DOC

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – PRESSMEDDELANDE
Inför EU:s toppmöte om hållbar energi för alla –
Opinionsmätning visar att nio av tio européer tycker
att EU bör hjälpa utvecklingsländerna att få tillgång
till energi
Bryssel den 13 april 2012 – En ny opinionsmätning visar att 95 % av européerna
anser att tillgången till energi är en viktig förutsättning för att komma till rätta med
fattigdomen i utvecklingsländerna. Faktum är att nio av tio EU-medborgare vill att
EU ska hjälpa människor i utvecklingsländerna att få tillgång till energi.
Eurobarometer-undersökningen kommer kort före EU:s toppmöte om hållbar energi
för alla i Bryssel den 16 april, där EU, FN och utvecklingsländerna kommer att möta
näringslivet, civilsamhället och den privata sektorn. Bland deltagarna märks FN:s
generalsekreterare Ban Ki-moon, kommissionens ordförande José Manuel Barroso,
dr Kandeh K Yumkella, generaldirektör för Unido och Michelle Bachelet,
verkställande direktör för FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt (UN
Women).
–Jag är nöjd över att européerna anser energi vara en avgörande förutsättning för
att undanröja fattigdomen i utvecklingsländerna. Energi är oundgänglig för att
tillhandahålla hälsovård, utbildning, livsmedel, och alla grundläggande behov.
Investeringar i tillgången till ren energi i de fattigaste länderna kommer att bidra till
uppnåendet av det dubbla målet om att skapa inkluderande hållbar tillväxt som är
långsiktig och att motverka klimatförändringarna, säger EU:s
utvecklingskommissionär Andris Piebalgs, och tillägger: Under energitoppmötet
kommer EU att avisera sin avsikt att öka takten för att ”stimulera utvecklingen”. Vi
kommer att fortsatt att stötta utvecklingsländerna så att de kan skapa en allmän
tillgång till energi som omfattar alla.
Eurobarometer-undersökningens viktigaste resultat
95 % av européerna anser att tillgång till energi är viktig för att komma till rätta med
fattigdom (61 % anser det vara mycket viktigt och 34 % anser det vara ganska
viktigt). Dessa siffror är något lägre än för de övriga områden som också tas upp i
undersökningen, t.ex. vatten och sanitet (100 %), livsmedel (98 %) eller fred och
säkerhet (99 %).
90 % anser att EU bör stödja utvecklingsländerna i deras ansträngningar att
förbättra tillgången till energi (48 % instämmer helt och 42 % instämmer delvis).
82 % anser att den andel av EU:s utvecklingsbistånd som går till förbättrad
energitillgång bör vara högre än nuvarande 2 % (42 % instämmer helt och 40 %
instämmer delvis).
IP/12/363
77 % av de tillfrågade anser att framtidens huvudsakliga energikällor för
utvecklingsländer bör vara förnybara, t.ex. vindkraft, vattenkraft och solenergi. Få
av de tillfrågade anser att olja, kol eller gas (7 %), kärnkraft (6 %) eller biomassa
(4 %) bör prioriteras.
En majoritet av de tillfrågade anser att bristande tillgång till energi skapar de största
problemen i människors liv vid matlagning och konservering av livsmedel (58 %)
och för tillgången till hälso- och sjukvård (52 %). (Högst två svar var möjliga).
83 % anser att EU självt skulle ha nytta av att stödja utvecklingsländerna i deras
ansträngningar för att förbättra tillgången till energi, genom bl.a. ökad handel eller
nya arbetstillfällen (41 % instämmer helt och 42 % instämmer delvis).
Bakgrund
Flash Eurobarometer
Utfrågningarna för Flash Eurobarometer 348 "Energy for all: EU support for
developing countries” genomfördes per telefon den 19–21 mars 2012. 13 528
slumpmässigt utvalda personer i åldrarna från 15 år och uppåt intervjuades. Det
rörde sig om cirka 500 personer i vart och ett av EU:s 27 medlemsländer.
EU-toppmötet om hållbar energi för alla
Den 16 april 2012 arrangerar kommissionen och det danska ordförandeskapet EUtoppmötet om hållbar energi för alla i Bryssel. Konferensen samlar de viktigaste
aktörerna som engagerar sig för att uppnå målen för FN-initiativet hållbar energi för
alla, vars syfte är att fram till år 2030 skapa allmän tillgång till energi för alla
människor.
Toppmötet öppnas av kommissionens ordförande José Manuel Barroso och FN:s
generalsekreterare, Ban Ki-moon. EU:s utvecklingskommissionär Andris Piebalgs
delar ordförandeskapet för evenemanget och kommer också att hålla
avslutningsanförandet.
Energi och utveckling
Energin avgör om ett samhälle kan växa och utvecklas. Omkring 1,3 miljarder av
världens innevånare har inte tillgång till el och de möjligheter som den ger i form av
arbete, lärande eller företagande. Ungefär 2,7 miljarder människor använder ved,
kol, träkol eller djurspillning för att laga sin mat och värma upp sina hem, och
utsätter därigenom sig själva och sina familjer för hälsovådlig rök som direkt bidrar
till nästan 2 miljoner människors död varje år.
Europeiska unionen är den största givaren vad gäller att stödja utvecklingsländerna
i deras ansträngningar för att förbättra tillgången till energitjänster. Europeiska
kommissionen ensam avsatte 278,5 miljoner euro till energiprogram under 2010.
För mer information
Länk till resultaten av Flash Eurobarometer 348:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Webbplatsen för Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för utvecklingsfrågor:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm
Webbplatsen för generaldirektoratet för utveckling och samarbete – EuropeAid:
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
2
Kontaktpersoner :
Catherine Ray (+32 2 296 99 21)
Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)
3
Download