Pt 7c) Ann 1 Projet de budget 2011

advertisement
European Economic and Social Committee
The President
Bryssel, 17 April 2013
Anförande av Staffan Nilsson vid mandatperiodens slut
Kära ledamöter och alla andra!
Låt mig få börja med att tacka er alla! Först och främst vill jag tacka
medlemmarna i Grupp III, som nominerade mig som ordförande 2010, och alla er
ledamöter som gav mig förtroendet att vara EESK:s ordförande från oktober
2010 till i dag. Det är dags att göra en summering och sammanfattning av dessa
två och ett halvt år. Det är också ett formellt krav i vår arbetsordning att
ordföranden presenterar både ett arbetsprogram i början och en redovisning i
slutet. Ni har fått en fullständig redovisning av vårt arbete på ett USB-minne
med lite annat material, men låt mig få ta upp några få saker i min redovisning
här.
Låt mig understryka att det definitivt inte är ordföranden ensam som står för
vårt arbete och våra framsteg, utan alla ni ledamöter och all vår personal som
har den största delaktigheten i vårt arbete. Det är ett gemensamt uppdrag vi
har.
Inledning
European Economic and Social Committee
The President
Det går knappast att göra en redovisning utan att inledningsvis tala om dagens
situation i Europeiska unionen: En kris som fortfarande råder i många
medlemsländer och som drabbar många enskilda individer. Även om många
politiska beslut har tagits, har det ibland varit för sent, och ibland för lite, för att
komma ur krisen eller rättare sagt kriserna, och vi vet inte hur slutet kommer
att se ut. Situationen med extrem hög arbetslöshet generellt och särskilt bland
ungdomar är socialt oacceptabel och måste bekämpas. Det har vi framfört i våra
yttranden och resolutioner, och i debatten.
Det handlar också om att förtroendet för det gemensamma projektet att bygga
ett samarbete minskar bland många medborgare. Men det gör det också
viktigare att stå upp för det vi tror på och i den roll vi har, att aktivt ta del i
debatten i våra organisationer och på hemmaplan.
Under krisen har medlemsländerna i Europeiska rådet kommit överens om en
ny långtidsbudget för EU för åren 2014–2020. Jag har vid ett flertal tillfällen
starkt kritiserat medlemsländernas regeringars ovilja att ge EU en stark
framtida budget. Om vi inte har några så kallade nettobetalare – jag ogillar
starkt det uttrycket – så behöver vi ju heller inte ta omvägen över Bryssel med
en EU-budget. Även en EU-budget är ett uttryck för solidaritet mellan
medlemsländerna.
Europeiska unionen fick Nobels fredpris 2012. Det är värt att minnas att detta
drygt 50-åriga projekt var ett modigt initiativ att bygga ihop ett sargat och
ödelagt Europa efter andra världskriget. Från att från början ha syftat till att
skapa en gemensam kontroll över kol- och stålproduktionen har projektet
utvecklats till att bli den europeiska union vi har i dag, en union av 27, snart
28, medlemsländer.
Under min ordförandetid har vi stärkt vår roll och synlighet gentemot andra EUinstitutioner. Jag har fått många bevis på det, och många positiva kommentarer
både från kommissionärerna och från övriga EU-institutioner. Vi har ett nytt
samarbetsprotokoll med kommissionen, enligt vilket vi för första gången kunde
göra ett politiskt inspel till kommissionens arbetsprogram. I mina samtal med
Martin Schultz påbörjade vi också en diskussion om hur vi bättre kan arbeta
European Economic and Social Committee
The President
tillsammans så att våra yttranden till Europaparlamentet kan utarbetas inom
de tidsramar som behövs.
"Engaging people for a sustainable Europe" blev mitt motto för mitt
ordförandeår, eller som vi säger på svenska "Tillsammans skapar vi ett hållbart
Europa". Med hållbarhet i alla dess aspekter, även utifrån Europas historiska
perspektiv.
Under min ordförandetid har vi byggt vårt rådgivande arbete på tre pelare:
Dialog och delaktighet.
Hållbarhet och tillväxt.
Solidaritet och utveckling.
Jag byggde ordförandeskapet på konsultationer med er ledamöter och framför
allt med sektionerna, där vårt arbete sker. Vi hade en studie som kom från en
tankesmedja till hjälp, och vi höll en politisk debatt i EESK presidium i
december 2010. Allt som ett led i att skapa ett gemensamt arbetsprogram för
min ordförandetid.
Dialog och delaktighet
Vi har utvecklat vår roll som en rådgivande kommitté till institutionerna. Jag
har haft en god relation med rådets permanenta ordförande Herman Van
Rumpuy och jag har haft ett gott samarbete med kommissionens ordförande
Barroso och med alla kommissionärer.
Vi har som en institutionell företrädare för det organiserade civila samhället på
EU-nivå ett särskilt ansvar att överbrygga den klyfta som finns mellan EU:s
politiska ambitioner och hur allmänheten ser på dem.
Vi har fortsatt det arbete som Mario Sepi initierade med att stärka kontakter
och samarbete med de nationella ekonomiska och sociala råden och liknande
institutioner. Vi har ökat kontakterna, och i vårt arbete med Europa 2020strategin har deras engagemang varit avgörande för oss. Jag hade under första
året möjligheten att besöka i stort sett alla nationella råd, utbyta erfarenheter
European Economic and Social Committee
The President
och informera mig om deras arbete och roll i samhället. Det var väldigt nyttigt
och berikande.
Jag hade förberett en nystart av vårt arbete i kontaktgruppen, vår "Liaisongrupp", med europeiska organisationers nätverk och plattformar. Våra kontakter
där började redan under Roger Brieschs ordförandetid som ett medvetet
strategiskt och nödvändigt initiativ för att öka vår roll och utnyttja den kunskap
och det engagemang som finns på EU-nivå utanför vår kommitté.
Vi har organiserat "Det civila samhällets dag", ett viktigt initiativ för samarbetet
mellan EESK och det civila samhällets organisationer på EU-nivå. Vi höll den
dagen den 6 mars i år, med titeln "Det mest europeiska vi kan bli! Att förena
ekonomi, solidaritet och demokrati" – en dag som vi kunde avsluta tillsammans
med kommissionär Reding, och också ett sätt att bygga opinion och påverka. Vi
visade också att vi är en öppen kommitté, att vi kan vara en mötesplats, att vi
tillsammans lever i verkligheten och kan påverka EU:s institutioner.
Anne-Marie Sigmund tog som ordförande initiativet till att inrätta "Det civila
samhällets pris". År 2011 var temat för priset "Dialog och deltagande till gagn
för EU:s värden: Integration, mångfald, solidaritet och tolerans". Vi svarade mot
ett behov att visa hur det civila samhället kan göra skillnad, på ett positivt sätt.
Vi gav priset till tre organisationer, som alla verkade för att minimera
främlingsfientlighet, bekämpa diskriminering och att främja en rättvis
behandling av invandrare, minoriteter och marginaliserade medborgare. Förra
året, år 2012, var temat "Innovation för ett hållbart Europa", och vi kunde ge tre
organisationer välförtjänta priser.
I Lissabonfördraget finns det som kallas "medborgarinitiativet": En miljon
signaturer, och kommissionen måste pröva frågan om det kan tas upp på
agendan för unionen. Det infördes i lagstiftningen den 1 april förra året. Både
2012 och i år, 2013, anordnade vi tillsammans med Regionkommittén och
kommissionär Šefčovič konferenser för att granska och hämta erfarenheter från i
stort sett alla initiativ som lanserats.
Vi har haft ett bra samarbete mellan ordförandenas kanslier i EESK och
Regionkommittén, och för mig har det varit en framgång att vi också kan hitta
European Economic and Social Committee
The President
former där vi politiskt kan samarbeta, med det civila samhällets organisationer
ur ett lokalt och regionalt perspektiv.
Hållbarhet och tillväxt
är för mig två sidor av ett och samma mynt. Vi måste ha tillväxt, det vet vi, men
den måste göras hållbar. Det är absurt att till och med en katastrofal olycka kan
bidra till statistik som visar tillväxt. Vi måste få in andra nyckeltal, parametrar
och indikatorer som också beskriver den ekonomiska tillväxten på ett grönt och
hållbart sätt, men också med sociala värden.
I många av våra yttranden har vi tagit upp rekommendationer till EUinstitutionerna när det gäller krisen och vilka åtgärder som vi anser att EU och
medlemsländerna måste genomföra.
Under åren har vi yttrat oss över alla stora frågor som
 en färdplan för en bankunion, och nu den sociala dimensionen på begäran av
rådets ordförande Herman Van Rumpuy när han besökte vårt plenarmöte i
februari,
 finansmarknaderna och finanssektorn,
 framtidens gemensamma jordbrukspolitik.
Vi har ett starkt fokus i EESK:s styrgrupp för övervakning av Europa 2020strategin (smart och hållbar tillväxt för alla), som vi inrättade i början av mitt
mandat. Genom dess sammansättning med bl.a. ordföranden för sektioner,
grupper och observationsgrupper fick vi en styrkommitté som kunde arbeta
horisontellt. Europa 2020-strategin är horisontell, och EESK måste ha, och har
haft, ett kongruent förhållningssätt.
Vårt arbete med Europa 2020-strategin har skett i samverkan med de nationella
ekonomiska och sociala råden, vilket var en nödvändighet. Vad vi har kunnat
göra tillsammans med de nationella råden är att ge det civila samhällets syn på
medlemsstaternas implementering, synpunkter som kommissionen inte får från
något annat håll. Vår roll i detta har jag fått bekräftad flera gånger vid mina
bilaterala möten med kommissionens ordförande Barroso.
European Economic and Social Committee
The President
Och kom ihåg att kärnan i strategin är växande ekonomier med företag som ger
arbetstillfällen och sysselsättning.
EESK har förespråkat en översyn av EU:s strategi för hållbar utveckling, och vi
välkomnade rådsordförandeskapets slutsatser där man uppmanar kommissionen
att göra en sådan översyn. Men också Europa 2020-strategin måste vid sin
halvtidsöversyn inkludera hållbarhetsperspektivet.
Vi kunde i september förra året hålla en mycket stor och väl förberedd konferens
om Europa 2020-strategin i alla dess aspekter, som avslutades med trettio
välriktade rekommendationer till EU:s ledare. Det var ett gott samarbete mellan
alla sektioner, där vi kunde skapa ett fokus på de yttranden kommittén har
avgett relaterat till strategins innehåll.
I juni förra året kunde vi delta med en delegation till FN:s stora toppmöte om
"Hållbar utveckling" med världens politiska ledare. Vi kunde kombinera detta
med flera andra möten och konferenser under några få dagar. Vi höll ett "sideevent" i EU-paviljongen, det enda som kommissionens ordförande Barroso deltog
i.
Var då Rio+20-toppmötet viktigt? Ja, det var det. Visserligen var vi inte nöjda
med toppmötets slutdokument, men världens ledare fokuserade på framtiden
och hur vi ska kunna klara en klimatomställning, klara av att utrota global
fattigdom och säkerställa en social rättvisa.
Vi hade förberett oss länge för vårt deltagande. Vi hade under nästan ett år
byggt upp ett nätverk med det civila samhällets organisationer som arbetar med
miljöfrågan för att få ett gemensamt inspel. Vi både gjorde och gör uppföljningar
tillsammans med tankesmedjan EPC och andra organisationer, och vi har haft
några arbetsmöten tillsammans med kommissionär Janez Potočnik. Just i den
här frågan handlar det om att bilda opinion, genom yttranden men också genom
aktiva debatter och engagemang.
Jag vågar säga att vårt arbete med Rio+20 placerade oss också på en
internationell scen som en europeisk kontaktpunkt för sakkunskap och ett forum
för aktörer i ett hållbarhetsperspektiv.
European Economic and Social Committee
The President
En del kanske undrar, varför lyfta in "hållbarhet" när Europa befinner sig i djup
ekonomisk och social kris? Men det är ju nu som vi ska satsa på hållbarhet –
socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
En annan del av både hållbarhets- och tillväxtperspektivet är den snabba
respons och våra prioriteringar som vi gav kommissionär Barnier och hans
initiativ att fullborda den inre marknaden, något som inte minst är viktigt för
alla europeiska små och medelstora företag.
Solidaritet och utveckling
Låt mig också här ge ett axplock av de aktiviteter vi har haft. Migrationsfrågor
är starkt kopplade till både solidaritet och utveckling. En stor del av den ickereglerade invandringen kommer sig av att människor söker vägar till ett bättre
liv, även om livet som migrant knappast är annat än hårt och osäkert, ofta med
svartarbete och eländiga förhållanden. EU måste därför på olika sätt bidra till
en global social utveckling, dels genom utvecklingsstöd men också genom att
underlätta handel.
Den 15 mars i år höll vi här i Bryssel tillsammans med Europarådet och
Frankrikes råd för ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor en viktig
konferens om integration och mänskliga rättigheter. Fortfarande tänker jag på
hur en av deltagarna, Peter Bossman, borgmästare i Piran i Slovenien, berättade
om sin livsresa från sitt afrikanska land till att bli en del av samhället i
Slovenien, med ett medborgaruppdrag.
En fråga som fått global uppmärksamhet hos såväl regeringar, som FAO och
Världsbanken är tillgången till mat, snabbare prisvariationer och att föda en
ökande befolkning, en problematik som också anses ha varit en bidragande
faktor till den så kallade arabiska våren. Vi höll konferensen om
livsmedelssäkerhet, "Mat åt alla – på väg mot en global överenskommelse", och
vi fick möjlighet att överlämna ett budskap och slutsatser till den dåvarande
franske jordbruksministern samma dag som han öppnade det för första gången
sammankallade G20-mötet med jordbruksministrarna. Senare har vi också
inrättat en permanent studiegrupp för frågan om livsmedelstrygghet.
European Economic and Social Committee
The President
Vi har många olika uppdrag när det gäller våra externa förbindelser,
Europarlamentet och AVS-länderna, EU:s Barcelonaprocess och Euromed, EUtoppmötena och Kina-Brasilien-Latinamerika. Vi har ett stort engagemang i vårt
närområde, på västra Balkan och i det Östra partnerskapet som tillkom på ett
svensk-polskt initiativ.
Vi följer också precis som vid tidigare utvidgningar kandidatländerna genom
våra rådgivande kommittéer. Kroatien är avklarat, kan vi säga, men vi håller på
med Island och har börjat med Montenegro. Självklart är detta av prioritet för
EESK.
Jag vill även betona det arbete vi har lagt ner på vårt närområde, som är av
särskild prioritet för oss. Kommissionär Stefan Füle har lyft fram vårt arbete på
västra Balkan, och han är väl medveten om det som flera av er ledamöter har
drivit på när det gäller östra partnerskapet, nämligen att få med de sociala
parterna, fack och arbetsgivare i dialogen. Det var något som han lyfte fram vid
ett Euromed-möte så sent som den 6 april, där han påpekade att vi måste
undvika samma misstag här om vi har ett civilt kontaktforum i Euromed, och att
vi måste ha med representanter för den sociala dialogen.
Jag har varit inbjuden till både formella men också informella ministermöten,
med det östra partnerskapet och den nordliga dimensionen. Det kan inte
förnekas att det var intressant att lyssna till flera EU-utrikesministrar och deras
kommentarer till både Ukraina och Vitryssland. Sedan kan det vara ett litet
bidrag när jag i ett inlägg lyckades få den svenska utrikesministern, som hela
tiden höll på med sin Ipad, att twittra om hur viktigt det var att det civila
samhället finns med i uppbyggnaden av demokratiska strukturer.
Jag tror också att ni alla förstår och håller med om att vi, EESK, har all
anledning att sköta vårt uppdrag när det gäller att hålla våra toppmöten med
det civila samhällets organisationer i Euromed-området. Vi har lyckats med att
hålla workshoppar där representanter för både Israel och Palestina tillsammans
höll i en workshop. Vi har lyckats att delvis nyorientera oss i ett nytt
organisationslandskap efter den arabiska våren. Våra senaste möten i både
Ankara och Amman har varit framgångsrika.
European Economic and Social Committee
The President
Vi ska också erkänna att handelsfrågor spelar en stor och viktig roll i
utvecklingspolitiken. EESK:s uppfattning är att multinationella avtal vore det
bästa, men den så kallade Doha-rundan står och stampar, och under tiden
diskuteras bilaterala avtal med flera länder och regioner. EESK har fått
uppdraget att övervaka och leda det civila samhällets grupp när det gäller
avtalet med Korea. Jag har särskilt värdesatt detta uppdrag som också ger oss
en roll gentemot sociala partner och europeiska organisationer.
Vårt arbetssätt
Kära ledamöter, innan jag avslutar vill jag säga några få ord om vårt arbetssätt.
Varje ny ordförande ger nya impulser. Jag ville engagera er ledamöter, men
också människor runt omkring oss. Engagera ett brett civilt samhälle. Öppna
upp kommittén, gärna pröva nya arbetssätt.
Vårt huvuduppdrag enligt fördraget är yttranden i lagstiftningsprocessen, om
kommissionens meddelanden. I enlighet med många av fördragets artiklar ska
kommissionen rådfråga oss. Men för att påverka och nå resultat räcker det inte
med att skicka in ett papper. Därför har jag aktivt varit ute på fältet, deltagit i
konferenser och samverkat med EU-institutioner och med det civila samhällets
organisationer. Precis på samma sätt som ni ledamöter gör i ert dagliga EESKarbete.
Jag vill ge er ett exempel där vi lyckades: Före ett informellt ministermöte under
Cyperns ordförandeskap kom två ledamöter och sa: "Du måste åka!"
EESK hade presenterat ett starkt yttrande och ställningstagande som handlade
om principen om partnerskap i sammanhållningspolitiken. Nu ville rådet inte ha
med de regler och rekommendationer som kommissionen föreslagit. Väl på mötet
fick jag, liksom ministrarna, några minuter på mig att göra ett inlägg. Efteråt
höll flera regeringsföreträdare med om mitt inlägg. Efteråt togs partnerskapet
åter upp som en princip i förslaget. Jag varken tror eller påstår att vi gjorde det
ensamma, men vi bidrog, och lyckades.
European Economic and Social Committee
The President
Ett annat gott exempel är att vi i rådets slutsatser fick ett uppdrag i den
europeiska planeringsterminen, "European Semester", tack vare samtal med och
brev till rådets ordförande Herman Van Rumpuy.
Till sist
Ett stort tack till alla er ledamöter för stöd, kritik och vänlighet.
Ett särskilt tack till mina vice ordförande Anna Maria och Jacek, ett stort tack
till gruppernas ordförande Luca, Georgios och Henri, och tack till ordförandena
för sektionerna och observationsgrupperna och till alla er som har haft särskilda
uppdrag.
Ett särskilt tack till alla er som arbetar inom EESK och i vår gemensamma
struktur, till all personal. Ni gör ett fantastiskt jobb.
Tack Martin och dina medarbetare för allt gott stöd.
Och ett sista men stort och varmt tack till alla tolkar.
Nu är det slut!
__________________
For further details:
Coralia Catana | EESC President's Spokesperson
+32 (0)25469963 | +32 (0)498984613
E-mail: [email protected] | [email protected]
Internet: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.staffan-nilsson-speeches
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards