Zikavirus ur en smittslyddsläkares perspektiv Hans Fredlund Docent

advertisement
Zikavirus
ur en smittslyddsläkares perspektiv
Hans Fredlund
Docent, smittskyddsläkare
Smittskyddsenheten
Laboratoriemedicinska länskliniken
Universitetssjukhuset Örebro, Region Örebro län
Zika virus
Zika är ett flavivirus – besläktat med Dengue-,
West nile-feber och Japansk encefalit.
Viruset sprids av myggor. Apor tros vara
reservoaren, det vill säga värden för viruset i
naturen.
Den huvudsakliga vektorn Aedes aegyptimyggan finns inte i Sverige och inga inhemska
fall finns rapporterade från Europa.
Hur smittas man med Zikavirus?
• Myggstick
• Blodtransfusion under viremifasen
• Sexuell kontakt (isolerats i sperma efter
infektion)
• Ej rapporterats smitta från bröstmjölk,
saliv, urin
Historik Zikavirus hösten 2016
Zikaviruset isolerades första gången 1947 från
rhesusapa i Uganda.
Mindre utbrott har tidigare förekommit i Afrika
och Sydostasien.
Det första stora utbrottet inträffade 2013 i
Polynesien och sedan 2015 har det påvisats i
flera länder i Syd och Centralamerika och
spridningen till nya länder fortsätter.
Brasilien och Florida (Miami Beach) har varit
mest medialt…...
Zikavirus enl ECDC september 2016
Sjukdomsbild vid Zikavirusinfektion
Inkubationstiden är vanligen 3 till 12 dagar efter bett av
infekterad mygga.
De vanligaste symptomen är feber, icke-purulent
konjunktivit (ögoninflammation), artralgi (ledvärk) och
makulopapulösa hudutslag. Även myalgi (generell
muskelvärk) och huvudvärk är förekommer.
I allmänhet varar symptomen 2-7 dagar.
En stor andel av infekterade får ett helt asymtomatisk
förlopp. Vanligen ger zikainfektion inga komplikationer.
Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången
infektion.
Komplikationer av Zikavirusinfektion
Zikavirus är för de allra flesta ofarligt och de som
insjuknar behöver sällan söka sjukvård.
Från utbrotten i Brasilien och Franska Polynesien
har det dock rapporterats en ökning av mikrocefali
och andra missbildningar hos foster samt vuxna fall
med Guillain-Barrés syndrom.
Hur stor risken är för fosterskador om man som
gravid får infektionen, eller när under graviditeten
risken är störst, vet man dock inte säkert idag.
Sannolikt störst risk i början av en graviditet.
Sannolikt ingen risk för kommande graviditeter
Diagnostik av Zikavirus
Detektion av virusets arvsmassa i blod och/eller urin
med molekylärbiologiska metoder (PCR) under de
första 7-10 dagarna efter feberdebut. Senare i
sjukdomsförloppet kan virusspecifika antikroppar
påvisas i blod från patienten (serologi).
Diagnostik finns på Folkhälsomyndigheten.
Profylax och behandling
Det finns inget vaccin.
Specifik behandling saknas.
Zikavirus - förebyggande åtgärder 1
Vid resa till områden där det finns myggor och sjukdomar som
kan överföras med myggor bör man överväga att använda
täckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova
under myggnät. Zikaviruset sprids av myggor som är aktiva på
dagtid, framför allt i gryning och skymning och för att skydda dig
mot myggstick bör du använda myggstift på bar hud.
På grund av komplikationerna till infektionen är det viktigt att
gravida kvinnor vidtar åtgärder för att skydda sig mot att bli
infekterade.
Blodgivning efter vistelse i tropiska länder är inte tillåtet under
den närmaste tiden efter hemkomst enligt Socialstyrelsens regler
för blodgivning.
Zikavirus - förebyggande åtgärder 2
Par/kvinnor som kan bli gravida bör undvika oskyddat sex under resa
till berört område.
En man utan symtom som rest där bör undvika oskyddad sex i ”28
dagar”.
Par/kvinnor som försöker bli gravida och som har rest i område där
zikavirus sprids bör avvakta med att försöka bli gravida till 8 veckor
efter hemkomst. Om manlig partner har eller har haft zikaliknande
symtom eller om infektion har konfirmerats bör paret dock undvika
oskyddat sex under 6 månader efter start av symtom.
Par där kvinnan är gravid bör undvika oskyddat sex under resa till
berört område och därefter under resten av den aktuella graviditeten.
När är det aktuellt med provtagning?
• Gravid eller kvinna/par som försöker bli
gravida
och
det finns en risk att han/hon nu blivit
smittad med Zikavirus
• Drygt 300 personer i Sverige är provtagna
och drygt 1% var positiva
Diagnostisk algoritm för individer som vistats i område där
zikavirus sprids och som INTE uppvisat symtom förenliga
med zikavirusinfektion
Diagnostisk algoritm för individer som vistats i område där
zikavirus sprids och som uppvisat symtom förenliga med
zikavirusinfektion
”I huvudet på en smittskyddsläkare”
Finns det någon annan faktor i kombination
med Zikavirus infektion som ger den ökade
risken för mikrocophali?
MEN I ALLA FALL
Är någon gravid eller funderar på att försöka bli
gravid den närmaste tiden så bör man nog
fundera över att just nu resa någon annan
stans än där det är störst risk för att bli smittad
med Zikavirus även om risken är mycket liten.
Konsekvensen är ganska stor…..
Zikavirus
Funderingar och frågor?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards