Likabehandlingsplan för Persboskolan och Skultuna

advertisement
Likabehandlingsplan
för Persboskolan och Skultuna gymnasieenhet
-en plan mot diskriminering och kränkande behandling2016-2017
Bakgrund
Denna plan är en integrerad plan, bestående av en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande
behandling. Detta har vi valt att göra för att få en systematik i och en helhetssyn kring vårt arbete med
eleverna. Arbetet för alla elevers likabehandling och arbetet mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling är i många avseenden ett och samma. Likaså gäller detta arbetet med att skapa en
god arbetsmiljö, vilket påverkar personalens och elevernas välbefinnande, trygghet och möjligheter att
lyckas i skolan. Denna plan ska ligga till grund för vårt arbete med att främja likabehandling, förebygga
och åtgärda alla former av diskriminering samt kränkningar.
Den här planen har arbetats fram av trygghetsgruppen. Innehållet bottnar i de lagar, råd och riktlinjer
som finns att hämta hos Skolverket. Planen revideras och uppdateras varje nytt läsår.
Vad säger lagen?
Två lagar reglerar detta område, båda med samma syfte, att skydda barn och elever mot diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling. Dessa två lagar är diskrimineringslagen (2008:567) och
skollagen (2010:800).
De centrala begrepp som vi kommer att använda oss av i vår plan är b1.a. diskriminering (direkt och
indirekt), kränkning och trakasserier.
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och
missgynnandet har ett samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Direkt
diskriminering menas med att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis elevens
kön. Indirekt diskriminering är däremot när skolan behandlar alla elever lika, utan att ta hänsyn till
elevens särart.
Trakasserier och kränkande behandling påminner om varandra, då båda begreppen handlar om att
kränka en annan människas värdighet. Detta kan ta sig i uttryck fysiskt (slag, knuffar), verbalt (hot,
svordomar, öknamn), psykosocialt (grimaser, utfrysning), samt i texter och bilder (sociala medier, sms,
lappar, teckningar, e-mail etc.). Trakasserier är när man kränker någon utifrån diskrimineringsgrunderna, medan kränkande behandling inte har något samband med diskriminering.
Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ
handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada
eller obehag.
Främjande arbete
Våra mål
Målet med denna plan är att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling, samt att främja elevers lika rättigheter, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder. Vi strävar dessutom efter att behandla varandra lika och ställer samma krav och förväntningar på
varandra. Målet är också att i vårt lärande samarbeta med varandra och föra en dialog mellan skolans
olika verksamheter och undervisningsgrupper, samt att acceptera varandras egenvärde och integritet.
Förhållningssätt
Kontinuerligt tar vi på Persboskolan och Skultunas gymnasieenhet upp värdegrundsfrågor. Detta
förhållningssätt genomsyrar all verksamhet, både undervisningen i specifika ämnen och i övriga
sammanhang och är ständigt aktuellt. Alla vuxna utgör goda förebilder för eleverna.
Situationer där vi på ett naturligt sätt arbetar med värdegrund är bl. a. in- och utcheckningstid och i
diskussioner kring beteende. Dessutom tar vi upp sådana frågor på ett naturligt sätt i delar av
undervisningen. Diskussioner kring rådande normer, medierna och dess roll för vår syn på omgivningen
och oss själva, språkbruk och värderingar är del av detta arbete.
Vuxna på skolan har en medvetenhet och en vilja att integrera frågor kring människans lika behandling
och lika rättigheter, samt arbetar för att motverka stereotypa könsroller.
Alla former av gruppindelning ska göras av lärare eller annan personal, för att främja elevernas
öppenhet inför varandras olika förmågor och vilja till samarbete. Elevernas placering i klassrummet
bestäms av läraren.
Förebyggande arbete
Struktur och ordningsregler
På skolan har vi en fysisk miljö som är anpassad efter olika elevers behov. Vi har bland annat anpassat
vissa lokaler, så att rullstolsburna elever kan delta i undervisningen. Dessutom sker hänsynstagande
gentemot allergiker, diabetiker och de elever som, av religiösa skäl, äter speciell kost och enskild dusch
och eget ombytesrum erbjuds vid behov i samband med idrottslektionerna. Pedagogiska luncher och
schemalagda rastvakter för personalen bidrar till hög vuxennärvaro.
Vi har möjlighet att erbjuda elever som är i behov av särskilt stöd en plats i tillfällig särskild
undervisningsgrupp och/eller speciallärarstöd, inlästa läromedel och lektionsanteckningar.
Övergripande ansvar
Rektors ansvarar för
- att se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till denna plan mot
diskriminering och kränkande behandling.
- att se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter,
samt att motverka diskriminering och alla former av kränkande behandling.
- att årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal
och elever och om möjligt även med vårdnadshavare.
- att, om personal kränker elev, se till att utredning genomförs och att lämpliga åtgärder vidtas,
så att kränkningarna upphör.
- att, om skolan får kännedom om diskriminering eller annan kränkande behandling, se till att
utredning genomförs och att åtgärder vidtas.
- att, anmäla till huvudmannen om en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten.
Huvudmannen ansvarar för
- att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Trygghetsgruppens ansvarar för
- att regelbundet arbeta proaktivt med värderingsövningar i alla klasser.
- att, på rektors uppdrag, utreda och dokumentera diskriminerings- och
kränkningsärenden.
- vid behov upprätta supportgrupper
- att medverka vid revidering av likabehandlingsplanen
Handledares ansvar
- att utreda och motverka negativa händelser i och runt klassen
Alla vuxnas ansvar
- att föregå med gott exempel
- att uppmärksamma och reagera mot alla former av kränkningar
- att anmäla ärenden, där eleven upplevt sig utsatt för kränkande behandling, till rektor.
Kartläggning
Elevrådet samtalar kontinuerligt kring elevers trygghet och trivsel i skolan och arbetar med att ge
förslag till ändringar av likabehandlingsplan och arbetet kring dessa frågor. Gemensamt med
trygghetsgruppen arbetar elevrådet för skolans proaktiva likabehandlingsarbete.
Trygghetsvandringar genomförs regelbundet med skyddsombud och elever för att kartlägga
områden i skolan som kan upplevas farliga och otrygga.
Trygghetsgruppen består detta läsår av:
Skolsköterska
Kurator
Personal (från både Persboskolan och Skultunas gymnasieenhet)
Läsårets aktiviteter i syfte att motverka kränkande behandling:
•
•
•
•
•
•
•
Elevens val (tre dagar både hösttermin och vårtermin) i åldersblandade grupper.
Klassdagar i varje årskurs för att lära känna och trygga eleverna.
Badfest och Persbomaran.
Bruksleden för år åtta.
Månadens ord. Ett ord eller begrepp som anslås i samtliga klassrum som diskuteras med
skolans alla elever. Utvärdering av månadens ord genomförs med eleverna och diskuteras på
arbetslagskonferenser.
Klart medarbetarskapsutbildning för all personal på enheten
Temadag gällande kränkande behandling på internet och i sociala medier (#hashtag)
• Arbete, diskussion och beslut angående struktur och gemensamma förhållningssätt
genomförs under våren.
• Arbete kring lösningsfokus påbörjas med ledning av Micke och Martin från Idaenheten.
• YAM för år sju och åtta
Upptäcka
Under skoldagen ingriper alla vuxna när de ser eller får kännedom om att någon utsätts för
diskriminering eller kränkande behandling. Personen som ingripit tar kontakt med inblandade
elevers handledare samt skriver en incidentanmälan som lämnas till trygghetsgruppen (se bilaga 1)
Om det finns oklarheter om vem som är elevens handledare, kontaktar den vuxna skolledning/
administrativ personal.
Skolpersonalen samarbetar för att få en helhetsbild av elevers och klassers situation. Detta sker
genom att vi håller en dialog inom och mellan arbetslagen. Vi tar upp elev- och klassärenden
kontinuerligt, varannan vecka under konferenstid, med handledning av specialpedagog/
speciallärare/kurator.
Vårdnadshavare är välkomna till skolan, både att närvara på lektioner och raster, dock ska detta
anmälas till handledare i förväg. I samband med skolstart får de information om
likabehandlingsplanen och våra policydokument, samt får möjlighet att delta i diskussioner kring
sådana frågor på bl.a föräldramöten, samråd, utvecklingssamtal och elevvårdskonferenser.
Samarbete och dialog mellan hem och skola är nödvändigt för att lyckas optimalt med arbetet kring
likabehandling. Detta för att kunna ingripa så snart som möjligt mot diskriminering och
kränkningar, i synnerhet då kränkningar i stor utsträckning sker på Internet via sociala medier etc.
Eleverna svarar årligen på enkäter kring deras trivsel och trygghet på skolan. Under
utvecklingssamtal diskuterar elev, handledare och vårdnadshavare om hur eleven trivs och
interagerar med andra elever i klassen och skolan. Varje klass har dessutom minst en representant i
elevrådet, där de har möjlighet att påverka och gör elevernas röster hörda.
Eleverna uppmanas dessutom att hjälpa varandra genom att uppmärksamma och föra vidare
information om kränkningar och diskriminering till vuxna på skolan.
Under trygghetsgruppens möten följs incidenter och anmälningar upp och för elever som
återkommer i dessa incidenter vid upprepande tillfällen diskuteras eventuella åtgärder.
Utreda/åtgärda
På Persboskolan och gymnasieenheten har vi rutiner för att utreda och åtgärda fall som rör ojämlik
behandling, diskriminering och kränkningar av olika slag:
När en upptäckt har gjorts ska den som bevittnat eller informerats om händelsen genast reda ut vad
som skett. Om den utsatte eleven anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling ska anmälan till
rektor ske på blanketten: anmälan om upplevd diskriminering och/eller kränkande behandling till
huvudman, samt till trygghetsgruppen (Bilaga 2). Rektor rapporterar skyndsamt till huvudmannen.
Händelsen ska också rapporteras till handledaren för den elev som anser sig ha blivit utsatt för,
respektive påståtts utfört en kränkning. Handledarna inleder en utredning av vad som skett och
dokumenterar detta. Om händelsen klaras upp genom handledarnas insats, avslutas ärendet och en
incidentanmälan skrivs och lämnas till trygghetsgruppen. I annat fall lämnas ärendet över till
trygghetsgruppen. Vid ärenden som rör elev/elev genomför trygghetsgruppen en utredning. Om en
lärare däremot är inblandad i ett diskrimineringsfall eller har utfört en kränkning av en elev eller
annan vuxen ska utredningen göras av rektor.
Under utredningar ska följande åtgärder beaktas:
- Alla incidenter, som en elev eller vuxen upplever som diskriminerande, trakasserande
eller kränkande utreds skyndsamt. Kommer ytterligare kränkningar fram under
utredningens gång ska rektor informeras och anmälan till huvudman göras.
- Trygghetsgruppen eller handledare samtalar med de inblandade eleverna.
- Rektor leder alltid utredningen om någon vuxen misstänks ha gjort sig skyldig till
trakasserier, kränkande behandling eller någon form av diskriminering.
- Samtalet sker bakom stängda dörrar.
- Alla parter kommer till tals och får lika stort utrymme.
- Föräldrar informeras alltid av den som gör utredningen och som därigenom är insatt i det
inträffade.
- Dokumentation (se separat rubrik) skrivs fortlöpande och används i kartläggningen av
det inträffade samt för vidare åtgärder.
- Vid allvarliga brott upprättas en polisanmälan, av rektorn.
- Vid händelser som inneburit fara för liv eller hälsa underrättas alltid arbetsmiljöverket av
den vuxna person som upptäckt/bevittnat händelsen.
- Elevhälsan hålls informerad och deltar aktivt vid behov.
- Vid behov kopplas krisgrupp in. Rektor avgör om detta är aktuellt.
- Om en elev har gjort sig skyldig till upprepade kränkningar ska rektor kalla till möte
med elev, handledare, vårdnadshavare och elevhälsa.
Dokumentation
Alla misstänkta fall av kränkningar, trakasserier eller diskrimineringar dokumenteras. Detta sker på
två särskilda blanketter (bilagor 1 och 2). Vid allvarliga tillbud, som rör elevers liv och hälsa,
upprättas även en anmälan på arbetsmiljöverkets blankett, som finns att hämta på AV.se.
Dokumentationen går via rektor innan registrering och arkivering sker. Den förvaras på
expeditionen, i Likabehandlingspärmen. Denna dokumentation används i kartläggningen av det
inträffade och för vidare åtgärder, samt vid revidering av denna plan. Målet är att få en överblick av
den psykosociala miljö som präglar vår skola.
Åtgärder
• Dokumentationen och incidentanmälan ska alltid göras av den vuxne som utreder händelsen.
• Trygghetsgruppen utvärderar alla åtgärder vid revideringen av denna plan.
Uppföljning
Likabehandlingsplanen revideras varje läsår och aktualiseras varje höst i samband med skolstart.
Måluppfyllelsen mäts i årliga elevenkäter och kompletteras med diskussioner i trygghetsgruppen,
elevhälsan, klasser, elevrådet, ledningsgruppen och den övriga personalgruppen. Kartläggningen och
måluppfyllelsen av föregående års åtgärder redovisas i dokumentationen av det systematiska
kvalitetsarbetet och i den reviderade likabehandlingsplanen. Trygghetsgruppen genomför denna
utvärdering/revidering i samarbete med elevhälsan på uppdrag av rektor.
Föregående läsårs genomförda åtgärder:
• Aktivitetsdagar såsom badfest, skolgårdsfest m.m.
• Klassdagar i varje årskurs för att lära känna och trygga eleverna
• Skapat idrottsråd (idrottsrådet hade under året ordnat en fotbollsturnering, med syfte att skapa gemenskap
•
•
•
•
•
•
för årskurs 5-6).
Tjejgrupp och killgrupp i årskurs 6.
Trivselaktiviteter i olika klasser för att trygga klasserna.
Samtal kring språkbruk med högstadieklasser
Under slutet av våren 2015 gjorde Trygghetsgruppen en trygghetsenkät, som eleverna har besvarat. Ur
enkätsvaren har vi valt två fokusområden som eleverna ansett behöver förbättras, kommunikation och
språkbruk bland lärare och elever. Dessa frågor kommer vi att arbeta med under läsåret 2015/2016.
Expo föreläste för för högstadieeleverna.
Nätsmart höll föreläsningar om sociala medier och grooming.
Download