Repetitionsfrågor till kapitlet Samhällets ekonomi

advertisement
Repetitionsfrågor till kapitlet Samhällets ekonomi
1. Vilka är ekonomins tre huvuduppgifter?
2. Ge exempel på något som kan göra att efterfrågan på jordgubbar stiger.
3. Ge exempel på något som kan göra att efterfrågan jordgubbar sjunker.
4. Ge exempel på något som kan göra att utbudet av jordgubbar stiger.
5. Ge exempel på något som kan göra att utbudet av jordgubbar sjunker.
6. Förklara begreppet jämviktspris.
7. Ge exempel på några villkor som måste vara uppfyllda för att fri konkurrens ska råda.
8. Vilken styrde planekonomin?
9. Vilka problem innebar planekonomin?
10. På vilka vis är blandekonomin blandad?
11. Ge exempel på något du kan köpa på varumarknaden.
12. Ge exempel på något du kan köpa på tjänstemarknaden.
13. Vad byts mot vad på arbetsmarknaden?
14. Varifrån kan hushållen få inkomster?
15. Vad innebär det att ett företag gör vinst?
16. Varifrån får den offentliga sektorn sina pengar?
17. Vilken är finanssektorns roll i det ekonomiska kretsloppet?
18. Förklara begreppen BNP och BNP per capita.
19. Hur använder man begreppet BNP för att mäta tillväxt?
20. Vad är typiskt för ekonomin under en högkonjunktur?
21. Vilka risker finns det med en högkonjunktur?
22. Vad är typiskt för ekonomin under en lågkonjunktur?
23. Vilka risker finns det med en lågkonjunktur?
24. Ge exempel på några av Sveriges samhällsekonomiska mål.
25. Förklara hur tillväxtpolitiken kan hjälpa till att nå de samhällsekonomiska målen.
26. Förklara hur stabiliseringspolitiken kan hjälpa till att nå de samhällsekonomiska målen.
27. Förklara hur fördelningspolitiken kan hjälpa till att nå de samhällsekonomiska målen.
28. Ge exempel på hur Sverige är ett välfärdssamhälle.
29. Ge exempel på något som gör att Sverige har ett högt skattetryck.
30. Hur skiljer sig partierna till ”höger” respektive ”vänster” när det gäller synen på den
offentliga sektorn?
31. Vad innebär det att Sverige har en liten hemmamarknad?
32. Förklara begreppet ”handelsbalans”.
Download