Handlingsplan

advertisement
Kompetenscentrum
Sotenäs Kommun
Mot diskriminering och annan kränkande
behandling av personal och elever.
Handlingsplan
Mobbning
Sotenäs; Kompetenscentrum
2017-07-14
LIKABEHANDLINGSPLAN
Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och elever.
MÅL
Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland barn och vuxna i
vår förvaltning.
UTGÅNGSPUNKTER
Sedan 2009-01-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och skollagens kap. 14a avseende
åtgärder mot kränkande behandling av barn och elever (SFS 2008:571). Lagen ska tillämpas på all
utbildning som avses i skollagen.
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering p.g.a. kön, etnicitet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt
ålder. Skolan åläggs även att arbeta förebyggande för att diskriminering inte ska uppstå.
Med anledning av lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling har denna plan
upprättats av Lysekil/ Sotenäs gymnasium - och vuxenutbildningsnämnd.
Planen ska utvärderas och följas upp, samt vid behov åtgärdas och revideras inför varje läsår inom
ramen för kvalitetsrapporten/kvalitetssäkringen. Kartläggning av behov sker genom enkäter,
mitterminssamtal, medarbetarsamtal, möten med studeranderåd och på arbetsplatsträffar. Planen ska
finnas tillgänglig i tryckt format samt på verksamheternas hemsidor.
ANSVARSFÖRDELNING
Alla som arbetar i ovan verksamheter ska
 aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper.
Förvaltningschef ska
 ansvara för att nämnden har en uppdaterad likabehandlingsplan och att rektorerna inom
nämndens olika verksamheter agerar efter denna plan.
Rektor ska
 ansvara för att personalen inom den egna verksamheten agerar enligt planen.
Lärare och övrig personal ska
 tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen.
-1-
Handlingsplan
Mobbning
Sotenäs; Kompetenscentrum
2017-07-14
DEFINITION AV KRÄNKANDE BEHANDLING OCH MOBBING
Kränkande behandling eller mobbning utförs av en eller flera personer och riktas mot en eller flera
personer. Även organisationer kan genom strukturer och arbetssätt upplevas som kränkande.
Kränkande behandling kan äga rum i alla miljöer, när som helst. En kränkning kan äga rum vid
enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Kränkningar utförs av och drabbar såväl
barn som ungdomar som vuxna. En viktig utgångspunkt är att den som uppger att han eller hon blivit
kränkt, alltid måste tas på allvar.
Kränkningar kan vara:
Fysiska
Verbala
Psykosociala
Text och bildburna
(t. ex. att bli utsatt för slag och knuffar)
(t. ex. att bli hotad eller bli utsatt för skällsord)
(t. ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning)
(t. ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms)
Mobbning
Förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepande tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra
former av kränkande behandling. Vidare råder obalans i makt mellan den som mobbar och den som
blir utsatt för mobbning.
Diskriminering
Ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper av
individer utifrån olika grunder såsom kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Diskriminering
används också som begrepp i fall där samhällsinstitutioner genom t. ex. sina strukturer och arbetssätt
upplevs kränkande.
Sexuella trakasserier
Avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet.
Rasism
Bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det
finns biologiska skillnader mellan folkgrupper. Mot bakgrund av en sådan uppfattning ses vissa
grupper som mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera.
Homofobi
Avser motvilja mot eller förakt för homo-, bi- eller transsexuella personer.
FÖREBYGGANDE ARBETE




All personal skall medvetet arbeta för att skapa ett positivt arbetsklimat i förvaltningen.
All personal ska vara uppmärksam på allt som händer och aktivt agera om man misstänker att
någon/några utsätts för kränkande handlingar.
De samlade studiemiljöerna ska skapa studiero, trygghet och delaktighet.
All personal och elevskyddsombuden ska få information om innehållet i lagen om förbud
mot kränkning.

All personal samt elevskyddsombud ska få fortbildning i att konkret arbeta med dessa frågor.

Aktiva värdegrundsdiskussioner ska föras överallt där det behövs eller passar inom ramen för
utbildningen.
Eleverna ska ha ett reellt inflytande inom undervisningen, inom arbetslaget och i hela
förvaltningen. Verksamheten ska ha fungerande studeranderåd.
-2-
Handlingsplan
Mobbning
Sotenäs; Kompetenscentrum


2017-07-14
Varje rektor ansvarar för att årligen utvärdera förekomsten av kränkande behandling och
mobbning såväl hos elever som hos personal. Detta underlag ska sedan presenteras i
kvalitetsredovisningen
Medarbetarsamtalen ska innehålla frågor om förekomsten av kränkande behandling och
mobbing.
INSATSER UNDER LÄSÅRET





Studiedag för personal om lagstiftning och praxisarbete inom området.
Genomgång och diskussion om innehållet i ”Likabehandlingsplanen”.
Information till samtliga elever genom undervisande lärare.
Utbildning till elevskyddsombud och studeranderåd.
VAD GÖR VI NÄR NÅGOT HÄNT?
En elev anmäler kränkande behandling till undervisande lärare eller till skolledningen.
Personal anmäler kränkande behandling till skolledning eller till förvaltningschef.
Som elev eller personal kan alltid en anmälan ställas till elev- huvudskyddsombud.
Ett typfall:
1. Undervisande lärare håller ett försiktigt samtal med den som utsatts. Vad har hänt ? Hur ofta?
Vilka är inblandade? Det är viktigt att även den som rapporterat händelsen deltar. Även
representant för skolledning kan vara med.
2. Den eller de som utfört den kränkande handlingen kallas skyndsamt till enskilda samtal av
undervisande lärare eller rektor. De upplyses om att skolan vet att de utsatt någon för
kränkande behandling, att skolan ser mycket allvarligt på situationen och att kränkningen
omedelbart måste upphöra.
3. Om det behövs ska samtalen upprepas de närmaste dagarna och att man då fördjupar
innehållet i dessa.
4. Efter ytterligare två veckor har man ett uppföljningssamtal med både den/de utsatta och
den/de som utfört kränkningen.
Observera att detta är ett starkt förenklat typfall och att verkligheten normalt är betydligt mer komplex.
Hela problemet är mycket känsligt och fel information eller åtgärd vid fel tillfälle kan försvåra eller
helt sabotera hela processen!
-3-
Handlingsplan
Mobbning
Sotenäs; Kompetenscentrum
2017-07-14
DOKUMENTATION
Alla fall av kränkande behandling ska dokumenteras och upprättas på särskild blankett (se bilaga).
Anmälan med händelseförlopp, åtgärder och resultat lämnas till rektor för registrering och arkivering.
Händelsen ska även rapporteras till nämnden.
ÅTGÄRDER
Åtgärderna ska grundas på den utredning som skett och riktas mot såväl den drabbade som mot dem
som utövat kränkningen. Vid behov ska åtgärdsprogram upprättas. Även disciplinära åtgärder inom
ramen för Vuxenförordningen kan bli aktuella. Polisanmälan ska göras om man misstänker brott som
t.ex. olaga hot eller misshandel. I dessa frågor beslutar rektor/förvaltningschef. Om skador har uppstått
ska sjukvården kontaktas för dokumentation. Om en elev utsätts för repressalier ska hon/han kontakta
rektor, som samtalar med berörd person.
Om så behövs ska också åtgärder vidtas i syfte att förändra förhållanden på grupp - eller skolnivå.
Hjälp ska tas utifrån om skolan bedömer att den själv inte har den nödvändiga kompetensen för att
hantera situationen.
FÖRTECKNING AV NYCKELPERSONER
Förvaltningschef
Rektor
SYV
Facklig företrädare
Huvudskyddsombud
Vårdcentral Kungshamn
Polis
Lars Bennersten
Per Svensson
Liliane Hjalmarson
Stig Karlsson
Jan Klemetz
0523-664625
0523-664674
0523-664675
0523-664000
0523-664000
010-4416600
11414 / 112
-4-
Download