4.5 vaccination
140907
Socialstyrelsen och Läkemedelsverket rekommenderar att patienter med nedsatt immunförsvar ska
erhålla den årliga vaccinationen mot säsongsinfluensa.
Pneumokockvaccination ska erbjudas patienter som erhåller immunosuppressiv behandling. (+++).
Det är inte förenat med ökad risk att vaccinera en patient med nedsatt immunförsvar med avdödat
vaccin. Den optimala tidpunkten för att ge vaccin i samband med immunosuppressiv behandling är
inte med nuvarande vetenskapliga data möjlig att ange. Om det är möjligt bör vaccinationen göras
före behandlingsstart. (++)
För patienter med cancer gäller Socialstyrelsens allmänna rekommendationer, se nedan. Vid planerad
cytostatikabehandling är det för att få optimal effekt av vaccinationen lämpligt att om möjligt vaccinera 23 veckor före behandlingsstart.
Har patienten pågående cytostatikabehandling ges vaccinet då immunförsvaret är som bäst. Ju bättre
immunförsvar patienten har vid vaccinationen desto bättre skydd uppnås. Det är inte behäftat med ökad
risk att vaccinera en patient med nedsatt immunförsvar med, som i dessa fall, avdödade eller
komponentvaccin. Vaccinationseffekten och därmed skyddseffekten blir dock sannolikt sämre.
Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen rekommenderar att hälso- och sjukvårdspersonal, främst
de som har kontakt med riskgrupperna, vaccinerar sig mot influensa.
Indikationer för influensavaccination, utdrag ur SOSFS 1997:21:
Även om skyddseffekten mot influensainfektion är ofullständig har ett stort antal studier visat att
vaccination kan minska risken för allvarliga komplikationer och död i samband med influensa.
Vaccination rekommenderas därför i första hand för de personer som löper en ökad risk för sådana
allvarliga sjukdomsförlopp. Ansvarig läkare gör individuella överväganden, men det är Socialstyrelsens
mening att vaccination mot influensa är av värde för följande grupper:
1. Patienter med kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom; i synnerhet de med hjärtsvikt och nedsatt
lungfunktion.
2. Personer över 65 års ålder. Indikationen ökar med stigande ålder och vid underliggande kronisk
sjukdom. Även patienter med andra kroniska sjukdomar, som instabil diabetes mellitus eller
gravt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering), kan rekommenderas vaccination
mot influensa, men värdet av vaccinationen är ej lika väl dokumenterat som för de ovan nämnda
grupperna.
Indikationer för pneumokockvaccination, utdrag ur SOSFS 1994:26:
Även om skyddseffekten mot infektion i många fall är måttlig, även bland dem som löper störst risk, är
vaccinet erfarenhetsmässigt säkert och relativt effektivt och kan i många fall förhindra en svår, eventuellt
dödlig sjukdom. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Det är därför Socialstyrelsens mening att
vaccination mot. pneumokocker är av värde för nedanstående grupper, i vilka inkluderas vuxna och barn
över två år.
Patienter med svåra kroniska sjukdomar som erfarenhetsmässigt medför ökad risk att insjukna i
pneumokockinfektioner med bakteriemi, t.ex. Personer med kroniska hjärt-, lung- och njursjukdomar,
Cancervårdprocessen RCC-­‐väst Detta dokument är en bilaga till vårdprogrammet som
finns på www.rccvast.se Ansvarig: Gunnar Eckerdal
Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen
diabetes, alkoholism, levercirros och Down's syndrom. Patienter med nedsatt immunförsvar genom
anatomisk eller funktionell aspleni.
Patienter med nedsatt immunförsvar på grund av HIV-infektion, lymfom, Hodgkins sjukdom m.fl. Och
patienter med immunosuppressiv behandling, som erfarenhetsmässigt leder till ökad risk för
pneumokockinfektioner.
För personer över 65 år kan vaccination mot pneumokocker övervägas eftersom denna åldersgrupp har
en ökad risk att insjukna i svåra pneumokockinfektioner, särskilt gäller det dem som redan tidigare har
haft en pneumokockinfektion, t.ex. Pneumoni.
Länkar:
Länk till SOSFS 1997:21 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer1997/1997-10-21
Länk till SOSFS 1994:26 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer1994/1994-10-26
Smittskyddsenhet Västra Götalandsregionen http://www.vgregion.se/smittskydd
Referenser:
Kunisaki KM, Janoff EN. Influenza in immunosuppressed populations: a review of infection frequency,
morbidity, mortality and vaccine responses. Lancet Infect Dis 2009; 9:493-504. Ortbals DW, Liebhaber
H, Presant CA, et al. Influenza immunization of adult patients with malignant diseases. Ann Intern Med
1977; 87:552-7.
Cancervårdprocessen RCC-­‐väst Detta dokument är en bilaga till vårdprogrammet som
finns på www.rccvast.se Ansvarig: Gunnar Eckerdal
Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen