Likabehandlingsplan

advertisement
Tävelsås 2016-08-11
Likabehandlingsplan
Tävelsås skola
Verksamhetsformer som omfattas av planen:
Förskoleklass, grundskola och fritidshem (läsåret 2016/2017)
Vision
På vår skola ska alla känna sig trygga, lika mycket värda och bemötas med respekt.
Skolan ska vara fri från diskriminering och kränkande handlingar.
Växjö kommuns verksamhetsmål
Barn och elever i våra verksamheter känner trygghet och trivsel. De får det stöd och
den stimulans som krävs så att de kan utveckla sina förmågor så långt det är möjligt
och så att deras kreativitet, engagemang, nyfiken förstärks och utvecklas.
Ett fördjupat och dokumenterat analysarbete på alla nivåer leder till slutsatser som
ligger till grund för att uppnå detta.
Lgr 11
I enlighet med Lgr 11, under rubriken ”Normer och Värden” (2.1 s. 12) ska skolan
aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig
handling.
Definitioner
• Diskriminering
att någon missgynnas direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna (kön, funktionshinder, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell
läggning, religion och annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet och
uttryck).
• Kränkande behandling
Kränkande behandling innebär att en eller flera personer kränker principen om
människors lika värde utan koppling till de sju diskrimineringsgrunderna. Kränkningar
kan vara:
-
Verbala (t.ex. att bli hotad, svordomar, fula ord, könsord eller förolämpningar )
-
Psykosociala (t.ex. utsätta någon för utfrysning, ryktesspridning, skratt, suckar,
miner, blickar)
Fysiska (t.ex. utsätta någon för slag, knuffar eller att ha sönder annans
ägodel)
Text- och bildburna (t.ex. klotter, brev, lappar, sms, e-post, mms)
Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En
kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och
återkommande och då kallas det mobbing. Mobbing kan ibland förväxlas med en
konflikt, men vid konflikt är parterna relativt jämbördiga och det finns en ömsesidighet
i konflikten som inte existerar i mobbingsituationen.
Kartläggning och nulägesanalys Tävelsås skola
Under läsåret 2015/2016 svarade eleverna i årskurs F-3 på enkätfrågor om
trivsel/trygghet i skolan. Svaren visar att alla elever känner sig trygga i samtliga
skolmiljöer. Vi vuxna delar den uppfattningen.
Däremot finns det några ställen (idrottshallen i Vederslöv, kapprummet, toaletterna)
där flera elever upplever att trivseln kan bli bättre. Under vårterminen 2016 gjordes
ett antal åtgärder för att förbättra detta. En muntlig utvärdering kring dessa åtgärder
kommer att göras i början på höstterminen 2016.
Konkret mål 2016/2017
Vi vill medvetet och aktivt jobba för att eleverna ska få en ökad förmåga att både
respektera och bemöta varandra utifrån allas lika värde.
Strategier;





EQ-tema på våra gemensamma utedagar
Temadagar kring bemötande/empati
Använda texter/böcker/filmer och diskutera kring detta
Medvetandegöra eleverna om deras agerande vid olika lekar/bollspel/samtal
genom rollspel, direkt ingripande av vuxna samt observationer
Samarbetsfrämjande lekar
Främjande/förebyggande åtgärder Tävelsås skola








Kontinuerliga samtal om hur man ska vara mot varandra.
Omedelbara åtgärder vid kränkande handlingar.
Konsekvent förhållningssätt i personalgruppen.
Alltid vuxennärvaro vid raster/fri lek och vid behov hjälp vid lagindelningar.
Elevmedverkan när vi bestämmer trivselregler och lek- och spelregler.
Regelbundna klassråd, elevråd och fritidsråd.
2-3:or är rastfaddrar.
Vuxna ansvarar för gruppindelningar vid all styrd aktivitet.





Årskursblandade platser i kapprummet.
Bestämda platser i matsalen vid alla måltider.
Gemensamma aktiviteter mellan olika verksamheter och årskurser, ex.
utedagar, musiksamlingar, lekar, temaarbete…
Kartläggning av elevernas skolsituation görs 1-2 gånger per läsår.
EHT (elevhälsoteam) träffas några gånger per läsår.
Konsekvens om reglerna överskrids
Åtgärdstrappa:
1. Samtal med alla berörda
2. Vuxenstöd vid behov, samt info. hem till alla berörda
3. Möte med föräldrar och elev
4. Möte med rektor, föräldrar och elev
Rutiner:
 Dokumentation
 Uppföljning med alla berörda
 Vid behov skrivs en incidentrapport
Utvärdering
En kontinuerlig uppföljning, utvärdering pågår hela läsåret genom samtal med
eleverna.
En dokumenterad utvärdering görs två gånger per läsår, i november och april månad.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards