arb.plan.Algebra.VT12

advertisement
Algebra
Kapitel 4
Namn:
Bedömning av lärare på hela avsnittet (görs då avsnittet är avslutat):
Betyg: ______
Motivering till varför läraren tycker du är värd det betyget:
Individuella utvecklingsområden:
För betyget E ska du:
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
Mål
Ha kunskap om innebörden i tecknet = och kunna använda den
kunskapen.
Exempel: vad ska stå på strecket för att likheten ska gälla?
Grön kurs: 1-4
Blå kurs:1-4
Ha en strategi för att kunna lösa enkla ekvationer.
Exempel: lös ekvationen, ta reda på värdet av x i ekvationen
2x – 34 = 16
Grön kurs: 5-22
Blå kurs: 8-15
Kunna tolka ett uttryck och veta hur man skriver ett uttryck
med variabler utifrån en viss information.
Exempel: Malou har ett halsband med x stycken pärlor. Torsten har
också ett halsband men med 5 pärlor fler än Malou. Skriv ett uttryck
för hur många pärlor Torsten har.
Grön kurs: 23-31
Blå kurs: 16-22, 29-35
Kunna skilja mellan en ekvation och ett uttryck
Läs sid 107, 110, 132
Grönkurs 32
Kunna förenkla ett uttryck och veta varför man gör det.
Exempel: Ali och Sandra har tillsammans köpt 3 bananer + 5 äpplen
+ 1 päron + 2 äpplen + 6 bananer + en gurka. Sammanfatta deras
inköp och berätta vad de har köpt (förenkla listan).
Läs sid 112 ”Förenkla uttryck”
Grön kurs 34-41
Blå kurs 23-28
Kunna skriva en ekvation utifrån en problemtext och lösa
ekvationen.
Exempel: Fyra stolar och ett bord kostar 1500 kr. Bordet kostar 700
kr. Kalla en stol för x och skriv en ekvation.
Räkna därefter ut hur mycket en stol kostar med hjälp av
ekvationen.
Grön kurs: 42-49
Blå kurs: 36-42
Skriftligt och muntligt kunna redogöra för hur du löser
uppgifter med hjälp av matematiska symboler.
Detta kan du träna på när:
du löser uppgifter under lektioner.
du arbeta med matte hemma.
Du löser och diskuterar uppgifter tillsammans med klasskompisar.
Kunna följa och föra matematiska resonemang genom att t ex
bemöta andras tankar. I dina resonemang ska du kunna
ánvända dig av matematiska begrepp.
Detta kan du träna på när:
vi gemensamt pratar matematik i klassrummet
du pratar med lärare/ klasskompis under lektionerna.
du skriftligt redogör för hur du löser uppgifter.
Elev
Lärare
För betyget C ska du:
C1
C2
C3
C4
Mål
Kunna tolka ett uttryck och visa säkerhet i hur man skriver ett
uttryck med variabler utifrån en viss information.
Exempel: Kortsidan på en fotbollsplan är X meter. Långsidan är 3
gånger längre än kortsidan. Skriv ett uttryck för fotbollsplanens
omkrets.
Röd kurs: 1-7
Kunna tolka uttryck och beräkna värdet av ett uttryck.
Exempel: Om x – y = 4. Vilket värde har då 16 + x – y?
Röd kurs: 8-10
Kunna skriva en ekvation utifrån en problemtext och lösa
ekvationen.
Exempel: Summan av tre på varandra följande udda tal är 93. Vilka
är talen? Skriv en ekvation och lös den.
Röd kurs: 25-36
Skriftligt och muntligt kunna redogöra för hur du löser
uppgifter på ett strukturerat och tydligt sätt med hjälp av
matematiska symboler och/ eller andra uttryckssätt.
Detta kan du träna på när:
du löser uppgifter under lektioner.
du arbeta med matte hemma.
Du löser och diskuterar uppgifter tillsammans med klasskompisar.
Kunna följa och förstå matematiska resonemang genom att
bemöta dessa och föra fram egna tankar och argument och på
så sätt föra resonemangen framåt.
C5
Detta kan du träna på när:
vi gemensamt pratar matematik i klassrummet
du pratar med lärare/ klasskompis under lektionerna.
du skriftligt redogör för hur du löser uppgifter.
För betyget A ska du:
A1
A2
Mål
Upptäcka samband i ett mönster och kunna beskriva detta
samband med hjälp av ett uttryck.
Röd kurs: 11-24
Kunna använda dig av dina kunskaper inom geometri för att
skriva en ekvation utifrån en problemtext och lösa ekvationen.
Exempel: I en rätvinklig triangel är en av de spetsiga vinklarna 10
grader större än den andra. Skriv en ekvation för summan av
vinklarna och lös ekvationen (räkna ut vinklarnas storlek.
Röd kurs: 37-43
Skriftligt och muntligt kunna redogöra för hur du löser
uppgifter strukturerat, tydligt, effektivt och matematiskt
Elev
Lärare
A3
korrekt med hjälp av matematiska symboler och andra
uttryckssätt.
Detta kan du träna på när:
du löser uppgifter under lektioner.
du arbeta med matte hemma.
Du löser och diskuterar uppgifter tillsammans med klasskompisar.
A4
Kunna följa och förstå matematiska resonemang genom att
bemöta dessa och föra fram egna tankar och argument på ett
sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar
dem t ex genom att föreslå alternativa lösningar.
Detta kan du träna på när:
vi gemensamt pratar matematik i klassrummet
du pratar med lärare/ klasskompis under lektionerna.
du skriftligt redogör för hur du löser uppgifter.
Vecka
19
Dag
Må
On
To
Lektionens innehåll
E3
E3
E4, E5
20
Må
On
To
E6, C1, A2
E6, C1, A2
C2
Läxa 14
Må
On
To
C3
A1
A1
Läxa 15
Må
On
To
Studiedag
21
22
PROV
Läxa
Download