Lokal instruktion för läkemedelshantering

advertisement
Lokal instruktion
för
läkemedelshantering
Utarbetad av:
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 2000-06-22
Reviderad 2002-02-26, 2009-06-01, 2014-01-29,
2014-09-22
Innehållsförteckning
Lokal arbetsordning för läkemedelshantering ______________________________________ 4
Läkares ansvar i läkemedelshantering ____________________________________________ 4
Ansvarsfördelning mellan patient – sjuksköterska __________________________________
När den enskilde själv ansvarar för sin medicinering _________________________________
När den enskilde själv delvis ansvarar för sin medicinering (individuella lösningar) _________
När den enskilde inte kan ansvara för sin medicinering _______________________________
Anhöriga/närstående __________________________________________________________
Sjuksköterskestuderande _______________________________________________________
4
4
5
5
5
5
Ordination____________________________________________________________________
Generika = utbytespreparat _____________________________________________________
Ordinationshandling ___________________________________________________________
Stående ordination ____________________________________________________________
Tillfällig ordination ___________________________________________________________
Generella direktiv _____________________________________________________________
Telefonordination _____________________________________________________________
Muntlig ordination ____________________________________________________________
Iordningställande _____________________________________________________________
5
6
6
6
6
6
7
7
7
Förvaring ____________________________________________________________________
Hållbarhet ___________________________________________________________________
Kylskåpsförvaring ____________________________________________________________
Rumstemperatur ______________________________________________________________
Sprutor och kanyler ___________________________________________________________
Läkemedelsförråd_____________________________________________________________
Medicinska gaser _____________________________________________________________
Nyckelhantering ______________________________________________________________
8
8
8
8
8
8
9
9
Kassation _____________________________________________________________________ 9
Sprutor för injektion: _________________________________________________________ 10
Iordningställande av läkemedelsdosett ___________________________________________ 10
Administrering _______________________________________________________________ 10
Läkemedelsintag______________________________________________________________ 12
Rekvisition __________________________________________________________________ 12
Leveranser __________________________________________________________________ 13
Särskild hantering av narkotiska preparat ________________________________________ 13
Läkemedelsförråd____________________________________________________________ 13
Enskild patient ______________________________________________________________ 13
Cytostatika __________________________________________________________________ 14
Naturläkemedel ______________________________________________________________ 14
Vaccination __________________________________________________________________ 14
Dokumentation _______________________________________________________________
Omvårdnadsjournal __________________________________________________________
Signering __________________________________________________________________
Biverkningar________________________________________________________________
14
14
15
15
Kvalitetssäkring ______________________________________________________________ 15
Avvikelserapportering ________________________________________________________ 15
Extern kvalitetsgranskning _____________________________________________________ 15
Lokal instruktion för läkemedelshantering
inom hälso- och sjukvården i Socialtjänsten Sundsvalls kommun
Läkemedelshanteringen skall hålla hög kvalitet och vara säker för. Målet är
att rätt person får rätt läkemedel vid rätt tidpunkt på rätt sätt och rätt dos.
Denna instruktion gäller som komplement till Läkemedelshantering Råd och
anvisningar för kommuner och landsting inom öppen hälso- och sjukvård i
Västernorrlands län 2013. www.lvn.se/lk.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i
hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1 med ändring i SOSFS 2001:17 och
2012:9) är gemensam för all hälso- och sjukvård oavsett vårdgivare. Läkemedelshanteringen ska hålla hög kvalitet och vara säker för patienten. Läkemedelshanteringen är i första hand en uppgift för sjuksköterskor. Vissa moment i läkemedelshanteringen kan efter bedömning om god och säker vård
delegeras till en person som har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att
utföra uppgiften, men ska begränsas till så få personer som möjligt. Områdeschefen ansvarar för att vårdpersonalen har kännedom om rutinerna och att
de följs.
Läkemedelshantering är en process där delarna utgörs av ordination, iordningställande, administrering, rekvisition, förvaring samt kassation av läkemedel.
3 (15)
Lokal arbetsordning för läkemedelshantering
Områdeschef ansvarar för att det finns en arbetsordning upprättad och att den
är aktuell. Lokala rutiner för varje enhet ska utarbetas av den sjuksköterska
som är ansvarig för läkemedelshanteringen och undertecknas, dateras och
förvaras så att den finns lättillgänglig för all personal som hanterar läkemedel. Rutinerna ska följa den lokala instruktionen men ska vara mera detaljerad och anpassad för den lokala verksamheten. Uppföljning skall ske en gång
per år och revideras vid förändring.
Den lokala arbetsordningen ska upprättas enligt ”Läkemedelshantering, råd
och anvisningar för kommuner och landsting 2013”, ska innehålla rutiner för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ansvar
Rekvisition
Förvaring
Nycklar
Narkotika och beroendeframkallande läkemedel
Kvalitetssäkring
Kassation
Generella ordinationsföreskrifter
Läkemedelsgenomgångar
Arbetsordningen (kopia) skickas till MAS för kännedom.
Läkares ansvar i läkemedelshantering
•
•
•
Ansvar för den enskildes behandling och vård
Samordna samtliga ordinationer (eventuella jourläkares och
specialistläkares)
Initierar läkemedelsgenomgång
Ansvarsfördelning mellan patient – sjuksköterska
Den enskildes läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt för vissa läkemedel (SOSFS 2001:16 om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel) ordinerar och förskriver läkemedel, ger anvisningar om
behandling samt utvärderar effekten av ordinerade läkemedel och behandlingar.
När den enskilde själv ansvarar för sin medicinering
Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och
sjukvården är att den ska vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar.
Utgångspunkten är att den enskilde själv svarar för omhändertagande och
förvaring av de läkemedel som ordinerats samt för den egna medicineringen.
Denna instruktion gäller inte när den enskilde själv ansvarar för sina läkemedel, vilket så långt som möjligt ska eftersträvas.
4 (15)
När den enskilde själv delvis ansvarar för sin medicinering (individuella lösningar)
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska får försöka hitta en praktisk lösning i
samråd med den enskildes läkare och närstående, det kan vara att den enskilde kan själv ta sitt läkemedel som har iordningställts av sjuksköterska i
dosett eller när apoteket iordningställt i patientdoser.
Överenskommelsen om hur läkemedelshanteringen ska ske ska dokumenteras
i patientens HSL- journal.
När den enskilde inte kan ansvara för sin medicinering
Då den enskilde inte själv kan klara sin medicinering på grund av sjukdom
eller funktionsnedsättning ska personalen informera omvårdnadsansvarig
sjuksköterska som i sin tur informerar ansvarig läkare och närstående om situationen. Det är den ansvarige läkaren som beslutar om vilken ansvarsfördelning som ska gälla mellan patient och sjuksköterska. Den sjuksköterska
som svarar för patientens vård får då försöka finna en praktisk lösning i samråd med ansvarig läkare, personal och närstående. Övertagandet av ansvaret
för läkemedelshanteringen ska dokumenteras i respektive journal. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska informerar berörd personal och närstående om
övertagande av ansvar. Den enskildes läkare ordinerar och förskriver läkemedel, ger anvisning om behandlingen samt följer upp patientens hälsotillstånd
och informerar omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att ordinationer och anvisningar om behandlingen genomförs, utvärderar effekten samt håller erforderlig kontakt med läkaren.
Om förskrivning utförs av sjuksköterska med förskrivningsrätt enligt SOSFS
2001:16 skall kommunikation och uppföljning ske med den sjuksköterska
som förskrivit läkemedlet.
Om sjuksköterskan finner det lämpligt kan hon/han delegera vissa enskilda
uppgifter inom läkemedelshanteringen till annan befattningshavare med reell
kompetens.
Anhöriga/närstående
När den enskilde inte själv kan klara sin medicinering övertas detta ansvar av
omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Detta innebär att anhöriga inte kan kräva
tillgång till medicinskåp eller överta viss del av läkemedelshanteringen. Vill
de anhöriga vara delaktiga får de överta hela läkemedelshanteringen i samråd
med patientansvarig läkare då det annars blir svårt att dela på ansvaret. Detta
är att betrakta som egenvård. Övertagande av ansvaret för läkemedelshanteringen skall antecknas i respektive journal.
Sjuksköterskestuderande
Sjuksköterskestuderande som genomför klinisk praktiktjänstgöring inom
hälso- och sjukvården får iordningställa och administrera läkemedel under
tillsyn av sjuksköterska.
Ordination
Ordination av läkemedel får endast göras av läkare eller sjuksköterska med
förskrivningsrätt av vissa läkemedel.
5 (15)
Bestämmelser om det medicinska ställningstagandet vid vaccination finns i
socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:18 om vaccinationsverksamhet.)
Läkemedelsordinationen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Läkemedlets namn
Beredningsform
Läkemedlets styrka
Dosering. Antal tabletter eller avdelade läkemedelsdoser/volym per
doseringstillfälle
Administrationssätt
Tidpunkt för administrering
Doseringsintervall
Indikation
Ordinatör
Internationella enheter vid läkemedelsordination förkortas med E.
Generika = utbytespreparat
Enligt lag om läkemedelsförmåner (2002:160) har apoteket ansvar för att
byta ut ett förskrivet läkemedel till ett billigare likvärdigt läkemedel. Sjuksköterskan ansvarar för att patienten får rätt läkemedel.
Ordinationshandling
Med ordinationshandling menas en handling som ska ge en samlad bild av en
ordinerad och genomförd läkemedelsbehandling och som är en del av patientens journal och ska sparas enligt kommunens dokumenthanteringsplan för
hälso-och sjukvård. (läkemedelslista/ordinationskort)
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska svara för att aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på en ordinationshandling. Det ska klart framgå vem
som ordinerat respektive läkemedel.
Sjuksköterska med förskrivningsrätt meddelar detta till ansvarig läkare enligt
Rutin” Registrering av läkemedel förskrivna/ordinerade av sjuksköterska
inom kommunal hälso- och sjukvård”.
Stående ordination
En kontinuerlig ordination eller en ordination vid behov och avser en planerad behandling av ett välkänt eller redan förutsett behov.
Bedömning av när mediciner vid behov ska ges innehåller diagnostik och ska
göras av sjuksköterska.
Tillfällig ordination
Läkemedel som ordineras för enstaka behandlingstillfällen eller läkemedel
från generell ordination.
Generella direktiv
Endast läkare kan utfärda ordination enligt skriftliga generella direktiv för
patienter på en viss enhet eller ett område vid vissa givna tillstånd utan att en
särskild individuell ordination behöver göras. Dessa ska utfärdas restriktivt,
6 (15)
omprövas regelbundet och anges i den lokala arbetsordningen för läkemedelshantering.
I generella direktiv ska anges:
•
•
•
•
Indikation och kontraindikation
Dosering samt maximal dygnsdos
Antalet tillfällen som läkemedlet får ges till en patient utan att en läkare
kontaktas
Innan läkemedlet ges ska en sjuksköterska göra en behovsbedömning
Telefonordination
I situationer där den som ordinerar läkemedel är förhindrad att komma till
patienten får läkemedel ordineras per telefon. Ordinationer per telefon ska tas
emot, dokumenteras och signeras i ordinationshandling av en sjuksköterska.
Namnet på den som ordinerat läkemedlet och tidpunkten för ordinationen ska
anges. Den som ordinerat läkemedel ska, om inte synnerliga hinder finns, i
efterhand dokumentera och signera i ordinationshandlingen. En telefonordination får bekräftas skriftligen via telefax eller elektronisk post förutsatt att
säkra rutiner för elektronisk överföring av journaluppgifter används. Se
”Läkemedelshantering, råd och anvisningar för kommuner och landsting
2013”.
Muntlig ordination
I situationer där patienten behöver omedelbar behandling kan läkare ordinera
muntligt till sjuksköterska. Namnet på den som ordinerat läkemedlet och tidpunkten för ordinationen ska anges. Den som ordinerat läkemedel ska, om
inte synnerliga hinder finns, i efterhand dokumentera och signera i ordinationshandlingen.
Iordningställande
Iordningställande av läkemedel är en sjuksköterskuppgift. En sjuksköterska
kan i vissa fall delegera att iordningsställa vissa läkemedel till en annan befattningshavare som bedömts ha tillräckliga kunskaper för uppgiften. Dessa
läkemedel är:
•
•
•
•
•
•
•
Flytande läkemedel
Receptfritt tarmreglerande läkemedel
Injektion av insulin med insulinpenna
Injektion Glucagon subcutant vid allvarliga hypoglykemiska reaktioner
hos insulinbehandlade patienter vid diabetes efter särskild instruktion av
läkare på namngiven patient
Läkemedel från originalförpackning som ej kan iordningsställas i förväg
på grund av kort hållbarhet
Läkemedel ur originalförpackning för vid behovsmedicinering
Hormontabletter i blisterkartor
Den som iordningställer ett läkemedel ska kontrollera patientens identitet, läkemedlets namn, styrka och läkemedelsform samt dosen och doseringstidpunkten mot ordinationshandlingen
(läkemedelslista/ordinationskort).
7 (15)
Ett iordningställt läkemedel ska på förpackningen eller behållaren vara märkt
med uppgifter om patientens identitet och datum för iordningsställande samt
övriga uppgifter som behövs för en säker läkemedelshantering. Originalhandlingen ska förvaras tillsammans med de iordningställda läkemedlen. Läkemedlen bör iordningställas för högst 14 dagar per tillfälle. Observera hållbarheten! Den som iordningsställt läkemedelsdoserna ansvarar för innehåll,
hållbarhet och märkning samt signerar därefter på därför avsedd lista.
Förvaring
Hållbarhet
Hållbarhetstider, effekter mm kan påverkas av felaktig förvaring. Den hållbarhet som fabrikanten anger på förpackningen gäller obruten förpackning.
Brytningsdatum ska antecknas på förpackningen. Det är därför viktigt att
följa de instruktioner om förvaring som finns i läkemedelsförpackningen.
Omflyttning till annan förpackning är ej tillåten.
Det är viktigt att läkemedlen förvaras i rätt temperatur för att effekten och
hållbarhetstiden skall bibehållas. Där läkemedel förvaras ska temperaturen
kontrolleras varje vecka av sjuksköterska.
Kylskåpsförvaring
Vissa läkemedel kräver kall förvaring (+2ºC till +8ºC). Dessa skall förvaras i
låst kylskåp utrustat med termometer. Temperaturen skall kontrolleras regelbundet och avfrostning göras vid behov. I kylskåp avsett för läkemedelsförvaring får endast läkemedel förvaras.
Rumstemperatur
Läkemedlen ska förvaras i låst läkemedelsskåp utrustad med termometer. På
läkemedelsförpackning där förvaring i rumstemperatur anges gäller +15º C
till +25º C.
Sprutor och kanyler
Sprutor och kanyler skall förvaras inlåsta. De får förvaras i samma skåp som
läkemedel men åtskiljda från dessa. Sprutor och kanyler skall förvaras i originalförpackning med utgångsdatum enligt märkningen på förpackningen.
Om sprutor och kanyler förvaras utanför sin originalförpackning förkortas
hållbarhetstiden till ett år.
Läkemedelsförråd
Läkemedel för akut bruk ska förvaras i ett särskilt förråd utrustad med termometer som kontrolleras varje vecka. Läkemedelsförrådet ska innehålla
följande:
Akuta läkemedel enligt generella direktiv. Akutask med instruktion för behandling av akuta allergiska reaktioner enligt särskild generellt direktiv, se
särskilt generellt direktiv för akutask.
Läkemedelsförrådet kan även innehålla:
Tillfällig förvaring av den enskildes läkemedel. Dessa ska vara väl åtskilda
från övriga läkemedel och förvaras i märkt låda.
Läkemedelsförrådet ska vara åtkomligt för tjänstgörande sjuksköterska. För
läkemedelsförråd ansvarar namngiven sjuksköterska. Det ska framgå i den
8 (15)
lokala arbetsordningen vilken person som har denna uppgift och vilken som
är ersättare.
Ansvaret för läkemedelsförråd innebär:
•
•
•
•
•
Rekvisition av läkemedel
Kontroll av narkotiska och beroendeframkallande läkemedel. Särskild
narkotikajournal för varje preparat ska föras. Kontrollen utförs av annan
namngiven sjuksköterska minst en gång varje månad. När narkotiska läkemedel saknas (svinn) ska sjuksköterska/ områdeschef kontakta MAS.
Kontroll av antalet nycklar till läkemedelsförrådet. Förvaring av nycklarna ska ske på ett säkert sätt. Nyckel till läkemedelsförråd får endast innehas av den som tjänstgör som sjuksköterska.
Delta i kvalitetsrevision av farmaceut och ansvara för att eventuella brister omgående åtgärdas och meddelas MAS.
Akutask ska förvaras inlåst och ej åtkomlig för obehörig.
Ett mindre antal läkemedel kan förvaras utanför förrådet exempelvis för sårvård. Dessa läkemedel ska finnas förtecknade i den lokala arbetsordningen
för läkemedelshantering.
Om det ej finns något läkemedelsförråd för akut bruk skall akutask förvaras
oåtkomligt för obehöriga.
Medicinska gaser
Se läkemedelshantering. Råd och anvisningar för kommuner och landsting
inom öppen hälso- och sjukvård i Västernorrlands län 2013.
Nyckelhantering
Läkemedel ska förvaras inlåsta och oåtkomligt för obehöriga. Utgångsläget är
att vårdtagaren själv ansvarar för sina läkemedel i sin bostad.
Om den enskilde är i behov av hjälp med sin medicinering och detta sker via
delegering från sjuksköterska till personal får en personal inneha nyckel till
den enskildes läkemedelsförråd. Områdeschef ansvarar för säker och spårbar
nyckelhantering. Nyckel till läkemedelsförråd med läkemedel för akuta behov får endast innehas av sjuksköterska.
Kontroll av antalet nycklar till läkemedelsförrådet liksom förvaring av nycklarna måste ske på ett tillfredsställande sätt.
• Antalet nycklar skall vara begränsat
• Nycklarna skall ej vara märkta med namn och adress
• Nyckelrutiner som utarbetats av sjuksköterska och chef skall finnas i den
lokala arbetsordningen.
Kassation
När ett läkemedels utgångsdatum passerats, ska det kasseras. Vid uttag och
iordningställande av läkemedel ska den som iordningställer kontrollera utgångsdatum. Upptäcks något fel på ett läkemedel (t ex fällning, missfärgning)
ska förpackningen sändas tillbaka till apoteket för utbyte. Vid kassering av
enstaka tabletter, kapslar, stolpiller etc. ska en särskild burk märkt ”Riskavfall, kasserade läkemedel” användas.
9 (15)
Förpackningar innehållande tabletter, kapslar, pulver, stolpiller, ögondroppar,
salvtuber, inhalationsaerosoler, flytande läkemedel, injektionsvätskor och läkemedelsplåster samlas i en speciell genomskinlig plastpåse märkt ”Riskavfall – kasserade läkemedel”.
Den enskilde patienten äger sina läkemedel. Individuellt föreskrivna läkemedel får ej överlåtas till någon annan patient eller tillföras gemensamt förråd.
Innan läkemedel kasseras tillfrågas vårdtagaren och/eller anhörig om läkemedel som inte längre är avsedda att användas får lämnas till apotek för destruktion. Narkotiska preparat (förteckning II-V) behöver ej medgivande före
kassation. Narkotika omfattas av narkotikalagstiftningen, vilket innebär att
det är olagligt att inneha narkotiska preparat om man inte har läkarordination
på dessa.
Sprutor för injektion:
Tomma använda injektionssprutor kastas med övriga sopor som vanligt avfall. För insulinpennornas kanyler används Clip Safe som lämnas ut och
återlämnas på Apoteket. Vid källsortering är dessa brännbara engångssprutor
med fast kanyl. Engångskanyler skall som övrigt stickande eller skärande avfall läggas i kanylburk som samlas in enligt särskilda rutiner. (Se rutiner för
avfallshantering REKO - http://www.rekosundsvall.com/ )
Iordningställande av läkemedelsdosett
Iordningställande av läkemedel i dosett är en sjuksköterskeuppgift som inte
är möjlig att delegera. Iordningställandet skall ske i patientens egna hem för
att bland annat utesluta risken för förväxling av läkemedel eller patient.
Ordinationshandling skall alltid förvaras tillsammans med den pågående
dosetten.
Dosetten skall vara märkt med patientens namn, personnummer samt från
och med och till och med datum.
Dosett iordningställs för högst 14 dagar per tillfälle. Vid iordningställande av
dosetter iordningställs endast de två dosetter som är tomma. Fler dosetter
får inte iordningställas på grund av läkemedlens hållbarhet. Den dosett
som ”pågår” fylls inte på.
Denna rutin möjliggör för sjuksköterskan att välja veckodag för
iordningställande.
Efter att sjuksköterska iordningställt dosetten signeras och dateras
iordningställandet på signeringslistan.
Hur läkemedelshanteringen utförs dokumenteras i HSL journalen under
Omgivningsfaktorer rubriken Produkter och teknik, färdig formulerad
frastext ska användas.
Administrering
Med administration menas tillförsel eller överlämnande av en iordningställd
läkemedelsdos till en patient.
10 (15)
Ge alltid läkemedel i patientens hem!
Sjuksköterska ska alltid kontaktas för bedömning om läkemedel får delas eller krossas.
Administrering av läkemedel är en sjuksköterskeuppgift. Uppgiften kan efter
utbildning och handledning delegeras till annan befattningshavare. När läkemedel vid behov ska ges ska bedömning göras av sjuksköterska. Vid överlämnande av läkemedel ska delegerad personal kontrollera:
•
•
•
•
•
•
•
•
Identitet, tid och datum
Jämför antalet tabletter så att det överensstämmer med läkemedelslistan
Kontakta sjuksköterska vid oklarhet
Kontakta sjuksköterska när patienten av någon anledning ej kan tillgodogöra sig läkemedlet
Kontrollera signeringslista
Observera om fler läkemedel ska ges vid samma tillfälle
Förvissa sig om att personen svalt läkemedlen
Signera signeringslista
Läkemedel ska fördelas så jämnt som möjligt över dygnet för att uppnå en
jämn koncentration. Följande tider rekommenderas för intagning av läkemedel.
Dosering
1 gång dagligen:
2 gånger dagligen:
3 gånger dagligen:
kl 08.00
kl 08.00 och 20.00
kl 08.00, 14.00 och 20.00
Effekt och utvärdering av vid behovsläkemedel ska alltid dokumenteras i
rapportblad HSL. Förändringar i patientens hälsotillstånd ska alltid rapporteras till tjänstgörande sjuksköterska.
11 (15)
Läkemedelsintag
Tabletter, kapslar och pulver bör alltid intas med riklig mängd vätska och i
sittande ställning. Brustabletter löses i minst ett halvt glas vatten före
intagandet. Många läkemedel kan ge skador i matstrupen om de fastnar där.
Personer med svårigheter att svälja bör få sina läkemedel i annan beredningsform t e x flytande eller suppositorium. För att underlätta nedsväljandet av
läkemedel kan en tjockare vätska vara ett bra alternativ till vatten.
Vid sväljsvårigheter har man ibland behov av att krossa tabletter, innan
detta görs måste alltid sjuksköterska kontaktas. Det är viktigt att vara
medveten om att alla tabletter och kapslar inte får krossas. Orsaken kan vara
att vissa tabletter är depåberedningar och skall avge läkemedel långsamt under en längre tid, andra innehåller substanser som bryts ner i magsäckens sura
miljö osv. Ibland får ej kapseln krossas men man kan öppna den och hälla ut
innehållet som sedan sväljes. Sjuksköterska ska alltid kontaktas vid sväljsvårigheter för att tillsammans med ansvarige läkare göra genomgång
av patientens läkemedel och administrationssätt. För information om vilka
tabletter som inte får krossas hänvisas bl a till broschyren ”Sväljes hela” från
Apoteket och till information på läkemedlets bipacksedel.
Rekvisition
Inom kommunens hälso- och sjukvård är huvudprincipen vid en enskild persons läkemedelsbehandling individuell förskrivning via recept eller dosexpedition från apotek.
Rekvisition av läkemedel sker efter de underlag som läkare och sjuksköterska
med förskrivningsrätt av vissa läkemedel utfärdar på ordinationsunderlag (läkemedelslista/ordinationskort) samt efter de skriftliga generella direktiv som
utfärdats av läkare.
Dos i påse levereras till patienten enligt ordinationer på ordinationskort vanligen var fjortonde dag. Ordinationskortet utgör en stående rekvisitionshandling under tiden för läkemedelsbehandlingen.
Rekvisition av läkemedel till förråd ska ske skriftligt och får endast utföras av
den sjuksköterska som förestår läkemedelsförrådet eller dennes ställföreträdare. För rekvisition till akutläkemedelsförråd finns särskild blankett.
Namnuppgift på sjuksköterskor som rekvirerar läkemedel till läkemedelsförrådet ska framgå av lokala arbetsordningen samt anmälas på särskild blankett
till MAS.
12 (15)
Leveranser
I de fall läkemedel ej transporteras på apotekets uppdrag till området/enheten
är områdeschefen ansvarig för att transport av läkemedel till/ från apoteket
sker på ett säkert sätt. Områdeschef ansvarar för att säker rutin finns för
mottagande och kontroll samt kvittering av läkemedelsleveranser.
Inom säbo är det sjuksköterskans ansvar att kvittera, kontrollera och dela ut
läkemedelsleverans till varje patient och inom hemsjukvården ansvarar områdeschef för att säkra rutiner finns för mottagande och utdelning av läkemedel.
Särskild hantering av narkotiska preparat
Läkemedelsförråd
Narkotiska läkemedel ska kontrollföras i en särskild förbrukningsjournal för
varje läkemedel och ska förvaras på ett säkert sätt. Förbrukningsjournal ska
kontrollföras av utsedd ansvarig sjuksköterska. Inventering av narkotikaförbrukningen utförs regelbundet av ansvarig sjuksköterska. Kontroll över narkotikaförbrukningen utförs regelbundet av annan namngiven sjuksköterska
än den som har ansvaret för rekvisition och förvaring. Vilken sjuksköterska
som utses till detta och hur ofta det ska ske ska framgå av den lokala arbetsordningen för läkemedelshantering, se ”Läkemedelshantering, råd och anvisningar för kommun och landsting 2013”. Kontrollen ska utföras minst en
gång i månaden.
Farmaceuten utför en narkotikakontroll i samband med den årliga granskningen. Fulltecknad förbrukningsjournal eller efter avslutad läkemedelsbehandling sparas till farmaceutens granskning, dock minst ett år efter sista anteckningen.
Enskild patient
Där sjuksköterskan har övertagit ansvaret för läkemedelshantering ska förbrukningsjournal kontrollföras och läkemedel ska förvaras oåtkomligt för
obehöriga. Kontroll av narkotikajournal ska utföras minst en gång i månaden
samt vid avslutad läkemedelsbehandling av omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
Narkotika omfattas av narkotikalagstiftningen vilket innebär att det är olagligt att inneha narkotiska preparat utan läkarordination. Efter avslutad behandling ska överbliven narkotika överlämnas till apoteket. Rutiner för detta
ska framgå i den lokala arbetsordningen.
13 (15)
Cytostatika
Cytostatikabehandling kan förekomma inom den öppna hälso- och sjukvården.
• Sked eller handskar används vid iordningsställande
• Tabletter får inte krossas och kapslar inte delas.
• Kasserade tabletter och kapslar får läggas i burk för “Kasserade läkemedel”.
Gravida skall ej arbeta med cytostatika (enligt AFS 2005:5 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt).
Observera att kräkningar från patienter som nyligen intagit peroral cytostatika kan innehålla rester av detta, iaktta försiktighet vid omhändertagandet.
Använd skyddshandskar och långärmad skyddsrock, tag hand om avfallet så
fort som möjligt och spola ut det i toaletten. Om någon typ av kärl använts
sköljs det ur med rikligt med vatten. Spill torkas upp direkt med vatten. Även
urin, avföring och blod hos cytostatikabehandlade patienter kan ett dygn efter
behandlingen innehålla rester av medlen. Man bör därför som en försiktighetsåtgärd omhänderta dessa som ovan. Spill hanteras som riskavfall.
En översikt över risker med läkemedelsbehandling finns i häftet ”Skyddsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal vid hantering av läkemedel” från
Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Se även ”www.vardhandboken.se”
Naturläkemedel
Naturläkemedel regleras av Läkemedelsverkets allmänna råd om godkännande av naturläkemedel för försäljning (LVFS 1995:18). För personer vilka
sjuksköterska övertagit ansvaret för läkemedelshantering kan naturläkemedel
inkluderas. Förutsättningen är att en överenskommelse med ansvarig läkare
har skett och att bruket av naturläkemedel journalförs. Observera interaktionsrisk! Naturläkemedel kan påverka effekten av ordinerade läkemedel
(t ex Waran). Information från Läkemedelsverket kan hämtas från
www.lakemedelsverket.se
Vaccination
Se länsgemensamma riktlinjer för vaccinationer www.lvn.se/vaccinationer
Dokumentation
Omvårdnadsjournal
Sjuksköterskan är enligt Patientdatalagen skyldig att föra journal. I HSLjournal dokumenteras hur ofta dosett ska iordningställas. Iordningställande av
dosett signeras på signeringslista för överlämnande av läkemedel.
14 (15)
Signering
Sjuksköterskan ansvarar för att signeringslistan är aktuell och riktig.
På signeringslistan signerar den person som har iordningsställt och/eller administrerat läkemedlet till den enskilde. Läkemedel givna vid behov dokumenteras och utvärderas på rapportblad HSL. Signeringslistor ska sparas ett
år vid enheten. Aktuella signeringslistor förvaras tillsammans med den enskildes läkemedel. En lista med förtydligande av personalens signaturer skall
finnas för varje patient.
Biverkningar
Det är viktigt att all personal som har kontakt med patienten observerar
tecken på biverkningar och vid förändring i patientens hälsotillstånd ska sjuksköterska omgående kontaktas. Sjuksköterskan rapporterar tidigare okända
biverkningar till www.lakemedelsverket.se.
Kvalitetssäkring
Avvikelserapportering
Avvikelser rapporteras via IT-systemet Flexite av ansvarig områdeschef. Vid
avvikelser ska tjänstgörande sjuksköterska omedelbart kontaktas för vidare
bedömning. Berörd personal ska dokumentera avvikelser på avsedd blankett.
Områdeschef ansvarar för analys, åtgärd och vid allvarliga händelser eller
risker ska MAS omgående kontaktas. Kvalitetssäkringen utifrån avvikelsen
utgör grunden för det arbete som skall utföras inom varje enhet/område för
att uppnå målet god och säker vård. MAS har ansvar för bedömningen om ett
ärende ska utredas och anmälas enligt Lex Maria.
Extern kvalitetsgranskning
Läkemedelsförråd och lokal läkemedelshantering ska kvalitetsgranskas av
farmaceut en gång per år. Områdeschef ansvarar för att granskning sker.
Den sjuksköterska som är ansvarig för läkemedelsförrådet ska närvara vid
granskningen och ansvara för att eventuella brister åtgärdas. Information om
eventuella brister och åtgärder skickas av områdeschef till MAS. Vid granskningen upprättas ett protokoll som ska sparas på enheten av områdeschef, kopia skickas till MAS.
15 (15)
Download