Information till remitterande läkare om KBT, PTSD

advertisement
Information till remitterande läkare
om KBT, PTSD och MMS-behandling i Malmö
Rehabiliteringsprogram
Rehabiliteringen följer en noga avvägd
struktur som innehåller:
BEDÖMNINGSSAMTAL
Samtalet resulterar i en gemensam
behandlingsplan.
KBT - kognitiv beteendeterapi
Kognitiv beteendeterapi (KBT)
är en effektiv metod som på ett enkelt och
välstrukturerat sätt, stegvis lär oss att själva
bemästra och förändra våra tankar, känslor
och handlingar.
Under terapin blir man medveten om vilka
tankar man har, hur dessa påverkar ens
känslor och hur man kan förändra ett oönskat
beteende.
KBT kompletteras med olika avslappnande
Kognitiva visualiseringstekniker
(KVT).
Teknikerna underlättar förändringsarbetet
på ett ännu mer djupgående sätt. Genom
djupavslappning aktiverar KVT de omedvetna
och förmedvetna förmågorna. Det otänkbara
blir tänkbart och de friska målen möjliga.
Rehabilitering och läkning påskyndas.
KBT och KVT i kombination
är en mycket effektiv metod för rehabilitering. Patienten har ett eget starkt
engagemang, ansvar och delaktighet.
Mål
• Öka lugnet, känna tryggheten.
• Få objektiv kunskap och förklaring om
sitt tillstånd.
• Få mentala verktyg att ändra tanke
och känsla.
• Finna nya strategier att följa genom
mental träning.
• Tänka igenom och göra nya goda val.
Rehabiliteringen pågår under 3-4
månader och man möts varje/varannan
vecka. Vi gör också en uppföljning efter
ett par månader.
Dessutom får man enklare hemuppgifter som förstärker och påskyndar
den positiva utvecklingen.
KBT
Individuella KBT-inriktade terapeutiska
sessioner med psykolog.
Verktygen som används är de traditionella inom KBT; förmedling av kunskap,
skalsättning, beteendestrukturering,
sannolikhetskalkyler, egenträning, osv.
Behandlingsprocessen arbetar med klart
uppsatta mål.
KVT
I Spiras behandlingsprocess ingår oftast
egen avslappningsträning i hemmiljö 10
minuter/dag. Denna avslappningsträning
innebär att man lyssnar på 6 speciellt
utformade lyssnarspår som på ett
progressivt sätt utvecklar förmågan att
känna lugn, ökar tilliten till sin förmåga,
utvecklar förmågan att lyssna och
reflektera inåt, samt förmågan att sätta
gränser och släppa taget om icke längre
konstruktivt beteende.
HEMUPPGIFTER
Övningarna förstärker och utvecklar
nya tankesätt som ger återklang i mer
positiva känslolägen.
DJUPAVSLAPPNING I GRUPP
Avslappningen frigör kraft och gör det
otänkbara tänkbart.
UPPFÖLJNING
3 månader efter behandlingen genomförs en uppföljning.
KBT
n
Rehabiliteringe
er
on
avser pers
/
som har lättare
ession
pr
de
medelsvår
ss.
re
st
r
ångest elle
REMISS
• Skicka remiss till:
Spira
Linnégatan 84 B
216 15 Malmö
• Patienten får oftast en tid
hos oss inom 2-3 veckor.
• Rehabiliteringsgarantin
inom Hälsoval Skåne
omfattar sjukskrivna och
personer som riskerar att
bli sjukskrivna, från 16 år.
• Vanlig patienttaxa / frikort
gäller.
• Det remissvar som kommer är
mycket tydligt och informativt.
Fram t o m 2015 har Spira tagit
emot över 2 500 patienter. I vår
utvärdering kan vi konstatera att
det redan efter 4 veckors rehabilitering i snitt sker en upplevd
förbättring med...
+30%
Rehabiliteringsprogram
Rehabiliteringen följer en noga avvägd
struktur som innehåller:
FÖRSTA MÖTET
Är PTSD-behandlingen möjlig?
Gemensamt diskuterar vi hur vi kan
lägga upp tiden tillsammans.
PTSD - posttraumatiska stressyndrom
PTSD ska, för en positiv behandlingsprognos,
vara den primära diagnosen. Dvs finns det
pågående missbruk, akut psykologisk/social
situation, obehandlad psykisk sjukdom/personlighetsstörning eller outredd/obehandlad
neurologisk problematik, så ska personen
först och främst behandlas för dessa problem.
Vi har utformat ett remisstöd som vi hoppas
kan underlätta rätt remittering. Remisstödet
finner du längst bak i pärmen och ska bifogas
din remiss.
Behandlingen genomförs i team
Patienten möts av ett vårdteam som ansvarar
för en sammanhållande vårdprocess.
Patienten får individuell behandling under
3-12 månader. Man han sin egen terapeut
under hela perioden.
Vårdteamet består av psykologer, specialistläkare och sjukgymnast. På så sätt garanterar man ett helhetsperspektiv på individ och
behandling.
Mål
• Få sinnesro med vad som hänt.
• Få mentala verktyg att bättre hantera
det som är svårt.
• Uppleva mer livskvalitet och finna
balans i ett bättre liv.
• Öka lugnet, utvidga perspektiven,
utan att man förringar eller förnekar.
• Känna och förstå att det finns annat
i livet som både är gott och möjligt.
Efter avslutad behandling på Spira
sänder vi dig alltid ett tydligt och
informativt remissvar.
Om du har frågor och funderingar under
behandlingsprocessen så är du varmt
välkommen att kontakta oss. Vi uppskattar ett nära samarbete.
PERSONLIG BEHANDLINGSPLAN
När behandlingsplanen är klar påbörjas
de individuella sessionerna och vi
arbetar mot klart uppsatta mål. Hur vi
arbetar kan patienten påverka själv och
förändra efter hand.
VERKTYG
I Spiras behandlingsprocess finns en
samling vertyg och möjligheter för att
hjälpa till på alla sätt. Vi är oerhört lyhörda för vad som är läkande och positivt.
Verktygen är till för att skapa lugn och
struktur i vardagen.
TEMA
Det finns även möjlighet att jobba med
olika teman som underlättar och stärker
välmåendet både mentalt och fysiskt.
Det kan tex vara sömnskola, djupavslappning, basal kroppskännedom
eller att träna närvaro. Vi har ett 10-tal
välgörande teman som man välja mellan
tillsammans med sin terapeut.
HEMUPPGIFTER
Det kan hända att patienten kan få med
sig hemuppgifter som stödjer och
underlättar en positiv utveckling.
UPPFÖLJNING
Efter avslutad behandlingen, görs en
uppföljning några månader senare.
PTSD
Rehabiliterin
gen
avser person
er
med POSTtr
aumatiska
upplevelser
som varat
i minst en m
ånad.
REMISS
• Fyll även i Remisstöd och
bifoga remissen som finns
längst bak i pärmen.
• Tänk på att patienten ska
vara medicinskt utredd enligt
DSM-V
• Skicka remiss + remisstöd till:
Spira
Linnégatan 84 B
216 15 Malmö
• Patienten får oftast en tid
hos oss inom 2-3 veckor.
• Vanlig patienttaxa / frikort
gäller.
• Det remissvar som kommer är
mycket tydligt och informativt.
Rehabiliteringsprogram
Rehabiliteringen följer en noga avvägd
struktur som innehåller:
BEDÖMNINGSSAMTAL
Samtalet resulterar i en gemensam
behandlingsplan.
NAPRAPAT
Patienten får mjuk vägledande behandling hos naprapat och även lättare
träningsprogram att göra hemma.
MMS - multimodal smärtbehandling
Behandlingen genomförs
tillsammans med...
NAPRAPAT
Patienten får mjuk vägledande behandling
under 6-8 veckor. Vi lägger stort fokus på att
man får rätt behandling och övningar för att
påskynda sitt välmående.
KBT (Kognitiv beteendeterapi)
KBT är en effektiv metod som på ett enkelt
och välstrukturerat sätt, stegvis lär patienten
att själva bemästra och förändra sina tankar
och känslor.
LÄKARE
Edukativa möten hålls med läkare, vars syfte
är att öka kunskapen om smärtan.
T.ex. Vad orsakar smärtan? Vad betyder min
diagnos? Vad kan man göra på kort/lång sikt?
Vad är farligt? Vad vågar/kan/ska jag göra?
Rehabilitering och läkning påskyndas.
”
För oss är det den varma och
personliga kontakten och nyfikenheten på varje människas inre kraft,
som gör att vi älskar vårt arbete.
KBT
Individuella KBT-inriktade terapeutiska
sessioner med psykolog.
LÄKARE
Ett klargörande frågemöte vars syfte är
att öka kunskapen om smärtan.
HEMUPPGIFTER
Övningarna förstärker och utvecklar
nya tankesätt och handlingar.
Mål
VÄLMÅENDE I GRUPP
Mindfulness / lättyoga som kopplar
relationen mellan sinnet och kroppen.
• Få så fullständig kunskap som möjligt
om sin smärta.
• Få rätt verktyg att lindra sin smärta
samt mentalt och fysiskt hantera
eventuell kvarstående smärta.
• Utarbeta ett personligt konkret
träningsprogram för smärtlindring.
ATT TÄNKA NYA TANKAR
Egenträning i avslappning och visualisering som ökar förmågan att se och
uppleva det möjliga. Med hjälp av korta
lyssnarspår tränar man dagligen
hemma.
Rehabiliteringen pågår under 6-8 veckor
och patienten träffar någon i teamet 2-3
ggr per vecka. Dessutom får man enklare hemuppgifter. Patienten bör därför
avsätta tid, så att man kan genomföra
hela rehabiliteringsprogrammet.
TEMATRÄFFAR
- Livet och smärtan, grindteorin.
- Stress; kort- och långsiktiga konsekvenser av dåliga vanor.
- Kraftekonomi, att lägga sin kraft på
rätt saker med rätt attityd.
MMS
n
iteringe
Rehabil soner
r
avser pe smärta
t
f
som ha st 3 mån
in
under m dicinskt
e
och är m ed en
m
utredda
.
diagnos
REMISS
• Skicka remiss till:
Spira
Linnégatan 84 B
216 15 Malmö
• Patienten får oftast en tid
hos oss inom 2-3 veckor.
• Tänk på att patienten ska
vara medicinskt utredd och
ha en diagnos.
• MMS-programmet innebär att
patienten är i olika aktiviteter
flera gånger per vecka, så
patienten kan behöva vara
delvis sjukskriven för att hinna/
orka med.
• Vanlig patienttaxa / frikort
gäller.
• Det remissvar som kommer är
mycket tydligt och informativt.
Några i teamet på Spira som har planeringsarbete.
Arbetsteamet på Spira
Det är både tryggt och välkomnande
att vända sig till oss på Spira. Här möter
man mänsklig värme kombinerad med
utpräglad professionalism.
Alla psykologer, naprapater, sjukgymnast
och specialistläkare är legitimerade
med mångårig erfarenhet och har ett
stort kunnande med specialinriktning på
mental rehabilitering, traumabehandling,
smärta och stresshantering.
vid att vara i framkanten av forskningen,
med en ständig vidareutveckling av
verksamma metoder. Vårt mål är en
optimal behandling och gynnsam prognos för varje patient.
Det ska vara möjligt att påbörja behandling inom rimlig tid och få en väl fungerande behandlingsplan för varje patient.
Det är med förtroende man kan vända
sig till en väl etablerad grupp Malmö.
Behandlingsarbetet utgår från vetenskap
och beprövade metoder. Stor vikt läggs
Rehabiliteringsprogrammet ingår i Hälsoval Skåne
0707-50 72 50 • www.spira.nu
Spira, Linnégatan 84 B, 216 15 Malmö
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards