kvalificering av anbudet

advertisement
2011-03-16
Anbudsförfrågan, upphandling av:
Grus- och stenmaterial samt transport av materialet
1
2
3
4
5
Innehållsförteckning
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ....................................................................................... 5
1.1
Upphandlingen ........................................................................................................................ 5
1.2
Omfattning .............................................................................................................................. 5
1.3
Avtalsform ............................................................................................................................... 5
1.4
Avtalstid .................................................................................................................................. 5
1.5
Helt eller delat anbud ............................................................................................................... 5
1.6
En eller flera leverantörer......................................................................................................... 5
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER ........................................................................................... 5
2.1
Upphandlingens form .............................................................................................................. 5
2.2
Upphandlande myndighet ........................................................................................................ 6
2.3
Upplysningar under upphandlingen/frågor/svar ...................................................................... 6
2.4
Anbudets form och innehåll..................................................................................................... 6
2.4.1
Manuellt anbud................................................................................................................. 6
2.5
Alternativa utföranden ............................................................................................................. 7
2.6
Anbudets märkning och adressering ........................................................................................ 7
2.6.1
Manuellt anbud................................................................................................................. 7
2.7
Anbudstidens utgång ............................................................................................................... 7
2.8
Anbudets giltighetstid .............................................................................................................. 7
2.9
Anbudsöppning ....................................................................................................................... 8
2.10 Utvärderingsprinciper .............................................................................................................. 8
2.11 Avbrytande av upphandling ..................................................................................................... 8
2.12 Tilldelningsbeslut/besked ........................................................................................................ 8
2.13 Förutsättning för bindande avtal .............................................................................................. 8
2.14 Sekretess .................................................................................................................................. 8
KRAV PÅ LEVERANTÖR .......................................................................................................... 8
3.1
Uteslutningsgrunder ................................................................................................................. 8
3.2
Registrering av anbudsgivare .................................................................................................... 9
3.3
F-skatt ..................................................................................................................................... 9
3.4
Finansiell och ekonomisk ställning ........................................................................................... 9
3.5
Teknisk förmåga och kapacitet vid tillfället för kontraktets genomförande. ............................ 10
KRAVSPECIFIKATION ............................................................................................................ 10
4.1
Tekniska egenskaper .............................................................................................................. 10
4.1.1
Funktion ......................................................................................................................... 10
4.2
Dokumentation...................................................................................................................... 10
4.3
Leverans ................................................................................................................................ 10
4.3.1
Leveransvillkor ............................................................................................................... 10
4.3.2
Leveranstid ..................................................................................................................... 10
4.3.3
Leveranssätt.................................................................................................................... 10
4.3.4
Leveranskontroll och provning ....................................................................................... 10
4.4
Tillgänglighet ......................................................................................................................... 10
4.5
Miljö ...................................................................................................................................... 11
KOMMERSIELLA VILLKOR ................................................................................................... 11
5.1
Allmänna avtalsvillkor ............................................................................................................ 11
5.2
Avtalets parter ....................................................................................................................... 11
5.3
Handlingarnas inbördes rangordning ..................................................................................... 11
5.4
Avtalsomfattning ................................................................................................................... 11
5.5
Avtalstid ................................................................................................................................ 11
5.6
Ändringar och tillägg.............................................................................................................. 11
5.7
Sekretess ................................................................................................................................ 11
5.8
Uppdrags utförande ............................................................................................................... 12
5.9
Krav på leverantören ............................................................................................................. 12
5.10 Underleverantör ..................................................................................................................... 12
5.11 Försäkring.............................................................................................................................. 12
5.12 Pris ........................................................................................................................................ 12
5.12.1 Valuta ............................................................................................................................. 12
5.12.2 Prisjustering .................................................................................................................... 12
5.13 Beställningar .......................................................................................................................... 12
5.14 Följesedel ............................................................................................................................... 12
5.15 Transportsedel ....................................................................................................................... 13
5.16 Betalningsvillkor .................................................................................................................... 13
5.16.1 Betalningsvillkor ............................................................................................................. 13
5.16.2 Dröjsmålsränta ............................................................................................................... 13
5.16.3 Rätt att innehålla betalning.............................................................................................. 13
5.17 Fakturering ............................................................................................................................ 13
5.17.1 Innehåll .......................................................................................................................... 13
5.17.2 Administrativa avgifter ................................................................................................... 13
5.17.3 Mervärdesskatt ............................................................................................................... 14
5.18 Leveransvillkor ...................................................................................................................... 14
5.18.1 Leveranstid ..................................................................................................................... 14
5.18.2 Leveransvillkor ............................................................................................................... 14
5.18.3 Särskilda leveransvillkor .................................................................................................. 14
5.19 Arbetskostnader ..................................................................................................................... 14
5.20 Reklamationer och garantier................................................................................................... 14
5.20.1 Reklamationshantering ................................................................................................... 14
5.20.2 Garantier ........................................................................................................................ 14
5.20.3 Kontroll och provning före leverans ............................................................................... 14
5.21 Produktinformation ............................................................................................................... 14
5.22 Statistik .................................................................................................................................. 14
5.23 Anställda hos leverantören ..................................................................................................... 15
5.24 Ansvar ................................................................................................................................... 15
5.25 Omförhandling/uppsägning .................................................................................................. 15
5.25.1 Omförhandling ............................................................................................................... 15
5.25.2 Förtida uppsägning ......................................................................................................... 15
5.26 Leveransuppföljning/kvalitet ................................................................................................. 15
5.27 Hävning ................................................................................................................................. 15
5.28 Skadestånd/ersättning ............................................................................................................ 16
5.29 Force majeure ........................................................................................................................ 16
5.30 Överlåtelse av avtal ................................................................................................................ 16
5.31 Tvist ...................................................................................................................................... 16
6
UTVÄRDERINGSKRITERIER ................................................................................................. 17
6.1
Anbudsprövning .................................................................................................................... 17
6.11 Kvalificering steg 1 (kvalificering av anbudsgivaren) .............................................................. 17
6.12 Kvalificeras steg 2 (kvalificering av anbudet) .......................................................................... 17
6.13 Anbudsutvärdering ................................................................................................................ 18
1
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
1.1 Upphandlingen
Ängelholms kommun inbjuder till anbudsgivning gällande grus- och stenmaterial med och utan transport
enligt nedanstående bestämmelser.
1.2 Omfattning
Ramavtal omfattande leverans av sten- och grusmaterial till olika områden inom Ängelholms kommun
samt avhämtat material av kommunens egna/inhyrda lastbilar. Då ska lastning ingå i priset.
Kommunen köper sten- och grusmaterial för ca 1,2 miljoner kronor/år. Sten och grusmaterialet används
till egen regi arbeten, vinterväghållning mm.
Vid större objekt förbehåller sig kommunen rätt att upphandla det separat.
Upphandlingen gäller ej leveranser till de arbeten som Ängelholms kommun låter utföra genom särskild
entreprenör eller dylikt.
Kommunen förbinder sig inte att avropa viss bestämd kvantitet under avtalstiden.
1.3 Avtalsform
Ramavtal med minst tre leverantörer om det finns så många som uppfyllt kraven.
Fördelning sker så att den leverantör som lämnat bästa anbudet ska tillfrågas först. Kan denne ej leverera
tillfrågas näst bästa leverantör, därefter tredje bästa osv. av de leverantörer vi tecknat avtal med.
1.4 Avtalstid
Avtalstid är 2 år, 2011-05-10 – 2013-05-09. Avtalet upphör utan uppsägning.
Avtalet kan, om parterna så överenskommer, förlängas. Avtalet kan maximalt förlängas med 1+1 år.
Överenskommelse om förlängning skall vara skriftlig.
1.5 Helt eller delat anbud
Anbud kan endast lämnas på hela upphandlingen.
1.6 En eller flera leverantörer
Kommunen har för avsikt att teckna avtal med minst tre leverantörer om det finns så många som
uppfyller kraven. För fördelning, se information under punkten 1.3 Avtalsform.
2
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
2.1 Upphandlingens form
Öppen upphandling
Upphandling görs i enlighet med reglerna om öppen upphandling i Lag (2007:1091) om offentlig
upphandling, LOU, med ändringar t o m (2010:571).
Förhandling medges inte.
2.2 Upphandlande myndighet
Den upphandlande myndigheten är
Ängelholms kommun
Tekniska kontoret.
Östra vägen 2
262 80 Ängelholms kommun
Org.nr 212000-0977
2.3
Upplysningar under upphandlingen/frågor/svar
Eventuella frågor, förtydligande eller komplettering sker via upphandlingsstödet ”KOMMERS” på
adress: http://www.kommers.engelholm.se
Anbudsgivare, som via ”KOMMERS” registrerat sin e-postadress i denna upphandling, får automatiskt
meddelande via e-post. Övriga anbudsgivare måste själva bevaka eventuella förtydliganden och
kompletteringar.
Handläggare och kontaktperson för denna upphandling är:
Titel:
Namn:
E-mail:
Tel:
Gatuingenjör
Per Lindgren
[email protected]
0431-870 93
Instruktion
Anbud bör följa förfrågningsunderlagets struktur och numrering för att granskning och utvärdering av
anbud skall kunna ske på ett effektivt sätt. Samtliga efterfrågade uppgifter och handlingar skall bifogas
anbudet.
2.4 Anbudets form och innehåll
Anbudet ska vara skriftligt och avfattat på svenska samt, för anbud på papper vara undertecknat av
anbudsgivarens firmatecknare eller av annan behörig person. Anbud kan lämnas antingen som ett
manuellt anbud enligt 2.4.1 eller via kommers enligt 2.4.2. Det är upp till anbudsgivaren att välja.
2.4.1 Manuellt anbud
Anbud ska lämnas i ett exemplar på papper och ett exemplar på CD eller USB-minne. Samtliga
handlingar ska vara med i båda exemplaren. med undantag för kataloger och broschyrer som ej behöver
finnas på CD eller USB. Uppgifter på USB/CD gäller före uppgift på papper.
2.4.2 Anbud via Kommers
Elektroniskt anbud lämnas via Kommers Annons, webbadress:
http://www.kommersannons.se/engelholm/
Telefonnummer till support för systemet 08-612 34 53
För att uppfylla kravet på skriftlighet skickas separat ett undertecknat dokument där det
framgår vilken upphandling anbudet gäller, samt anbudsgivarens namn, organisationsnummer
och att anbud lämnas i upphandlingen via Kommers annons.
2.4.3 Rangordning
I de fall anbudsgivare lämnar anbud på flera sätt och dessa skiljer sig åt, gäller de i följande
ordning:
1) Elektroniskt anbud via Kommers
2) USB/CD
3) Dokument på papper
Anbud per telefax och e-post accepteras inte på grund av att anbudssekretess ej kan garanteras.
Vilka handlingar som ska bifogas framgår av kravspecifikationen.
2.5 Alternativa utföranden
Alternativa anbud tillåts inte.
2.6 Anbudets märkning och adressering
2.6.1 Manuellt anbud
Anbud skall lämnas i förslutet omslag märkt ”Grus- och stenmaterial” och sändas till:
Ängelholms kommun
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm
Anbud kan även lämnas på Medborgarlinjen i Stadshusets entréplan, Östra vägen 2, Ängelholm.
Medborgarlinjens öppettider, vardagar kl. 8,00–16,00
Brevinkast finns i huvudentréns dörr för normalstora kuvert.
2.6.2 Anbud via Kommers
Elektroniskt anbud lämnas via Kommers Annons, webbadress:
http://www.kommersannons.se/engelholm/
Det skriftliga dokumentet, se 2.4.2 för formkrav, skickas eller lämnas till ovanstående adress i förslutet
omslag eller kuvert märkt ”Grus- och stenmaterial”
2.7 Anbudstidens utgång
Anbudet skall vara upphandlande myndighet tillhanda senast den 27/4- 2011
För sent inkomna anbud kommer inte att prövas.
2.8 Anbudets giltighetstid
Anbud skall vara giltigt 6 månader efter anbudstidens utgång, dvs. tom 27/10- 2011
Leverantören ska bekräfta att anbudet är giltigt t o m ovanstående datum
2.9 Anbudsöppning
Anbudsöppningen är inte offentlig. Om anbudsgivare så begär, kan en representant utsedd av
Handelskammare på anbudsgivarens bekostnad, närvara vid öppningssammanträdet.
2.10 Utvärderingsprinciper
Ängelholms kommun kommer att anta anbud som uppfyller uppställda krav och som bedöms vara
ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till de i avsnitt 6 angivna utvärderingskriterierna.
2.11 Avbrytande av upphandling
Kommunen äger rätt att avbryta upphandlingen om lämnade anbud, som uppfyller kraven i
kravspecifikationen, har ett pris som överstiger anslag eller budgeterade medel, eller om upphandlingen
av annan affärsmässigt grundad anledning inte kan fullföljas.
2.12 Tilldelningsbeslut/besked
Tilldelningsbeslut kommer att skickas ut per e-post så fort upphandlingen är klar
Anbudsgivare skall i anbudet ange vilken e-postadress tilldelningsbeskedet skall skickas till.
Adress ska anges till behörig och i ärendet väl insatt person, inte till någon allmän adress.
Observera att tilldelningsbeskedet inte innebär ett civilrättsligt bindande avtal.
2.13 Förutsättning för bindande avtal
Förutsättning för civilrättsligt bindande avtal är att skriftligt avtal (upphandlingskontrakt) upprättats och
undertecknats av behöriga företrädare för båda parter.
Om avtal ska tecknas med flera leverantörer, ska samtliga avtal ha undertecknats av såväl upphandlande
myndighet/myndigheter som aktuella leverantörer för att civilrättslig bundenhet ska uppstå mellan
parterna.
2.14 Sekretess
Anbudsgivare skall i anbudet ange om någon information i anbudet önskas sekretessbeläggas. En tydlig
hänvisning om vilka delar som bör omfattas av sekretess och skälen för sekretess skall anges.
Kommunen gör en sekretessprövning vid varje tillfälle en handling begärs ut. Vidare kan kommunens
sekretessbeslut komma att ändras efter överklagande.
OBS att offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad och är överordnad sekretesslagen.
3 KRAV PÅ LEVERANTÖR
Anbudsgivare skall kunna bevisa att ställda krav uppfylls och vid respektive krav framgår vilken typ av
bevisning/verifiering som krävs
3.1
Uteslutningsgrunder

Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de situationer som
anges i 10 kap 1 § LOU föreligger. Kravet gäller även underleverantör om sådan anlitas.
Om den upphandlande myndigheten får kännedom om att anbudsgivaren gjort sig skyldig till
något av de i paragrafen angivna brotten ska anbudsgivaren uteslutas om inte särskilda skäl finns.

Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de situationer som
anges i 10 kap 2§ LOU föreligger. Kravet gäller även underleverantör om sådan anlitas.
Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter
eller skatt i Sverige enligt 2 § första stycket 5 ska den upphandlande myndigheten inhämta
uppgifter om detta från behörig myndighet.
Ängelholms kommun kommer därför att kontakta Skatteverket för att få uppgifter som kan
styrka att anbudsgivarna uppfyller kraven enligt 2 § första stycket 5. De uppgifter som ligger till
grund för bedömningen inhämtas snarast efter anbudsöppningen.
Övriga uteslutningsgrunder i LOU 10:2 kontrolleras om Ängelholms kommun har anledning att
misstänka att de föreligger.
Utländskt företag ska bifoga motsvarande utländska bevis som vid anbudstidens utgång inte får vara
äldre än en månad.
3.2 Registrering av anbudsgivare
Anbudsgivare ska vara registrerad i bolagsregister eller motsvarande.
Anbudsgivare ska bifoga registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande, OBS! registreringsbevis
från Skatteverket/F-skattsedel räcker ej, inte äldre än tre månader. Motsvarande utländska bevis
godtas.
3.3 F-skatt
Leverantören ska vara registrerad för F-skatt.
Verifiering sker genom kontroll mot SKV 4820 eller motsvarande utländskt bevis. Blanketten ska
bifogas anbudet och får inte vara äldre än tre månader.
3.4 Finansiell och ekonomisk ställning
Anbudsgivare ska ha en god och stabil ekonomi.
För att styrka detta ska anbudsgivare ha minst rating 50 enligt Credit Safe:s värdering.
Nystartade företag kan styrka att de uppfyller kraven på en god och stabil ekonomi på annat sätt, t ex
genom intyg från bank eller liknande.
Om företaget ej uppfyller kravet på rating eller som nystartad inte kan styrka kravet på annat sätt kan
företaget åberopa annat företags ekonomiska kapacitet. Intyg om att anbudsgivaren kommer att förfoga
över de nödvändiga resurserna, t ex genom koncerngaranti eller liknande ska, i så fall, lämnas
tillsammans med anbudet (Se LOU 11:12). Åtagandet från det andra företaget ska avse hela
avtalsperioden.
Företag som lämnar intyg ska ha minst rating 50 enligt Credit Safe:s värdering
Upphandlande myndighet kommer att göra kontroll mot Credit Safe att anbudsgivare uppfyller uppställt
krav.
Önskar anbudsgivare åberopa andra intyg till styrkande av kravet ska dessa bifogas anbudet.
3.5
Teknisk förmåga och kapacitet vid tillfället för kontraktets genomförande.
Anbudsgivare som i någon del saknar egen kapacitet och förmåga att genomföra uppdraget äger rätt att
åberopa annat företags kapacitet för att uppfylla kraven (Se LOU 11:12). Intyg skall bifogas anbudet.
Intyget ska innehålla uppgifter om vilken typ av kapacitet den andra entreprenören tillhandahåller samt
verifiera att åtagandet gäller under hela avtalsperioden.
För intygsgivande företag gäller ovanstående krav i de delar de är tillämpliga på den kapacitet företaget
erbjuder.
4
4.1
KRAVSPECIFIKATION
Tekniska egenskaper
4.1.1 Funktion
Grus- och stenmaterial skall, för de grustyper där detta är aktuellt, uppfylla ställda krav enligt
Anläggnings AMA 07.
Siktkurvor skall redovisas för de grustyper där detta är aktuellt efter anmodan.
4.2 Dokumentation
Följesedlar skall alltid lämnas vid leverans.
4.3
Leverans
4.3.1 Leveransvillkor
Fritt lastat på fordon hos leverantör respektive fritt levererat och lossat till av Ängelholms kommun
anvisad arbetsplats och vid anvisad tidpunkt.
4.3.2 Leveranstid
Successivt avrop under avtalsperioden.
4.3.3 Leveranssätt
Leverans ska ske med lastbil eller lastbil och släp. Vilken exakt typ avhandlas vid avrop.
4.3.4 Leveranskontroll och provning
Eventuell leveranskontroll och provning skall utföras och bekostas av leverantör.
4.4 Tillgänglighet
Leverantören skall kunna leverera produkter, i enlighet med bifogad lista, till angiven adress inom
Ängelholms kommun, vardagar mellan 07:00 – 15:30. Leverans ska kunna ske senast kl. 07:00 dagen
efter om beställning/avrop gjordes senast 14:30 dagen innan.
Leverantören ska ha produkter, i enlighet med bifogad lista, tillhanda för avhämtning, vardagar mellan
06:30 – 15:30.
4.5 Miljö
Antagen leverantör ska, i de fall kraven är tillämpliga, uppfylla Trafikverkets ”Miljökrav vid upphandling av
entreprenader och tjänster”
Fordon som används inom detta avtal ska uppfylla Euro IV (European emission standards) krav.
5
KOMMERSIELLA VILLKOR
De kommersiella villkoren ligger till grund för avtal mellan köparen och leverantören. I anbudet skall det
framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.
Bekräftas i rutan
(Ev. Ytterligare punkter kan tillkomma efter överenskommelse med antagen leverantör. )
5.1 Allmänna avtalsvillkor
Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen kommer att bilda underlag för
det kontrakt som köparen utformar.
5.2 Avtalets parter
Avtal kommer att tecknas mellan köparen och den eller de anbudsgivare som enligt utvärderingen
erhåller uppdraget.
5.3 Handlingarnas inbördes rangordning
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller
föreskrifter gäller de sinsemellan i följande rangordning:
1. Tillägg och ändringar till detta avtal
2. Detta avtal inklusive bilagor och kompletteringar
3. Anbudsinfordran med eventuella förtydliganden och ändringar
4. Anbudsgivarens anbud med eventuella, av kommunen begärda, kompletteringar
5.4 Avtalsomfattning
Ramavtal omfattande leverans av sten- och grusmaterial till olika områden inom Ängelholms kommun.
Ramavtalet omfattar även sten- och grusmaterial avhämtat av kommunens egna/inhyrda lastbilar.
5.5 Avtalstid
Avtalstid är 2 år. Beräknad avtalstid 2011-05-11–2013-05-10. Avtalet upphör utan uppsägning.
Avtalet kan, om parterna så överenskommer, förlängas. Avtalet kan maximalt förlängas med 1+1 år.
Överenskommelse om förlängning skall vara skriftlig.
5.6 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till avtalet kan endast ske genom en skriftlig handling undertecknad av behörig
företrädare för båda parter.
5.7 Sekretess
Leverantören är medveten om att offentlighetsprincipen gäller i kommunens verksamhet och att
kommunen därför endast kan sekretessbelägga handlingar med stöd av sekretesslagen. Även om
kommunen beslutar om sekretess kan ett sådant beslut komma att ändras efter överklagande.
5.8 Uppdrags utförande
Företaget skall utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med
den skicklighet och omsorg som Ängelholms kommun har anledning att förvänta av ett välrenommerat
företag verksamt inom branschen.
5.9 Krav på leverantören
Leverantören förbinder sig och ansvarar för
att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad beträffar skatter och avgifter,
att åberopa sin F-skattsedel under hela avtalsperioden
att förändringar beträffande egen F-skattestatus ofördröjligen meddelas kommunen,
att avkräva samma utfästelse av den som leverantören i förekommande fall anlitar.
att vidmakthålla aktuell försäkring under hela avtalstiden.
5.10 Underleverantör
Leverantören ska ha beställarens godkännande för att få anlita underleverantör för utförande av del av
leverantörens åtagande enligt detta avtal. Dessa omfattas av samma krav och villkor som leverantören.
Leverantören är ansvarig mot köparen för underleverantör enligt upphandlingens villkor.
5.11 Försäkring
Leverantören skall ersätta kommunen för den skada som åsamkas kommunen genom vårdslöshet eller
uppsåt från Leverantören vid uppdragets fullgörande.
Detta innefattar även kommunens anställda, uppdragstagare och annan tredje man. Leverantören är
skyldig att under avtalsperioden vidmakthålla ansvarsförsäkring för den skada som kan drabba
kommunen enligt denna bestämmelse. Försäkring ska vara tecknad och betald senast 7 dagar före
avtalsstart och bevis om detta ska tillställas köparen på begäran.
5.12 Pris
5.12.1 Valuta
SEK
5.12.2 Prisjustering
Priser i prisbilaga ska vara fasta i 12 månader från avtalets start sedan indexuppräknas och vara fasta i 12
månader etc..
Priserna justeras i enlighet med entreprenadindex E84, littera 1012 stenmaterial processat och littera
6010 transporter. Basmånad januari 2011.
Prisändring skall aviseras skriftligen minst en månad innan respektive fastprisintervalls slut och
godkännas av beställaren innan de träder i kraft.
Kan överenskommelse om nytt pris inte träffas äger båda parter rätt att skriftligen säga upp avtalet med
6 månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden gäller den senast överenskomna
prisöverenskommelsen.
5.13 Beställningar
Avrop sker successivt under avtalstiden på skriftlig order eller via telefon.
5.14 Följesedel
Skall vara märkt med referensnummer, konto, beställare och leveransadress.
5.15 Transportsedel
Överlämnas av leverantören, efter arbetets slut, till köparens arbetsledare för godkännande och skall
innehålla samtliga uppgifter om tidsberäkning, utrustning etc. som ligger till grund för
kostnadsdebitering.
5.16 Betalningsvillkor
5.16.1 Betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans och godkänd mottagen faktura, såtillvida inte sista
betalningsdag (30 dagar efter godkänd fakturas ankomstdag) infaller på en fredag eller dag före helgdag
då sista betalningsdag i stället skall anses infalla närmast följande bankdag.
5.16.2 Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen
Dröjsmålsränta understigande 300 SEK exklusive mervärdesskatt betalas inte.
5.16.3 Rätt att innehålla betalning
Har köparen krav på grund av leverantörens dröjsmål eller på grund av uppdraget inte är genomfört på
överenskommet sätt har köparen rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet.
5.17 Fakturering
5.17.1 Innehåll
Förutom angivelse av vad fakturan avser skall följande anges; uppgifter om företaget med angivande av
post-/bankgiro nummer, organisationsnummer, innehav av F-skattebevis samt adress och
telefonnummer.
Fakturan skall också vara så utformad att det lätt går att utläsa de olika kostnadsposterna (ersättning för
arbete på olika tider) som fakturan avser.
Fakturering skall ske månadsvis i efterskott.
Faktura ska skickas till:
Ängelholms kommun fakturacentral
Box 1020
26221 Ängelholm
Adressen gäller endast entreprenörsfakturor och tillhörande specifikationer. All annan post ska
adresseras direkt till mottagaren.
Alla fakturor ska märkas med referensnummer som är 8 siffror långt. Detta erhålls av beställaren vid
varje avrop.
5.17.2 Administrativa avgifter
Faktureringsavgifter, påminnelseavgifter eller liknande avgifter får inte debiteras.
5.17.3 Mervärdesskatt
Gällande mervärdeskatt tillkommer.
5.18 Leveransvillkor
5.18.1 Leveranstid
Löpande avrop under avtalstiden där leveranstid fastställs efter överenskommelse mellan parterna. I
enlighet med punkt 4.4.
5.18.2 Leveransvillkor
Fritt levererat på anvisad plats med lastbil eller lastbil och släp (lämpligt för ändamålet och
avlämningsplatsen) eller avhämtat i täkt.
5.18.3 Särskilda leveransvillkor
Om leverantören inser att leverans inte kan göras inom avtalad tid skall denne meddela köparen detta,
samt utan kostnadstillägg för köparen kunna anskaffa likvärdiga varor för leverans inom rimlig tid.
Parterna skall vara överens om att utbytta varor är likvärdiga med vad som här avtalats.
I övrigt gäller ”Allmänna bestämmelser av år 2005 för leveranser av varor till offentlig sektor” (ALOS 05).
5.19 Arbetskostnader
Arbetskostnader, rese- och traktamentskostnader eller övriga direkta kostnader som uppdragets
fullgörande kräver skall ingå i lämnat pris.
5.20 Reklamationer och garantier
5.20.1 Reklamationshantering
Vid felaktiga leveranser svarar leverantören för samtliga kostnader.
5.20.2 Garantier
Leverantören garanterar varans fullgodhet. Vid eventuella felaktigheter på varan ersätts densamma utan
kostnad för köparen.
5.20.3 Kontroll och provning före leverans
Köparen har rätt till de upplysningar som behövs för att bedöma varans kvalitet, om företagshemligheter
därigenom inte röjs.
Skall varan tillverkas för köparen, har köparen rätt att hos säljaren under tillverkningen i skälig
omfattning kontrollera godsets kvalitet med tre dagars varsel.
5.21 Produktinformation
Produktinformation som inte framgår av detta avtal, skall om köparen så begär, lämnas av leverantören.
Eventuella prislistor och broschyrmaterial tillhandahålls i erforderligt antal exemplar utan kostnad för
köparen på svenska språket.
5.22 Statistik
Leverantören skall på köparens begäran lämna skriftliga uppgifter om vad som köpts under efterfrågad
tidsperiod. Leverantören skall tillhandahålla uppgifterna utan kostnad för köparen.
5.23 Anställda hos leverantören
Leverantören skall ansvara för att gällande lagar inom arbetsrätten följs, att av arbetsmarknadens parter
träffade överenskommelser efterlevs och att arbetsmiljölagen efterlevs och upprätthålls. I de fall särskild
behörighet erfordras för utförande av arbete har leverantören ansvar för att giltigt behörighetsbevis finns
och kan uppvisas om köparen så begär. Leverantören är även ansvarig för här angivna villkor i de fall
leverantören anlitar underleverantörer för utförande av uppdrag inom ramen för detta avtal.
5.24 Ansvar
Leverantören ansvarar för sak- person- förmögenhetsskada och ren förmögenhetsskada om skadan
orsakats genom vållande hos leverantören eller av dennes personal. Leverantören är skyldig att hålla sig
försäkrad för sådan skada och skall, om köparen så begär, utan fördröjning uppvisa försäkringsbesked.
Leverantören är även ansvarig för av denne anlitade underleverantörer på samma sätt som för den egna
verksamheten.
Leverantören ansvarar för att levererade produkter uppfyller gällande lagar och regler på området.
5.25 Omförhandling/uppsägning
5.25.1 Omförhandling
Under löpande avtalsperiod äger endera parten rätt att, skriftligen, begära omförhandling av detta avtal
om det under avtalsperioden inträffar omständigheter vilka väsentligen förändrar endera partens
förutsättningar att uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal. Part är härvid skyldig att omedelbart
underrätta andra parten om sådana befarade och/eller inträffade omständigheter vilka kan leda till att
omförhandling kan komma att begäras.
5.25.2 Förtida uppsägning
Väsentligt förändrade förutsättningar för köpare eller leverantör kan medföra att avtalet måste sägas upp
i förtid.
5.26 Leveransuppföljning/kvalitet
Köparen kommer under avtalstiden följa upp kvalitetsvillkoren för uppdraget. Skulle inte kvaliteten
motsvara det som avtalats har köparen rätt till ersättning och vid återkommande brister har köparen rätt
att häva avtalet.
5.27 Hävning
Envar av parterna äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om part bryter mot
bestämmelse i detta avtal eller inte följer gällande tillämpliga lagar, förordningar och/eller andra
bestämmelser och avtalsbrottet inte är av endast ringa betydelse samt rättelse inte skett inom trettio (30)
dagar, efter skriftlig uppmaning därtill. Kontraktsavbrott av väsentlig betydelse föreligger exempelvis om
part vid upprepade tillfällen inte lever upp till förutsättningarna i ingånget avtal. Hävningsgrund
föreligger dessutom om företaget försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant obestånd att
företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Köparen kan säga upp hela eller delar av avtalet vid
dröjsmål orsakat av leverantören eller av den som leverantören i förekommande fall anlitar.
Vid hävning enligt ovan äger leverantören rätt till ersättning för utfört arbete endast om resultatet har ett
värde som svarar mot arbetsinsatsen.
5.28 Skadestånd/ersättning
Kommunen har rätt till skadestånd/ersättning för
1. skada kommunen lidit pga. leverantörens avtalsbrott
2. eventuellt skadestånd som utgivits till tredje man samt
3. för kostnader som föranleds av ett nytt upphandlingsförfarande
4. sak- person förmögenhetsskada och ren förmögenhetsskada
Leverantören ansvarar för samarbetsparts- eller underleverantörs arbete så som för egen del.
5.29 Force majeure
Om parts fullgörelse av detta avtal förhindras eller blir oskäligt betungande till följd av omständighet
utanför hans kontroll skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för
prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras
för längre tid än tre månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan
ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet.
5.30 Överlåtelse av avtal
Part har inte rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter
enligt detta avtal. Leverantören får dock utan medgivande överlåta rätten att motta betalning enligt
avtalet.
5.31 Tvist
Eventuella tvister skall i första hand avgöras i förhandling mellan parterna, därefter avgöras i svensk
domstol med tillämpning av svensk rätt.
6
UTVÄRDERINGSKRITERIER
6.1 Anbudsprövning
Efter anbudsöppningen sker prövning av de anbud som kommit in i rätt tid. Detta arbete utförs av
en värderingsgrupp sammansatt av tjänstemän inom kommunen.
Anbudsprövningen sker i tre steg: kvalificering av anbudsgivare, kvalificering av anbud samt
anbudsutvärdering. Endast anbud, som kvalificeras i fas 1 och 2 går vidare till utvärdering.
Observera att det är viktigt att samtliga begärda uppgifter finns med för att anbudsgivaren/anbudet
skall kunna kvalificera sig.
6.11 Kvalificering steg 1 (kvalificering av anbudsgivaren)
Anbudsgivaren skall:
ha erforderliga personal och tekniska resurser för att kunna uppfylla samtliga krav kommunen
ställer på utförande av tjänsten.
vara registrerad för redovisning av mervärdesskatt och i förekommande fall inneha Fskattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. Anbudsgivaren
skall ha erforderlig finansiell styrka och ekonomiskt stabil bas.
ha erforderlig erfarenhet från liknande uppdrag.
Som bevis för att anbudsgivaren är kvalificerad enligt ovan skall anbudet innehålla:
Kortfattad företagsbeskrivning, som bland annat skall innehålla uppgifter om anbudsgivarens personalstyrka,
transportresurser och täkter, som är tänkta att utnyttjas för uppdraget
Leverantörsförsäkran, underskriven av behörig person
Referenser från 2 liknande uppdrag med kontaktperson inkl tfn.nr.
Andra handlingar/uppgifter om anbudsgivarens ekonomiska ställning, enligt punkt 3.4.
Som bevis kan den upphandlade enheten begära in:
-
Senaste årsredovisning (Anbudsgivaren skall, på begäran, kunna skicka in senaste
årsredovisning inom tre arbetsdagar)
Om anbudshandlingarna inte överensstämmer med ovanstående kan anbudet komma att förkastas.
6.12 Kvalificeras steg 2 (kvalificering av anbudet)
Anbudet skall:
-
Innehålla efterfrågade uppgifter enligt anbudsförfrågan.
Anbudet skall vara undertecknat av behörig anbudstecknare.
Uppfylla krav enligt kravspecifikation.
Som bevis för att anbudet är kvalificerad enligt ovan skall anbudet innehålla:
-
Ifyllt anbudsformulär.
-
Ifylld bilaga 2.
Som bevis kan den upphandlade enheten begära in:
-
Förtydliganden
6.13 Anbudsutvärdering
I den efterföljande utvärderingsfasen prövas vilket av de kvalificerade anbuden är det, på ettårsbasis, kostnadsmässigt lägsta anbudet.
Kostnader kommer att beräknas enligt följande:
Anbudssumman =
20 % av mängden/vara x Ängelholms a-priser, 20 % bil och 80 % bil & släp +
7,5 % av mängden/vara x Munka Ljungbys a-priser, 20 % bil och 80 % bil & släp +
5 % av mängden/vara x Strövelstorps a-priser, 20 % bil och 80 % bil & släp +
12,5 % av mängden/vara x Vejbystrands a-priser, 20 % bil och 80 % bil & släp +
5 % av mängden/vara x Hjärnarps a-priser, 20 % bil och 80 % bil & släp +
50 % av mängden/vara x avhämtat a-pris x km x 35 kr*.
*Kommunens interna transportpris/km.
Download