plan mot diskriminering och kränkningar.

advertisement
PLAN MOT DISKRIMINERING OCH
KRÄNKNINGAR.
NORDVIKSKOLAN 2014/15
Nordvikskolan
Nordvik 108, 872 98 Noraström | Telefon 0613-711 200 | [email protected] | www.naturbruk.net
NYTT I SKOLLAGEN
Skolstyrelsen/rektor ska se till att Nordvikskolan har en årlig plan för likabehandling. Enligt den nya
lagen räcker det att man kan visa att skolan fått information om att eleven känt sig kränkt för att
skolan måste agera och göra något åt saken.
Skolan får inte på något sätt straffa en elev som t.ex. har gjort en anmälan om kränkande behandling.
Skollagen och diskrimineringslagen har liknande riktlinjer gällande kränkande behandling, oavsett
ålder, kön, etnicitet o.s.v. och dessa finns sammanfattade i de här dokumenten. (Skollagen 14 a kap.)
(diskrimineringslagen 1:a kap.)
VISION
Nordvik ska vara en skola där alla behandlas lika och där mobbning eller annan kränkande behandling
inte förekommer. Vi vill att alla – såväl elever som personal – känner sig trygga, sedda och
respekterade på skolan.
VÄRDEGRUND NORDVIK
Vi baserar Nordviks värdegrund på gemensamma beslut om hur vi vill behandla varandra, alla har lika
värde.
Vi vill:
• visa varandra respekt oavsett etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, kön
eller sexuell läggning.
• att stämningen på skolan ska vara god och respektfull.
• att vi behandlar varandra så som man själv vill bli behandlad.
• att vi har förståelse för att vi är olika och har rätt att ha olika åsikter.
• att vi reagerar mot alla former av diskriminerande kommentarer och tilltal.
• att vi visar respekt för djur och natur samt arbetar aktivt för en hållbar utveckling.
• att vi inser att överenskomna regler måste följas.
• att vi inser att rättigheter förutsätter skyldigheter.
På Nordvik har eleverna valt att belysa fem faktorer som är viktiga och prioriterade för att man som
elev ska må bra på skolan. Dessa är:
1. Ute- och innemiljö: miljön där vi vistas ska vara ren, fräsch och hållas fin.
2. Respekt för varandra: respekt bygger på att vi tar ansvar för våra handlingar, lär känna
varandra och håller koll på att den psykosociala situationen på skolan är bra.
3. Praktiska, roliga och lärorika lektioner: vi ska använda oss av allt som vår fina skola har att
erbjuda i form av djur, natur och olika inriktningar.
4. Uppmuntrande och inspirerande lärare: för att lyckas med studierna önskar Nordvikskolans
elever att lärarna arbetar med positiv feedback, varierande lektioner, tydliga förklaringar.
2
5.
Eleverna vill också ha regelbunden återkoppling på betygsläget i kurserna. Detta kommer att
generera positiva elever.
Mat: Skolmaten är fantastisk på Nordvik, p.g.a. duktig kock, duktiga köksbiträden och fina
råvaror från gården. Mat är en viktig grundläggande faktor för att vi ska må och prestera bra.
VÅR UTGÅNGSPUNKT I PLANEN MOT DISKRIMINERING OCH
KRÄNKNINGAR.
Det är den utsatte eleven som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad eller kränkande.
Eleven har rätt till att få stöd och hjälp när hon/han känner sig kränkt av någon/några. Hans/Hennes
upplevelser får inte avfärdas. Samt så ska personalen få någon vetskap om de inträffade. Åtgärderna
ska ske i samråd med eleven. Skolpersonalen har alltid ett vuxenansvar att skydda elever från att fara
illa. På Nordvik har vi en mobbinggrupp som arbetar förebyggande med likabehandlingsarbetet.
ELEVERS DELAKTIGHET
Eleverna hjälper till att uppdatera Nordviks plan mot diskriminering och kränkningar.
FÖREBYGGANDE ARBETE






Varje månad hålls ett elevråd på Nordvikskolan
Varje vecka är det klassråd för varje klass. Där går mentorn igenom veckan och vid behov
samtalar med enskilda elever.
Varje mentor kontrollerar närvaron hos eleverna. Anledning till frånvaro kontrolleras och
mentorn tar tag i orsaken till frånvaro.
Under upptaktsveckan för årskurs 1 får eleverna delta i olika ”teambuilding” – övningar för att
skapa en god sammanhållning i gruppen.
Eftersom vi har boende på skolan så blir sammanhållningen bland eleverna blir stark, det gör
att vi måste vara vaksamma på att ingen ska känna sig utanför.
Eleverna diskuterar faktorer som bidrar till en bra lärmiljö både fysiskt och psykiskt.
MÅL FÖR ARBETE KRING LIKABEHANDLINGSFRÅGOR 2014/2015
Diskriminering ska inte förekomma på Nordvik, inte heller kränkande behandling i någon form.
Alla tillåts att vara olika och ges rätt att få vara sig själv så länge man inte brister i respekten för andra
människor. Alla ska se till att ingen hamnar utanför gruppen. Elever, föräldrar och personal ska känna
till innehållet i denna likabehandling plan.
FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE
ALL PERSONAL
Som anställd på Nordvik måste du aktivt agera genom att meddela rektor, kurator eller mentor när du
bevittnar en händelse/incident som inte stämmer överens med vår likabehandlingsplan. Alla i skolan
har ett aktivt ansvar att motverka diskriminerande behandling och kränkning av individer och olika
3
grupper. All personal och alla elever på skolan hjälper till att visa för varandra vad som är acceptabelt
beteende. Skolans personal måste agera som ett föredöme och behandla alla med respekt.
SKOLLEDNING
Skolledningen har huvudansvaret för arbetet mot alla former av kränkande behandling och ska vid
olika sammanhang tydliggöra skolans arbete med detta. Skolledningen ska se till att planen är aktuell
och att den åtföljs dagligen. Rektor har också huvudansvar för att alla får information om vad som
gäller angående likabehandlingsplanen och att alla får den kunskap som krävs. Skolmiljön ska vara
anpassad även till elever med funktionshinder både när det kommer till fysiskt anpassad miljö och den
sociala lärmiljön, också detta är skolledningens ansvar.
Skolledningen ansvarar tillsammans med kurator för att alla ärenden som rör kränkande behandling,
diskriminering och OSIS-rapporter dokumenteras och att dessa dokument förvaras i kassaskåp.
Skolledningen ska följa upp och utvärdera skolans mål och förebyggande arbete för lika behandling.
Under föräldramötet för åk 1 informerar rektor vårdnadshavare om likabehandlingsplanen.
MENTOR
I samband med skolstarten använder mentor några av de första klassråden till att informera om och
diskutera innehållet i likabehandlingsplanen. Lärare och elever diskuterar också skolans olika åtgärder
och rutiner vid kränkande behandling. Om en elev skulle råka ut för någon sorts kränkning eller
diskriminering måste de veta vem de ska vända sig till för att få hjälp. Därför ska eleverna jobba med
planen mot diskriminering och kränkningar på klassråden. Om man har synpunkter lämnas det till
skolledningen. Termin 3 och 6:s enkäter och resultat diskuterar man i sin egen klass på klassrådet.
Man ska ha utvecklingssamtal med sin mentor en gång per termin eller vid behov. I samtalen ska man
utgå ifrån elevens individuella studieplan, kring studiesituationen, trivsel i skolan m.m. Frågor ska
även ställas om trivsel i klassen, om alla känner delaktighet och om alla platser på skolan känns trygga
osv. I varje klass ska ett elevskyddsombud utses! Om eleven har en hög frånvaro kan det vara ett
tecken på kränkande behandling. Ordningsreglerna ska gås igenom av en mentor. Dokumentationen
sköts av mentor vid enskilda ärenden.
UNDERVISANDE LÄRARE
I undervisningen ska ett likabehandlingsperspektiv genomsyra all undervisning. Läraren ska reagera
mot kränkande kommentarer och handlingar. Läraren ska skapa medvetenhet om normer och vara
medveten om sina egna normer och värderingar. Eleven ska tränas i att vara lyhörd för andras synsätt
och kunna hantera konflikter på ett bra sätt. I alla lägen ska elever med särskilda behov och
förutsättningar uppmärksammas.
ELEVER
Elever på Nordvikskolan som märker att något händer som inte är OK ska genast sätta stopp för det
eller söka hjälp för att reda ut situationen. Varje person har ett eget ansvar och ska stå för sitt agerande
och motverka diskriminering och kränkningar mot enskilda personer och grupper. Man vara
uppmärksam på att ingen är utanför gruppen.
4
Varje klass ska ha en eller två elevskyddsombud. Elevskyddsombuden och elevrådet samarbetar för att
förebygga och tidigt upptäcka diskriminering och kränkningar.
För att stärka gruppen har man en del gruppövningar under upptaktsveckan. Dessutom anordnas
varje läsår undervisningsaktiviteter som alla årskurser ska delta i, t.ex. frilutftsdagar eller andra
temadagar. Vid användning av mobiltelefon och internet så ska man använda ett vårdat och
respektfullt språk när man kommunicerar.
ELEVHÄLSAN
Skolan har ett elevhälsoteam som består av rektor, kurator, skolsköterska, fritidsledare och
specialpedagog. Vid behov kallas mentor till mötena, som hålls varannan vecka. På EHT-möten går
man igenom det aktuella läget för eleverna på skolan och här uppmärksammas t.ex. studiesvårigheter,
frånvaroproblematik och dåligt mående. Elevärendena fördelas till den som det berör; kurator,
skolsköterska, mentor eller rektor, t.ex. för beslut om åtgärdsprogram.
Skolsköterskan har hälsosamtal med årkurs 1.
ÅTGÄRDSPLAN VID DISKRIMINERING
1.
Reagera och säg ifrån.
2. Elever som utsätts för eller vet av någon mobbning, kränkning eller diskriminering informerar
någon i personalen som vidare kontaktar rektor, mentor eller elevvårdsteam.
3. Rektor, tillsammans med elevrådsteamet, mentor och mottagaren av anmälan går igenom vad
som hänt och fattar beslut om hur man ska återgärda det.
Dessa återgärder kan vara:
-Samtal med den som är utsatt
-Samtal med den som utfört kränkningen/mobbningen
-Samtal med vårdnadshavare
-Information till berörda lärare
-Stödsamtal med kurator
4.
Styrelsen och alla i personalen som misstänker att ett barn/elev far illa eller behöver stöd,
hjälp eller skydd är skyldig att anmäla detta till socialtjänst
5.
Rektor måste följa upp berörda elever och vårdnadshavare.
6. Åtgärder dokumenteras.
5
DEFINITIONER
Diskriminering
Med diskriminering menas det att ett barn eller elev utsätts för påhopp, direkt eller indirekt, p.g.a.
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Direkt diskriminering
När en elev behandlas orättvist i förhållande till andra p.g.a. punkterna som nämns ovan.
Indirekt diskriminering
En elev som blir orättvist behandlad av rektor eller annan personal på grund av att en bestämmelse
som framstår neutralt men egentligen diskriminerar en elev av kön, viss etnisk tillhörighet, religion,
sexuell läggning eller visst funktionshinder.
Kränkande behandling/Mobbning
Kränkande behandling eller mobbning är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet som
kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och
tydliga likaväl som dolda och knappt märkbara. Kränkande behandlingar kan även utföras via telefon
och internet. Tillexempel på kränkande behandlingar kan uttyckas genom förolämpande tilltal,
ryktesspridning, förlöjliganden, fysiskt våld och även frysa ut/hota någon. Kränkningar kan vara
återkommande. Mobbning är en form av kränkande behandling, vilket innebär att någon/några
medvetet vill skada eller få personen att känna obehag.
Trakasserier
Trakasserier är ett uppträdande som kränker en person på ett diskriminerande sätt.
Ombearbetad av elever, lärare och skolledning, februari 2015.
6
Download