likabehandlingsplan

advertisement
2015-06-17
1(12)
Dnr.2013/2516-BaUN
Plan mot diskriminering och
kränkande behandling
Grundskolan & Särskolan
2015/2016
På Viksängsskolan vill såväl elever som medarbetare att alla behandlas på
ett människovärdigt sätt. Vår skola ska upplevas som en plats där man
ställer upp för varandra och där alla respekteras.
(Viksängsskolans vision mot diskriminering och kränkande behandling)
2015-06-17
2(12)
Dnr.2013/2516-BaUN
Innehållsförteckning
1. Inledning ............................................................................................ 3
2. Definitioner och begrepp ................................................................... 3
3. Främjande arbete ............................................................................... 4
3.1 Viksängsskolans vision mot diskriminering och kränkande behandling ......................... 4
3.2 Det främjande arbetet ....................................................................................................... 4
4. Förebyggande arbete .......................................................................... 6
4.1 Kartläggning ..................................................................................................................... 6
4.1.1 Organiserade samtal med elever................................................................................ 6
4.1.2 Trygghetsvandring med elever .................................................................................. 6
4.1.3 Genomförda enkäter .................................................................................................. 7
4.2 Analys av kartläggningen ................................................................................................. 8
4.3 Viksängsskolans mål utifrån kartläggning ....................................................................... 9
5. Åtgärdande arbete ............................................................................ 10
5.1 Viksängsskolans rutiner för upptäckt ............................................................................. 10
5.2 Viksängsskolans rutiner för utredning och åtgärder....................................................... 11
5.2.1 Åtgärder vid kränkande behandling mellan elever.................................................. 11
5.2.2 Åtgärder vid kränkande behandling mellan medarbetare och elev samt mellan
medarbetare ...................................................................................................................... 12
Bilagor: ................................................................................................................................. 12
2015-06-17
3(12)
Dnr.2013/2516-BaUN
1. Inledning
Alla elever skall känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin egenart.
Skolan skall vara en miljö som är fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan
kränkande behandling. Kränkande behandling är en fråga som hänger samman med
människosyn och grundläggande demokratiska värderingar. All verksamhet skall utformas
och genomföras i överensstämmelse med dessa värderingar. Varje form av diskriminering,
trakasserier och annan kränkande behandling är otillåten och skall förhindras. Alla vuxna på
skolan är skyldiga att motverka alla former av kränkande behandling samt i förekommande
fall ingripa.
Planen gäller från 2015-06-17 till 2016-06-15
Ansvarig för att planen utvärderas och att ny plan upprättas är rektor.
2. Definitioner och begrepp
Med diskrimineringsgrund menas de kategorier av personer eller de karakteristika som
skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon
annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon
av diskrimineringsgrunderna. Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla
lika, så kallad indirekt diskriminering. Med detta menas att någon missgynnas genom
tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i
praktiken missgynnar en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund,
såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte.
Med begreppet likabehandling menas att alla elever ska behandlas så att de har lika
rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det
innebär dock inte alltid att alla elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.
Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna.
Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För
att underlätta läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella trakasserier i begreppet
trakasserier.
Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte
identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin
klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung,
hudfärg eller annat liknande förhållande.
2015-06-17
4(12)
Dnr.2013/2516-BaUN
Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom
fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon
diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet.
Mobbning är en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt
tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.
Rasism är en föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattning
genom att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är
mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera.
Främlingsfientlighet är en rädsla för; stark motvilja mot grupper som definieras genom
fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.
Homofobi är en uppfattning eller medveten värdering hos en individ om en grupp homo- eller
bisexuella personer.
Sexism är en negativt betraktelse- eller handlingssätt mot en individ vars könsidentitet
och/eller könsuttryck skiljer sig från normen för det kön som registrerats för personen vid
födseln.
3. Främjande arbete
3.1 Viksängsskolans vision mot diskriminering och kränkande
behandling
På Viksängsskolan vill såväl elever som medarbetare att alla behandlas på ett
människovärdigt sätt. Vår skola ska upplevas som en plats där man ställer upp för varandra
och där alla respekteras.
3.2 Det främjande arbetet
Det främjande arbetet syftar till att lyfta fram de faktorer som stärker respekten för allas lika
värde och omfattar alla diskrimineringsgrunderna. Det är en naturlig del i vårt dagliga arbete
och riktar sig till alla våra elever.
Det främjande arbetet integreras som en naturlig del i skolans övriga verksamhet genom:
1. Tydliga budskap från alla på skolan att kränkningar och diskriminering inte
accepteras.
2. Stor kraft läggs på att skapa en trygg miljö i klasserna och på hela skolan.
3. Lärare och övrig personal iakttar i sitt uppträdande mot elever och varandra ett
demokratiskt och icke-kränkande förhållningssätt.
4. Skolhälsovården kan fånga upp signaler från elever och vårdnadshavare om elever far
illa kopplat till diskriminering och kränkande behandling.
2015-06-17
5(12)
Dnr.2013/2516-BaUN
5. Regelbundna samtal förs i klasser och personalgrupper om kamratskap, demokratiska
värderingar, relationer, förhållningssätt och normer.
6. Vid arbete i mindre grupper är det läraren som bestämmer sammansättningen.
7. Program för att introducera ny personal och nya elever i verksamheten.
8. Eleverna görs delaktiga i arbetet mot kränkning och diskriminering dels genom klass-,
arbetslags- och skolråd. Dels genom att elevrepresentanter sitter med och årligen
reviderar planen mot diskriminering och kränkande behandling. Här har
elevskyddsombuden en viktig roll.
9. Viksängsskolan har kamratstödjare i form av Here 4 U. Denna grupp handleds av
vuxna på skolan och rör sig bland andra elever och kan tidigt fånga upp signaler om
kränkningar och trakasserier. Dessa signaler vidarebefordras till vuxna representanter
för Here 4 U eller ansvarig rektor.
10. Frågor som rör trivseln i klasserna har en självklar plats på klassrådets och
arbetslagsrådets dagordning. Både diskussioner och insatser dokumenteras.
11. Varje lärare för en god närvarokontroll och handledaren följer upp elevernas frånvaro
noggrant, i kontakt med vårdnadshavaren. Frånvaro kan vara en indikation på otrivsel
och kränkande behandling.
12. Handledaren tar upp frågor kring elevernas trivsel i skolan vid utvecklingssamtal.
13. Frågor kring kränkande behandling har en naturlig del i den ordinarie undervisningen
eller i form av temastudier eller projekt.
14. Samtal förs med eleverna om attityder, värderingar och relationer. Handledaren
genomför värderingsövningar tillsammans med sina elever vid lämpliga tillfällen
under läsåret.
15. Handledaren är tillsammans med undervisade lärare ansvarig för att elevernas
placering i klassrummet främjar ett gott klimat elever emellan.
16. Vårdnadshavare görs delaktiga genom att de skriftligen tar del av handlingsplanen när
eleverna börjar på Viksängsskolan.
2015-06-17
6(12)
Dnr.2013/2516-BaUN
4. Förebyggande arbete
4.1 Kartläggning
4.1.1 Organiserade samtal med elever
Ett stort kartläggningsarbete har genomförts med Here 4U på skolan den 14 april 2015. Vuxna
Here 4U har sammanställt elevernas skriftliga dokumentation enligt nedan:
Vilka platser upplevs som otrygga på skolan?
 Korridorer upplevs som trånga vilket skapar otrygghet ibland.
 Källaren/pingisrummet.
 Trapphuset vid NO-salarna.
Vad är trygghet och trivsel i skolan?
 När det finns vuxna bland eleverna.
 Att man har någon kompis att vara med.
Förekommer diskriminering och kränkande behandling på skolan?
 Ja, tyvärr händer det ibland.
Hur är språkbruket i skolan?
 Språket i skolan är ofta dåligt. Mer eller mindre varje dag hörs fula ord.
Följs klassrumsreglerna på Viksängsskolan?
 Det kan förbättras. Det är lite olika beroende på lärare och klass.
Hur kan klassrumsreglerna förbättras?
 Det behövs inte. Reglerna är välskrivna.
Hur skall Viksängsskolan bli tryggare och trivsammare?
 Mer rastvakter.
 Fortsätta med Here 4 U.
 Fler vuxna bland eleverna.
4.1.2 Trygghetsvandring med elever
En trygghetsvandring har genomförts med elever från Here 4U den 21 april 2015. Vid
vandringen deltog också Here 4 U-handledare. Vandringen visade att eleverna inte upplever
så många direkt otrygga platser på skolan. Nedan följer sammanställningen av
trygghetsvandringen:
Kloss 1 och idrottshallen


Trångt i idrottshallens trapphus.
För få vuxna i kloss 1.
2015-06-17
7(12)
Dnr.2013/2516-BaUN

Bänkar ställs för toaletterna.
Kloss 2
 Mycket spring och trångt mellan skåp och toaletter.
Torget och källaren


Pingisrummet känns som en otrygg plats eftersom den ligger avskilt.
Det är sällan några vuxna i pingisrummet.
Kloss 3
 Hög ljudnivå på grund av att många elever samlas i kloss 3.
 Få vuxna i kloss 3.
 Kloss 3 upplevs ofta som skräpig.
Kloss 4
 Det är många elever utmed korridoren och det är trångt. Man riskerar därför att bli
knuffad.
Kloss 6
 Få vuxna runt NO-salarna.
 Trapphuset kan vara otryggt på grund av få vuxna där.
Matsal och bibliotek
 Biblioteket är ofta stängt.
Skolgården
 Skolgården upplevs som bra planerad. Den är öppen och trygg.
4.1.3 Genomförda enkäter
Trivselenkäten Årskurs 6 och Årskurs 7. Vårterminen 2015









Nästan alla elever på Viksängsskolan känner till klassrumsreglerna.
Ett fåtal elever känner sig ensamma och utfrusna.
Konflikter förekommer på skolan, även om det är sällan.
Cirka 85 % av skolans elever känner till skolans likabehandlingsplan.
Enligt trivselenkäten så trivs ca 90 % av eleverna bra i skolan.
Var tredje elev har någon gång blivit illa behandlad av en klasskamrat.
Ungefär 35 % av skolans elever har blivit utsatta för kränkande ord den här terminen.
5 % av skolans elever har någon gång under terminen känt sig otrygga.
I stort sett har alla elever på skolan någon att vara med på rasterna.
2015-06-17
8(12)
Dnr.2013/2516-BaUN
PN-enkäten 2014 Grundskolan år 8
 Arbetsron i klassrummet behöver förbättras. Personalen behöver stärkas i arbetet med
att skapa lugn och ro i klassrummet.
 Det pedagogiska arbetet följer statistiken för Västerås stad ganska bra.
 Personalen i skolan jobbar mer aktivt än övriga Västerås för att elever inte ska
behandlas illa och färre elever känner sig också mobbade av vuxna i skolan.
 Viksängsskolan har över lag engagerade föräldrar och ett bra samarbete mellan hem
och skola.
 Enkäten visar att en del elever känner sig otrygga på skolan.
 Eleverna känner sig relativt väl involverade i arbetet med skolans trivselregler.
 Många upplever att det inte är särskilt trivsamt i klassrummen. Elever tycker också att
skolan är dåligt städad.
 Färre elever än snittet anser sig ha utsatts för främlingsfientliga ord.
PN-enkäten 2014 Grundsärskolan år 7-10
 Personalen i skolan för samtal kring och jobbar ungefär lika aktivt som övriga i
Västerås för att inte elever ska behandlas illa.
 Ingen elev känner sig utsatt för mobbning vare sig av vuxen någon annan elev på
skolan.
 Några föräldrar uppfattar att deras barn blivit utsatt för mobbning, men upplever att
personalen tar tag i detta.
4.2 Analys av kartläggningen












Fler vuxna behövs i skolan under rasterna. Förutsättningar för detta finns genom
planerade rastvärdstider. Dock följs inte dessa scheman! Rastvärdskapet bör planeras
så att det genomförs på lämplig tid på dagen, för att förstärka upp där behov finns.
Var och en som äter pedagogiskt måste ta sitt ansvar i skolrestaurangen för att den ska
upplevas som trevlig.
Here 4 U är en viktig del i att skolan i huvudsak känns trygg.
Diskussioner om kränkningar på Internet och mobiltelefoner bör diskuteras med
eleverna i samband med klassråd.
Alla vuxna och elever måste jobba aktivt med att komma åt ett grovt språkbruk. Vi
måste skapa en förståelse för hur vi bemöter varandra verbalt samt vilka konsekvenser
ett grovt nedsättande språkbruk kan få.
Vårdnadshavare bör involveras i arbetet med hur vi ska förhålla oss till varandra på
skolan.
Viksängsskolan har tagit fram gemensamma regler på skolan. Såväl anställda som
elever har varit med och tagit fram reglerna som är accepterade av alla på skolan.
Det kan vara dumt att placera elever i årskurs 9 i korridoren, kloss 4. Detta på grund
av att det blir trångt och jobbigt för yngre elever att passera.
Lärarna behöver bli bättre på att ta kontakt med elever på raster.
Alla vuxna måste jobba aktivt så att ingen elev behöver känna sig ensam.
Handledarna är bra på att gå igenom klassrumsreglerna med sina elever.
Handledarna är bra på att gå igenom skolans likabehandlingsplan med sina elever.
2015-06-17
9(12)
Dnr.2013/2516-BaUN
4.3 Viksängsskolans mål utifrån kartläggning
Nedan följer konkreta mål för Viksängsskolan läsåret 2015/2016 enligt SMARTA mål
(Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda, Ansvarsgivna)
1. Diskussioner om språkbruk, kränkningar, mobbning och utfrysning ska föras i
samtliga klasser genom handledarnas försorg. Samtalen ska belysa problemet både
direkt mellan personer och kränkningar via Internet och mobiltelefoner samt vilka
konsekvenser dessa handlingar kan få.
2. Viksängsskolan ska ha ett väl fungerande system för rastvärdskap. Tiderna ska ligga i
respektive lärares schema och vara kända för alla. Rektor ansvarar för att
schemaläggarna lägger in detta i schema. Arbetslagen fördelar var någon stans
rastvärden förlägger sin tid. (kloss 6, torget, samt pingisrummet ska ta i beaktande)
3. Skolrestaurangen ska upplevas som en lugn och trivsam miljö. Aktuell personal som
äter pedagogiskt vid respektive tillfälle är ytterst ansvarig för att de gemensamma
reglerna följs. Schema för vem som äter pedagogiskt ska upprättas genom rektors
försorg.
4. Viksängsskolan ska i PN-enkäten höja samtliga resultat som är kopplade till
kränkningar och diskriminering.
2015-06-17
10(12)
Dnr.2013/2516-BaUN
5. Åtgärdande arbete
5.1 Viksängsskolans rutiner för upptäckt
1. På Viksängsskolan har vi två handledare i alla klasser. Det gör det lättare för samtliga
elever att få en stabil vuxenkontakt i skolan och därmed känna större trygghet.
2. Frågor som rör kränkande behandling är en stående punkt i klassråd och arbetslagsråd.
3. Elevärenden är en stående punkt på arbetslagskonferensen. Om någon form av
kränkande behandling förekommit skall arbetslaget informeras.
4. Vi har rastvärdar. Under de raster då många elever finns i klossar och korridorer finns
personal ute bland ungdomarna, vilket ger vuxna möjligheter att iaktta och ingripa.
5. Vi har Here 4U på skolan. I arbetet ingår det att vara förebild för andra elever på
skolan. För detta arbete ger skolan tillsammans med Here 4U utbildning i
konflikthantering, lag och rätt, etik & moral, socialpsykologi, mobbning, socialt arbete
m.m. Elever som är med i Here 4U uppmuntras att ta tag i mobbing och kränkningar
samt att meddela sina vuxna handledare i Here 4U för att de ska kunna ta tag i
problemet.
6. Skolans fritidspedagog tillsammans med elevassistenter tillbringar mycket tid med
eleverna utanför ordinarie lektionstid. Detta medför att de själv kan upptäcka
kränkningar samtidigt som de med goda elevrelationer får reda på mycket som händer
elever emellan.
7. Alla som arbetar i skolan är skyldiga att motverka mobbning och annan kränkande
behandling samt vid misstanke eller i förekommande fall omedelbart ingripa. Detta
genom att underrätta inblandade elevers handledare, elevvårdsteamet och/eller
skolledningen.
8. Varje lärare för en god närvarokontroll och handledaren följer upp elevernas frånvaro
noggrant, i kontakt med vårdnadshavaren. Frånvaro kan vara en indikation på otrivsel
och kränkande behandling.
9. Vi vill att elever och/eller vårdnadshavare som känner till eller misstänker att
mobbning eller annan kränkande behandling förekommer, omedelbart kontaktar
handledare så att problemen kan lösas.
2015-06-17
11(12)
Dnr.2013/2516-BaUN
5.2 Viksängsskolans rutiner för utredning och åtgärder
5.2.1 Åtgärder vid kränkande behandling mellan elever
Viksängsskolan arbetar efter en ”trappa” där insatserna intensifieras om ett problem inte kan
lösas direkt av handledaren. När någonting inträffar ska alltid en utredning göras där det ska
säkerställas att åtgärder riktas till både den utsatta och den som utövat kränkningen.
Nedan anges vem som utreder och på vilken nivå detta sker. Allt ska dokumenteras
skriftligt. (Dokumentation av incident/Kränkande behandling)
Elevvårdstrappan
Samråd
Eht
Arbetslag
Handledare/
annan personal
Elev
Målsman
Målsman Målsman
Handledare eller annan personal
Handledare eller annan personal som fått vetskap om misstänkt mobbning eller annan
kränkande behandling, skall snarast ta initiativ till ett samtal med berörda elever för att ta reda
på vad som hänt. Handledaren ska alltid informeras. Handledaren gör därefter en bedömning
om vilka åtgärder som bör vidtas, samt informerar inblandade elevers vårdnadshavare om vad
som hänt och berättar om de åtgärder skolan vidtar. Handledaren skall dokumentera samtal
och åtgärder samt överenskommelse med elever. Det är viktigt att allsidigt belysa vad som
inträffat och att analysera orsakerna. Utredningen ska omfatta både den/de som kan ha utövat
kränkningen och den som blivit utsatt. Vid behov upprättar handledaren åtgärdsprogram. Here
4U-handledare informeras.
Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för
trakasserier eller kränkande behandling skall anmäla detta till rektor. Blankett
”Dokumentation av incident/Kränkande behandling” används.
Rektor är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen (enligt beslutad
gemensam rutin).
Arbetslag
Elevärenden är en fast punkt vid arbetslagskonferensen. Handledare informerar arbetslaget
om eventuella fall av mobbning eller annan kränkande behandling och om vilka åtgärder som
vidtagits. Här får också handledare information från andra lärare hur de uppfattar situationen i
respektive handledares klass. Handledare får stöd och råd av arbetslaget i vidare utredning.
2015-06-17
12(12)
Dnr.2013/2516-BaUN
Vid behov upprättar handledaren åtgärdsprogram där dokumentationen ska innehålla
utredning, åtgärder samt uppföljning.
Elevhälsoteam
Elevhälsoteamet (EHT) består av Studie och yrkesvägledare, skolsköterska, elevassistenter,
Here 4U-handledare, speciallärare, specialpedagog och rektor samt har tillgång till kurator
och skolpsykolog. EHT har ett övergripande ansvar och skall ge stöd och råd till handledare
och arbetslag. EHT följer upp de fall av kränkande behandling som aktualiserats och ger
förslag till vidare åtgärder i respektive arbetslag. Om ett ärende behöver lyftas ytterligare
kallar rektor till samrådsmöte.
Samråd
I de fall då handledare, EHT och skolans övriga resurser inte räcker till för att komma till rätta
med en svår situation, kallar rektor till samrådsmöte. Detta för att kalla till ett möte med
vårdnadshavare, elev och representanter från skolan för att komma till gemensamma
överenskommelser för att lösa ett eventuellt problem. Alternativt för att få underlag för vidare
åtgärder och besluta om hur skolan ska söka stöd av ytterligare samhällsresurser i sitt arbete.
5.2.2 Åtgärder vid kränkande behandling mellan medarbetare och elev
samt mellan medarbetare
När medarbetare är inblandade i någon form av kränkning eller diskriminering är det alltid
rektor som utreder. Rektor som fått vetskap om misstänkt mobbning eller annan kränkande
behandling, skall snarast ta initiativ till ett samtal med berörda parter för att ta reda på vad
som hänt. Rektorn gör därefter en bedömning om vilka åtgärder som bör vidtas. Denne
informerar inblandade elevers vårdnadshavare samt berörda medarbetare om vad som hänt
och berättar om de åtgärder skolan vidtar. Rektorn skall dokumentera samtal och åtgärder
samt överenskommelse med elever, vårdnadshavare och berörd medarbetare. Det är viktigt att
allsidigt belysa vad som inträffat och att analysera orsakerna. Utredningen ska omfatta både
den/de som kan ha utövat kränkningen och den som blivit utsatt samt säkerställa att åtgärder
riktas till båda parter.
Bilagor:
Bilaga 1: Viksängsskolans regler
Fastställd 2015-06-17
Peter Johansson
Rektor Viksängsskolan
Download