Plan mot diskriminering och kränkande behandling

advertisement
Plan mot diskriminering och kränkande
behandling
Rosenholms förskola
Upprättad
Datum:
Version:
Ansvarig:
Förvaltning:
Enhet:
2017-01-04
1.0
Barbro Romero, förskolechef
Förskoleförvaltningen
Rosenholms förskola
2 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Innehållsförteckning
Plan mot diskriminering och kränkande behandling ....................................1
VÅR VISION .....................................................................................................5
Skollagen .....................................................................................................5
Förskolans uppdrag ....................................................................................5
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ....................................................................6
Barnens delaktighet .......................................................................................6
Vårdnadshavarnas delaktighet ......................................................................6
Personalens delaktighet .................................................................................6
Gemensam värdegrund och förhållningssätt ................................................6
Pedagogiska forum och kvalitetsverktyget ...................................................7
Förankring hos personal .................................................................................7
Förankring hos barnen ...................................................................................8
Förankring hos vårdnadshavare ....................................................................8
UTVÄRDERING ................................................................................................9
Förebyggande och främjande insatser ....................................................... 10
Beskriv hur årets plan ska utvärderas ........................................................ 12
FRÄMJANDE INSATSER ................................................................................ 13
Genuspedagogiskt arbete ........................................................................... 13
Närvarande pedagoger................................................................................ 15
FN's Barnkonvention ................................................................................... 16
KARTLÄGGNING ........................................................................................... 18
Kartläggningsmetoder ................................................................................. 18
Områden som berörs i kartläggningen ....................................................... 18
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen ........................... 18
Hur personalen har involverats i kartläggningen ....................................... 18
Resultat och analys...................................................................................... 19
FÖREBYGGANDE INSATSER ......................................................................... 19
Implementera Planen mot diskriminering och kränkande behandling ..... 22
Pedagogiska måltider .................................................................................. 23
RUTINER FÖR AKUTA SITUATIONER ........................................................... 25
3 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
4 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
VÅR VISION
Skollagen
En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida
demokratisk medborgare som tar ansvar för sina val och beslut. Det
offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår
fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse
med grundläggande demokratiska värderingar och var och en som
verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas
egenvärde. Skolan och förskolan skall också gestalta och förmedla
värden såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och
män
samt
solidaritet
med
svaga
och
utsatta.
Förskolans uppdrag
Förskolans uppdrag är att aktivt forma en framtida demokratisk
medborgare som tar ansvar för sina val och beslut. Vi ska låta alla
barn hitta sin egen unika egenart och på ett positivt sätt lyfta detta.
Förskolan ska vara en trygg plats där alla visar respekt för varandra.
Förskolan skall vara en trygg plats som även är respektfull för
människors olikheter. Denna trygghet skall omfatta både barn och
vuxna.
Inga barn inom vår verksamhet ska utsättas för diskriminering eller
annan kränkande behandling. Så långt det är möjligt ska förskolechef,
personal, barn och vårdnadshavare i samverkan motverka sådan
behandling. Denna plan är en strategi för hur vi ska arbeta för att
främja likabehandling samt förebygga, tidigt upptäcka och stoppa
diskriminering och annan kränkande behandling.
Planen gäller från
2017-02-01
Planen gäller till
2018-01-31
5 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
Barnens delaktighet
Hela vår verksamhet utgår från barnen. Barnen får ta del av
innehållet i Planen mot diskriminering och kränkande behandling på
ett sätt som är adekvat för deras ålder. Hela förskolans verksamhet
vilar på läroplanen Lpfö98 rev 2010 som betonar arbetet med
värdegrundsfrågor i förskolans verksamhet. Hela vår verksamhet skall
utgå från barnens värld och ge barnen tillfälle till reflektioner i
värdegrundsfrågor. Vi arbetar aktivt med de 100 språken och
använder på regelbunden basis oss av rollspel, spegling av barnens
aktiviteter, böcker och samtal.
På Rosenholms förskola kommer ett barnråd att träffas två gånger
per termin, där barnen ges möjlighet att vara delaktiga och ge uttryck
för hur de har det på förskolan. Barnen har inflytande och kan göra
olika val under sin dag på förskolan och vi ska sträva efter att alla
barnen ska förstå konsekvenserna av sina val. Vi ger barnen tid och
uppmuntran för att kunna utvecklas i sin egen takt.
Varje barn på Rosenholms förskola ska oavsett kön, könsidentitet,
funktionsnedsättning, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller
deras socioekonomiska förutsättningar ska få möjlighet att delta i
förskolans alla aktiviteter.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Vid utformandet av planen träffas förskolechef, pedagoger och
vårdnadshavare en gång per månad och gör en systematisk
revidering av planen.
På Rosenholms förskola har vi startat ett föräldraråd och därigenom
görs föräldrarna delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen.
Likabehandlingsplanen kommer även att delas ut till föräldrar och
finnas tillgänglig på avdelningarna. Föräldramöten är ett annat forum
där likabehandlingsplanen kommer att lyftas och samverkas. Utanför
förskolechefens kontor finns en brevlåda för beröm och klagomål. En
enkätundersökning görs årligen. Likabehandlingsplanen görs också
tillgänglig på förskolans hemsida, vilket gör den tillgänglig även innan
barn och föräldrar börjar på förskolan. Vi bokar alltid tolk till dessa
tillfällen.
Personalens delaktighet
Gemensam värdegrund och förhållningssätt
Det allra viktigaste är att pedagogerna delar helhetssynen på
förskolans uppdrag, värdegrunden och har ett gemensamt
6 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
förhållningssätt till verksamheten. All personal ska arbeta
förebyggande mot diskriminering och annan kränkande behandling
och agera mot diskriminering och andra kränkningar när de uppstår.
Pedagogisk personal har ett utökat ansvar utifrån förskolans
värdegrund, även under icke-arbetstid, vilket i praktiken innebär att
vi som arbetar på Rosenholms förskola agerar utifrån Skollagen och
förskolans gemensamma värdegrund även utanför arbetstid i
exempelvis sociala medier, ute i samhället och i andra forum.
Personalen är delaktig i vårt likabehandlingsarbete genom att planen
diskuteras aktivt i arbetslagen därmed blir den ett levande dokument
i vardagen. Likabehandlingsplanen lyfts även på arbetsplatsträffarna
och genom att bearbeta olika moment ur planen i t ex lärande
samtal,
normbrytande
problematiseringar
samt
värdegrundsövningar, på så sätt blir det ett systematiskt och
kontinuerligt arbete. Likabehandlingsplanen görs tillgänglig för all
personal och allas synpunkter och reflektioner tas med in i planen.
Pedagogiska forum och kvalitetsverktyget
Planen ska vara ett levande dokument i det vardagliga arbetet för alla
som arbetar på förskolan. Det innebär även att långtidsvikarier är väl
förtrogna med innehållet, för att säkerställa en god kvalité.
Arbetslaget, men främst förskolläraren på respektive avdelning
ansvarar för vikarien tar del av planen och att den följs i praktiken.
Innehållet i planen ska synas och vara levande i verksamheten.
Personalen
på
Rosenholms
förskola
är
delaktiga
i
likabehandlingsarbetet genom att planen diskuteras aktivt i
arbetslagen och i pedagogiska forum, som APT. I vårt
kvalitetssäkringsverktyg finns ett återkommande blad som fokusera
på och uppmanar pedagogerna i arbetslagen att reflektera och
kritiskt granska hur de arbetar med genus- och jämställdhetsfrågor
och planen mot diskriminering och kränkande behandling.
FÖRANKRING AV PLANEN
Förankring hos personal
Förskolechefen och ambassadörerna för planen har ett övergripande
ansvar för att planen är ett levande arbetsredskap i personalgruppen,
att den utvärderas och att ny plan upprättas varje år. Detta särskilda
ansvar åvilar inte bara dessa, utan även alla pedagoger då Planen mot
diskriminering och kränkande behandling går hand i hand med det
uppdrag vi har enligt läroplanen. I denna plan har gruppen tagit fram
ett förslag som delas ut till övrig personal. Därefter fastställs den vid
vårt första APT.
Ambassadörerna
har
ansvar
att
planera,
genomföra
7 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
och
implementera Planen mot diskriminering och kränkande behandling
på varje APT. Planernas innehåll och betydelse levandegörs och
förankras genom olika övningar och diskussioner.
Förankring hos barnen
Inför kartläggningen till en ny plan, som sker en gång per år, är ett
tillfälle att visa på och lyfta planens existens för barnen. Vi pratar om
innehållet i planen på ett sätt så barnen förstår och att de svar på
frågorna som vi ställer kommer att användas för att förskolan ska bli
en mer trygg plats för barnen att vara på. Barnen involveras också i
planen genom att de har möjlighet att uttrycka sina åsikter och de
blir lyssnade på, i vardagen. Förankringen sker i det vardagliga arbete
i situationer som uppstår som knyter an till innehållet i planen. Vi har
infört barnskyddsronder.
Förankring hos vårdnadshavare
Föräldrar involveras i planen vid inskolning, föräldramöte,
utvecklingssamtal samt i vår dagliga verksamhet vid lämning och
hämtning, öppet hus och på föräldracaféer. Vi bokar alltid tolk då
detta behövs. Planen finns tillgänglig på vår hemsida.
8 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
UTVÄRDERING
Beskriv hur planen skall utvärderas
Årets plan ska utvärderas senast 2018-01-15
En ambassadörsgrupp har utsetts bland personalen på områdets
förskolor samt med delaktighet av vårdnadshavarna. Först och främst
måste det ske en diskussion med föräldrarna och barnen i olika
mötesformer samt under utvecklingssamtalen. Samtalen med
föräldrarna kommer främst att ske i föräldrarådet samt på
föräldramöten. Samtal med barnen sker i naturliga sammanhang och
kopplat till tematiskt arbete. Vårdnadshavarna åsikter kommer fram
genom enkäten som går ut årligen och kommer att analyseras i
förhållande till planen mot kränkande behandling och diskriminering.
Likabehandlingsplanen skall utvärderas varje år på hösten i samtliga
arbetslag. Utvärderingen sammanställs av ambassadörsgruppen.
All personal har ett ansvar att vara delaktiga i utvärderingen av
planen. Förskolechefen samt ambassadörsgruppen har ett särskilt
ansvar
Föräldrars åsikter om förskolans arbete kommer att efterfrågas under
vårens utvecklingssamtal. Föräldrar har också fyllt i förskoleenkäten
som berör detta och som kommer att utgöra ett underlag.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
All personal, barn samt vårdnadshavare. Barnen inkluderas i
utvärderingen där metoden anpassas efter deras ålder. Alla
pedagoger görs delaktiga i arbetet med planen på utvecklingsdagar,
apt-träffar samt pedagogiska kvällar. Vårdnadshavarna är delaktiga i
ambassadörsgruppen samt genom föräldrarådet. Pedagogerna har
också observerat barnen och antecknat vad det sett som ett underlag
till nästa plan.
9 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Förebyggande och främjande insatser

Vi har på ett systematiskt sätt börjat implementera planen
hos pedagoger, föräldrar och barn. Diskussioner i arbetslagen
har pågått, där ambassadörerna finns och mellan
ambassadörerna om hur vi bäst når fram till föräldrar.
Pedagogerna har diskuterat olika situationer och belyst dem
utifrån ett genusfokus. ambassadörerna sprider litteratur, tips
och idéer till kollegorna och håller diskussionerna levande och
vidgar perspektiven. Vi skulle kunna bli bättre på att
reflektera i våra dokumentationer kring genus. Vi har satsat
på att köpa in mer normkritiska böcker och använt oss av
normkritiska superhjältemålarbilder av Linnea (LimpAn)
Vi ska arbeta medvetet med vår miljö så att den motverkar
stereotypa könsroller och så att pojkar och flickor har
möjlighet att utvecklas under samma villkor. Vi arbetar också
med vårt bemötande och våra attityder. Alla barn oavsett
funktionshinder och ålder ska ges möjlighet att delta i
förskolans verksamhet och aktiviteter.
Högtider från olika kulturer ska uppmärksammas under året
Alla föräldrar skall få vars en plan. En del pedagoger har på
utvecklingssamtal diskuterat planens innehåll med
föräldrarna. Föräldrar har spontant inte kommit med egna
synpunkter. En del föräldrar har uttryckt att planen varit svår
att förstå. Uppföljning och utvärdering sker i arbetslaget.

Närvarande pedagoger
Pedagogerna har varit närvarande i verksamheten.
Diskussioner t.ex. i referensgruppen, på apt-träffar,
pedagogiska kvällar samt utvecklingsdagar, har förts om vad
det innebär att vara en närvarande pedagog. Att vara
närvarande är också att vara lyhörd och känna in barnens
signaler, gruppens stämning och barnens kroppsspråk för att
kunna läsa av situationen. Alla pedagoger är närvarande, både
i närheten av barnen och delaktiga i barnens aktiviteter
tillsammans med barnen. Pedagogerna agerar direkt när det
uppstår konflikter och situationer som kan uppfattas
kränkande och tar upp det med barnen. Vi har diskuterat
skillnaden mellan närvarande och härvarande.

Kartläggning
Kartläggningen har skall göras med hjälp av en enkät med
frågor utifrån diskrimineringsgrunderna som skickats ut till
alla avdelningar. Ambassadörsgruppen kommer att utarbeta
frågeställningar som går ut i enkätform till alla enheter på
Rosenholm. Vi arbetar systematiskt med värdegrundscase
10 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
samt normbrytande material i arbetslagen både på apt-träffar
samt utvecklingsdagar. På APT finns en stående punkt
psykosocial arbetsmiljö, för att säkerställa pedagogernas
välmående på arbetet. På avdelningarnas utvecklingstid har vi
diskuterat om barnens trygghet och välmående. Vi kommer
att igångsätta med en trygghetsvandring utomhus med
Rosenholms barn. Barnskyddsronder har vi en gång per år.
Barnen skall få ”gubbar” att lägga ut i förhållande till hur de
känner sig i olika miljöer utomhus.

Levandegöra likabehandlingsarbetet
Vi har utfört de åtgärder som står i fjolårets plan. Vi diskuterar
mycket med barnen kring vårt likabehandlingsarbete Vi vill
utveckla mer praktiska metoder, som samarbetsövningar,
gruppstärkande lekar etc. som gör konkret skillnad i
barngruppen. Under våra Tertulia stunder har vi diskuterat
barns relationsarbete, diskriminering och kränkande
behandling och mobbing genom olika dilemman och
värdegrundsfrågor som ett led i ett pågående
utvecklingsarbete.

Pedagogiska måltider
Måltiden är en situation på dagen då dels förmiddagens
aktiviteter avhandlas och samtalas om men även en rad andra
samtalsämnen som barnen finner intressanta. Måltidsstunden
är ett tillfälle då vi också kan reda ut konflikter. Pedagogerna
försöker få med alla barn i samtal, genom frågor och ämnen
som barnen är intresserade av - för att göra barnen delaktiga,
få en känsla av att de syns och hörs och är en del av
gemenskapen i gruppen. Samtalen är också en del av vårt
språkmedvetna arbetssätt. Modersmål, takk uppmuntras i
samtalen.
Det är viktigt att också vikarier är förankrade i vårt
förhållningssätt, för att säkerställa en god kvalité på vår
verksamhet. Diskussionerna ska föras i arbetslagen och
gemensamma möten.

Utevistelse
På Rosenholms förskola fördelar sig pedagogerna över gården
där barnen är, och på ett sätt som gör att de har överblick.
Pedagogerna erbjuder olika aktiviteter för barnen. Då barnen
aktiverar sig med lustfyllda aktiviteter upplever pedagogerna
att konflikterna minskar. Pedagogerna arbetar för att barnen
ska känna sig trygga och välmående i sin utemiljö. Barnen
uppmuntras att söka sig till en pedagog om ett bråk eller en
11 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
kränkning skulle uppstå. Pedagogerna är konsekventa i sitt
agerande och följer upp konflikterna. De äldsta barnen har
lärt sig att konflikter tar tid från deras lek när pedagogerna
ska komma och reda ut en konflikt så då försöker de lösa det
själva. Pedagogerna har gett barnen verktyg att lösa konflikter
på egen hand, med handledning av pedagogerna.

Sovvilan
Alla barnen är f.n. trygga under vilan.

Rutiner för akuta situationer
Det har inte förekommit några akuta situationer under året.
Det är därför svårt att utvärdera rutinerna kring akuta
situationer. Vi behåller våra rutiner för akuta situationer.
Vi har systematiska brandutrymningsövningar men kommer
även att påbörja inrymningsövningar under våren.
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
1. Förskolechef diskuterar under terminens gång, utifrån
planens innehåll med föräldrar på föräldraråd om hur de
upplever barnens trivsel på förskolan. Diskussionerna ligger
till grund för kartläggningen och framtagandet av nästa års
plan.
2. Vi gör en enkät med frågor utifrån de främjande insatserna
och förebyggande åtgärder som barnen får svara på. De äldre
svarar själv och hos yngre observerar pedagogerna utifrån
frågorna. Varje familj får hem frågor som de får svara på
tillsamman med sina barn. Enkäterna ska delas ut senast
2017-04-01.
3. En gång/år diskuterar vi planen/enkäten på ett APT i maj. Vi
går igenom vilka insatser vi ska ha genomfört. Har vi gjort det
vi bestämt? Är vi nöjda eller kunde något gjorts annorlunda?
Vad behöver förbättras? Hur ska vi göra detta?
Årets plan ska utvärderas senast
2018-01-18
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Förskolechefen, ledningsgruppen, ambassadörerna och all personal
12 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
FRÄMJANDE INSATSER
Det främjande arbetet syftar till att förankra respekten för
alla människors lika värde och ska bidra till en skolmiljö där
alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Det
riktar sig till alla och föregås inte av något särskilt problem.
Det handlar om att i vardagen på förskolan skapa ett gott
klimat.
Genuspedagogiskt arbete
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk
tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Det ska synas i miljöerna att vi arbetar normkritiskt och
genusmedvetet. Ambassadörerna har ett särskilt ansvar att ge stöd
och inspirera övriga pedagoger i detta.
Föräldrarna ska känna till att vi har en plan och att vi arbetar med
den och varför.
Uppföljning och utvärdering sker i kvalitetsverktyget kontinuerligt
var sjätte vecka, i ambassadörsgruppen och när vi utvärderar hela
planen i januari 2018. Vi går igenom våra insatser och ställer oss
frågor som: Har vi gjort de insatser vi har bestämt? Vad gick
bra? Vad kunde vi gjort annorlunda?
Insats





Vi håller diskussionerna om förhållningssätt levande i
arbetslagen, i kvalitetsverktyget och i personalgruppen. På APT
leder genusgruppen diskussionsforum.
Vi är uppmärksamma på normbrytande och normförstärkande
händelser på förskolan, synliggör dem och vidgar perspektiv.
Vi organiserar verksamheten för att barnen ska kunna ha
inflytande och göra egna val utifrån deras intresse. Alla barn har
möjlighet till lika stort utrymme att uttrycka sina åsikter,
önskemål och vi stöttar dem i det.
Vi pedagoger är med och deltar i barnens lärande och i barnens
diskussioner. Vi tar tillvara spontana händelser, samtal och
dilemman kring värdegrund/genusfrågor som uppkommer.
Vi iscensätter en miljö som ger alla barn utmaningar oavsett
likheter eller olikheter.
13 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vi ser till att vårt pedagogiska material, böcker och sånger visar
på många olika sätt att vara. Vi uppmuntrar och ger alla barn
möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intresse utan
begränsningar utifrån stereotypa könsidentiteter.
Ansvarig
Förskolechefen, ledningsgruppen, ambassadörsgruppen,
pedagogerna - förskollärarna ar ett särskilt ansvar
Datum när det ska vara klart
2018-01-18
14 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Närvarande pedagoger
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk
tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning,
Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Alla pedagoger på förskolan ska vara medvetna om vikten av att vara en
närvarande och härvarande pedagog för att skapa ett tryggt och gott
klimat på förskolan.
Uppföljning och utvärdering sker i samband med att vi utvärderar planen
i januari 2018. Har vi gjort det vi har bestämt? Hur blev det? Vad gick bra
och vad kunde vi gjort annorlunda?
Insats



För att få syn på vad som försiggår bland barnen, hur klimatet är och
vad de tänker om sin vistelse på förskolan är det viktigt att pedagogerna
är aktiva, deltagande och genuint intresserade och engagerade i
barnens lek och varande på förskolan.
Pedagogerna placerar ut sig bland barnen, både inne och ute. De delar
också barngrupperna efter behov.
Barnen ska också ha möjlighet att leka för sig själva om de önskar det.
Vid dessa tillfällen ska det finnas närhet till pedagoger som stöd ifall
barnen behöver det.
Diskussioner kring förskolans klimat kopplat till begreppet härvarande
och närvarande pedagog sker kontinuerligt i arbetslaget i
kvalitetsverktyget, i Tertulian, ledningsgruppen och på APT.
Ansvarig
Förskolechefen, ledningsgruppen, ambassadörsgruppen, pedagogerna förskollärarna ar ett särskilt ansvar
Datum när det ska vara klart
2018-01-18
15 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
FN's Barnkonvention
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk
tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning,
Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Alla pedagoger på förskolan ska känna till innehållet i FN's
Barnkonvention, ha levande diskussioner kring detta och koppla ihop den
med planen och övriga styrdokument som skollagen och läroplanen och
aktivt arbeta på olika sätt med att synliggöra och konkretisera innehållet.
Barnen ska på ett adekvat sätt för sin förmåga känna till sina rättigheter
baserade på FN's Barnkonvention. Alla människors olikheter och likheter
är en tillgång och ska lyftas fram i arbetet med barnen. Vårdnadshavare
ska känna till att vi arbetar med FN's Barnkonvention och vilket syfte vi
har med det.
Uppföljning och utvärdering sker i samband med att vi utvärderar planen
i januari 2018. Har vi gjort det vi har bestämt? Hur blev det? Vad gick bra
och vad kunde vi gjort annorlunda?
Insats







Pedagogerna får FN's Barnkonvention i en folder från UNICEF samt en
Lars H Gustavsson bok "Förskolebarnets mänskliga rättigheter". Vi
bearbetar innehållet och knyter an det till vår pedagogiska grundsyn
(barnsyn, förhållningssätt, kunskapssyn mm.). och styrdokument i olika
pedagogiska forum. Vi diskuterar begrepp som barnperspektiv och
barns perspektiv.
På utvecklingssamtal, föräldracafé, föräldramöte och i dagliga möten
samtalar pedagoger och vårdnadshavare om förskolan arbete med FN's
Barnkonvention och hur vi konkret arbetar med detta.
Vi sätter upp affischer som synliggör barnkonventionens alla artiklar.
Vi lyfter upp, synliggör och bearbetar barnkonventions artiklar med
barnen på olika sätt för att göra dem uppmärksamma på deras
rättigheter. Alla människors olikheter och likheter ses som en tillgång
och ska lyftas fram i arbetet med barnen. Vi arbetar med människors
olikheter och likheter i alla rutinsituationer och i samlingar, i leken, i
teman och i Barnrådet.
Vi ger alla barn utrymme att uttrycka sina åsikter och önskemål, t.ex. vid
samlingar, måltider och under hela deras vistelsetid på förskolan.
Vi granskar vårt pedagogiska material så att det speglar människors
olika etniska ursprung och trosuppfattning, olika kön, olika förmågor
och olika familjekonstellationer.
Vi arbetar aktivt med att stötta och hjälpa barnen i deras förmåga att
lösa konflikter som kan uppstå, missförstånd, kompromissa och
respektera varandra.
16 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Ansvarig
Förskolechef, ledningsgruppen, ambassadörsgruppen och övrig personal.
Förskollärare har ett särskilt ansvar.
Datum när det ska vara klart
2018-01-18
17 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
KARTLÄGGNING
Kartläggningsmetoder
Vi pedagoger observerar kontinuerligt verksamheten tillsammans. Är
miljön trygg för alla barn i verksamheten? Vilka platser upplever
barnen som otrygga? Tänk på inne- och utemiljöns olika skrymslen.
Inför denna kartläggning skall ambassadörsgruppen sammanställa en
enkät med frågor utifrån diskrimineringsgrunderna som delats ut till
alla avdelningar. Pedagoger med äldre barn skall intervjua och
observera sin barngrupp medan de med yngre barn endast
observerar och reflekterar pedagoger mellan.
Relationen och interaktionen mellan personalen och barnen spelar
en central roll i likabehandlingsarbetet i förskoleverksamheten. Det
är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas.
Det är därför viktigt att reflektera över vilka värderingar och
föreställningar som finns hos personalen och i barngruppen
angående kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning och ålder. Denna reflektion sker i personalens
olika mötesforum och i ambassadörsgruppen.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk
tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
Inför denna kartläggning skall ambassadörsgruppen sammanställa en
enkät med frågor utifrån diskrimineringsgrunderna som delas ut till
alla avdelningar. Kartläggningen skall också fått bidrag ur spontana
samtal mellan pedagoger och mellan pedagoger och barn och genom
observationer
som
skett
över
tid.
Föräldrars åsikter om förskolans arbete skall efterfrågas under
föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi diskuterar med barn och
föräldrar var på förskolan de upplever sig trygga/otrygga?
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Diskussioner har förts om hur klimatet är på förskolan och om barn
som faller utanför och blir kränkta. Pedagogerna skall få en enkät att
18 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
svara på tillsammans med barnen och tänka utifrån samt observera
barnen.
Resultat och analys
Genom observationer fick vi reda på att pedagogerna upplever att de
yngre barnen har fri tillgång till hela spektrat att vara barn på. De
hindras och diskrimineras sällan av varandra utifrån några av
diskrimineringsgrunderna, som kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet
m.fl. Pedagogerna upplever dock att det förekommer kränkande
behandlingar mellan barnen då de inte slutar när den ena säger nej
eller när de tar leksaker från varandra utan att bry sig om att den är
upptagen.
De äldre barnen leker blandade oavsett kön. Miljöerna och
materialet påverkar valen av vad de vill göra och barnen möts utifrån
dessa och sina intressen. Diskussioner uppstår bland de äldre barnen
med kommentarer på kläder och vilka färger en kan ha på sig
beroende på könstillhörighet. Barnen uttrycker att det finns tillfällen
då barnen säger sluta, men att kompisen fortsätter ändå.
Det är viktigt att barn lär sig att föra dialog om känslor, både med
jämnåriga och med vuxna. Det ger möjlighet till självreflektion,
stärker barnets möjligheter att värna om sin integritet och att känna
empati för andra människors behov. Barnens självkänsla och
integritet måste stärkas. Vi vill arbeta vidare med barns
relationsarbete mellan varandra och hur de är mot varandra för att få
ett tryggare klimat på förskolan.
Genom att ständigt se över våra pedagogiska miljöer och vårt
material, att berika det med en mångfald av både saker att leka med
och synliggöra olika sätt att vara på vidgar vi normerna för vad vi kan
vara och vad vi kan bli. Det ökar möjligheten att mötas och
förståelsen för våra olikheter och att vi kan se dem som en tillgång.
FÖREBYGGANDE INSATSER
Det förebyggande arbetet handlar om att avvärja risker för
trakasserier och kränkningar. Grunden för detta är att
systematiskt göra kartläggningar av barnens trygghet och
trivsel samt deras uppfattning om förekomsten av
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
19 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Genom att analysera resultaten av kartläggningen ska
risker i verksamheten identifieras. Utifrån analysen kan
insatser planeras.
Relationsarbete i förskolan
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk
tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning,
Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Inget barn ska komma till förskolan och blir diskriminerat, retad eller
kränkt. Barnen ska förstå vikten av att ett Nej alltid är ett nej.
Barnens relationsarbete diskuteras kontinuerligt i arbetslagen, på
förskollärarforum och i ambassadörsgruppen samt i samband med att
planen utvärderas i januari 2018.
Åtgärd



Pedagogerna ska arbeta systematisk med gruppen på ett för
barnen passande vis. t.ex. genom drama, gruppstärkande lekar,
samarbetsövningar, skapande, litteratur eller film för att bygga
upp en VI-känsla där allas lika värde betonas och var och ens
medverkan ses som en tillgång och är betydelsefull. Barnen ska
genom dessa aktiviteter få verktyg till positiva beteenden och
att kunna visa hänsyn till varandra. Att ibland "göra förlåt"
istället för att säga förlåt.
Pedagogerna möter barnens frågor och funderingar och är
aktiva i diskussioner där normer utmanas eller ifrågasätts.
Pedagogerna agerar aktiv mot nedvärderande språkbruk,
kränkande kommentarer/handlingar och systematiska
uteslutningar. Pedagogerna har ett gemensamt ansvar för att
hjälpa barnen att verkligen förstå vad respekt innebär.
20 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling


Pedagogerna har en tät kontakt med vårdnadshavarna när ett barn
återkommande talar nedsättande i relation till exempelvis kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning eller om ett barn blir kränkt eller diskriminerat.
Vid återkommande kränkningar eller diskriminerande handlingar
upprättas en handlingsplan av pedagoger tillsammans med
förskolechef, som följs upp.
Motivera åtgärd
Det är viktigt att barn lär sig att föra dialog om känslor, både med
jämnåriga och med vuxna. Det ger möjlighet till självreflektion, stärker
barnets möjligheter att värna om sin integritet och att känna empati för
andra människors behov. Barnens självkänsla och integritet måste
stärkas. Vi vill arbeta vidare med barns relationsarbete mellan varandra
och hur de är mot varandra för att få ett tryggare klimat på förskolan.
Genom att ständigt se över våra pedagogiska miljöer och vårt material,
att berika det med en mångfald av både saker att leka med och
synliggöra olika sätt att vara på vidgar vi normerna för vad vi kan vara
och vad vi kan bli. Det ökar möjligheten att mötas och förståelsen för
våra olikheter och att vi kan se dem som en tillgång.
Ansvarig
Förskolechef, ledningsgruppen, ambassadörsgruppen och övrig personal.
Särskilt ansvar åligger förskollärarna i arbetslagen.
Datum när det ska vara klart
2018-01-18
21 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Implementera Planen mot diskriminering och
kränkande behandling
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk
tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning,
Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska vara förankrad
hos all personal. Planen ska vara ett lättläst och levande dokument och
genomsyra vardagens alla pedagogiska aktiviteter. Vårdnadshavare ska
känna till vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling och hur
vi arbetar med den och varför. Förankringen av planen diskuteras
kontinuerligt i arbetslagen, i Tertulian och ambassadörsgruppen samt i
samband med att den utvärderas i januari 2018.
Åtgärd



Planen skrivs i ett mer lättläst format (se denna plan!)
Planen presenteras och läggs i var och ens mapp.
Tid för utvärdering, kartläggning läggs in i kalendariet för höstterminen
2017.
Planen förankras genom diskussionsforum och aktiviteter som sker i
förskollärarforum, APT, utvecklingstid i arbetslagen, utvecklingsgruppen
och i ambassadörs.
Motivera åtgärd
Under utvecklingsdagar och många andra forum har personal uttryckt att
planen är oöverskådlig och därför svår att läsa, ta till sig och förankra.
Föräldrar har uttryckt liknande åsikter. Pedagoger har också uttryck att vi
gemensamt behöver konkretisera planens innehåll mer systematiskt.
Ansvarig
Förskolechefen, ledningsgruppen och ambassadörsgruppen. All personal
har ansvar att läsa planen.
Datum när det ska vara klart
2018-01-18
22 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Pedagogiska måltider
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk
tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning,
Sexuell läggning och Ålder.
Mål och uppföljning
Barnen bestämmer och har inflytande över sin egen tallrik. Pedagogerna
som ställer frågor lyssnar på barnens svar innan/om de serverar. I mesta
möjliga mån ser pedagogerna till att barnen själva kan ta upp sin egen
mat på tallriken. Genom måltiderna ska barnen få positiva upplevelser
av att äta och samtala tillsammans.
Det finns ett pedagogiskt ställningstagande som pedagogerna har
författat. Våra gemensamma värderingar kring. t.ex de pedagogiska
måltiderna ska vara förankrade hos alla, inkl. långtidsvikarier, som
arbetar i förskolan.
Uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt i arbetslagen samt när
planen utvärderas i januari 2018.
Åtgärd



Det finns ett Pedagogiskt ställningstagande som förskolans pedagoger
författat, vilket belyser vilket förhållningssätt som ska råda under
måltiderna. Pedagogerna måste tillsammans lyfta upp innehållet i det
dokumentet igen. De diskussionerna ska vara utifrån en demokratisk
grund och föras i arbetslagen och gemensamma forum.
Förhållningssättet ska utgå från barnens inflytande och delaktighet.
Barnens delaktighet under måltiderna gör att de känner att de kan och
deras självkänsla ökar.
Barnen lägger upp mat själv och de bestämmer själv vad de ska äta. Det
är pedagogernas ansvar att se till så alla barn har möjlighet att vara
delaktiga vid samtal under måltiderna. Pedagogerna lyssnar på barnens
önskemål och stöttar dem i det.
Arbetslaget, särskilt förskollärare har ansvar att delge långtidsvikarier
vårt pedagogiska ställningstagande.
Motivera åtgärd
Det Pedagogiska ställningstagande som förskolans pedagoger författat,
belyser vilket förhållningssätt som ska råda under måltiderna.
Pedagogerna måste tillsammans lyfta upp innehållet i det dokumentet
igen. Det är viktigt att också vikarier är förankrade i vårt förhållningssätt,
för att säkerställa en god kvalité på vår verksamhet. Diskussionerna ska
föras i arbetslagen och gemensamma möten.
Ansvarig
Förskolechef, ledningsgruppen, ambassadörsgruppen och arbetslagen.
23 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Förskollärarna har ett särskilt ansvar att informera vikarier.
Datum när det ska vara klart
2018-01-18
24 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
RUTINER FÖR AKUTA SITUATIONER
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling
i vår förskola. Förskolan ska vara en trygg och säker plats för alla
barn. Om någon incident ändå skulle ske finns det rutiner som alla
pedagoger känner till och dessa verkställs omedelbart.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande
behandling
Pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt och en öppen
diskussion, vid minsta misstanke om att ett barn kränkts eller
diskrimineras måste detta anmälas till förskolechefen muntligt och
via In Control. Förskolechefen gör en utredning. Förskolechefen
rapporterar till huvudman.
Pedagogerna måste stå på barnens sida och se till barnens rättigheter
gentemot kollegerna. Vi ska alla bli medvetna och inlästa på våra
styrdokument och olika planer och genom detta kan vi se olika
beteende/stress moment i vardagen och därmed är vi öppna för att
hjälpa och stötta varandra.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Vi hänvisar familjen i första hand till närmaste avdelningspersonal.
Förskolechefen har det yttersta ansvaret.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av
andra barn
Alla pedagoger måste alltid reagera!




Utifrån barnens ålder och situation samlas de berörda barnen och
samtal förs om det inträffade. Ibland kan också hela gruppen
samlas för t.ex. rollspel och diskussioner för att finna lösningar på
olika problem.
Den vuxne informerar övriga arbetslaget om det inträffade samt
vilka åtgärder/insatser som gjorts. Vi har också en tät kontakt med
barnens vårdnadshavare.
Pedagogerna dokumenterar skriftligt när de upptäcker att en
kränkning ägt rum. All dokumentation i ärendet skall dateras och
signeras. Anteckningarna sparas i en pärm i anslutning till barnets
övriga dokumentation (utvecklingssamtal) i ett låst kassaskåp.
Vid återkommande kränkningar upprättas en konkret handlingsplan
tillsammans med förskolechef och vårdnadshavare om barnets
situation och hur den ska förändras. Planen följs upp efter utifrån
vad som kommit överens vid upprättandet av planen.
25 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av
personal
Ett barn som blir kränkt av någon anställd är i en särskilt utsatt
situation eftersom de befinner sig i beroendeställning. Kränkningar
som begås av personal betraktas därför som mycket allvarliga. Det
är viktigt att förskolan agerar skyndsamt när det finns misstanke om
att ett barn kan ha blivit kränkt av någon anställd. Både
diskrimineringslagen och skollagen innehåller ett absolut förbud för
de anställda att utsätta ett barn för trakasserier eller kränkande
behandling. Detta gäller för alla tänkbara former av kränkningar.
Inom ett arbetslag är det viktigt med öppen och prestigelös
kommunikation så att pedagoger inte hamnar i situationer där det
finns risk för kränkning eller att någon utsätts för någon annans
irritation.
Om en kollega trots det kränker ett barn;







Var rak genom att reagera och säg till. Meddela även
förskolechefen.
Kontakt med vårdnadshavare tas av personalen eller av
förskolechefen beroende på situation.
Diskutera aldrig känsliga ämne mellan vuxna då barnen är
närvarande.
Vi pratar inte över barnen och vi talar heller inget annat språk över
barnen eller personalen.
Informera alltid förskolechefen i fall av kränkningar.
Det är förskolechefen som ansvarar för att dessa utreds.
Förskolechefen rapporterar kränkning enligt 6 kap. 10§ till skollagen
till huvudman. Förskolechefen startar en utredning med eller utan
skyddsombud/fackliga företrädare.
Vid allvarligare ärende samarbetarförskolechefen med HRavdelningen då det kan bli aktuellt att överväga disciplinära åtgärder
gentemot den eller de anställda som har utfört trakasserierna eller
kränkningarna.
Rutiner för uppföljning
Då barn är inblandade är det varje pedagogs uppgift att ta ställning
för barnet/barnen. Det är också pedagogernas uppgift att följa upp
ärendet i form av samtal. Då personal är inblandad ansvarar
förskolechefen för att uppföljning sker. Samtal med berörd(a)
pedagog(er), med eller utan medverkan av fackliga företrädare eller
HR-avdelningen. Vi har kontinuerliga samtal med barn och deras
vårdnadshavare tills dess att diskriminering eller kränkande
behandling har upphört. Allt måste diarieföras.
Rutiner för dokumentation
Alla händelser som misstänks vara allvarliga ska dokumenteras av
pedagogerna och förskolechefen. I förekommande fall används In
26 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Control. Dokumentationen skall omfatta vad som har hänt, åtgärder
och uppföljning av ärendet. All dokumentation i ärendet skall dateras
och signeras.
Ansvarsförhållande
All personal har ansvar för att arbeta enligt Planen mot
diskriminering och kränkande behandling. Under de olika punkterna
finns ansvarsfördelningen tydligt beskriven.
.
27 │ Rosenholms förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Download