Efter festen - en film om nedbrytning

advertisement
Efter festen - en film om nedbrytning
Efter festen - en film om nedbrytning
En festmåltid står uppdukad i en glasbur. Det är BBC som i ett unikt
experiment bjuder in de livsviktiga nedbrytande organismerna till
en åtta veckor lång frossa. Forskarna ser till att alla gästerna är på
plats; svampar, flugor, bakterier och andra hungriga organismer.
De ska undersöka hur nedbrytningen går till och hur organismerna
gör för att få så stor del av näringsämnena som möjligt. Och så
börjar festen. Det blir en stinkande och kväljande sådan, men
de motbjudande synerna och lukterna är alla del av livets cykel.
Processen inne i glasrummet visar hur naturens byggstenar
återanvänds, och den öppnar våra ögon för det faktum att livet i
allra högsta grad är beroende av död.
Speltid: 50 min.
Från: 11 år.
Ämne: NO (bl.a Biologi, Kemi),
Teknik
Produktionsland:
Storbritannien
Svensk version:
©
Filmo, 2014
Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell
Filmnr: 7283
Efter festen
Det dröjer inte länge förrän nedbrytningen startar, och de bakterier
som forskarna placerat ut börjar erövra maten. Trots att bakterierna
inte har någon hjärna kan de ändå kommunicera med varandra och
avgöra sin egen kolonis storlek. På så sätt kan de sprida sig effektivt
över en frukt eller ett köttstycke, och hindra andra typer av bakterier
från att konkurrera ut dem. När bakterierna äter frigörs gaser som
för oss människor luktar oerhört illa. Men samma sak gäller inte för
spyflugor, som dras till lukten för att lägga sina ägg. Kycklingkadavret i
experimentet kommer inom några dagar att vara en barnkammare för
fluglarver.
Förutom bakterier och insekter är mögelsvampar en av
nedbrytningens största aktörer. De finns i flera arter, och de har alla
olika metoder för att hålla sina konkurrenter borta. Vissa bär på
mycket farliga gifter, medan andra använder så avancerade metoder
som att ta över myrors medvetande och på så sätt sprida sig vidare.
Mögelsvamparnas förmåga att bryta ner alla typer av organiskt material
är avgörande för att atmosfären ska ha de halter av kol och syre som
behövs för att nära det liv vi känner på jorden.
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Efter festen - en film om nedbrytning
Tiden går i glasburen och forskarna får på nära håll
studera nedbrytningsmekanismerna. Kunskaperna
om processen har många användningsområden.
Organismerna och insekterna måste förutom mat
även ha tillgång till syre. Inom militären har man med
dessa vetskaper kunnat ta fram smörgåsar som håller
sig färska i tre år. Genom att se till att förpackningen
är helt fri från luft och vatten kan de då försäkra sig
om att soldater i fält kan få ett mål mat trots att inga
tillagningsmöjligheter finns på plats.
Även de som sysslar med rättsmedicin har nytta
av kunskaperna. På en hemlig plats i England låter
ett forskarteam 65 griskroppar ruttna under olika
förhållanden. Sättet som grisarna ruttnar på kan
sedan vara till stor hjälp för rättsläkare och poliser.
Även själva sökandet efter begravda kroppar har blivit
enklare tack vare denna forskning. Man har nämligen
upptäckt att ruttnande kroppar läcker salter och
elektrolyter, som ökar ledningsförmågan i vattnet kring
kroppen. På så sätt kan man hitta en begravd kropp
endast genom att pröva markens ledningsförmåga.
När åtta veckor har gått är ingenting i buren sig likt.
De många generationerna av flugor har dött, då det
inte längre finns något för dem att äta. Av djurkadavren
finns bara ben och hud kvar. Efter att bakterier, mögel
och flugor gjort grovjobbet med nedbrytningen tog
andra insekter över, och nedbrytningen går nu mycket
långsamt. Men forskarna är nöjda. De har under åtta
veckor sett liv försvinna och återuppstå tusentals
gånger om. De har på nära håll kunnat observera de
levande organismernas kamp om näringsämnena, och
i detalj kunnat se den process som ligger bakom livet
och döden.
Nyckelord
Nedbrytning, livscykel, kretslopp, förruttnelse,
bakterier, mögel, konservering, rättsmedicin,
liv, svamp, näring, ekosystem, insekt, livsmedel,
förmultning, fluga, atom.
Frågor att diskutera efter visning
1. Vilka olika nedbrytare såg vi i filmen?
2. Vad har bakterier med lukten av förruttnelse att
göra?
3. Ge ett exempel på hur död blir till nytt liv i
nedbrytningsprocessen!
4. Hur används kunskaperna om nedbrytning i
militären?
5. Hur används kunskaperna om nedbrytning inom
rättsmedicinen?
6. Vad kallas ett fungerande kretslopp där flera arter
lever av och med varandra?
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Efter festen - en film om nedbrytning
Internetkällor
http://www.faltbiologerna.se/faltbiologen/lovresan
- Fältbiologerna om hur ett löv förmultnar.
http://www.faltbiologerna.se/faltbiologen/livliga-lik
- Fältbiologerna om flugor och förruttnelseprocessen.
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/
mogelgifter/ - Livsmedelverket om mögel.
http://www.linnaeus.uu.se/online/lakemedel/
penicillin.html - Uppsala Universitet om penicillinet.
http://www.bbc.co.uk/programmes/b012w66t - BBC:s
hemsida om förruttnelseexperimentet.
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://www.thefactlab.com/?setcountry=Other&setlan
guage=Swedish - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se - Bra nätencyklopedi
www.filmo.se - Filmos hemsida
Efter festen är perfekt att använda i grundskolans naturorienterande ämnen:
I årskurs 4-6, biologi, sid 113-114, Lgr11
Natur och samhälle:
”Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft” och ”Ekosystem i
närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan
organismer och den icke levande miljön”
Åk 4-6, kemi, sid 146-147, Lgr11
Kemin i vardagen och samhället:
”Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga
matens hållbarhet.”
I årskurs 7-9, biologi, sid 114-115, Lgr11
Natur och samhälle:
”Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster”
I årskurs 7-9, kemi, sid 147-148, Lgr11
Kemin i naturen:
”Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp” och
”Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner”
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Efter festen - en film om nedbrytning
Kapitelindelning
På dvd:n kan du välja om du vill visa hela filmen eller ett speciellt avsnitt. För starttider till respektive kapitel, se
nedan.
Nr
Kapitel
Starttid:
1
Intro
Dag 1. Förberedelser. Gästerna anländer i form av mögelsvamp, bakterier och insekter.
Dag 2. Kycklingen: Hur bakterier samverkar för effektivare nedbrytning. E-kolibakterier och
jordbakterier. Spyflugor.
Experiment: Kan livsmedelsforskning hjälpa militär att ta fram hållbar mat?
00:00
2
Dag 8. En vecka efter inflyttning slåss två sorters mögel om födan: Penicillium och
Aspergillus.
Exempel: Svampar är fantastiska nedbrytare – hur viktiga de är ser vi i ett exempel från
förhistorisk tid.
Dag 16. Populationen av fluglarver har exploderat. Spyflugelarven är en perfekt ät-maskin.
12:59
3
Dag 23. De flesta fluglarverna har förpuppats. När grisen och kycklingen bryts ned av
bakterier utvecklas illaluktande gaser. Grönsaker luktar inte lika illa. Varför?
Experiment: På en hemlig plats ligger 65 griskadaver och förmultnar. Syftet är att man ska
kunna ta reda på dödsögonblicket genom att undersöka graden av nedbrytning.
Experiment: Med elektriska spår av nedbrytning går det att hitta flera hundra år gamla
gravar.
22:41
4
Dag 30. En ny generation flugor föds.
Experiment: ”Livets kretslopp” påbörjas: Hur fungerar ett kretslopp? Ett experiment som
ska visa hur inleds (senapsväxter).
Dag 37. Stinksvampen utnyttjar flugor för att sprida sina sporer. Slemsvampen saknar
hjärna men visar ändå likheter med komplex intelligens.
Experiment: Slemsvampen skapar nätverk.
Den dag människan skapar Artificiell Intelligens kommer man troligtvis göra det utifrån
slemsvampsteknologi.
Experiment: Robot styrd av slemsvamp.
30:26
5
Dag 44. Med en vecka kvar går nedbrytningen långsammare. Flugorna har dött - nu är det
fläskängrarnas tur. Och vad har hänt med mat som fortfarande ligger inpackad?
Experiment: Vad händer med en råtta när två dödgrävare får göra sitt?
Dag 52. Under två månaders experiment har komplexa varelser förvandlats till livets
grundstenar.
Experiment: ”Livets kretslopp” avslutas. Slutsatsen blir att enskilda atomer i döda varelser
återanvänds av levande.
41:15
Sluttid:
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
50:05
Download