Likabehandlingsplan för I Ur och Skur Näverhatten Läsåret 2016

advertisement
Likabehandlingsplan för
I Ur och Skur Näverhatten
Läsåret 2016-2017
Att: Mimmi Poijes
Förvaltarvägen 15
123 57 Farsta
070-3395474
1
[email protected]
Bakgrund
Denna likabehandlingsplan utgår från ” Lagen om förbud mot diskriminering
och kränkande behandling av barn och elever”.
§ 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att
motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka
annan kränkande behandling. Denna lag tillämpas på utbildning och annan
verksamhet som avses i skollagen (1985:1 100)
Inledning
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden
som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen”. ( Lpfö-98)
”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
(Barnkonventionen artikel 2)
”Barnets bästa skall alltid komma i första rummet”. (Barnkonventionen artikel 3)
Syfte
Enligt skollagen och läroplanerna skall alla som arbetar i familjedaghemmet aktivt
motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. ( Skolverkets
allmänna råd 2006)
Grunden för arbetet mot diskriminering, trakasserier eller annan kränkande
behandling läggs genom den anda och atmosfär som finns i familjedaghemmet. Det
är vi vuxna som arbetar här som, tillsammans med föräldrarna, har ansvaret för att
skapa en god atmosfär. Det är vi vuxna som är förebilder för barnen. Hur vi är och
gör i alla typer av sammanhang påverkar barnen.
2
Mål
Alla som möts i familjedaghemmet skall ha förståelse för varandra, för varandras
tankar och åsikter, så att vi kan lära tillsammans och av varandra.
Inom familjedaghemmet I Ur och Skur Näverhatten skall ingen kränkande
behandling förekomma. Detta gäller för barn, e.v personal, föräldrar samt även
andra berörda parter inom verksamheten. Någon inom familjedaghemmet som ser
eller får kännedom om att något barn eller vuxen är/ har blivit kränkt har en
skyldighet att genast agera.
Familjedaghemmet ska sträva efter att

Skapa ett demokratiskt klimat där barns olikheter ses som tillgång.

Varje barn utvecklar en förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra
människors situation samt vilja att hjälpa varandra.

Alla i familjedaghemmet respekterar varandras egenvärde och den
gemensamma miljön.
Alla som arbetar i familjedaghemmet ska

Aktivt förhindra alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Möta barn, föräldrar och kollegor med respekt.
Definitioner
Kränkande behandling: Kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna, så
kallad annan kränkande behandling. Den kan ta sig utryck i fysiskt, verbalt eller ickeverbalt uppträdande eller bemötande.
Diskriminering: Ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling
av individer utifrån olika grunder. De fem diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.
Etnisk tillhörighet: Att någon tillhör en grupp av personer som har samma
nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg.
Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
3
Funktionshinder: Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en
sjukdom fanns vid födelse, har uppstått där efter eller kan väntas uppstå.
Trakasserier: Är kränkningar som har samband med diskrimineringsgrunderna
och kan, liksom annan kränkande behandling, utföras av en eller flera personer och
riktas mot en eller flera och äga rum i alla miljöer.
Annan kränkande behandling: Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier,
kränker ett barns eller elevs värdighet.
Mobbning: Definieras som en upprepad negativ handling där någon medvetet och
med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.
Arbetssätt
Vi vuxna lär barnen att reflektera över sitt handlande genom att ställa frågor som:
-
Hur kände du?
-
Hur tänkte du?
-
Hur tror du att din kamrat kände sig?
-
Hur skulle du vilja att det var?
-
Hur skulle man kunna göra så att det blir så?
Vid det förebyggande arbetet kan vi använda oss av:
-
Värdegrundsdiskussioner
-
Utbildning
-
Dagliga samtal med barnen
-
Lek, drama, sagor, rim, ramsor
-
Utvecklingssamtal
-
Föräldramöten
-
Föreläsningar
4
Akut åtgärd vid kränkande behandling
Stöd det utsatta barnet, personal eller övrig individ.
Se till att han/hon har tillgång till en trygg zon.
Ta reda på vad som har hänt.
Lyssna aktivt och empatiskt.
Undvik motbeskyllningar.
Att utreda och åtgärda kränkande behandling
Barn-barn

Uppmärksamma och prata med barnet om vad som hänt.

Använda ”hur” frågorna.

Visa att beteenden som skadar andra eller gör andra ledsna inte är acceptabla.

Involvera alltid föräldrar och verksamhetsansvarig vid upprepade tillfällen av
kränkningar eller vid kränkningar riktade mot ett och samma barn.

Dokumentera alla åtgärder som görs.

Följ alltid upp det som hänt.
Det är angeläget att familjedaghemmet även är uppmärksamt på vuxnas
kränkningar mot barn
Vuxna - barn

Var rak genom att reagera och säga till om någon vuxen (personal, förälder
eller annan) beter sig kränkande mot ett barn/ barnen.

Se till att få samtal med den vuxne i enrum och fråga hur denne tänkte.

Lyssna in situationen.

För aldrig känsliga diskussioner mellan vuxna då barnen är närvarande.

Dokumentera och följ upp alla åtgärder i samband med diskriminering/
kränkningar.
5
Ansvarsfördelning
Verksamhetsansvarig/Dagbarnvårdaren
har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen upprättas, efterlevs samt
årligen utvärderas och revideras. Ansvarar också för att e.v personal kontinuerligt
utbildas för att aktivt kunna arbeta mot kränkande behandling. Vidare ansvarar
vederbörande för att e.v vikarier och andra som rör sig på förskolan får ta del av
likabehandlingsplanen.
Personalen
Alla i familjedaghemmet är skyldiga att främja likabehandling och att förebygga och
motverka diskriminering/ kränkningar. Alla är också skyldiga att så fort som möjligt
utreda sådana.
Föräldrarna
Om familjedaghemmet och föräldrarna aktivt tar avstånd från kränkande behandling
får detta en positiv inverkan på barnen.
Om du som förälder misstänker att ditt eller någon annans barn i familjedaghemmet
blir utsatt för kränkande behandling vill vi att du kontaktar verksamhetsansvarig.
Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra. Men om det är så, är
föräldrarna de som bäst kan göra något åt det. Vi ber föräldrarna att göra helt klart
för barnet att de ser mycket allvarligt på beteendet och inte accepterar det.
Barnen
Med stigande ålder och mognad ökar ansvaret också för barnen. De ska genom
familjedaghemmets och föräldrars försorg känna till och förstå hur viktigt det är att
respektera andra, hjälpas åt, visa hänsyn och uppträda trevligt mot varandra.
Rutiner för uppföljning av planen

Likabehandlingsplanen följs upp årligen.
I Ur och Skur Näverhattens mål läsåret 2016-2017
Att arbeta med värderingar och trivsel i barngruppen.
Arbetsprocessen:
Genom att använda ett förskolematerial kring hur man är en bra kompis kommer
barnen få diskutera och reflektera kring frågor om den gemensamma trivseln.
6
Download