Antiken och Medeltiden
Uppgifter
1 Grekerna (ATH s. 30-41/max 2 sidor, radavstånd 1,5)
A Bakgrund
På de inledande sidorna i stycket beskrivs de antika grekernas ursprung och på vilket sätt de
etablerade sig som kulturbärare och som kolonisatörer. Dessutom behandlas deras sociala
plattform, hur de kultiverade sig med hantverk, jordbruk och i näringsliv. Vidare slaveriets
ekonomiska betydelse och slutligen de olika band som förenade de antika grekerna.
Uppgift: sammanfatta förutsättningarna för grekernas etablering som kulturfolk i det östra
Medelhavsområdet! Vilken betydelse hade deras ursprung, kultur, näringsliv kolonier, slavar
och deras gemenskap? Analysera!
B Konflikt och erövring
På de följande sidorna beskrivs hotet och försvarskriget mot perserna, inbördeskriget samt
Alexander den Stores erövringar i Asien.
Uppgift: 1 fundera på konsekvenserna av perserkrigen! Vilken betydelse fick grekernas
framgångsrika försvarskrig mot perserna för den historiska utvecklingen?
2 Varför inbördeskrigen mellan de grekiska stadsstaterna – vad blev konsekvensen?
3 Hur omfattande blev Alexander den Stores erövringar och konsekvensen av dem?
Analysera!
C Politik o kultur/vetenskap
Texten om de antika grekerna avslutas med en beskrivning av deras politik, kultur och
vetenskap. Både ”aristokrati” och ”demokrati” har sitt ursprung i den antika atenska politiska
systemet. Den antika grekiska filosofin präglar fortfarande vår nutid.
Uppgift: 1 Hur fungerade den antika grekiska demokratin i Aten? Vilken betydelse har den
haft? Varför tvivlade Platon på den? Analysera!
2 Varför tvingades Sokrates att tömma giftbägaren? Han åtalades och dömdes till döden för
att han hade förtalat demokratin i Aten.
Vad slags demokrati var det som dödsdömde sina kritiker? Analysera!
2 Rom (ATH s. 42-56/max 2 sidor, radavstånd 1,5)
A Bakgrund
Texten om romarna inleds med en beskrivning av Roms ursprung och hur romarna erövrade
Italien och Medelhavet samt en kort beskrivning av deras sociala plattform under den tidiga
republiken, före Caesar.
Uppgift: 1 Sammanfatta och fundera över romarnas aggressivitet, syftet med deras erövringar
och hänsynslöshet! Analysera!
2 Analysera de sociala konsekvenserna och förändringarna som deras imperiebyggande förde
med sig! Begreppet ”Bröd och Skådespel” är inte bara ett uttryck, det är i ännu högra grad en
beskrivning. Analysera!
B Republikens fall/Kejsardömet
I texten beskrivs den romerska republikens upplösning under 100 f. Kr. Orsaken var ett
hänsynslöst inbördeskrig mellan republikens mäktigaste män - Julius Caesar och Pompejus.
Caesar segrade och blev Roms härskare. Han reformerade, gjorde en ny kalender, erövrade
nya provinser mm. Till slut blev Caesar så mäktig att han mördades
Caesars adoptivson Octavianus hämnades styvfaderns död i ett nytt hänsynslöst inbördeskrig.
Octavianus segrade och gav Rom fred, stabilitet, utveckling och goda inkomster. Octavianus
fick hedersnamnet Augustus och blev den förste kejsaren. Den långa freden gynnade
näringslivet, handeln och statskonst.
Uppgift: 1 Vem var Caesar? Beskriv honom som imperator (erövrare), regent (diktator) och
som människa!
2 Vem var Augustus? Beskriv det kejsardöme som han skapade! Vilka blev konsekvenserna
av hans regering?
3 Det sades om Augustus, att han ”erövrade en stad (Rom) i stenar men att han efterlämnade
sig en stad i marmor”. Hur tolkar du det talesättet? Analysera!
C Nedgång o fall
Texten om Rom i boken avslutas med Jesu födelse och kristendomens etablering i Imperiet.
Under det första århundradet efter Jesu död förföljdes och dödades de kristna i Rom och i
provinserna. Ett antal av Apostlarna (Jesu lärjungar) led martyrdöden. Men under 300-talet
accepterades kristendomen sedan kejsaren låtit döpa sig. Kristendomen blev en romersk
statsreligion.
Rom delades i två riken på 300-talet. Det Västromerska riket gick under ca 500 ek, på grund
av inrikes, ekonomiska och politiska problem.
Uppgift: 1 Vilken betydelse hade kristendomen för kejsardömets utveckling?
2 Vilken betydelse hade Rom för kristendomens utveckling?
3 Sammanfatta och analysera orsakerna till det västromerska rikets nedgång o fall!
3 Medeltiden (ATH s. 55-87 2 sidor radavstånd 1,5)
A Europa
Historikerna daterar den medeltida epoken till mellan 400 e.Kr. till ca 1500. Begreppet
Medeltiden uppstod på 1500-talet. Den tidens historiker ansåg att perioden från det romerska
rikets nedgång och fall fram till deras egen tid var en ”mellantid”, som hade varit, mörk,
religiös, dyster och fientlig mot individen. Nutida historiker har en mer objektiv och
nyanserad bild av Medeltiden. De anser att epoken periodvis var dynamisk.
Medeltiden indelas numera i underepokerna; Den äldre Medeltiden (ca 400-1000) präglad av
ekonomisk och kulturell nedgång och av de aggressiva folkvandringarna i Europa.
Högmedeltiden (1000-1300) som var ekonomiskt blomstrande, med nyodlingar,
befolkningsökningar, nya städer, nya mynt och arkitektur.
Senmedeltiden 1300-1400) präglat av ekonomisk tillbakagång, klimatförsämring,
försörjningsproblem, pest och krig.
Uppgift: 1 redogör för Folkvandringarna, deras orsaker, händelser och konsekvenser!
2 Hur var det medeltida europeiska samhället organiserat? Vad innebar feodalismen?
3 Vad blev konsekvensen av den ekonomiska tillbakagången under 1300-talet?
4 Vilka var orsakerna till det sk Hundraårskriget mellan den engelske kungen och den franske
kungen och deras feodalherrar?
5 På vilka olika sätt härskade den medeltida kyrkan över folken i Europa?
B Norden
Vid medeltidens början (500 e. Kr.) var Norden splittrat, glest befolkat, kulturellt och
ekonomiskt marginaliserat, kallt och fuktigt. Vikingarna etablerade kontakter med
kontinenten. Nya idéer, tankar, varor, ny kultur fördes till Norden. Under 1000-talet inleddes
en kristen mission i området. På 1200-talet skapades en nordisk identitet och svenska, norska
och danska områden uppstod. I slutet av 1300-talet enades några mäktiga nordbor om att
skapa en Union (Kalmarunionen). Mäktiga svenska stormän/krigsherrar motarbetade
Unionen. I början av 1500-talet började kung Gustav Vasa att skapa riket Sverige.
Uppgift: 1 Sammanfatta den sk Folkungatiden i Sverige under 1200- och 1300-talen!
2 Hur påverkade digerdöden och jordbrukskrisen Norden och Sverige?
3 Redogör för Unionstiden i Norden från slutet av 1300-talet fram till början av 1500-talet!
Vad var syftet med unionen, vilka försvarade unionen, vilka var emot och varför var de emot
den, varför bryter sig Sverige ut från unionen? Analysera!