Arbete mot diskriminering och kränkande

advertisement
Arbete mot diskriminering
och kränkande behandling
2015-2016
En liten skola
som skapar stora barn
Vi vid Tolvmans friskolas alla tre verksamheter
tar bestämt avstånd från:
 mobbning
 trakasserier
 annan kränkande behandling
Om det förekommer är det vårt ansvar att det upphör.
Definitioner
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av
individer eller grupper av individer utifrån olika grunder.
De sju diskrimineringsgrunderna är:
 kön
 etnisk tillhörighet
 religion eller annan trosuppfattning
 sexuell läggning
 funktionshinder
 ålder
 könsöverskridande identitet eller uttryck
Trakasserier är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna ovan.
Annan kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en
elevs värdighet.
Mobbning är en upprepad negativ handling när någon/några medvetet och med avsikt
tillfogar/försöker tillfoga en annan skada eller obehag.
Detta gäller elev/elev, elev/pedagog, pedagog/pedagog dvs. alla parter.
Vid misstanke/utredning/åtgärd i alla tre verksamheter:






vid misstanke informeras personal.
observera de aktuella personerna under viss tid.
vidta de åtgärder som behövs för att kränkningarna ska förhindras och
upphöra samt hjälpa/stödja de berörda personerna.
rektor informeras av personal.
huvudmannen/styrelsen informeras av rektor.
dokumentera större utredningar och vid behov skickas blankett till berörd
myndighet.
Det är rektors ansvar att se till att elever och föräldrar får möjlighet att lämna åsikter om
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Personalen utvärderar planen i slutet av vårterminen och upprättar en ny plan för
nästa läsår.
Arbetet dokumenteras och utvärderas i nästa årsplan.
Personalen uppdaterar sig kontinuerligt i ämnet genom föreläsningar, artiklar mm.
Inför upprättande av planen:
För att kartlägga var, när och hur diskrimineringar och kränkande behandlingar kan ske har
pedagogerna intervjuat eleverna i förskoleklass, fritidsverksamheten, årskurs 1, 2 och 3 om
var, hur och när risker för kränkande behandling finns. Pedagogerna har kartlagt skolans
miljö och sett var riskområden finns. Föräldrarna får via mailkontakt och föräldramöte ge sina
åsikter kring planen.
Förskoleklass:
Så här säger eleverna om vad som gäller i verksamheten för förskoleklass.
- Var: I skogen, vid kojorna, baksidan av skolgården och loftet.
- När: Rasterna och på de fria passen.
- Hur: Säger dumma saker och ”inte får vara med”.
Pedagogerna har även identifierat möjliga riskområden: på väg in, i dörröppningen, där ingen
vuxen/pedagog är.
Utifrån kartläggningen arbetar vi på följande sätt i förskoleklassen:
 vuxna finns tillhands i riskområdena
förbereda eleverna inför gruppindelningar för att undvika negativa reaktioner som kan
vara sårande
 samarbetsövningar, EQ-övningar, temaarbete över åldersgränserna, barnrättsvecka
och gemensamma aktiviteter/utflykter
 faddersystem, eleverna i årskurs tre är faddrar för barnen i förskoleklass
 kompisstenen, en uppmärkt sten dit man går om man är ensam och då kan
kompisarna lätt se att man söker någon att leka med
 verka för bra övergång mellan förskoleklass och grundskolan och mellan
förskoleklass och fritidshemmet
 all personal är väl förtrogen med Arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling
Grundskola:
Så här säger eleverna om vad som gäller i verksamheten för årkurs 1,2 och 3
- Var: I skogen, hallen, fotbollsplanen, vid gungorna, där ingen ser och där ingen vuxen är.
- När: Rasterna och när vi går in.
- Hur: Säger dumma saker, retas, viskningar, blickar och olämpliga tecken.
Pedagogerna har även identifierat möjliga riskområden: på baksidan, i dörröppningen och i
omklädningsrum vid idrott och bad.
Utifrån dessa punkter arbetar vi på följande sätt:
 vuxna finns tillhands i riskområdena
 två vuxna har rastvakt med 37 elever och
kan vid behov ta hjälp av övrig personal
 förbereda eleverna inför gruppindelningar för att undvika negativa reaktioner som kan
vara sårande
 samarbetsövningar, EQ-övningar, temaarbete över åldersgränserna, barnrättsvecka
och gemensamma aktiviteter/utflykter
 faddersystem, eleverna i årskurs tre är faddrar för barnen i förskoleklass
 klassråd och elevråd, där eleverna har möjlighet att kontinuerligt framföra sina
synpunkter och önskemål om verksamheten
 kompisstenen, en uppmärkt sten dit man går om man är ensam och då kan
kompisarna lätt se att man söker någon att leka med
 verka för bra övergångar mot fritidshemmet och övergång till årskurs 4 i annan skola
 all personal är väl förtrogen med Arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling
Fritidshemsverksamheten:
Så här säger eleverna om vad som gäller för fritidshemsverksamheten:
- Var: Där ingen ser, ute – baksidan och skogen.
- När: Ute före skolan och ute efter mellis.
- Hur: Säga olämpliga saker, puttas, slåss och utesluta någon ur leken.
Pedagogerna har även identifierat möjliga riskområden: Bakom stängda dörrar och
datoranvändning/internet
Utifrån kartläggningen arbetar vi på följande sätt i fritidshemsverksamheten:
 vuxna finns tillhands i riskområdena, inga stängda dörrar
 kompisstenen, en uppmärkt sten dit man går om man är ensam och då kan
kompisarna lätt se att man söker någon att leka med
 fritidsmöten, där eleverna har möjlighet att kontinuerligt framföra sina synpunkter och
önskemål om verksamheten
 Diskutera bemötande på internet och nätetikett. Eleverna har tillgång till utvalda sidor,
tex används inte Youtube.
 all personal är väl förtrogen med Arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling
Utvärdering av åtgärder utförda i alla tre verksamheter
under läsåret 2014/2015:








vuxna finns tillhands i riskområdena, t.ex två vuxna har rastvakt med 44 elever och
kan vid behov ta hjälp av övrig personal.
förbereda eleverna inför gruppindelningar för att undvika negativa reaktioner som kan
vara sårande.
samarbetsövningar, EQ-övningar, temaarbete över åldersgränserna, barnrättsvecka
och gemensamma aktiviteter/utflykter.
faddersystem, klassråd och elevråd.
kompisstenen
verka för bra övergångar.
all personal är väl förtrogen med Arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling.
alla föräldrar får möjlighet att läsa förslaget via hemsidan/mail samt komma med
synpunkter innan den fastslås på föräldramötet.
Dessa insatser har gett ett gott resultat. Vi har trygga individer och föräldrar och vi anser att
arbetet med aktiv konfliktlösning är bra för studiero och trygghet. Föräldrarna är nöjda med
att vi snabbt tar tag i konflikter innan de hinner växa sig till stora kränkningar. Kompisstenen
har fungerat bra enligt alla tre verksamhetsgrupperna och faddersystemet är mycket givande
för både förskoleklassare och 3:or. Utvärdering har skett genom föräldraenkät och intervjuer
med barnen i alla verksamheter samt kartläggning och reflektion i personalgruppen. För att
förtydliga arbetet och för att verksamheternas förutsättningar är olika, kommer
verksamheterna att delas upp och förtydligas i årets plan och i nästa årsplan utvärderas var
och en för sig.
Ytterligare och mer djupgående information finns i Skolverkets allmänna
råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.”
Den finns att ladda ner på www.skolverket.se eller att låna på skolan.
Planen fastställdes 150909
Download