Plan mot diskriminering och kränkande behandling

advertisement
Plan mot diskriminering och
kränkande behandling
Hasslarödsskolan
F – 6 och fritidshem
Planen gäller fr o m 2015-02-01
Planen gäller t o m 2016-01-31
Planen ska revideras senast 2016-01-31
Ansvarig för planen är rektor Karin Carlsson
Vision
På Hasslarödsskolan ska alla känna sig trygga och bli respekterade för det de är, oavsett
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
På Hasslarödsskolan ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande
behandling.
Delaktighet
Elevernas delaktighet
I arbetet med att utvärdera förra årets plan och i att utarbeta årets plan har eleverna
deltagit genom att ta upp och samtala kring planen på samlingar i förskoleklass och på
klassråd i skolan. Dessutom tas det upp på möten på fritidshemmet.
De synpunkter man har haft har sedan tagits upp tas sedan upp på flera elevråd under
året.
Vårdnadshavares delaktighet
Planen har lagts ut på skolans hemsida och på InfoMentor. Vårdnadshavarna har
uppmanats att komma med synpunkter. Vi har också tagit upp planen på föräldraråd under
året.
Personalens delaktighet
Vid terminsstart har planen aktualiserats och personalen har uppmanats att komma med
synpunkter. Planen har också tagits upp och justerats i skolans lokala
skolutvecklingsgrupp.
Förankring av planen
Planen läggs ut på skolans hemsida och på InfoMentor. Den tas upp i klasserna en gång
per termin. Dessutom pratar man om den kontinuerligt under året på klassråd, fritidsråd
och i samlingar i förskoleklass och föräldramöten i klasser.
Utvärdering
Delaktiga i utvärderingen av förra årets plan har varit elever på klassråd, elevråd,
samlingar och fritidsråd, rektor, samtlig personal i skola, förskoleklass och fritidshem, samt
representanter för vårdnadshavare i föräldraråd.
Vi har också uppmanat övriga vårdnadshavare via InfoMentor att komma med synpunkter,
Dessutom används svar på enkäter gjorda på fritidshem och i skolan av elever,
vårdnadshavare och personal som en indikator på hur väl planen är genomförd och
förankrad.
Utvärdering av föregående års åtgärder
Elever genom elevrådet, vårdnadshavare genom InfoMentor och på föräldraråd, personal
på arbetsplatsträffar. Dessutom har det funnits med punkter som rör detta i
kommunenkäten som gjorts i förskoleklass, åk 2, åk 5, fritidshem åk 1 och 3.
Långsiktiga åtgärder
Förebyggande och främjande arbete
- All personal ansvarar för att främja likabehandling och förebygga diskriminering
och ska vara goda förebilder för barnen och eleverna.
Detta har fungerat bra under året.
- All personal tar tydligt ställning mot kränkningar och diskriminering.
Detta har fungerat bra under året.
- Alla klasser har klassråd och på fritidshemmet finns särskilt elevråd.
På dessa råd tar man upp hur eleverna trivs och mår och kartlägger vilka
förebyggande insatser som behövs
Klasserna har klassråd och där tar man bland annat upp ovanstående punkter.
På skolan finns ett gemensamt elevråd för F – 6.
Under vårterminen fanns det ett elevråd F- 6. Under höstterminen har inte
förskoleklassen deltagit. Möten har hållits ungefär en gång i månaden.
- Rastvärdar finns enligt särskilt schema, vilket följs upp kontinuerligt
Ett rastvärdsschema finns. Detta uppdateras vid förändringar.
Rastvärdarna har extra koll
bakom slöjden
bakom simhallen
vid parkeringen vid förskolan
ingången till lilla matsalen
cykelstället
skogen vid simhallen.
Elevrådet tycker, att en del av platserna bör bytas ut.
De platser där rastvärdarna ska ha extra koll på är:
Skogen vid simhallen
kapprummen
fotbollsplanen
där de yngre vistas
- Ett elevhälsoteam finns (rektor, specialpedagog, skolsköterska och
skolkurator).Teamet stöttar elever och personal i deras arbete för
likabehandling etc. Teamet arbetar förebyggande och hjälper till med konkreta
åtgärder som t ex. samtal och klassobservationer.
Elevhälsoteamet har haft regelbundna träffar under året, där man tagit upp ovanstående.
- Samtal kring trivsel- och värdegrundsfrågor förs kontinuerligt med barn, elever
och föräldrar på utvecklingssamtal och med personalen på
medarbetarsamtal.
Detta har genomförts.
- Vuxen följer alltid med på bussar till olika aktiviteter.
Rutinen har följts, när det har varit aktuellt.
- Kamratstödjare placeras på skolan, när det finns möjlighet.
Under vårterminen var en kamratstödjare placerad på skolan.
Planerade åtgärder 2014
Rastvärdarna ska alltid följa det rastvärdsschema som finns.
Det finns önskemål om fler vuxna ute på rasterna. Detta görs, när det är möjligt.
Elever och personal har efterfrågat en mer lättläst variant av planen. En sådan
kommer att tas fram.
Planen har tagits fram och elevrådet tycker, att vi kan använda samma plan ytterligare ett
år. Det skulle vara bra, om alla elever får ett eget ex.
Även föräldrar efterfrågar den lättlästa planen. Den har därför lagts ut på InfoMentor.
Kommunens enkäter kommer att genomföras i samtliga klasser och fritidshem på
skolan.
Enkäterna är gjorda i förskoleklass, åk 2, åk 5 och på fritidshemmet. De har gåtts igenom
med personalen, på elevrådet och på föräldrarådet,
Personalen kommer att arbeta med diskrimineringsgrunderna på olika sätt.
Detta har gjorts strukturerat i ett arbetslag.
Till nästa års plan:
Vi behåller de punkter som finns och kommer också att arbeta kring kränkningar på nätet.
Elevrådets förslag är, att någon kommer ut i klasserna och informerar om vad som kan
hända om vilka konsekvenser kränkningar på nätet kan få.
Föräldrarna vill också få någon liknande information.
Långsiktiga åtgärder
Förebyggande och främjande arbete
- All personal ansvarar för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och ska
vara goda förebilder för barnen och eleverna.
- All personal tar tydligt ställning mot kränkningar och diskriminering.
- Alla klasser har klassråd och på fritidshemmet finns särskilt elevråd.
På dessa råd tar man upp hur eleverna trivs och mår och kartlägger vilka förebyggande
insatser som behövs (klassföreståndarna och fritidshemspersonalen ansvarar).
-På skolan finns ett gemensamt elevråd för 1 – 6.
-Rastvärdarna har extra koll vid
kapprummen
fotbollsplanen
där de yngre vistas
- Ett elevhälsoteam finns (rektor, specialpedagog, skolsköterska och skolkurator).Teamet
stöttar elever och personal i deras arbete för likabehandling etc.
Teamet arbetar förebyggande och hjälper till med konkreta åtgärder som t ex. samtal och
klassobservationer (Rektor ansvarar)
- Samtal kring trivsel- och värdegrundsfrågor förs kontinuerligt med barn, elever och
föräldrar på utvecklingssamtal (personalen ansvarar) och med personalen på
medarbetarsamtal (Rektor ansvarar).
- Vuxen följer alltid med på bussar till olika aktiviteter.
- Kamratstödjare placeras på skolan, när det finns möjlighet.
Planerade åtgärder 2015
Rastvärdarna ska alltid följa det rastvärdsschema som finns. (Rektor och personal
ansvarar).
Den lättlästa planen behålls och sprids till elever och vårdnadshavare. (Rektor ansvarar)
Personalen kommer att arbeta med diskrimineringsgrunderna på olika sätt. (Rektor
ansvarar).
Ett arbete för att förebygga kränkningar på nätet genomförs i klasserna. (Rektor ansvarar).
Kartläggningsmetoder
Under 2015 kommer enkäter att användas i kartläggningen. Dessutom kommer vi att
fortsätta att ha arbetet på elevrådet, fritidsråden, föräldraråd och på arbetsplatsträffar.
Anmälan till huvudman
1. Anmälan görs till rektor, som anmäler ärendet till huvudman. (Skollagen kap 6 10§).
2. Rektor utreder skyndsamt omständigheterna kring de anmälda kränkningarna, samt
vidtar åtgärder. Anmälan till huvudman enligt gällande delegationsordning.
Rutiner för att utreda och åtgärda när en elev kränks av andra elever
1.Enskilda samtal med berörda elever. Direkt inblandad personal genomför samtal och
dokumenterar på särskild blankett (bilaga) som ska arkiveras hos skolassistent i
elevmapp. Personal och elever kommer överens om vad som ska göras för att situationen
ska bli bra.
2.Direkt inblandad personal informerar berörda föräldrar och ansvarar för uppföljning.
3.Direkt inblandad personal informerar berörd personal.
4.Om kränkningar upprepas efter punkt 1-3, kontaktar personal det lokala elevhälsoteamet
via specialpedagogen på skolan. Specialpedagog är föredragande av ärendet i
elevhälsoteamet och vid behov adjungeras annan personal. Med stöd av
elevhälsoteamet utreds ärendet av rektor. Rektor ansvarar för att samråda med
vårdnadshavare under utredningen. Rektor beslutar efter utredning om
åtgärdsprogram ska upprättas eller ej. Rektor beslutar om ev. disciplinära åtgärder
enligt skollagens 5 kap. Rektor beslutar om ärendet ska föras vidare till socialtjänst
och/eller polis.
Rektor ansvarar för att uppföljning och utvärdering av ärendet sker.
5. Om nya kränkningar uppstår under arbetets gång ska detta anmälas till rektor och
behandlas som ett nytt ärende.
6. Händelser som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa rapporteras till Arbetsmiljöverket
(rektor ansvarar).
7.Om barn/elev känner sig kränkt av personal ansvarar rektor för utredning och åtgärder.
Arbetsgången ska följa detta mönster:
1.Utreda genom att samla in fakta.
2.Analysera
3.Åtgärda
4.Följa upp
Dokumentation sker under arbetets gång på blankett som finns digitalt.
Bilaga 1
Begrepp
Diskriminering
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen
har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder.
Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.
Direkt diskriminering
Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av
diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram
med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program.
Indirekt diskriminering
Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara
neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med
diskrimineringsgrunderna.
Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av
religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat.
Trakasserier och kränkande behandling
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som
har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling nedan).
Kränkande behandling
Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som
inte har samband med någon diskrimineringsgrund.
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker
en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande
bilder eller meddelande på sociala medier (till exempel Facebook).
Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande
behandling.
Sexuella trakasserier
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier.
Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det
kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande.
Repressalier
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att eleven
eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller
kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Diskrimineringsgrunderna
Bilaga 2
Kön
Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man.
Könsidentitet eller könsuttryck
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig
som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck
eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en
avvikelse från ”det normala”.
Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara såväl
homo-, bi- som heterosexuella.
Etnisk tillhörighet
Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat
liknande förhållande.
Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd
eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter.
Religion eller annan trosuppfattning
Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens proposition
(2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning
som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller
filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför.
Funktionsnedsättning
Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen,
har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
Bristande tillgänglighet
Denna diskrimineringsgrund gäller från och med 20150113
Sexuell läggning
Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
Ålder Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd.
Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika
sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller
alltså även i skolan.
Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av
skollagen.
DOKUMENTATIONSBLANKETT VID
KRÄNKANDE BEHANDLING
Sida
1(1)
Barn och skola
Utredning:
När ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkningar/trakasserier/diskriminering.
Skollagen 6 kap. 10§ och diskrimineringslagen 2 kap. 7§
Personuppgifter
Utredarens namn och titel
Datum för utredningen
Ansvarig förskolechef/rektor
Förskola/skola
Namn på barn/elev som anser sig blivit utsatt
Avdelning/klass
Namn på involverade barn/elever och avdelning/klass
Namn på personal som deltagit i utredningen
Händelse och åtgärder
Beskriv händelsen
Åtgärder
Datum för uppföljning
Besöksadress Parkgatan 26
Postadress Barn och skola
283 80 Osby
Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post [email protected]
Hemsida www.osby.se
Org.nr 212000-0902
PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
Download