtgärder som
vidtas är att fortsätta kompetensutvecklingen så att både kunskapen om kommunen ökar
liksom säkerheten i att hantera frågor vid första kontakt. I den senaste mätning
tillsammans i NESST-nätverket fick Nacka förbättrat resultat både när det gäller
hanteringen av telefoni och e-post. Den största förbättringen har skett när det gäller epost och förmågan att besvara frågor inom fem dagar.
Det har skett en förbättring gällande medborgarnas syn på personalens servicenivå.
Även för det strategiska målet, hög tillgänglighet och gott bemötande, kan förbättringar
noteras, även om bedömningen är att det finns brister. I syfte att förbättra tillgänglighet
och bemötande har under året alla medarbetare inom myndighetsdelen, administrationen
samt alla resultatenhetschefer spelat i kommunspel. Avsikten med spelet har varit att
förbättra kunskaper och utifrån diskussioner skapa ett mer gemensamt agerande och
förbättrat fokus när det gäller tillgänglighet och bemötande. Totalt har över 500
medarbetare i 63 grupper spelat spelet och resultatet av en genomförd enkät visar att
man tycker att spelet varit väl investerad tid och att det bidragit till viktiga diskussioner.
Till 2008 kommer både kvantitativa och kvalitativa mätningar att genomföras. Frågorna
om tillgänglighet, bemötande och service måste bli en naturlig del i introduktionen av
nyanställda. En förbättrad hantering av felanmälningar och synpunkter liksom införande
av serviceåtaganden utgör andra utvecklingsområden.
Nacka kommun
Information och tjänster på webben
Läge
Bra
Nackaborna samt besökare på www.nacka.se är nöjda med den information som finns
och de tjänster som de där kan utföra. Nacka kommun uppmärksammades som bästa
webbplats i landet i en undersökning som gjordes av Svensk Näringsliv under våren
2007 och återigen under hösten 2007. Statskontoret har också uppmärksammat Nacka
kommuns information och webbplats som en av landets bästa i en undersökning som
presenterades i december 2007.
Det går dock att effektivisera webben ytterligare både vad gäller fler digitala tjänster
samt mer effektiva interna processer. Detta kommer att genomföras i samband med det
utvecklingsprojekt för webben - Cyrus – som löper under året och beräknas vara
genomfört första kvartalet 2008.
Rättssäker och kvalitativ myndighets- och huvudmannautövning
Läge
OK
Arbetet har under året varit inriktat mot det nya strategiska målet med tillhörande
nyckeltal, både vad gäller de insatser som ha gjorts för att uppfylla målet och för att
skapa system för att ta fram underlag för mätning av nyckeltalen. Ett enhetligt
mätverktyg är på väg att tas fram med målet att kunna användas till tertialbokslut 1,
2008.
Bedömningen av verksamheten är att det är islossning. Enhetscheferna inom
myndighets- och huvudmannaorganisationen är medvetna om och införstådda med
betydelsen av rutiner som säkerställer en rättssäker kommunal verksamhet. All
nyanställd personal inom processerna miljö, stadsbyggnad och teknik genomgår en
introduktion i grundläggande kommunal- och förvaltningsrätt. En virtuell ”verktygslåda
för handläggare” ska tas fram för huvudmannaärenden respektive myndighetsärenden
och byggas in i de IT-stöd som används för handläggning.
Fastighetsförvaltning
Läge
Har brister
Arbete för att åtgärda brister i den löpande förvaltningen har drivits intensivt under hela
året. Kommunikation med kund och entreprenörens uppföljning och rapportering är
under bearbetning. Vid en total mätning avseende 2007 som gjorts i januari 2008 har
konstaterats att vårt serviceindex är 71 %, d v s andelen av de tillfrågade som tycker att
servicen är bra eller mycket bra. Motsvarande siffra för produkten, d v s lokalernas
funktionalitet, prisvärdhet mm är 64 %. Efter en första redovisning framstår
återkoppling och bekräftelse på utförda åtgärder samt prisvärdhet vara de primära
faktorerna att påverka för att förbättra indexet. Efter ett turbulent år med stora brister
har vi nu landat på ett relativt normalt index vad gäller service och ett lägre index vad
gäller lokalerna. När det också visar sig att trenden är entydigt kraftigt positiv betraktar
Fastighetskontoret resultatet som en klar framgång. Undersökningsresultatet medger
vidare arbete och intern benchmarking på individ- och objektsnivå.
5 (33)
Nacka kommun
De prognostiserade underhållsinsatserna har uppfyllts och den under året särskilda
insatsen gör att nuvarande framförhållning har gjort att ca 2/3 av planerat underhåll för
2008 är inbokat eller upphandlat. Arbete pågår för att ta fram beslutsunderlag för att
bestämma en underhållsnivå och mätmetod (Kapitalåtervinning) som långsiktigt kan
säkerställa att byggnadsbeståndets värde vidmakthålls.
Energi- och miljöarbete har fortsatt med intrimning av befintliga anläggningar. Utbyte
av ett tiotal oljeeldade anläggningar mot fjärrvärme är upphandlat och kommer att i
huvudsak att levereras till nästa eldningssäsong. Resultatet beräknas bli både lägre
energikostnad och lägre miljöbelastning.
Företagsklimat
Läge
Bra
De flesta tunga strategiska utvecklingsfrågor för företag ligger utanför kommunens
kontroll. Det handlar då om skatteregler, anställningsformer, etc. På några områden är
dock kommunen en viktig faktor för företagens möjlighet att lokalt kunna verka och
utvecklas. Det handlar då om myndighetsrelaterad service som planhandläggning,
bygglov, serveringstillstånd, etc. Inom dessa områden är det mycket viktigt att
handläggningen uppfattas som korrekt och effektiv.
Likväl och för den delen även kopplat till det förra är tillgänglighet, kommunikation och
bemötande mycket viktiga parametrar för ett gott lokalt näringslivsklimat. Den
allmänna uppfattningen om en kommuns lokala näringslivsklimat bygger i mycket hög
grad på dessa faktorer. Inte minst Svenskt Näringslivs ranking visar detta.
En annan viktig faktor för tillståndet avseende det lokala näringslivsklimatet är
entreprenörskapet och nyföretagarandan. Kommunen kan här inte påverka detta på
annat sätt än att tillhandahålla en ändamålsenlig ”infrastruktur” (rådgivning,
temaföreläsningar, etc.). Möjligen kan skolans engagemang entreprenörsfrågorna på
marginalen påverka. Detta handlar dock i stort om en resursfråga eftersom vi vet att
efterfrågan av rådgivning (Starta Eget, Innovationsrådgivning) är stort. Mer resurser
innebär konkret att fler innovationer utvecklas och fler företag bildas. Även om dessa
aspekter inte enbart bör ses ur ett kvantitetsperspektiv är det viktigt att så många som
möjligt får möjlighet att pröva sina idéer ur ett kommersiellt perspektiv. Inte minst
gäller detta avknoppning, etc. Inför 2008 gör kommunen betydande och mer omfattande
satsning på nyföretagande och innovationsutveckling.
Nacka rankas som 3:a i Svenskt Näringslivs stora mätning, ”Bästa Näringsklimat”.
Tidigare placeringar; 2003/11, 2004/6, 2005/4, 2006/7 och 2007/3.
Servicemätning är gjord, vilket visar företagens betyg på den service och bemötande
som de har erhållit vid kontakt med kommunen. Mätningen är gjord inom ramen för
samarbetet inom Stockholm Business Allience (SBA).
Mätning genomförs med Nöjd-Kund-Index (NKI) och kommunen får ett medelvärde på
66, vilket är över medel, men som renderar en plats långt ner på listan; 26 av 43. Brandoch Miljötillsyn får höga värden, 83 respektive 73. Däremot får Serveringstillsyn
betydligt sämre; 64, medan Bygglov får underkänt; 55. Kraftfulla åtgärder runt
Alkoholtillsynen är gjorda. Något återstår och ytterligare förbättringsåtgärder kommer
att genomföras under 2008. Bygglov är en betydligt större utmaning i och med
handläggningens komplexitet. Förbättringsåtgärder pågår.
6 (33)
Nacka kommun
Stadsbyggnad
Läge
OK
Årets bostadsbyggande blev ca 870 lägenheter vilket följer intentionerna i
bostadsbyggnadsprogrammet och är nära senaste prognosen på ca 900 lägenheter. Men
det är inte säkert att Nackas höga ambitioner och resultat när det gäller
bostadsproduktion till 100 % sammanfaller med kommuninvånarnas uppfattning om
vad som är en bra samhällsplanering. Att inte riktigt nå upp till målet för nöjdheten med
samhällsplaneringen hänger dock antagligen inte enbart ihop med en sådan målkonflikt
utan beror säkert på de långa ledtiderna i stadsbyggnadsprocessen och en upplevelse av
för lite insyn och inflytande.
Handläggningstiderna för planskedet i stadsbyggnadsprojekt har under de senaste åren
blivit allt mindre utdragna. Men med tanke på att det är relativt få som mäts i varje
uppföljning kan dock enskilda ärenden få ett stort genomslag. Detta gäller särskilt de
alltför långa tiderna för förnyelseplanerna. För den enskilde fastighetsägaren är
tidpunkten då planen är genomförd den väsentliga. För att smidigt genomföra
stadsbyggnadsprojekten behöver vi se över flaskhalsar inom tjänstemannasidan. Särskilt
saknas f.n. kompetens inom VA/Väg vilken är svår att rekrytera alternativt handla upp i
den byggkonjunktur som råder.
För att snabba upp stadsbyggnadsprocessen sker nu en genomgång av hela arbetssättet. I
ett särskilt projekt håller en ny arbetsmodell och ett utvecklat IT –stöd på att formas. En
särskild modell för prioritering av projekt har införts. Syftet är främst att anpassa
ambitionen till befintliga resurser och arbeta mer koncentrerat och effektivt. Enskilda
projektledare kan därmed få en rimligare arbetsbörda. Genom att anställa en ny
informatör och utveckla webben (bl.a. genom mittbygge.se) räknar vi med att kunna
förstärka kommunikationen i allmänhet och om genomförandet av
stadsbyggnadsprojekten i synnerhet.
För att snabba upp hantering av de ca 30 förnyelseområdena som återstår i Boo kommer
en ny arbetsmetodik att prövas. Modellen utgår ifrån att frågan om huvudmannaskap
fastställs innan planarbetet inleds. I de områden som föreslås få enskilt
huvudmannaskap ska arbetet begränsas till utbyggnad av VA och medgivande av större
byggrätter. Arbetsmetodiken ska införas under våren 2008 och en ny realistiskt tidplan
ska på ett trovärdigt sätt kommuniceras med alla berörda.
Tilltron till kommunens ambitioner att verka för en god livsmiljö är hög. Årets
politikerenkät om kvaliteten i beslutsunderlagen visar också på upplevda förbättringar
även om särskild uppmärksamhet bör riktas mot beskrivningen av hälsokonsekvenser.
Riktlinjer för samverkan med enheten för hållbarhet har därför utformats. För att
förbättra effektiviteten i ärendehanteringen och hålla högre beredskap i miljöarbete är
ett särskilt informationssystem för miljödata (Miljö-GIS) under utveckling.
Förberedelser pågår också för att undersöka på vilket sätt miljö- och stadsbyggnad bl. a.
genom vår ärendehantering kan bidra till högre energieffektivitet i samhället.
När det gäller statistik för hur kollektivtrafikandelarna har utvecklats det senaste året har
SL ändrat systemet för uppföljning. Från och med det utfall för 2006 som nyligen
redovisats kommer man att förlita sig på den nationella statistik som SIKA tar fram. För
att säkra signifikansen kommer SL att öka urvalet i Stockholms län. Av de senaste
siffrorna (från 2006) framgår att för alla resor som startar i Nacka är SLs andel 21 %,
bilresor 52 % och för gång- och cykeltrafiken (GC) 26 %.
7 (33)
Nacka kommun
Som jämförelse finns SIKA statistik för åren 1997-2001 där de genomsnittliga
andelarna är SL 22 %, bilresor 47 % och GC 30 %.
Tyvärr förefaller det som att öppnandet av Södra länken (utan kollektivtrafik) och den
allmänna ekonomiska utvecklingen (inte minst i Nacka) har bidragit till att bilresandet
har ökat på bekostnad av kollektivtrafiken och GC-trafiken.
Omfattande planeringsaktiviteter pågår för att förbättra förutsättningarna för
kollektivtrafiken i Nacka; Danvikslösen, modernisering av Saltsjöbanan,
”Kollektivtrafik Ost”, FÖP Centrala Nacka, bussterminal i Orminge, ny Skurubro,
påfartsramper för befintlig Skurubro, Östlig förbindelse etc. Flera av dessa satsningar
inom infrastruktur har fått en positiv behandling i de nyligen avslutade
Stockholmsförhandlingarna. Men genomförandet tar tid och vi kan sannolikt inte räkna
med att dessa åtgärder kommer att bidra till någon ökad kollektivtrafikandel eller
minskat bilresande de närmaste 5-10 åren. Ska vi på kortare sikt närma oss detta mål
krävs andra åtgärder inom samhällsplanering m.m. - främst sådana som styr och
påverkar beteendet.
Miljö
Läge
OK
Under året har arbetet koncentrerats på de strategiska frågorna. Ett program för att alla
resor som finansieras av kommunen ska ske med miljöanpassade fordon håller på att
genomföras. En bilpool är under genomförande.
För flera målområden saknas tyvärr ännu aktuella data. Rent allmänt kan emellertid
sägas att de flesta siffror synes peka åt rätt håll. T.ex så har energiförbrukningen per
hushåll varit fallande under 2000-talet. Detta gäller även utsläppen av koldioxid per
hushåll.
När det gäller emissionen från trafiken är situationen mer bekymmersam. Av denna
anledning har kommunen nu vidtagit kraftfulla åtgärder genom att bland annat inrätta en
bilpool. Fler åtgärder planeras.
En alkohol- och drogvaneundersökning har gjorts och redovisas för närvarande för
nämnder, styrelser och politiska partier samt organisationer inom kommunen. Det är
visserligen positivt att andelen ungdomar som konsumerar alkohol minskar, men
emellertid så är det fortfarande så att konsumeras alltför mycket alkohol av Nackas
unga. Det är också mycket bekymmersamt att antalet unga storkonsumenter ökar.
En klotterrapport har tagits fram och åtgärder för att begränsa klottret inom kommunen
har vidareutvecklats. Inom detta område sker en gradvis förbättring.
Årets folkhälsorapport har planerats och material insamlas.
För att stödja medborgarna att ta sitt ansvar för åtgärder för att minska klimateffekterna
i framtiden har en klimtatutställning – ”Kvarteret Framtiden, en mötesplats för
klimatprat” – genomförts. Syftet med utställningen var att med information och andra
aktiviteter i anslutning till utställningen nå nackamedborgarna i klimatfrågan. Avsikten
var att förmedla kunskaper, medvetandegöra och rent praktiskt visa hur var och en av
oss kan bidra till att minska klimatpåverkan.
Utställningen inbjöd till en dialog mellan medborgarna och kommunen för att
kommunens egen verksamhet ska förbättras.
8 (33)
Nacka kommun
Möjligheter gavs också för besökarna att ventilera den oro och ångest många känner
inför förestående klimatförändringar. De som besökte utställningen var i allmänhet
mycket nöjda. Utställningen utvärderas för närvarande och samtal pågår hur en
fortsättning kan ske.
Jämförelser som är möjligt att göra mellan insatserna i Nacka kommun och i andra
kommuner visar att vi bedriver ett effektivt och förhållandevis framgångsrikt arbete.
Inom många områden ligger vi långt framme, bland annat när det gäller vårt framtida
klimat, åtgärder mot överviktiga barn och brottsförebyggande verksamhet. Inom många
områden har vi tidigt uppmärksammat problemen såsom när det gäller psykisk ohälsa
bland unga kvinnor.
En metod för trygghetsvandringar har utvecklats. Brister dokumenteras noga och
skickas ut till "problemägarna" i området där trygghetsvandring skett. Sen följs dessa
upp och åtgärder vidtas inom ett år. Detta är exempel på hur medborgarna involveras
och engageras i arbetet för att skapa större trygghet. Tre sådana trygghetsvandringar har
utförts. Den andra trygghetsvandringen har utförts med stor hjälp av ungdomar i Boo,
med anledning av de ungdomsproblem som finns där. Samverkansgrupper har startats
för det brottsförebyggande arbetet. Ett UngdomsBrå, FastighetsBrå samt ett Brå för
småföretagare och entreprenörer har inrättats. Genom att inrätta dessa har dialogen
förbättrats väsentligt med berörda grupper och medverkan tas tillvara på ett konstruktivt
sätt.
God beredskap och säkerhet
Läge
OK
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet inom kommunen.
Den särskilda säkerhetssamordningsgruppen, SÄKSAM, kommer i sedvanlig ordning
med en årsrapport för året 2007.
Fastighetskontoret fortsätter med riskinventeringarna på anläggningar. Stort arbete har
även lagts ner på att bevaka att åtgärder vidtas och att ansvarsfördelningen görs tydlig
vad gäller Systematiskt Brandskyddsarbete. Tyvärr sker det fortfarande skadegörelse
och glaskross och kostnaderna för 2007 är i storleksordningen 3 mkr.
Nacka har beslutat att gå med i det av Kommunförbundet Stockholms Län föreslagna
kommunägda försäkringsbolaget, Stockholmsregionens Försäkrings AB. Realistiskt sett
blir det start den 1 januari 2009 med 2008 som ett uppbyggnads- och planeringsår. Med
tanke på arbetet med det nya kommunägda försäkringsbolaget, har en förlängning med
nuvarande kommunförsäkringsgivare, Länsförsäkringar, förhandlats fram och kommer
att gälla under 2008 till oförändrade villkor som 2007. Övriga försäkringar ligger också
med ett förlängningsår i avvaktan på SRF start och omfattning.
Samverkan med Nacka-Värmdö Räddningssällskap, NVRS och Nacka
Civilförsvarsförening, NCFF fortsätter kring den frivilliga resursgruppen, FRG.
Ytterligare resurser har knutits till FRG genom ett avtal med företaget Upp och Ner i
Nacka, som ställer personal och materiel till förfogande i en krissituation.
Lagen om Kommunernas och Landstingens Åtgärder för Extraordinära Händelser i
Fredstid och Höjd beredskap samt Lagen om skydd mot olyckor kräver bl.a. att
kommun ska ta fram en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras utifrån
9 (33)
Nacka kommun
händelser i kommunen. Dessutom ska ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor/
trygg och säker kommun tas fram.
10 (33)
Nacka kommun
Det har blivit fördröjt men under 2008 är avsikten att ska kunna läggas fram. Hösten
2007 genomfördes en utbildning och övning med kommunens krisledningsgrupp, som
resulterade i en omarbetning av kommunens plan för allvarlig händelse och beslut om
en ny övning våren 2008.
Alla arbetar som tidigare kontinuerligt och aktivt med säkerhet och trygghet i skolan.
Många förskolor och familjedaghem har blivit omcertifierade och uppfyller kraven för
att få utmärkelsen ”Nacka - ett som är säkert”. Ytterligare har också anslutit sig och
arbete för att få ännu fler att ansluta sig pågår kontinuerligt, inte minst enligt FFS
uppställda mål.
Kameraövervakningen/-bevakningen vinner terräng och ett halvdussin skolor använder
tekniken. I huvudsak har det mottagits positivt. Skadegörelse och stölder från elevskåp
har minskat i mycket stor utsträckning. För att säkerställa behovet av integritet och
effektiv bevakning har kommunstyrelsen under 2007 antagit riktlinjer för
kameraanvändning i Nacka kommuns verksamheter. Riktlinjerna tydliggör Nackas
förhållningssätt vad gäller användning av övervakningsutrustning både sådan
kameraövervakning som kräver beslut av länsstyrelse och sådan kameraövervakning
som inte kräver beslut av länsstyrelse.
11 (33)
Nacka kommun
Insatta resurser
12 (33)
Läge
OK
Kommunstyrelsens ekonomi
Läge
Har brister
Kommunstyrelsens totala utfall för 2007 uppgår till -78,5 mkr, vilket är en negativ
avvikelse mot årsbudget med 4,8 mkr. Produktionsverksamheterna redovisar en
budgetavvikelse på totalt -13,8 mkr. De enheter som redovisar positiva budgetavvikelser
är främst Sociala tjänster (+4,2 mkr), Miljö & Stadsbyggnad (+3,1 mkr) samt
Fastighetskontoret (+1,3 mkr).
Stadsledningskontoret inklusive stödprocesser
Stadsledningskontoret inklusive stödprocesser redovisar totalt ett positivt resultat med
1 mkr jämfört med budget. Överskottet beror dels på outnyttjade projektmedel, dels att
de fackliga kostnaderna varit lägre på grund av färre antal medlemmar och ej nyttjade
bidrag av verksamheterna för förtroendevalda.
Fastighetskontoret
Fastighetskontoret redovisar ett resultat för 2007 som är 1,3 mkr bättre än budget.
Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre kostnader för energi på grund av lägre
förbrukning samt lägre kapitalkostnader till följd av en lägre investeringsnivå än
budgeterat.
Jämförbara nyckeltalen från länets kommuner för förvaltning av skolor mm har inte
varit tillgängliga. Jämförelse med REPAB:s sammanställning av årskostnader från T1 är
fortfarande relevant och indikerar att FAK ligger i nivå med andra förvaltare.
För Lokaler och Bostäder bär fastighetskontoret sina egna kostnader inom ramen för de
debiterade hyrorna. Evakueringskostnader för Ektorpshemmet följer i stort plan med
smärre avvikelser för periodisering mellan åren. Uppkomna extra hyresförluster i
verksamheten bedöms kunna rymmas inom projektets investeringsram givet att sökta
energibidrag utbetalas.
M&H-organisationen
M&H-enheterna redovisar totalt ett positivt resultat för 2007 på 6,5 mkr.
Sociala tjänster redovisar ett överskott på 4,2 mkr, vilket främst beror på att tjänster har
varit vakanta under delar av året samt ett överskott på övergripande strategiska
kostnader.
Miljö & Stadsbyggnad redovisar ett överskott på 3,1 mkr. Överskottet beror bl.a. på att
budgeten för särskilda stadsbyggnadsprojekt inte förbrukats fullt. Flera projekt har inte
kommit igång förrän sent på året varför kostnaderna kommer att uppstå först 2008. Hög
produktivitet inom bygglov och lantmäteri har också bidragit.
Lönekostnadsutveckling
För M&H-enheterna och övriga enheter under kommunstyrelsen är utfallet för
lönekostnaderna 1,0 mkr lägre än årets budget och månadsnittet för 2007 är 1,1 mkr
högre än 2006, vilket är acceptabelt med tanke på löneökningar samt de
Nacka kommun
personalförstärkningar som varit nödvändiga, framförallt inom Teknik och Miljö- och
stadsbyggnad. Se tabell 2 nedan.
13 (33)
Nacka kommun
Tabell 1
14 (33)
Driftredovisning Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen, tkr
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Stadsledningskontoret
Utfall 2007
Kostnader Intäkter
Netto
Budget
Avvik
0
3 185
0
163
-4 218
-23 530
-33
-22 504
-4 218
-20 345
-33
-22 341
-4 216
-20 350
-50
-22 962
-2
5
17
621
Stödprocesser
Ekonomi & inköp
Personal & komp.försörjn
Internationell samordning
Komm & omvärldsbev
Näringsliv
Kontaktcenter
IT
Fastighetskontoret
Markförvaltningen
440 008
6 253
10 256
264
1 172
670
10 627
31 090
351 183
28 492
-464 923
-20 431
-21 157
-782
-4 394
-1 676
-17 231
-31 124
-361 826
-6 301
-24 915
-14 178
-10 902
-518
-3 222
-1 006
-6 604
-34
-10 642
22 191
-26 694
-13 883
-11 600
-500
-3 280
-1 000
-6 585
0
-11 966
22 120
1 779
-295
698
-18
58
-6
-19
-34
1 324
71
M & H-enheter
Sociala tjänster
Kultur & Utbildning
Teknik
Miljö & Stadsbyggnad
Hållbar utveckling
347 272
88 795
16 300
158 145
77 640
6 392
-340 723
-84 612
-16 652
-158 558
-74 572
-6 329
6 549
4 183
-352
-413
3 068
63
0
0
0
0
0
0
6 549
4 183
-352
-413
3 068
63
Produktionsverksamheter
Nacka Partner
Förskola, Fritid & Skola
Nacka Seniorcenter
Sociala stödresurser
Kultur Nacka
Räddningstjänsten
1 947 359 -1 960 552
63 467
-61 196
1 349 833 -1 353 952
214 707
-220 540
201 193
-202 289
85 158
-89 444
33 000
-33 130
-13 193
2 271
-4 119
-5 833
-1 096
-4 286
-130
600
600
0
0
0
0
0
-13 793
1 671
-4 119
-5 833
-1 096
-4 286
-130
Kommunstyrelsen totalt
2 737 986 -2 816 483
-78 497
-73 672
-4 825
Tabell 2
Lönekostnadsutveckling
Lönekostnad, mkr
Stadsledningskontoret
Kontaktcenter
Fastighetskontoret
Sociala tjänster
Kultur & Utbildning
Teknik
Miljö & Stadsbyggnad
Hållbar utveckling
Utfall
-27,1
-12,2
-8,9
-66,2
-13,8
-57,3
-46,1
-4,3
Helår 2007
Budget
-28,8
-12,6
-9,1
-70,3
-12,0
-53,8
-47,5
-2,7
Avvik.
1,7
0,4
0,3
4,1
-1,8
-3,5
1,4
-1,6
Summa
-235,8
-236,8
1,0
Månadssnitt
2006
2007
-2,5
-2,3
-0,8
-1,0
-0,7
-0,7
-5,5
-5,5
-1,0
-1,1
-4,7
-4,8
-3,0
-3,8
-0,3
-0,4
-18,6
-19,7
Nacka kommun
15 (33)
Personal och kompetensförsörjning
Läge
OK
Nöjda medarbetare med starkt engagemang och fokus på förbättringar
Fokusmätningens resultat visar att de flesta medarbetare är nöjda med sitt arbete och
känner ett starkt engagemang. Fokusmätningen visar att fler kan rekommendera Nacka
kommun som arbetsgivare och att förtroendet för cheferna är högt. Ett öppet klimat och att
dialogen i lönesamtalen är bra är andra styrkor. Resultaten varierar mellan enheterna och
strategin är därför att sprida goda exempel och öka lärandet mellan enheterna. Områden
som får lägre betyg är måluppföljning och återkoppling från chefen. En åtgärd att satsa på
är att de utvecklingsplaner som medarbetare och chef tar fram inför utvecklingssamtalen
blir lika tydliga som de resultatkontrakt som slås fast för chefer samt att höja chefernas
kompetens att ge feedback. Denna åtgärd är en del i strategin för att minska stressen, då ett
orosmoln är att stressen har fortsatt att öka.
Kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare bygger på att arbetet med
likabehandling, jämställdhet och mångfald, drivs som en naturligt integrerad del inom
varje enhet. Fokusmätningen är ett viktigt verktyg för att följa denna utveckling och även
för att få signaler gällande kränkande särbehandling, mobbning och diskriminering. På
området likabehandling visar fokusmätningen att 6 procent anser sig ha blivit utsatta för
mobbning eller trakasserier på arbetsplatsen, vilket är en lika hög procentandel som
tidigare år. Cirka 8 procent anser inte att alla behandlas lika oavsett kön, religion, etnisk
härkomst, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Resultaten är i nivå med
riksgenomsnittet. För att inte ligga kvar på denna nivå vid nästa mätning krävs extra
ansträngningar. Problembilden diskuteras även löpande i den partssammansatta
arbetsgrupp som arbetar med att ta fram arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöstöd. En
handlingsplan har tagits fram för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier och
diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning. Handlingsplanen godkändes av DO vid granskning under året.
I samband med årets Fokusmätning har det särskilt lyfts fram att resultaten ska användas
för att ge underlag till riskbedömningar och åtgärder enligt föreskriften om systematiskt
arbetsmiljöarbete. Den partssammansatta arbetsgrupp som arbetar med att ta fram
arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöstöd är även involverade i att forma strategin som ska
skapa de bästa arbetsförutsättningarna.
En utgångspunkt i denna satsning är att i etapp ett säkra och höja chefers samt
skyddsombuds kompetens inom arbetsmiljöområdet. I etapp två ingår att höja
medvetenheten och kunskapen hos övriga medarbetare kring framgångsfaktorer för att
skapa de bästa arbetsförutsättningarna. Arbetsmiljöstöd kommer att göras tillgängligt för
alla enheter via webben för att såväl öka medvetenheten om risker som att ge metodstöd
som håller dialogen kring arbetsmiljöförbättringar igång. Dessa stödmaterial sätter fokus
på ett offensivt arbete på såväl individ- som gruppnivå utifrån de förbättringsområden som
framkommit via Fokusmätningen.
Nacka kommun
16 (33)
Sjukfrånvaro
Den totala sjufrånvaron har minskat med 0,7 procentenheter från 9,3 till 8,6 procent.
Minskningen förklaras helt av att den långa sjukfrånvaron över 60 dagar minskat från 5,9
till 5,0 procent. Den totala och långa sjukfrånvaron har minskat inom nästan alla
verksamheter. Största minskningen av sjukfrånvaron, med över två procentenheter, ses
inom Verksamheten Sociala Stödresurser samt Miljö och Stadsbyggnad. Förskola Fritid
och Skola samt Nacka Partner har minskat sjukfrånvaron med nästan en procentenhet.
Inom Nacka Seniorcenter har den tidigare positiva trenden med att minska sjukfrånvaron
vänts under 2007 till en ökning med en procentenhet. Den korta sjukfrånvaron
understigande 60 dagar har ökat från en redan hög nivå, med 0,2 procentenheter till 3,6
procent. Denna ökning ses inom de flesta verksamheter och i alla grupper oavsett kön och
ålder. Som en del i åtgärdspaketet för att minska sjukfrånvaron har flera seminarier
genomförts under hösten. Den offensiva satsningen på arbetsmiljöutbildning och
arbetsmiljöstöd förväntas minska den korta sjukfrånvaron. Verktygsstöden som ska
lanseras i samband arbetsmiljöutbildningarna kommer att testas på enheter under våren för
att lanseras på fler enheter under hösten. Arbetet sker utifrån intentionerna i
kollektivavtalet FAS 05 – Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan.
Analyser av personal- och kompetensförsörjningsområdet kommer att finnas samlade i
personalredovisning 2007. En djupare analys av sjukfrånvaron redovisas via följande länk:
G:\Samarbete\SLK\HR\analys av sjukfrånvaro
Slutredovisning av projekt
Läge
OK
I en pressad arbetssituation för exploateringsenheten har det formella arbetet med
projektavslut inte kunnat prioriteras. Den plan för arbetet med projektavslut som
utarbetades under hösten har inte kunnat följas full ut. Genom att målet varit lågt satt
d.v.s. fler projektavslut än under 2006, innebär de två fullständiga och 22 förenklade
projektavslut som redovisats, att målet uppfyllts. Arbete pågår f.n. med ytterligare 10,
sedan återstår det ytterligare ca 30-35 projektavslut att göra.
Under 2007 har, inom processen Teknik, arbetet med investeringsprojekt intensifierats
och till Tekniska nämnden och Fritidsnämnden har 7 projekt slutredovisats. Det ska
jämföras med 2 stycken 2006. Projekt som färdigställdes är:







Beläggningsarbeten för 21,5 mkr i alla kommundelar.
Saltsjöbaden, byvägen, rondell med två belysta pollare, vilket bedöms öka
effekterna av rondellen ytterligare.
Boo Brygga, nybyggnad av ångbåtsbrygga.
Nacka IP, hockeyhall, inkl belysning, elinstallationer och markarbeten.
Nacka IP, konstgräsplan, inom projektet har även option för näridrottsplats
Jarlaberg byggts, testpilot för kommande näridrottsplatser.
Saltsjöbadens IP, utvidgad parkering inklasfaltering och gångväg fram till
Näckenbadet. Nytt övergångsställe som fått ny och kraftfullare belysning.
Saltsjöbaden Vinterstadion, investeringen avser eldriven kompressor (skidliften),
vilket är positivt miljömässigt och ljudmässigt.
Nacka kommun
Inköp
Läge
OK
Troheten att göra inköp via avtal har minskat från 89 % 2006 till 86 % 2007. Dock kan
det noteras att troheten varierar stort mellan olika nämnder och verksamheter. Det finns
nämnder som ligger nästan på 100 % avtalstrohet och andra som ligger på bara 40 %.
En viktig orsak till att statistiken är låg, är att det inte alltid registreras i systemen att det
finns avtal med leverantörer. Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra registreringen.
En särskild uppföljning av troheten mot ramavtal kommer att göras. Ett nytt nyckeltal
som mäter hur stor andel av inköpen som är klimat och miljöanpassade kommer att
följas upp under 2008.
Vid en extern jämförelse med andra kommuner är Nackas totala avtalstrohet relativt
hög.
Utöver en förbättrad uppföljning så är införandet av inköpssystem, rekrytering av
person som kan driva och utveckla inköpsfrågorna samt utveckling av klimatanpassade
transporter av det kommunen köper in, viktiga utvecklingsfrågor.
IT
Läge
OK
Kopplat till de nyckeltal som funnits för 2007 bedöms läget var OK. För 2008 har nya
nyckeltal tagits fram som även speglar nöjdheten hos dem som använder IT-systemen.
Av medarbetarenkäten framgår att 65 % anser att IT utgör ett vikigt verktyg för att
arbeta effektivt.
Under 2008 kommer också det nya ärende- och dokumenthanteringssystemet börja
implementeras. Systemet ska underlätta för medborgare att initiera och följa ärenden.
Det ska även bidra till bättre och effektivare handläggning.
Under året gjorde revisorerna en granskning av kommunens IT-system.
Kommunstyrelsen har i ett svar kommenterat rapportern och redovisat de åtgärder som
nu genomförs med anledning av den. Kommun har tillsammans med Microsoft kommit
överens att arbeta i ett partnerskap för att genomföra kommunens strategiska inriktning
att vara en förebild för en effektiv offentlig service i Europa 2012.
17 (33)
Nacka kommun
18 (33)
Kommunstyrelsens strategiska mål och lägesangivelser
Av tabellen framgår att vissa strategiska mål kommer att kommenteras och analyseras i
totalbokslutet för Nacka kommun. Här redovisas dock utfall och läge för nyckeltalen
kopplade till dessa strategiska mål.
Strategiskt mål
Utfall
Läge
Andelen som är positiva till
75 %
den kommunala servicen. .
(2006; 75 %; 2005; 72 procent,
2004; 73 procent)
82 %
Bra
Andelen som upplever att deras 70 %
ärende har blivit behandlade på
ett bra sätt. (2006; 66 %; 2005;
69 procent, 2004; 68 procent).
75 %
OK
Andelen frågor som
Kontaktcenter hanterar vid
första kontakten.
80 %
71 %
Andel frågor som besvaras
inom 5 arbetsdagar
Andel nöjda med
informationen. (2006; 88 %;
2005; 85 %)
90 %
91 %
85 %
92 %
Bra
Andel nöjda när det gäller att
utföra tjänster. (2006; 84 %;
2005; 81 %)
85 %
89 %
Bra
Andelen som anser att
kommunens personal är
serviceinriktad. (2006; 53 %)
60 %
72 %
OK
Andel skickade E-post som
innehåller korrekt signatur
100 %
81 %
Andel som fått kontakt med
handläggare när samtal
ringts/kopplats.
50 %
50 %
Andel som anser att
bemötandet är gott.
90 %
86%
Nyckeltal
Målnivå
2007
Verksamhetsresultat (läge:OK)
God kommunal service
Kommuninvånarna ska anse att den
kommunala servicen är god. Med
kommunal service menas både den som
drivs av privata företag/anordnare och
den som drivs i kommunal egenregi.
(Kommentar lämnas i totalbokslutet
för Nacka)
Kommuninvånarna ska anse att deras
ärende blir behandlat på ett bra sätt när
de tar kontakt med kommunen.
Kommuninnevånarna ska anse att
kommunen har bra information på sin
webbplats och att det går bra att utföra
tjänster på webbplatsen.
Kommuninvånarna skall anse att
kommunens personal är
serviceinriktad.
Hög tillgänglighet och gott bemötande
Rättssäker och kvalitativ myndighetsoch huvudmannautövning
Öka j f m
utfall
2006
Minska j
f m utfall
2006
Andel av besluten som
Öka j f m
handläggs korrekt och enhetligt utfall
med dokumentation enligt
2006
gällande regler. Stickprov.
Andel som upplever att deras
ärende behandlas på ett bra
sätt. Enkät och stickprov.
Andel överklagningar och
ändringar av beslut. Stickprov.
Ej mätt, nya
nyckeltal för
2008 är
framtagna
vilka mäts
under 2008
Har
brister
Nacka kommun
Strategiskt mål
19 (33)
Nyckeltal
Antal inkomna klagomål,
synpunkter, förbättringsförslag
etc. Statistik.
Andel av inkomna klagomål,
synpunkter, förbättringsförslag
etc. för vilka analys och
åtgärder har redovisats.
Stickprov.
Andel av till klagomål,
synpunkter, förbättringsförslag
etc tillhörande genomförda
åtgärder för vilka uppnådd
effekt har redovisats.
Stickprov.
Målnivå Utfall
Läge
2007
Att de
Ej mätt, nya
redovisas nyckeltal för
2008 är
framtagna
100 %
vilka mäts
under 2008
100 %
Kvalitativ värdering avseende
att ekonomi- och
personalsystem uppfyller
kraven för IT-säkerhet.
Stickprov.
Krav
Krav
uppfyllda uppfyllda
OK
Kvalitativ värdering avseende
att IT-arbetet bedrivs enligt
krav på säkerhet och skydd av
personlig integritet enligt IThandboken. Stickprov.
Krav
Krav
uppfyllda uppfyllda
OK
Fastighetskontorets kunder skall vara
nöjda med driftentreprenörernas
handläggning av lokalfrågorna för
primärverksamheterna.
Andel nöjda kunder.
75 %
71,3 %.
Mätning
preliminär
vid rapporttillfället.
Konstaterad
positiv
trend.
Har
brister
Kommuninvånarna skall anse att
kommunens personal har kompetens
för sina arbetsuppgifter.
Andelen som anser att
kommunens personal har
kompetens för sina
arbetsuppgifter.
60 %
69 %
OK
Nacka ska anses ha ett företagsklimat.
Ranking av bästa näringsklimat Bland de
i svenska kommuner (Svenskt 10
Näringsliv).
främsta i
Sverige.
Servicemätning (SBA)
NKI > 65
inom alla
mätområ
den
2007; 3:a
(2006; 7:a,
2005; 4:a)
Bra
Medeltal
Har
NKI 66
brister
(Brandtillsyn 83
Serveringstillsyn 64
Miljötillsyn 73
Markupplåtelse - (för
få för att
kunna mäta)
Bygglov 55)
Nacka kommun
Strategiskt mål
20 (33)
Målnivå
2007
>40 proj
Utfall
Antal nya företag
300 nya
företag
varje år
2006; totalt
384 företag
(237
EF/HB/KB
och 147
AB).
Bra
Andelen av kommuninvånarna
skall anse att valfriheten är
stor.
60 %
63 %
OK
Andelen av kommuninvånarna
som upplever att kommunen
präglas av öppenhet och
mångfald.
75 %
Ej mätt
Andelen av kommuninvånarna
som upplever att de är nöjda
med sina möjligheter att kunna
påverka den kommunala
verksamheten.
50 %
43 %
Har
brister
Andelen av invånarna som är
nöjda med kommunens sätt att
sköta samhällsplaneringen.
Andelen av invånarna som
anser att kommunen medverkar
aktivt i arbetet God livsmiljö
och hållbar utveckling för en
god livsmiljö.
Antal inflyttningsklara
bostäder.
Kollektivtrafikens andel av den
totala trafiken,
70 %
67 %
Har
brister
80 %
79 %
OK
Ca 900
Ca 870
OK
> utfall
2006
Har
brister
Antal hushåll som utsätts för buller
över gällande riktvärden ska minska.
Andel hushåll som är
exponerade för trafikbuller
över rådande riktvärde.
<utfall
2006
Medborgarna ska uppleva att de
allmänna platserna är välskötta.
Andel av medborgarna som
upplever att de allmänna
platserna är välskötta
85 %
Andelen
bilresande
verkar öka
Resultat från
mätning ej
klart Med
största
sannolikhet
inte fler som
är
exponerade
78 %
Nyckeltal
Antal innovationsprojekt
(Innovation Stockholm)
Stor valfrihet
Kommuninvånarna skall anse att
valfriheten är stor
(Kommentar lämnas i totalbokslutet
för Nacka)
Starkt medborgarinflytande
Kommuninvånarna skall anse att
kommunen präglas av öppenhet och
mångfald.
(Kommentar lämnas i totalbokslutet
för Nacka)
Kommuninvånarna skall vara nöjda
med sina möjligheter att kunna påverka
den kommunala verksamheten.
(Kommentar lämnas i totalbokslutet
för Nacka)
God livsmiljö och hållbar utveckling
Invånarna skall vara nöjda med
kommunens sätt att sköta
samhällsplaneringen.
Kommuninvånarna skall anse att
kommunen medverkar aktivt i arbetet
för en god livsmiljö.
Bostadsförsörjningsprogrammet skall
fullföljas enligt beslutade intentioner.
Kollektivtrafiken skall öka.
Läge
2006; 50 st Bra
projekt
(2006, störst
ökning i
länet, tvåa
efter
Stockholm i
absoluta tal)
OK
Har
brister
Nacka kommun
Strategiskt mål
Arealen skyddad natur (andel av
kommunens yta) ska bibehållas eller
öka.
Utsläpp av koldioxid ska minska.
Energiförbrukningen för uppvärmning
av bostäder och bostäders
elförbrukning ska minska.
Vattenkvaliteten i sjöar och kustvatten
ska förbättras. Fosfor- och
kväveutsläpp samt andelen döda
bottnar mäts.
Nöjda kunder
21 (33)
Målnivå
2007
Andelen arealen skyddad natur. > utfall
2006
Nyckeltal
Utsläpp av koldioxid,
kg/invånare och år.
< utfall
2006
Energiförbrukningen för
uppvärmning av bostäder
kWh/invånare och år.
< utfall
2006
Elförbrukning, kWh/invånare
och år.
< utfall
2006
Mängd fosforutsläpp.
< utfall
2006
Mängd kväveutsläpp.
< utfall
2006
Andelen döda bottnar.
< utfall
2006
Andel innevånare som anser att 70 %
miljön i kommun är klotterfri.
Utfall
Läge
Inga
OK
områden
skyddad
natur har
tillkommit
än
Det
förekommer
inga
uppgifter
hittills i år.
De sista
siffror som
föreligger är
från 2004.
Nacka hade
då en
emission om
587 kg CO2
per person.
2000 var
emissionen
906!
Det
förekommer
inga
uppgifter
hittills i år.
Under 2000talet har
förbrukning
en varit
fallande.
Det
förekommer
inga
uppgifter
hittills i år
Det
förekommer
inga
uppgifter
hittills i år
Det
förekommer
inga
uppgifter
hittills i år
Det
förekommer
inga
uppgifter
hittills i å
r
51 %
Har
brister
Nacka kommun
Strategiskt mål
Trygg och säker
Trygg och säker kommun
God beredskap och säkerhet
22 (33)
Nyckeltal
Målnivå
2007
Andel verksamheter som är
certifierade som trygga och
säkra.
Ny metod Certifierade
rutiner har
inte införts
för några
nya områden
ännu
Ny metod 72 %
OK
Andel invånare som känner sig
trygga på allmänna platser och
anläggningar.
Att den kommunövergripande
planen ”Allvarlig Händelse i
Nacka Kommun” är operativ,
aktuell och tydlig. Övningsverksamhet samt löpande
plankontroll
Andel av enheterna som har
upprättat plan för hantering av
allvarlig händelse enligt
fastställda krav. Stickprov.
Andel av enheterna som följer
riktlinjer för säkerhetsarbete
samt programskydd mot
olyckor inkl SBA. Stickprov
Utfall
Läge
Krav
Övning/
OK
uppfyllda utbildning
för ledningsgruppen
hösten 2007,
planrevision
därefter
100 %
Erfarenhets OK
bedömning
samt kontakt
med FFS
100 %
SBA
OK
information
särskilt till
bl.a samtliga
rektorer/
skolledare
förtydligat
till
enheterna
Insatta resurser (läge:OK)
Effektivt resursutnyttjande
Organisationen för Myndighets- och
huvudmannauppgifter ska bidra till
ökad effektivitet inom dessa områden.
Bruttokostnaderna per process i < utfall
relation till ram för tillhörande 2006
nämnd
2007; 11,3% OK
2006; 11,8%
Kommuninvånarna skall anse att
prioriteringen av verksamheterna mot
varandra svarar mot de relativa
behoven.
(Kommentar lämnas i totalbokslutet
för Nacka)
Kommuninvånarna skall anse att
kommunen använder resurserna
effektivt.
(Kommentar lämnas i totalbokslutet
för Nacka)
Frisknärvaron, dvs. antalet anställda
utan någon sjukfrånvaro skall öka.
Andelen av kommuninvånarna 45 %
som anser att prioriteringen av
verksamheterna mot varandra
svarar mot de relativa behoven.
46 %
OK
Andelen av kommuninvånarna
som anser att kommunen
använder resurserna effektivt.
45 %
52 %
OK
Andelen anställda utan någon
sjukfrånvaro.
34,5 %
Har
brister
Sjukfrånvaron skall vara lägre än
genomsnittet i Stockholms län för
motsvarande personalkategorier samt
minska i relation till föregående år.
Nackas sjukfrånvaro (%) i
relation till genomsnittet i
Stockholms län för
motsvarande
personalkategorier.
> Utfall
2006
(36%)
< Utfall
2006
Jämförelsen
pågår.
Redovisas i
Personalred
ovisning
Nacka kommun
Strategiskt mål
23 (33)
Nyckeltal
Sjukfrånvaron (%).
Målnivå
2007
< relativt
över tid
Utfall
Läge
8,6 %
Har
brister
Medarbetarindex ska öka
Medarbetarindex (%). Enkät
65 %
62 %
Har
brister
De anställda skall känna sig stolta över
sitt arbete.
Andelen medarbetare som är
stolta över sitt arbete.
80 %
79 %
OK
Andel som haft utvecklingssamtal ska
öka
Andel som haft
utvecklingssamtal (%). Enkät.
78 %
OK
Andel som har förtroende för närmaste
chef ska öka
Andel som har förtroende för
närmaste chef (%). Enkät.
Öka jmf
2006
(76 %)
70 %
70 %
OK
Andel av enheterna som har upprättat
Andel enheter som driver ett
en jämställdhets/mångfaldsplan ska öka målinriktat och systematiskt
arbete för likabehandling
(jämställdhet och mångfald)
100 %
Andelen inköp som sker via
avtal.
Andel av tecknade avtal där
leveransen av gjorda inköp är
analyserade och värderade.
Stickprov.
Andelen slutredovisade projekt ska öka Andel av helt eller delvis
och tiden mellan avslut och
avslutade projekt (investeringar
slutredovisning ska minska
och övriga projekt) som under
perioden slutredovisas.
Stickprov.
85 %
En första
mätning har
genomförts
2007.
Analys
pågår av
nyckeltal
som
definierats
för 2008.
86 %
Bra
Antal dagar mellan slutfört
projekt (investeringar) och
aktivering i
anläggningsredovisning.
Stickprov.
Lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter
Nackas kommunalskatt skall vara
Nacka kommuns placering
lägsta möjliga.
avseende Kommunal skattesats
(Kommentar lämnas i totalbokslutet i förhållande till övriga
kommuner (fallande sortering)
för Nacka)
Minska
Kommuninvånarna skall vara nöjda
med kommunens val av skattenivå.
(Kommentar lämnas i totalbokslutet
för Nacka)
Kommuninvånarna skall vara nöjda
med kommunens val av avgiftsnivå.
(Kommentar lämnas i totalbokslutet
för Nacka)
Den sammanlagda nyttan med
kommunens inköp ska öka.
Öka jfm
utfall
2006
Utfall
saknas
Nyckeltalet
utgår 2008
M&S; Två
normala
projektavslu
t samt 22
förenklade.
TEK: 7
projektavslut
Metodik för
att mäta
detta är inte
färdigutvecklad.
Har
brister
Bland de
10 lägsta
i landet.
8:e lägsta
Bra
Andel av kommuninvånarna
som är nöjda med kommunens
val av skattenivå.
65 %
71 %
Bra
Andel av kommuninvånarna
som är nöjda med kommunens
val av avgiftsnivå.
50 %
53 %
OK
Öka jfm
utfall
2006
OK
Har
brister
Nacka kommun
Strategiskt mål
Kommunal ekonomi i balans
Verksamhetens nettokostnadsandel
(exkl. anläggningsavgifter och
realisationsvinster och inkl finansnetto)
skall understiga skattenettot.
(Kommentar lämnas i totalbokslutet
för Nacka)
Kommunens soliditet, inkl
ansvarsförbindelser för
pensionsåtaganden, skall årligen
förbättras.
(Kommentar lämnas i totalbokslutet
för Nacka)
Nämnder och verksamheter skall uppnå
fastställda mål inom fastställd
budgetram.
(Kommentar lämnas i totalbokslutet
för Nacka)
Resultatet för kommunstyrelsen ska
överensstämma med beslutad budget
Fastighetsförvaltningen skall bära sina
egna kostnader inkl. ränta på bokfört
kapital.
24 (33)
Nyckeltal
Målnivå
2007
Utfall
Läge
Verksamhetens
nettokostnadsandel (exkl.
anläggningsavgifter och
realisationsvinster och inkl
finansnetto) i relation till
skattenettot.
Kommunens soliditet, inkl
ansvarsförbindelser för
pensionsåtaganden.
Högst
98 %
Utfall
96,9 %
Bra
+ 2,5
procentenheter
jämfört
utfall
2006
Minskning
från 6,0 %
2006 till 2,8
%.
Har
brister
Andel mål med lägesangivelse
Bra i förhållande till samtliga
mål, per nämnd och
verksamhet.
Andel nämnder och
verksamheter som redovisar ett
utfall som är lika med eller
bättre än budget
(avvikelsemarginal på -0,1
procent)
Avvikelse mot budget
> utfall
2006
Redovisas i
det totala
årsbokslutet
> utfall
2006
2007; 58 %,
2006; 71 %
Har
brister
Utfall
bättre än
eller lika
med
budget
Utfall
bättre än
eller lika
med
budget
< snittet
för länet
-4,8 mkr
Har
brister
+ 1,4 mkr
jämfört med
budget.
Bra
< snittet
för länet
> snittet
för länet
Ej mätt
Avvikelse mot budget
Driftskostnader exklusive
kapitalkostnader per m2 BRA
ska inte överstiga snittet för
länets kommuner
Driftskostnader inklusive
kapitalkostnader per m2 BRA.
Bruksareans andel av
bruttoarea.
Ej mätt mot
länet men
understiger
snittet i
REPABstatistik.
Ej mätt
OK
Nacka kommun
Bilaga 1 Uppföljning av Kommunstyrelsens interna kontroll
Kommunstyrelsens ansvar för den interna kontrollen omfattar dels styrelsens specifika
uppgifter dels samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamheter.
Revisionsskrivelserna med PM från kommunens revisorer är viktiga och fungerar
stödjande i arbetet med att utveckla kommunstyrelsens interna kontroll.
Kommunens revisorer granskade i sin revisionsrapport 5/2007 övergripande styrning av
intern kontroll i kommunen samt kommunens räkenskaper och gjorde ett antal
noteringar. Med anledning av revisorernas påpekanden redovisar stadsledningskontoret
sina åtgärder till kommunstyrelsen 11 februari, 2008. De tas därför inte upp i denna
redovisning.
Kommunstyrelsen kommer under 2008 utifrån en väsentlighets- och riskanalys att följa
upp kontrollpunkter för intern kontroll för de områden som inte täcks av
kommunstyrelsens strategiska mål. De processer som kommer att granskas är
attestrutiner i personalsystem och ekonomisystem, representation, riktlinjer för
investeringar, nämndernas väsentlighets- och riskanalyser, kommunstyrelsens
delegationsordning, borgensåtaganden, inköpsavtal, befolkningsprognoser, löne- och
personaladministrativa processer, personalstatistik, räkenskapssammandraget samt
kommunens kostnadseffektivitet.
För att säkerställa att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet redovisades under 2007 till kommunstyrelsen en jämförelse av kommunens
kostnader med strukturellt likvärdiga kommuner för år 2006. Enligt Nackas nya budgetoch bokslutsmodell ska läge anges för de strategiska målen. För att kunna ange den
högsta bedömningen för ett nyckeltal krävs att det är externt jämförbart både vad gäller
insatta resurser och verksamhetsresultat. Det är ett omfattande arbete som kommer att
krävas framöver för att externt kunna jämföra prestationers kvalitet och kostnad.
Under förutsättning att de jämförda kommunerna har en rättvisande redovisning bör de
skillnader som finns kunna förklaras av det som kommunerna själva kan påverka dvs.
skillnader i utbuds- och servicenivåer, skillnader i kvalitet och effektivitet, politiska
prioriteringar, skillnader i avgiftsfinansiering mm. Vid analys av kostnadsskillnader
krävs att de kommuner som jämförs har en rättvisande redovisning av konton och
verksamhetsindelning. Stadsledningskontoret har därför påbörjat ett arbete med att
säkerställa att kommunens redovisning är rättvisande och också påbörjat en revidering
av kommunens redovisningsreglemente. Den finansiella rapporteringen måste vara
tillförlitlig liksom redovisningen av verksamhetens prestationer och övrig relevant
information. Ett arbete har också påbörjats för att över tid säkerställa redovisning av
resultat och måluppfyllelse. Kommunen deltar under mandatperioden i ett samarbete
med andra kommuner för att ta fram jämförbara kvalitetsindikatorer och nyckeltal.
25 (33)
Nacka kommun
26 (33)
Bilaga 2 M&H-organisationens kommentarer
Kontaktcenter
Insatta resurser
Läge
OK
Personalgruppen har under året ökat med två personer med anledning av
sjukskrivningar och projekt. Medarbetarindex ligger över kommungenomsnittet till trots
för att upplevelsen av stress under året har ökat. Den totala sjukfrånvaron har minskat
jämfört med föregående år men ligger ändå relativt högt på grund av några längre
sjukskrivningar. Under slutet av året har påbörjats ett arbete med friskvårdsfrämjande
arbete samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att skapa ännu bättre arbetsmiljö
och friskare medarbetare. Kompetensutveckling och vidareutveckling av verksamheten
har kontinuerligt pågått och kommer fortlöpande att pågå.
Sjukfrånvaron har sjunkit från 11,48 % år 2006 till 10,02 % år 2007. Den betydande
delen utgörs av långtidssjukfrånvaro för ett fåtal medarbetare. Orsaken till
sjukfrånvaron för dessa medarbetare beror till största delen inte på arbetsförhållandena
utan har andra medicinska förklaringar. Frisknärvaron under 2007 var 26,19 att jämföra
med 41,67 år 2006. Det görs nu en satsning på friskvårdsfrämjande arbete genom att ett
hälsoombud tillsatts i Kontaktcenter.
Vidare insatser för att främja hög frisknärvaro och låg sjukfrånvaro som satts in är
samtal först med alla som har haft fler än sex sjukfrånvarotillfällen under senaste
kalenderåret. Detta för att kartlägga eventuella påverkbara faktorer och kunna sätta in
insatser. Vidare kommer stressprofiler att göras på vissa medarbetare - och ett
systematiskt arbetsmiljöarbete är påbörjat, allt i syfte att skapa så goda förutsättningar
som möjligt för hög frisknärvaro och låg sjukfrånvaro.
Medarbetarindex ligger något högre än för kommunen i stort. De är en positiv siffra.
Målnivån har dock inte uppnåtts. Medarbetarindex har också sjunkit från 2006 till 2007.
Medarbetarenkäten visar bl.a. att upplevelsen av stress inom Kontaktcenter är ganska
hög på vissa områden, liksom att upplevelsen av hur ens kompetens tas tillvara visar att
det finns utrymme för förbättringar. Under kommande år kommer arbete med
kompetensinventering, kompetensutveckling, strukturfrågor, arbetsmiljöfrågor att
fortsätta.
Ekonomi
Kontaktcenter redovisar ett resultat för 2007 som är enligt budget.
Strategiska mål och nyckeltal
Övergripande
mål
Strategiskt mål
Insatta resurser (Läge: OK)
Effektivt
Organisationens
resursutnyttjande produktivitet.
Kommunal
ekonomi i balans
Nyckeltal
Målvärde
Utfall
Läge
Antal nya
produktivitetsmått
Utvecklas och
fastställs under
2008
Ej
framtag
et
Har
brister
Utfall bättre än
eller lika med
budget
Lika
med
budget
Bra
Resultatet för
Avvikelse mot
tjänstemannaorganisatio budget
nen ska överensstämma
med beslutad budget
Nacka kommun
27 (33)
Sociala tjänster
Insatta resurser
Läge
OK
Sociala tjänster uppvisar ett positivt resultat på 4,2 mkr jämfört med budget. Det
positiva resultatet beror främst på att tjänster har varit vakanta under delar av året samt
ett överskott på övergripande strategiska kostnader. Statliga projektmedel inom
äldreområdet bidrar också till det positiva resultatet. Fördjupade granskningar av
barn/ungdomsgruppen inom individ och familjeomsorgen samt handkappgruppen har
gjorts under året och visar på hög ärendebelastning. Antalet årsarbetare har under 2007
ökat med två och sjukfrånvaron (upp till två månader) för hela socialtjänsten har ökat
marginellt. Frisktalen ligger kvar på samma nivå som 2006. Årets fokusmätning visar på
ett något lägre medarbetarindex, från 59 2006 till 52 2007. Framförallt är det stressen
som ökar.
Sociala tjänster har under året genomgått flera förändringar. Ny socialdirektör har
tillsatts och två nya enhetschefer har börjat under året. Socialtjänsten har genom ett
hängavtal anslutit sig till FOU (forskning och utveckling) Södertörn vilket innebär
möjligheterna att ta del av deras arbete har ökat. Ett flerårigt arbete med
kvalitetsutveckling har under året resulterat i den första kvalitetsredovisningen för
socialtjänsten.
Enheterna Arbete och försörjning och Barn/ungdom har bildat en gemensam Individ –
och familjeomsorg med totalt närmare 100 anställda. Organisationsförändringen har
inneburit en del personalrörlighet. Åtgärder som vidtagits har bland annat varit att inför
2008 öka arbetshandledningen i det dagliga arbetet samt att utöka personalen. Höga
ärendevolymer har också inneburit att inhyrd personal har använts för att klara
hanteringen av utredningar inom barn/ungdom. Inom arbete och försörjning har
sjukfrånvaron varit relativt hög under de senast åren och företagshälsovården har varit
inkopplad för att göra en analys av läget Genom förändrad organisation samt att arbeta
med och utveckla andra arbetsmodeller är förhoppningen att sjuktalen ska minska.
Inom enheten Handikapp och psykiatri har framförallt handläggarna riktade mot
handikapp varit hårt ansträngda på grund av ökade volymer. Under året har utveckling
av ett nytt system för ökad volym – och kostnadskontroll skett. Till 2008 tillförs medel
motsvarande en handläggartjänst för att möta de ökade volymerna.
Inom Äldreenheten har flera projekt med statliga stimulansmedel påbörjats under året.
Genom samordning med den ordinarie verksamheten har kostnaderna kunnat hållas
nere. Brukarundersökningen visar att kunderna är mycket nöjda med handläggningen.
Arbetsbelastningen upplevs som stor och stressen har ökat. Insatser som stresshantering
och friskvård kommer att sättas in för att motverka detta. Fortsatt arbete kommer göras
för att förbättra arbetsrutinerna men personalförstärkning kommer eventuellt också
behövas.
Sociala tjänsters Planering - och utvecklingsenhet har under året haft en tillförordnad
chef och nyrekrytringar har skett av planerare, verksamhetsutvecklare och projektledare
för det pågående IT-projektet som ska leda fram till ett nytt verksamhetssystem med
tillhörande verksamhetsutveckling inom socialtjänsten. Förstärkning med ytterligare en
systemadministratör har gjorts för att ge bättre stöd i nuvarande system i avvaktan på
det nya. Ett prioriterat område under hösten har varit att försöka åstadkomma en bättre
samordning mellan ekonomi, statistik och IT-hantering.
Nacka kommun
28 (33)
Effektivitet och produktivitet
Socialtjänstens redovisning av effektivitets –och produktivitetsmått framgår nedan.
Handläggningstider hålls inom alla områden förutom utredningar om särskilt boende där
en liten del tar längre tid än fyra veckor. Ett nytt produktivitetsmått har tagits fram
under året för äldreenheten där målvärdet är 100 ärende per handläggare. Utfallet är
något högre liksom det är inom handikappgruppen och bekräftar den höga
arbetsbelastningen och ökade stressnivån. Åtgärder för att motverka detta finns
redovisade ovan. Utredningstiden inom barn/ungdom har ökat något men ligger inom
målvärdet. Fortsatt arbete med att utveckla produktivitetsmått för individ – och
familjeomsorgen kommer att ske under 2008. Kvalitetsaspekten på utredningar och
inom socialtjänsten samt delaktighet från den enskilda kunden kommer även
fortsättningsvis vara en viktig aspekt när produktiviteten och effektiviteten ska öka.
Övergripande
mål
Strategiskt mål
Insatta resurser (Läge: OK)
Effektivt
Socialtjänstens
resursutnyttjande myndighets – och
huvudmanna organisation ska bidra
till ökad produktivitet
och effektivitet
Nyckeltal
Målvärde
Effektivitetsmått:
IFO/A&F<= 12dgr 8,6 dgr
Handläggningstid –
från ansökan till beslut
IFO/B&U<=4mån 3,2 mån
alternativt från
utredning påbörjas till
Handikapp<=3mån 3 mån
beslut
Resultatet för
Resultatindex=
tjänstemannaorganisatio (Budget/prognos) i
nen ska överensstämma relation till utfall
med beslutad budget
Läge
Bra
Bra
OK
Äldre; HT<3V
100%
OK
SÄBO o övr<=4v
97%
OK
91
50
104
OK
OK
OK
1,05
OK
Produktivitetsmått: Handikapp 80
Antal
Psykiatri 50
ärende(volymmått) per
Äldre 100
handläggare för
respektive verksamhet
Kommunal
ekonomi i balans
Utfall
>1,0
Nacka kommun
29 (33)
Kultur & Utbildning
Insatta resurser
Läge
OK
Måluppfyllelsen för Kultur- och utbildningsenheten är god förutom det ekonomiska
resultatet som uppvisar ett underskott om 351 tkr. Orsaken till underskottet är att
hänföra till lokal- och flyttkostnader för Lärforum. Dessutom har kostnaderna vid en
pensionering varit högre än förväntat.
Antalet förskolebarn har ökat jämfört med föregående år trots detta har inte de
administrativa resurserna utökats. Antalet checkar som beviljats inom vuxenutbildningen har ökat med 15 procent men inte här heller har resurserna för
handläggning ökats.
Resultatet från 2007 års fokusmätning för medarbetare är näst intill odelat positivt.
Trots förbättrade resultat på de stressrelaterade frågorna är det fortfarande ett
förbättringsområde.
Frisknärvaron har förbättrats jämfört med 2006. Andelen personer med mindre än 40
timmars sjukfrånvaro har ökat från 87,88 till 89,74 procent. Sjukfrånvaron har ökat
något inom spannet 2-14 dagar jämfört med 2006.
Övergripande
mål
Strategiskt mål
Insatta resurser (Läge: OK)
Effektivt
Webbaserade tjänster
resursutnyttjande inom alla kundval
fungerar effektivt
Nyckeltal
Målvärde
Utfall
Andelen som
kontaktar enheten vid
sitt kundval.
Ska minska
42 % en
minskning
med 11 %
Läge
Bra
Effektivt
Alla har tillgång till
Andelen kunder som
Ska öka
resursutnyttjande tydlig, lätt tillgänglig
anser att de får bra och jämfört med
och tillförlitlig
tillförlitlig information 2006
information om kulturoch utbildningssystemet
För
Bra
grundskola
en ökning
med tre
procent och
för förskola
en ökning
med två
procent.
Effektivt
Kundvalssystemet ska
resursutnyttjande handläggas effektivt.
Ja
Kommunal
ekonomi i balans
Kostad per kundval
Resultatet för
Avvikelse mot budget
tjänstemannaorganisatio
nen ska överensstämma
med beslutad budget
Ska minska
Utfall bättre Sämre än
än eller lika budget
med budget
Bra
Har
brister
Nacka kommun
30 (33)
Teknik
Insatta resurser
Läge
OK
Under året har Teknik av resursskäl prioriterat ordningen mellan ett antal projekt. Syftet
var att arbeta ikapp tidigare beslutade investeringsprojekt. De projekt som har
prioriterats är följande inom park och naturområdet. Programmet ”Snyggare Nacka”,
upprustning av lekplatser och ökade volymer av skogs- och trädskötsel. Upprustningen
av Orminge centrala parken och den med Stena Fastigheter gemensamma upprustningen
av Fisksätra Allé har också prioriterats.
De projekt som prioriterats inom väg- och anläggning är upphandling och byggnation av
Värmdövägen (vid Boo backe/Boo Gärde), Observatoribacken, upphandling av nytt
styrsystem för att tända och släcka den offentliga vägbelysningen, upphandling av
bullerskärmar utmed del av Saltsjöbadsleden, förbättring av angöring vid Skuru skola,
rondellen vid Byvägen, byggnation av trottoar vid Gamla Allén samt ett antal mindre
refuger. Tidigare beslutade projekt som skjutits till 2008 bedöms kunna genomföras
som planerat förutsatt att det finns en fungerande marknad.
VA-verksamheten är under fortsatt högt tryck som resultat av de många exploateringar
och detaljplaner som är aktuella. Värmdöledningsprojektet påbörjades efter sommaren
och kommer tillsammans med övriga va-projekt i framförallt Boo att kräva stora
arbetsinsatser från enhetens sida eftersom va-kompetens är mycket efterfrågad i dessa
projekt. Rekrytering är gjord men på kort sikt är situationen mycket besvärlig. Vaenheten hade ett överskott på 0,9 mkr vilket återförts till va- resp avfallsverket.
Inom idrott och fritidsområdet har upphandling och byggande av konstgräs och ytor för
skolfriidrottsytor prioriterats liksom ”sjösättning” av olika arbetsuppgifter för att
verkställa en ny ridskola i Nacka. Under året har utredningen om Ältahallens övre plan
återupptagits och handlingarna för projektet bedöms vara i sådant skick att
byggnationen ska kunna genomföras i olika etapper under 2008.
Verksamhetsmässigt har driftenheten park och idrott minskat i omfattning då
parkskötseln i Älta och Fisksätra/Saltsjöbaden övergått till privata aktörer. Övergången
till privat regi den 15 maj föranledde inga uppsägningar eller personalövergångar då
medarbetarna gick i ålderspension. Arbetsledaren för parkdriften är nu kontaktman för
entreprenaderna.
De fyra enheterna inom Teknik visar ett sammantaget resultat på -0,3 mkr, ett av skälen
är bl.a att sju personer har rekryterats under hösten som ersättare för personer som
slutat eller kommer att gå i pension. Teknik strävar efter en kompetensöverföring
mellan personal som går i pension och nyanställd personal. Medel har ställts till
förfogande år 2008 för de ökade personalkostnaderna. Ett digitalt ledningssystem
TeknikN som för närvarande införs på Teknik är ett av metoderna att strukturera arbetet
men också medverka till kunskapsöverföring. För att öka kompetensen har
medarbetarna deltagit i ett flertal viktiga seminarier och utbildningar. Gemensam
utbildning har skett inom ämnen att planera och strukturera arbetet, att strukturera och
öka flödet i administrationen avseende både pappersflöden och digitalt.
Olikheten på frisknärvaro mellan enheterna är stor. Långtidsjukfrånvaron förändrades
genom arv vid organisationsförändringen. Enheterna som till största delen är verksam
inom stadshuset upplever att man har bra samarbete med varandra.
Nacka kommun
31 (33)
Den organisatoriska förändringen som skedde vid årsskiftet 2006/2007 och den
efterföljande kontorsflytten upplever de flesta medarbetarna som positivt. Däremot
upplever man att arbetet sker under stark tidsbrist och tyvärr leder det till att krafterna
tryter något efter arbetsdagens slut. Ett förbättringsområde som fokus måste läggas på
under 2008. Det är positivt att fler än tydigare ses nyttja friskvårdstimmen samt uttag av
friskvårdsbidraget från arbetsgivaren ökar. Den rekrytering av medarbetare som skett
under 2007 bör på sikt stärka Tekniks kompetens och kapacitet liksom de förväntade
effekterna av att öka arbetets fokus på att prioritera arbetsuppgifter såväl långsiktigt som
i vardagen.
Övergripande
mål
Strategiskt mål
Insatta resurser (Läge: OK)
Effektivt
Organisationens
resursutnyttjande produktivitet. Varje
organisatorisk del har i
uppdrag att senast till T1 -08
framlägga förslag till
nyckeltal samt nuläge och
nivå för den egna
organisationens produktivt.
Kommunal
ekonomi i balans
Resultatet för
tjänstemannaorganisationen
ska överensstämma med
beslutad budget
Nyckeltal
Målvärde
Utfall
Omsättning/anställd
Totalt
Idrott
Va
väg
2,33
2,32
4,23
2,18
2,36
2,26
4,58
2,18
Utfall bättre
än eller lika
med budget
-0,4 mkr
Avvikelse mot budget
Läge
OK
Har
brister
Nacka kommun
32 (33)
Miljö & Stadsbyggnad
Insatta resurser
Läge
OK
De produktivitetsmått som utvecklas vid miljö- & stadsbyggnad är i första hand av
typen antal ärenden per handläggare (eg. beslut/levererad tjänst per årsarbetare).
Framtagna definitioner och mätmetodik finns i dag för bygglov, vissa miljöärenden, och
fastighetsbildning. Produktiviteten för dessa ärendetyper är tillfredställande så vitt vi
kan bedöma vid jämförelser med andra kommuner.
Det är en stor utmaning att försöka få fram produktivitetsmått för
stadsbyggnadsprojekten och dess olika skeden. Projekten är förhållandevis få och olika
för att statistiken ska ge en bra bild. En alltför långt gående standardisering och
förenkling av processen kan också resultera i dåliga projekt. Med ett nytt IT-stöd för
stadsbyggnadsprojekten som planeras tas i drift från hösten 2008 räknar vi ändå med att
enklare kunna följa upp nedlagd tid och kostnader för de olika delarna i projekten.
Årets resultat är ett överskott på drygt 3 mkr. Överskottet beror bl.a. på att budgeten för
särskilda stadsbyggnadsprojekt inte förbrukats fullt. Flera projekt har inte kommit igång
förrän sent på året varför kostnaderna kommer att uppstå först 2008. Hög produktivitet
inom bygglov och lantmäteri har också bidragit.
Så länge stadsbyggandet och ärendeinströmningen är fortsatt hög är det inget större
problem med ekonomin inom miljö- & stadsbyggnad. Inget tyder på att detta kommer
att ändras de närmaste åren. Snarare talar ett ökat småhusbyggande för ökade intäkter
inom vissa delar. En lång tradition av att arbeta som resultatenheter och fungerande
system för tidredovisning innebär en stor vana att anpassa kostnaderna till intäkterna.
De förväntningar som finns på t.ex. förstärkt tillsyn har åtföljts av ökade resurser i 2008
års budget. Utmaningen nu ligger därför mer i att kunna matcha ökande behov och
önskemål om högre ambitioner med tillräcklig kompetensförstärkning.
Övergripande
mål
Strategiskt mål
Insatta resurser (Läge: OK)
Effektivt
Organisationens
resursutnyttjande produktivitet.
Kommunal
ekonomi i balans
Nyckeltal
Målvärde
Utfall
Antal nya
produktivitetsmått
Utvecklas
och fastställs
under året
Bygglov,
OK
miljö och
lantmäteri har
utvecklat
produktivitets
mått för stora
delar av
tjänsteutbudet.
Bättre än
Bra
budget
Resultatet för
Avvikelse mot
tjänstemannaorganisatio budget
nen ska överensstämma
med beslutad budget
Utfall bättre
än eller lika
med budget
Läge
Nacka kommun
33 (33)
Hållbar utveckling
Insatta resurser
Läge
OK
Hållbar utveckling har ett överskott på 0,1 mkr. Detta har sin grund i engagemang i
projekt som finansieras externt.
En klotterrapport har presenterats. I denna framgår att klottret har minskat i alla
kommundelar utom i Saltsjöbaden, där klottret i stället har ökat. Åtgärder har satts in för
att klottret ska minska även där.
Bilpool är under implementering liksom miljöanpassade leasingbilar.
Klimatrapport om följderna av pågående klimatförändring har utförts och presenterats
för Hållbarhetsberedningen liksom för Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden.
För att öka jämförbarheten med andra kommuner har bland annat resurser satts in för att
undersökningar såsom alkohol- och drogvaneundersökningen görs på samma sätt som
den, som utförs i andra jämförbara kommuner.
Inom enheten Folkhälsa och Säkerhet bedrivs ett arbete att utveckla den förebyggande
professionen. Inom olika delar av området har olika yrkesgrupper arbetat. En gemensam
yrkesroll där man utgår från de metoder som visat sig ge bäst resultat utvecklas vidare
och anpassas i möjligaste mån till hela fältet.
Övergripand Strategiskt mål
e mål
Nyckeltal
Insatta resurser (LägeOK)
Effektivt
Lokala data ska tas fram,
resursutnyttja analyseras och spridas
nde
Antalet lokala
rapporter
Kommunen ska utbilda,
informera och påverka
attityder och beteenden
Kommunen ska driva den
egna verksamheten så att
kommunen uppfattas som
en föregångare
Miljön ska i vid mening
stödja en god livsstil,
hållbar utveckling och
trygghet och säkerhet
Utställning för
exponering av
hållbara
lösningar
Ökningen av
miljöbilar
Antalet
trygghetsvandringar
Målvärde
Utfall
Läge
Minst 3
rapporter ska
tas fram under
året
1 klotterrapport
OK
1 rapport rörande
överviktiga barn och
1 rapport angående
det alkohol och
drogförebyggande
arbetet
En utställning
Mycket uppskattat
OK
genomfördeslut av besökarna men
et av förra året tyvärr något färre
besökare än planerat.
Kommunens
Under
egna bilar ska
genomförande
vara
miljöanpassade
Minst tre
Två
trygghetsvandri trygghetsvandringar
ngar
har utförts
Samverkan ska ske med och Samverkansgru Minst en
pper med
samverkansgru
stöd ges till alla relevanta
lokala
pp ska starta
aktörer i Nackasamhället
föreningar,
under året inom
organisationer ett strategiskt
mm
område
Har
brister
Inom det
Bra
brottsförebyggande
området har tre olika
samverkansgrupper
bildats.
Download