IVP Bilaga 2 Internationaliseringsinslag 2016

advertisement
Bilaga 2. Internationaliseringsinslag Idrottsvetenskapliga programmet 2016
IDROTTSVETENSKALPIGA PROGRAMMET internationaliseringsinslag
T1 - Höst
Idrottspedagogik baskurs I, 22,5 hp
Moment 1 - Idrott och hälsa i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
Moment 2 - Idrott, ledarskap och lärande, 7,5 hp
Moment 3 - Idrott, fostran och socialisation, 7,5 hp
Leadership in Sport and Health Promotion Activities, 7,5 hp
Kurser
Direkta inslag med koppling
till internationalisering (ex.
kurs på engelska, utländska
studenter som också läser
kursen, gästföreläsare från
annat land, samverkan med
studenter vid utländska
universitet).
Kurs/mom
ent:
Idrott och
hälsa i ett
samhällspe
rspektiv,
7,5hp
Institution:
Ped.inst.
Kurs/mom
ent:
Idrott,
ledarskap
och
lärande,
7,5 hp
Institution:
Ped.inst.
Nej, ingen
Kort kommentar
avseende om
internationella
perspektiv
(internationella
frågeställningar
etc.) behandlas
inom
kursen/momentet.
Kurslitteratur på
annat språk än
svenska ange
ungefär mängd,
typ och på vilket
språk.
Annat?
Lärarutbyten?
Dina tankar
om att denna
kurs skulle
kunna ges på
engelska i nya
IVP.
Etc.
Ja, vissa
jämförelser mellan
det svenska och
utländska
idrottssystem görs,
t ex med avseende
på
kommersialiserings
grad.
Ca hälften av
litteraturen är på
engelska, både i
form av
läroböcker och
artiklar.
Om vi tänker
att det här
momentet
motsvarar det
första i nya IVP
så är det
kanske inte så
lämpligt att
den ges på
engelska.
Ca 15-20%
En artikel samt en
bok.
Engelska
Med tanke på
att både
ledarskap och
lärande är
stora
internationelle
områden så
borde det inte
vara några
problem med
att hitta
litteratur.
Bilaga 2. Internationaliseringsinslag Idrottsvetenskapliga programmet 2016
Det som kan
vara klurigt är
att språket kan
försvåra för
studenterna i
redan ganska
svåra
områden.
Kurs/mom
ent:
Moment 3
- Idrott,
fostran och
socialisatio
n, 7,5 hp
Inga utländska studenter
eller lärare på kursen.
Institution:
Ped.inst.
Innehållet är
knutet till Förenta
Nationernas
barnkonvention
där ett fsr är att
kunna värdera
fostran inom
barnidrott och
problematisera
olika situationer
utifrån ett
barnrättsperspektiv
. Det handlar om
en internationellt
överenskommen
konvention som
ratificerats av de
flesta av världens
länder.
Vi hart viss
litteratur på
engelska knuten
till human rights
och genus.
Ett lärarutbyte
med svensk
forskare
gällande
idrott,
etnicitet och
nyanlända har
genomförts de
senaste åren.
Anser inte
denna kurs
lämplig att ge
på engelska på
nya IVP.
Fostran i relation
till genus och idrott
berör också
internationella
feministiska
perspektiv som
knyts till svenska
kontext.
Kurs/mom
ent:
Leadership
in Sport
and Health
Promotion
Activities,
7,5 hp
Institution:
Ped.inst.
Kursen ges på engelska.
Programstudenter läser
tillsammans med utländska
utbytesstudenter och
freemovers.
Inget
All kurslitteratur
på engelska
Kursen utgår i
IVP:s nya
program men
kan möjligen
ges som
fristående kurs
ht 17
Bilaga 2. Internationaliseringsinslag Idrottsvetenskapliga programmet 2016
Bilaga 2. Internationaliseringsinslag Idrottsvetenskapliga programmet 2016
T2 – Vår
Idrottsmedicin G1, 15 hp
Moment 1 - Grundläggande Idrottsmedicin, 7,5 hp
Moment 2 - Grundläggande Idrottsfysiologi, 7,5hp
Idrottspsykologi, 15 hp
Kurser
Direkta inslag med
koppling till
internationaliserin
g (ex. kurs på
engelska,
utländska
studenter som
också läser kursen,
gästföreläsare från
annat land,
samverkan med
studenter vid
utländska
universitet).
Idrottsmedicin
Kurs/moment:
Idrottsmedicin G1
Grundläggande
Idrottsfysiologi, 7,5hp
Grundläggande
Idrottsmedicin, 7,5 hp
Institution:
Idrottsmedicin
Kurs/moment:
Idrottspsykologi
Institution:
Psykologi
Föreläsare under
VT-17 från både
Canada och Wales
(anställda vid
institutionen)
T3 – Höst
Företagsekonomi A IVP, 15 hp
Moment 1 - Marknadsföring, 7,5 hp
Moment 2 - Organisation, 7,5 hp
Idrottspedagogik baskurs II, 15 hp
Kort kommentar
avseende om
internationella
perspektiv
(internationella
frågeställningar
etc.) behandlas
inom
kursen/momente
t.
Kurslitteratur på
annat språk än
svenska ange
ungefär mängd,
typ och på vilket
språk.
Föreläsningar om
hälsa samt kön/
genus belyser
delvis
internationellt
perspektiv.
Kursbok på
engelska. Vissa
föreläsningar på
engelska.
Utländska
föreläsare.
Inte i dagsläget,
men kommer
behandlas i den
ny IVP-kursen
Vetenskapliga
artiklar på
engelska
Annat?
Lärarutbyten
? Dina
tankar om
att denna
kurs skulle
kunna ges på
engelska i
nya IVP.
Etc.
Idrott för alla
ur ett
psykologiskt
perspektiv
(kursen på
”Nya
IVP”)kan
absolut ges
på engelska
Bilaga 2. Internationaliseringsinslag Idrottsvetenskapliga programmet 2016
Moment 1 - Idrottspedagogisk forskning I, 7,5 hp
Moment 2 - Utbildningsplanering, 7,5 hp
Kurser
Kurs/moment:
Te 3 HT
Företagsekonomi A,
Marknadsföring
Institution:
Företagsekonomi
Kurs/moment:
Te 3 HT
Företagsekonomi A,
Organisation
Institution:
Företagsekonomi
Kurs/moment:
Idrottspedagogisk
forskning I, 7,5 hp
Institution:
Pedagogiska
institutionen
Direkta inslag
med koppling till
internationaliseri
ng (ex. kurs på
engelska,
utländska
studenter som
också läser
kursen,
gästföreläsare
från annat land,
samverkan med
studenter vid
utländska
universitet).
Kort kommentar
avseende om
internationella
perspektiv
(internationella
frågeställningar
etc.) behandlas
inom
kursen/momentet.
Kurslitteratur på
annat språk än
svenska ange
ungefär mängd,
typ och på vilket
språk.
Annat?
Lärarutbyten?
Dina tankar
om att denna
kurs skulle
kunna ges på
engelska i nya
IVP.
Etc.
Undervisningsspråk
är svenska.
Engelskspråkiga
gästföreläsare kan
förekomma.
Indirekt då
marknadsföring till
ffa konsument sker
på en internationell
marknad varför det
internationella
perspektivet alltid är
närvarande. Svenska
och internationella
exempel och
perspektiv varvas i
både litteratur och
undervisningsaktivite
ter.
Vetenskapliga
artiklar om ca 50
sidor på engelska
kompletterar den
svenskspråkiga
kurslitteraturen.
Momentet ges
på engelska för
civilekonomer
med
internationell
inriktning under
moment 2 HT.
Undervisningsspråk
är svenska.
Engelskspråkiga
gästföreläsare kan
förekomma.
Inte explicit, exempel
under momentet
utgår från såväl
svenska som
internationella
verksamheter.
Engelskspråkig
kurslitteratur,
kursbok ca 300
sidor +
vetenskapliga
artiklar ca 50 sidor.
Momentet ges
på engelska för
civilekonomer
med
internationell
inriktning under
moment 3 HT.
Inget
Inget
Ingen
Skulle gå att
plocka in
någon
metodbok på
engelska
Bilaga 2. Internationaliseringsinslag Idrottsvetenskapliga programmet 2016
Kurs/moment:
Utbildningsplanering,
7,5 hp
Nej
Institution:
Pedagogiska
institutionen
Utifrån aspekten
att kurslitteraturen
är amerikansk och
teorierna/metoder
na
är internationellt
vedertagna.
Engelskspråkig
kurslitteratur
Tror jag
definitivt
skulle kunna
fungera.
Inriktning ledarskap och organisation - termin 4, 5, 6
T4 - Vår
Idrottspedagogik och sport management, 22,5 hp
Moment 1 - Organisationsteori, 7,5 hp
Moment 2 - Strategiskt ledarskap, 7,5 hp
Moment 3 - Evenemangs- och projektledning, 7,5 hp
Informationsteknologi för projektarbete, 7,5 hp
Kurser
Direkta inslag med
koppling till
internationalisering
(ex. kurs på engelska,
utländska studenter
som också läser
kursen, gästföreläsare
från annat land,
samverkan med
studenter vid
utländska
universitet).
Kurs/moment:
Organisationsteori,
7,5 hp
Institution:
Pedagogiska
institutionen
Kurs/moment:
-----
Kort kommentar
avseende om
internationella
perspektiv
(internationella
frågeställningar etc.)
behandlas inom
kursen/momentet.
Kurslitteratur
på annat
språk än
svenska ange
ungefär
mängd, typ
och på vilket
språk.
Annat?
Lärarutbyten?
Dina tankar
om att denna
kurs skulle
kunna ges på
engelska i nya
IVP.
Etc.
De teorier och
perspektiv som
behandlas är i sig
hämtade från ett
internationellt
forskningsfält, och
de exempel som
används för att
belysa dessa är både
svenska och
utländska.
Internationella
perspektiv
behandlas delvis, ex.
Majoriteten av
kurslitterature
n är på
engelska, både
i termer av
kursbok och
vetenskapliga
artiklar.
Ja, detta är ett
moment som
nog lämpar sig
för att ges på
engelska.
Innehållet är
generiskt och
användbart i
alla nationella
sammanhang.
Huvuddelen av
litteraturen
(huvudkursbok
Önskvärt med
lärarutbyten.
Bilaga 2. Internationaliseringsinslag Idrottsvetenskapliga programmet 2016
Strategiskt
ledarskap, 7,5 hp
Institution:
Pedagogiska
institutionen
Kurs/moment:
Evenemangs- och
projektledning, 7,5
hp
-------
Institution:
Pedagogiska
Institutionen
Kurs/moment:
Informationstekonologi för
projektarbete, 7,5
hp
Uppgifter saknas
Institution:
Informatik
T5 - Höst
Idrottsjuridik, 15 hp
Företagsekonomi A61, 16-30 hp
Moment 1 - Externredovisning
Moment 2 - Ekonomistyrning
både vid filmklipp
kring
ledarskapsteorier +
innehåll kring genus
och ledarskap och
utveckling av
ledarskapsteorier.
(Kopplingar till
internationella
perspektiv skulle
dock kunna
utvecklas)
Delvis kopplingar till
internationella
perspektiv via
kurslitteraturen men
studenterna jobbar
ffa med
projektplanering och
projekt i svensk
kontext.
en är på
engelska samt
flera artiklar
på engelska)
Denna kurs
skulle kunna
ges på
engelska i nya
IVP.
Två
huvudböcker
på engelska.
Önskvärt med
lärarutbyten.
Uppgifter saknas
Uppgifter
saknas
Denna kurs
bör nog ske på
svenska med
tanke på att
den innehåller
inslag med
praktisk
projektledning
i samverkan
med externa
organisationer
(ffa
organisationer
i närområdet).
Uppgifter
saknas
Bilaga 2. Internationaliseringsinslag Idrottsvetenskapliga programmet 2016
Kurser
Direkta inslag med
koppling till
internationalisering
(ex. kurs på
engelska, utländska
studenter som också
läser kursen,
gästföreläsare från
annat land,
samverkan med
studenter vid
utländska
universitet).
Kort kommentar
avseende om
internationella
perspektiv
(internationella
frågeställningar etc.)
behandlas inom
kursen/momentet.
Kurslitteratur
på annat
språk än
svenska ange
ungefär
mängd, typ
och på vilket
språk.
Annat?
Lärarutbyten?
Dina tankar
om att denna
kurs skulle
kunna ges på
engelska i nya
IVP.
Etc.
Kurs/moment:
Idrottsjuridik
Utländska
gästföreläsare har och
kan förekomma på
kursen.
Under kursen
behandlas
återkommande
europeiska och
internationella rättsliga
frågor.
Europeiska
och
internationella
rättsfall
förekommer
på flera inslag.
Internationella
artiklar
(engelska) kan
förekomma
vid enskilda
tillfällen.
Det finns goda
förutsättningar
för
lärarutbyten,
men eftersom
juridik som
huvudregel är
nationell är det
inte lämpligt
att i sin helhet
ge kursen på
engelska.
Få då momentet utgår
från svensk lagstiftning
och förhållanden
Få då momentet utgår
från svensk lagstiftning
och förhållanden.
Ett kursmål relaterar till
Global Reporting
Initiative´s (GRI) riktlinjer
för
hållbarhetsredovisning
vilket är en internationell
standard.
Svenskspråkig
kurslitteratur
kan
kompletteras
med
vetenskapliga
artiklar (på
engelska)
För IVP bör
momentet ges
på svenska
Svenskspråkig
kurslitteratur
kan
kompletteras
med
vetenskapliga
artiklar (på
engelska)
För IVP bör
momentet ges
på svenska
Institution:
Juridik
Kurs/moment:
Te 3 HT
Företagsekonomi
A61,
Externredovisning
Institution:
Företagsekonomi
Kurs/moment:
Te 3 HT
Företagsekonomi
A61,
Ekonomistyrning
Institution:
Företagsekonomi
Få då momentet utgår
från svensk lagstiftning
och förhållanden
Bilaga 2. Internationaliseringsinslag Idrottsvetenskapliga programmet 2016
Inriktning ledarskap och hälsa/friskvård - termin 4, 5, 6
T4 - Vår
Kost och näring för IVP, 15 hp
Moment 1 - Livsmedelskemi, fysiologi och metabolism, 7,5hp
Moment 2 - Näringslära, 7,5hp
Idrottspedagogik och hälsopromotion, 15 hp
Kurser
Kost och Näring 15
hp
Direkta inslag med
koppling till
internationalisering
(ex. kurs på
engelska, utländska
studenter som också
läser kursen,
gästföreläsare från
annat land,
samverkan med
studenter vid
utländska
universitet).
Nej.
Kort kommentar
avseende om
internationella
perspektiv
(internationella
frågeställningar
etc.) behandlas
inom
kursen/momentet.
Nej.
Kommer in till liten
del tex. vid
föreläsningen om
Nordiska
näringsrekommend
ationer
Nej.
Kurslitteratur på
annat språk än
svenska ange
ungefär mängd,
typ och på vilket
språk.
Annat?
Lärarutbyten?
Dina tankar om
att denna kurs
skulle kunna ges
på engelska i nya
IVP.
Etc.
Nej.
Inte aktuellt för
vår del, detta
moment
försvinner ju.
Nordic Nutrion
Recommendation
s
2012. 627 sid
Engelska
Inte aktuellt på
nya kursen för vår
del.
Moment 1 Livsmedelskemi,
fysiologi och
metabolism, 7,5hp
Institution:
Kostvetenskap
Kost och Näring 15
hp
Näringslära, 7,5hp
Institution:
Kostvetenskap
Bilaga 2. Internationaliseringsinslag Idrottsvetenskapliga programmet 2016
T5 - Höst
Idrottspedagogik, ledarskap och friskvård, 7,5 hp
Friskvårdsmetodik, 7,5 hp
Idrottsmedicin G2, vuxenhälsa, 15 hp
Kurser
Kurs/moment:
Idrottspedagogik,
ledarskap och
friskvård, 7,5 hp
Institution:
Pedagogiska
institutionen
Kurs/moment:
Friskvårdsmetodik,
7,5 hp
Institution:
Pedagogiska
institutionen
Kurs/moment:
Idrottsmedicin G2
VuxenHälsa
Institution:
Idrottsmedicin
Direkta inslag med
koppling till
internationalisering (ex.
kurs på engelska,
utländska studenter
som också läser kursen,
gästföreläsare från
annat land, samverkan
med studenter vid
utländska universitet).
nej
Nej
Kort kommentar
avseende om
internationella
perspektiv
(internationella
frågeställningar etc.)
behandlas inom
kursen/momentet.
Etiska
frågeställningar i
relation till välfärd,
klass och etnicitet
har ett internationell
utblick i kursen
Kurslitteratur
på annat språk
än svenska
ange ungefär
mängd, typ och
på vilket språk.
Annat?
Lärarutbyten?
Dina tankar
om att denna
kurs skulle
kunna ges på
engelska i nya
IVP.
Etc.
2 av 7 böcker är
engelsk
litteratur.
Denna kurs
kan ges på
engelska, dock
Emperin från
bygger den i
den engelska
sitt nuvarande
litteraturen från skick på
Amerikansk och Idrottspedago
engelskt kontext gik, ledarskap
och friskvård
Nej
Hälften av
kurslitteraturen
är på engelska.
Hälsa belyses från
bland annat
internationellt
perspektiv.
Litteratur på
engelska,
böcker och
vetenskapliga
artiklar.
Bilaga 2. Internationaliseringsinslag Idrottsvetenskapliga programmet 2016
T6 - Vår
Idrottspedagogisk forskning II, 15 hp
Examensarbete i idrottspedagogik, 15 hp
Examensarbete i idrottspedagogik med praktik, 15 hp
Kurser
Kurs/moment:
Idrottspedagogisk
forskning II, 15 hp
Direkta inslag med
koppling till
internationalisering (ex.
kurs på engelska,
utländska studenter som
också läser kursen,
gästföreläsare från
annat land, samverkan
med studenter vid
utländska universitet).
Kort kommentar
avseende om
internationella
perspektiv
(internationella
frågeställningar etc.)
behandlas inom
kursen/momentet.
Kurslitteratur
på annat språk
än svenska
ange ungefär
mängd, typ
och på vilket
språk.
Annat?
Lärarutbyten?
Dina tankar
om att denna
kurs skulle
kunna ges på
engelska i nya
IVP.
Etc.
Inget
Visst inslag av
internationell
forskning inom
området
En metodbok
på Engelska
Inga utländska
studenter eller lärare på
kursen.
Beror av studenternas
självständiga val.
Litteratur i
kursplan är
på svenska
men
studenterna
väljer
litteratur på
engelska i
relation till
specifikt
examensarb
ete
Studenterna kan
om de vill skriva
uppsatsen på
engelska.
Inga utländska
studenter eller lärare på
kursen.
Beror av studenternas
självständiga val.
Litteratur i
kursplan är
på svenska
men
studenterna
väljer
litteratur på
engelska i
relation till
specifikt
examensarb
ete
Studenterna kan
om de vill skriva
uppsatsen på
engelska.
Institution:
Pedagogiska
institutionen
Kurs/moment:
Examensarbete i
idrottspedagogik,
15 hp
Institution:
Pedagogiska
institutionen
Kurs/moment:
Examensarbete i
idrottspedagogik
med praktik, 15 hp
Institution:
Pedagogiska
institutionen
Bilaga 2. Internationaliseringsinslag Idrottsvetenskapliga programmet 2016
Download