Avfallsförbränning Avtalsvillkor_b

advertisement
AVTALSVILLKOR/AVTAL
AVFALLSFÖRBRÄNNING
13017
1.0
PARTER
Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats.
Med köparen är Umeå Vatten och Avfall AB samt kommunerna Nordmaling,
Bjurholm, Vindeln, Vännäs och Robertsfors likställda.
KÖPAREN
Umeå Kommun
901 84 Umeå
212000-2627
ANSVARIG UPPHANDLARE:
Namn
Sven Bohlin
E-post
[email protected]
Telefon
090-16 11 30
KÖPARENS KONTAKTPERSON:
Namn
Elisabeth Johansson
E-post
[email protected]
Telefon
090 – 16 30 37
SÄLJAREN
Företag
Gatuadress/Box
Postnummer Ort
Organisationsnummer
SÄLJARENS KONTAKTPERSON:
Namn
E-post
Telefon
Fax
Hemsida
2.0
UPPDRAGET OCH DESS OMFATTNING
Behandlingen ska omfatta följande moment:
1. Mottagning, invägning och kvalitetskontroll av inkommande brännbart avfall.
2. Mottagning, invägning och kvalitetskontroll av tryckimpregnerat trä.
3. Erforderlig mellanlagring.
4. Relevant förbehandling, exempelvis krossning av överstort brännbart grovavfall.
5. Förbränning och avsättning för utvunnen energi.
6. Återvinning/bortskaffande av samtliga restprodukter.
7. Ägandet av avfallet övergår till säljaren när lossning skett på säljarens
mottagningsplats
Om säljarens förbränningsanläggning är belägen mer än 25 kilometer från Umeå
stadshus (Skolgatan 31 A) ska anbudet baseras på att säljaren tillhandahåller en
omlastningsstation inom 25 kilometer från Umeå Stadshus och att säljaren
ombesörjer transporter från omlastningsstationen till förbränningsanläggningen.
Omlastningsstationen ska vara utrustad med krönt våg så att avfallet kan vägas in.
Avfallet lämnas av kommunerna eller av kommunernas anlitade åkeri på av
säljaren anvisad plats.
Umeå kommun
Upphandlingsbyrån
901 84 Umeå
Tel:
Fax:
Epost:
090 - 16 10 00
090 - 16 15 68
-
Org.nr:
Dnr:
212000-2627
13017
1(5)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
AVFALLSFÖRBRÄNNING
Allt avfall ska tas emot löpande under hela året och under hela avtalsperioden
inklusive eventuell förlängning. Mottagningsplatsen för avfallet ska ha tillgång till
toalett samt vara bemannad måndag till fredag (även helgdagar som infaller på
vardagar) minst mellan klockan 07.00 och 16.00.
Kommunerna ska även ges möjlighet att leverera avfall på andra tider. Detta kan
exempelvis åstadkommas genom att kommunerna och dess entreprenörer får
tillgång till mottagningsanläggningen och våg med passerkort.
Vid mottagning av avfallet ska vägning och registrering ske. Av vågsedeln ska
framgå:

Vilken kommun eller återvinningscentral som är avlämnare

Tidpunkten för mottagningen

Det avlämnande fordonets registreringsnummer

Typ av avfall

Avfallets vikt
2.1.1
Mellanlagring
Avfallet ska tas emot löpande under året. Behandlingsansvar ska gälla även vid
driftsstopp och otillgänglighet i anläggningen eller om förbränning inte kan ske av
andra skäl. Om anbudet är baserat på att förbränningsanläggningen inte är i drift
under sommarmånaderna ankommer det på säljaren att ombesörja mellanlagring.
Mellanlagring bör ske på ett sådant sätt att påverkan på omgivningen i form av lukt
och förekomst av skadedjur, etc. minimeras. All extra kostnad till följd av
mellanlagring och vidare transport och förbränning på annan anläggning tas av
säljaren.
2.2
HANTERING VID FELAKTIGT AVFALLSINNEHÅLL
Avviker inlämnat avfall väsentligt, ska köparens kontaktman kontaktas omgående
för återtransport, eller enligt annat i samråd överenskommen lösning.
2.3
TRANSPORT MOTTAGNINGSPLATS TILL FÖRBRÄNNING
I de fall som säljaren utför transport med lastbil från sin mellanlagringsplats till
förbränningsanläggning ska de fordon som utför dessa transporter vara av lägst
miljöklass Euro 5.
2.4
BEHANDLING OCH AVSÄTTNING FÖR UTVUNNEN ENERGI
Allt avfall ska efter eventuell förbehandling förbrännas i en förbränningsanläggning
för energiutvinning. Enligt Avfallsförordningen 2011:927 bilaga 2 skall R1 vara
minst 1.1, och redovisas årligen.
2.5
ÅTERVINNING/BORTSKAFFANDE AV RESTPRODUKTER
Restprodukter från förbehandling och förbränning ska omhändertas på bästa
möjliga sätt och bekostas av säljaren.
3.0
AVTALSTID
Från och med 2014-08-01 till 2016-07-31 med möjlighet till förlängning i maximalt
24 månader
4.0
PRISER
Pris gäller enligt bilaga. Priserna är fasta i 15 månader tom 2015-10-31.
I behandlingspriset ska ingå all hantering och behandling från det att lassen lossats
till hantering av restprodukter. I priset ingår också merkostnader till följd av
driftstopp och eventuella balningskostnader.
5.0
PRISJUSTERING
Prisjustering kan endast ske efter fastprisperiodens utgång. Till grund för
regleringen läggs Statistiska centralbyråns förbränningsindex, A11:F. Den första
Umeå kommun
Dnr:13017
2(5)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
AVFALLSFÖRBRÄNNING
avstämningen baseras på förändringen mellan indextalen för juli 2014 och juli
2015. Av indexförändring förorsakad reglering av ersättningen träder i kraft tre (3)
månader efter avstämningsperiodens slut.
6.0
VOLYMER
Angivna volymer i förfrågningsunderlaget gäller utan förbindelse under
avtalsperioden.
Mängden avfall ökar något under perioden maj – oktober, då kommunerna även
hämtar avfall från fritidshusområden. Beträffande brännbart grovavfall från
återvinningscentraler, är den insamlade mängden störst under ovanstående period.
7.0
PROV UNDER AVTALSPERIODEN
Köparen skall alltid ha rätt att under avtalsperioden göra prov med alternativa
produkter/tjänster från annan säljare.
8.0
FÖRÄNDRINGAR AV HUVUDMANNASKAP
Säljare skall acceptera de förändringar i avtalstillämpning eller underlaget för
leveransens omfattning som kan bli följden av förändringar i huvudmannaskap,
organisation eller inriktning av den kommunala verksamheten.
9.0
MERVÄRDESSKATT
Tillkommer enligt gällande skattelagstiftning
10.0
FAKTURA
Faktura utställs och sänds till varje kommun månadsvis till angivna
fakturaadresser. Beställare samt beställningsreferens ska tydligt anges på varje
faktura. Listor på alla invägningar per avfallsslag, vikt och anläggning, ska följa
med fakturan.
11.0
BETALNINGSVILLKOR
Betalning sker 30 dagar efter godkänt utförande och fakturans ankomstdatum.
Köparen godkänner inte faktureringsavgift eller annan avgift som läggs till
fakturabeloppet.
12.0
DRÖJSMÅLSRÄNTA
Kommunerna godkänner att uppkommen dröjsmålsränta får debiteras enligt
räntelagens regler. Dröjsmålsränta understigande 100 kr beaktas inte.
13.0
TILLSTÅND, ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR
Säljaren skall vara väl förtrogen med de anvisningar som vid varje tidpunkt gäller
för all hantering som ingår i avtalat uppdrag. Säljaren och/eller underentreprenör i
samverkan ska inneha alla de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten i
hela behandlingskedjan med mottagning, mellanlagring, krossning och
avfallsförbränning. Säljaren skall på begäran innan avtalsstart överlämna bevis för
giltiga tillstånd. Säljaren skall inneha företagsförsäkring och ansvarsförsäkring eller
motsvarande anpassad för det aktuella avtalsområdet.
14.0
INFORMATION/SAMRÅD
Parterna ska under första avtalsåret ha kvartalsvisa uppföljningsträffar med
säljaren. Under de följande avtalsåren ska parterna ha årliga samråd, samt
fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något avseende kan
påverka vad som här avtalats.
Köparen är sammankallande till dessa samråd.
Umeå kommun
Dnr:13017
3(5)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
AVFALLSFÖRBRÄNNING
15.0
STATISTIK
Listor på alla invägningar per avfallsslag och kommun, ska årsvis utan kostnad
delges kommunerna under avtalsperioden.
16.0
AVTALSHANDLINGAR
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Dessa handlingar kompletterar
varandra och förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller
föreskrifter, gäller de om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder
annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
17.0
Skriftliga ändringar och tillägg som överenskommits mellan parterna.
Detta avtal med bilagor.
Förfrågningsunderlaget (2013-06-12) inkl bilagor och ev. kompletteringar
Säljarens anbud inkl bilagor och ev. kompletteringar
TVIST
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av
parterna. I andra hand skall tvist hänskjutas till svensk allmän domstol på
Köparens hemort och avgöras enligt svensk rätt.
18.0
BYTE AV LEVERANTÖR VID KOMMANDE UPPHANDLING
Detta avtal och resultatet av kommande upphandling kan resultera i byte av
säljare. Befintlig och tillträdande säljare ska tillsammans ansvara för att
övergången sker på ett säkert, effektivt och professionellt sätt.
19.0
VITE
Vid uteblivet mottagningstillfälle som förorsakats av säljaren, och det efter påtalan
av köparen inte omedelbart åtgärdas i enlighet med avtalet, ska säljaren betala vite
med 10 000 kronor för varje uteblivet mottagningstillfälle.
Viten ska tas ut inom tre (3) månader efter konstaterat uteblivet åtagande eller
felaktigt utförd tjänst.
20.0
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Säljaren får inte överlåta detta avtal på annan utan köparens medgivande.
21.0
UNDERLEVERANTÖR
Anlitar säljaren underleverantör skall dessa godkännas av köparen. Om säljaren
avser att anlita underentreprenör för hela eller delar av uppdraget ansvarar
säljaren för dennes arbete som för eget arbete och för att underentreprenören
följer avtalet.
22.0
UPPSÄGNING AV AVTAL
Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal om motparten i väsentlig
omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots
skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse. Uppsägning skall vara skriftlig för
att äga giltighet.
23.0
FORCE MAJEURE
Endast händelse som inträffar helt utanför någon av parternas kontroll och
möjlighet att påverka kan åberopas som Force majeure-händelse. Entreprenören är
dock skyldig att i möjligaste mån medverka till att nödvändig avfallsförbränning kan
utföras om sådan händelse inträffar.
Part befrias ifrån sina avtalsenliga åtaganden om dessa inte kan fullföljas på grund
av en oförutsägbar händelse som part inte kan råda över. Exempel på sådan
Umeå kommun
Dnr:13017
4(5)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
AVFALLSFÖRBRÄNNING
händelse är krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof och
beslut av regering eller myndighet. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott
mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.
Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet skall omedelbart och
skriftligen underrätta motpart om detta. Så snart den åberopade omständigheten
upphört skall parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta uppdraget i
avtalad omfattning. Det åligger parterna att så långt möjligt minimera eventuella
skador.
24.0
DISKRIMINERING
Säljaren eller underleverantör som denna anlitar, får inte i sin näringsverksamhet
diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell
läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller
arbetssökande. Brister säljaren i fullgörandet av detta åtagande äger kommunen
rätt att häva avtalet.
25.0
SOCIALA OCH ETISKA KRAV
Säljaren ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkter
som levereras till köparen skall vara framställda under förhållanden som är
förenliga med:
26.0

ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182

FN:s barnkonvention, artikel 32

det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i
tillverkningslandet

den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
AVTALSEXEMPLAR
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
Umeå 2013För
UMEÅ KOMMUN
XXXXXX 2013För
(SÄLJARE)
Avtalsvillkoren ingår som en del
av förfrågningsunderlaget och
behöver inte medsändas i
anbudet.
Pia Wangberg
TF Upphandlingschef
Umeå kommun
(Underskrift av behörig
/Namnförtydligande)
Dnr:13017
5(5)
Download