Arbetsordning för barnsköterskor 62:an

advertisement
Välkommen till
Avdelning 62 och 63
Barn- och ungdomskliniken
Huvudhandledare
Lotta Andreén
D:\875089311.doc
2011-10-19
Arbetsordning för barnsköterskor på avdelning 63
Dag tur 06.45 - 15.30
Rapport från nattsjuksköterska.
Genomgång av tilldelade patienter med sjuksköterska.
Morgonarbetet
Utföra de uppgifter som är behövliga för att bedöma patienterna.
T ex temptagning blodtryck, puls, SaO2, vikt, u-prov mm. I samarbete med sjuksköterskan
delegeras och ges inhalationer, medicin mm.
Mellan kl 7.30 - 9.30 utdelning av frukost och beställning av lunchbrickor.
Rond
Sittrond tillsammans med avdelningsläkare och sjuksköterska.
Förmiddagsarbete
Utföra de på ronden nytillkomna arbetsuppgifterna som åligger barnsköterskorna.
Ut städning av salar efter hemgångna patienter. Fylla på skåpen i slussarna. I mån av tid deltar
även sjuksköterskan i städning och måltidsrutiner.
Ca 11.30 utdelning och därefter inplockning av lunch brickor.
Eftermiddagsarbete
Ta emot öronpatienter från väntelistan tillsammans med sjuksköterskan. Ta längd, vikt samt
ge information om avdelningen. Visa förberedelse lådan.
Fortsatt städning av salar efter hemgångna patienter.
Ca 14.00 dela eftermiddagsfika.
Dagbarnsköterskan har förtur att delta i utbildning och möten mellan kl 14.00 - 15.30.
Avdelningen har samarbete med avdelning 62 och personalen kan omfördelas med kort varsel
när behov finns.
Dagliga uppgifter
Allmän omvårdnad av patienterna.
Ta emot och informera nya patienter om avdelningens rutiner.
Städning av sköljrummet.
Upplockning av tvättvagn de dagar den kommer.
Kontroll av egna arbetsuppgifter t ex behandlingsrum, apparater mm.
De dagar inte köksbiträdet är här har barnsköterskorna ansvaret för mat beställningen och
köket.
Byte av inhalations-, sug- utrustning hos patienter som använder detta och ligger inne mer än
ett dygn.
Kvällstur 13.30 - 21.30
Rapport från dag sjuksköterskan.
Hälsar och skaffar sig en uppfattning om patienternas tillstånd ihop med sjuksköterskan.
D:\875089311.doc
Kvällsarbete
Allmän omvårdnad av patienterna. T ex ge delegerade inhalationer och mediciner.
Ta emot och informera nya patienter om avdelningens rutiner.
Hjälpa till med arbetsuppgifter som inte hunnit genomföras under dagen.
Utföra de på eftermiddagsronden nytillkomna arbetsuppgifterna som åligger
barnsköterskorna.
Ca 16.40 utdelning och därefter inplockning av middags brickor.
Ca 19.30 servering av kvällsfika. Eventuella kontroller av temp, bltr, puls mm inför natten.
Kvällsuppgifter
Sköta köket, sköljrummet mm.
Ihop med sjuksköterskan fördela morgondagens patienter.
I mån av tid deltar sjuksköterskan i måltidsrutiner och städning mm.
Avdelningen har samarbete med avdelning 62 och personalen kan omfördelas med kort varsel
om det behövs.
Natt tur 21.00 - 07.00
Rapport från kvällssjuksköterskan.
Hälsar och skaffar sig en uppfattning om patienternas tillstånd ihop med sjuksköterskan.
Nattarbete
Fortlöpande omvårdnad av patienterna. T ex tempkontroll, bltr, puls, ge delegerade
inhalationer och mediciner. Beställa frukost till nyinkomna patienter.
Vid behov hjälpa till på avdelning 62.
Natt uppgifter
Städning och damning av sjuksköterskeexpeditionen måndag, onsdag och fredag.
Sköta köket och sköljrummet.
Arbetsrutiner avdelning 63, barnsköterskor
På vardagarna delas patienterna upp på två eller tre arbetslag, som t ex består av en
sjuksköterska och en eller två barnsköterskor,
På helgen delas patienterna upp i två grupper om bemanningen är två sjuksköterskor och en
barnsköterska. En sjuksköterska tar hand om en mindre grupp patienter medan en
sjuksköterska och en barnsköterska vårdar resterande patienter.
Efter samma princip bildar personalen på kvällen en eller två grupper beroende på
personalens sammansättning.
Kvällspersonalen planerar vårdlagen inför nästa dag. Sträva efter kontinuitet, så att barn och
föräldrar så långt som möjligt träffar samma personal. Undvik att blanda barn från olika
kliniker i samma arbetslag.
Gruppen har gemensamt ansvar för alla arbetsuppgifter runt familjerna. Först när allt arbete
omkring gruppens patienter är utförda kan vi arbeta över gruppgränsen. I samråd fördelas
arbetet inom gruppen.
D:\875089311.doc
Rond tider för avdelning 63
Ronden börjar mellan kl 8.30 - 9.00 och pågår tills alla patienter är rondade.
Öppenvårdsbarn
Vid behov hjälpa sjuksköterskan med provtagning eller pvk sättning.
Permissionsbarn
Ta eventuella kontroller t ex u-prov, vikt mm när patienten kommer.
Vid behov hjälpa sjuksköterskan.
Allmänna råd
Alla som arbetar inom vården, även studenter, har ett personligt ansvar och måste följa vissa
givna bestämmelser. Allt för att den som är sjuk, patienten, ska få den bästa tänkbara vård och
ett gott bemötande.
Basala hygienrutiner och klädregler
Se dokumentet ”Basala hygienrutiner och klädregler” som finns på Vårdhygien Hallands
hemsida.
http://www.regionhalland.se/sv/vard-halsa/for-vardgivare/vardhygienhalland/hygiendokument/
D:\875089311.doc
Vanliga diagnoser avd 62
Barnmedicin:
Intoxer
Benigna blodsjukdomar
Cerebral pares
Celiaki
Diabetes mellitus
Epilepsi
Glomerulonefrit
IBD
akuta förgiftningar
godartade blodsjukdomar
hjärnskada i yttre delen av hjärnan
gluten intolerans
sockersjuka
krampsjukdom
inflammation i kärlnystanen i njurarna
inflammatoriska tarmsjukdomar som Morbus Crohn eller
Ulcerös colit
ITP
Idiopatisk trombocytopen purpura (låga trombocyter)
Maligna sjukdomar
cancer av olika sorter
Psykosomatisk smärta och övriga psykosomatiska sjukdomar
Pyelonefrit
njurbäckeninflammation
Uppfödningssvårigheter och ätstörningar
Utredningar av avvikelser i tillväxt och pubertet
Kirurgi:
Appendicit
Bukobservation
Commotio
Coloskopi
Gastroskopi
Insättning av PEG
Invagination
Pylorussstenos
Testistorsion
Ortopedi:
Adduktortenotomi
Artrit
Coxitis simplex
Femurfraktur
Klumpfot
Osteomyelit
Varisationsosteotomi
Övriga frakturer
D:\875089311.doc
blindtarmsinflammation
oklara buksmärtor
hjärnskakning
undersökning av tjocktarmen
undersökning av magsäcken
slang för matning genom bukväggen
tunntarmen går in i tjocktarmen
förträngning av nedre magmunnen
testikelvridning
hälseneförlängning
inflammation i leder
inflammation i benhinnorna
lårbensbrott
operation av fot
inflammation i benmärgen
förlängning av ben
Vanliga diagnoser avd 63
Falsk krupp
Feberkramp
Gastroenterit
Astma
Pertussis
Neuroborrelios
Meningit
Oklar feber
Pneumoni
Pyelonefrit
RS-virus
Sepsis
Tonsillektomi
Abrasio
Tonsillit
Encephalit
Mononukleos
Osteomyelit
Otit
Obstruktiv Bronkit
Urticaria
UVI
D:\875089311.doc
symtom vid övre luftvägsinfektion
spänningstillstånd i kroppen som kommer vid snabba temperatur
växlingar. Barnet blir spänd i armar och ben, kan även bli
cyanotisk.
maginfluensa
kramp i luftrören, svårighet med utandningen
kikhosta
meningit orsakad av fästingbett med borreliasmitta
inflammation i hjärnans hinnor
feber utan specifikt fokus
lunginflammation
njurbäckeninflammation
svårartad förkylning, speciellt för spädbarn
bakterieväxt i blodet
operation av halsmandlarna
skrapning av polyper i näsan
inflammation i halsmandlarna
inflammation i hjärnsubstansen
körtelfeber
inflammation i benmärgen
öroninflammation
luftrörskatarr, slemhinnesvullnad pga infektion
nässelutslag
urinvägsinfektion
Download