Bedömningsmatris i matematik för åk

advertisement
Bedömningsmatris i matematik för åk.9 ht-2010
VG
Löser olika typer av
problem. Hittar
som fungerar. Bedömer strategier för att lösa
rimlighet i en lösning.
problemen. Visar
säkerhet och
använder olika
metoder och
tillvägagångssätt.
Reflekterar
över lösning och svar
Har en
Har en taluppfattning
grundläggande
som omfattar hela tal
taluppfattning som
och rationella i bråkomfattar hela tal,
och decimalform.
decimaltal samt
enkla tal i bråkform
dvs kan läsa, skriva
och jämföra talen
m.m.
MVG
Formulerar och löser
olika typer av
problem jämför och
värderar olika
metoders för och
nackdelar. Använder
generella strategier
och anpassar
räknemetoder till
problemsituationen
Har en god
taluppfattning som
omfattar hela tal och
rationella i bråk- och
decimalform samt
några vanliga reella
tal
Aritmetik de fyra
räknesätten
Har grundläggande
färdigheter i att räkna
med naturliga tal och
decimaltal i huvudet
och med hjälp av
skriftliga
räknemetoder
Har färdigheter i att
räkna med hela tal
och decimaltal i
huvudet och med
hjälp av skriftliga
räknemetoder
Har goda färdigheter
i att räkna med hela
tal, decimaltal i
huvudet. Med hjälp
av skriftliga
räknemetoder
hela tal, decimaltal
samt rationella tal.
Prefix och
potensform
Skriver tal i
potensform samt
göra enkla
beräkningar med
potenser. Använder
och tolkar de
vanligaste prefixen
Använder och skriver
både stora och små
tal i
grundpotensform.
Gör olika slags
beräkningar med tal
och uttryck i
potensform
Positionssystemet
Förstår positionssystemet och kunna
multiplikation och
division med 10 ,100
och 1000
Använder och skriver
tal i potensform och
grundpotensform.
Gör beräkningar
med potenser och ser
samband mellan
tiopotenser och
prefix. Tolkar och
använder olika
prefix.
Förstår positionssystemet och kan
använda det vid
huvudräkning tex
vid divisioner och
multiplikationer med
tal mindre än 1
Tolka och hantera
olika slag av
uppgifter.
Taluppfattning
G
Löser enkla problem.
Har någon metod
Visar god förståelse
för positionssystemet
och använder många
möjligheter och
samband vid
huvudräkning
Prioriteringsreglerna
Procent
Statistik
G
Förstår och använder
prioriteringsreglerna
på enkla uttryck
T ex 4 + 3 ∙ 5
VG
Förstår och använder
prioriteringsreglerna
på olika uttryck
4(3 + 7) – 8 ∙ 4
Kan lösa enkla
procentuppgifter
tex. hur många
procent något är
Förstår och utför
olika typer av
procentberäkningar
tex. räkna ut delen,
räkna ut det hela
Kan rita olika sorts
diagram och kan
hämta fakta ur
tabeller
Kan tolka och
sammanställa data i
tabeller och i
diagram
MVG
Har utvecklat
förståelsen för
räkning med
parenteser och
tillämpar själv
prioriteringsreglerna
vid egna uttryck
Har utvecklat
förståelse för
procentberäkningar
och kan använda
olika slags metoder
vid ränteberäkningar
och vid jämförelser.
Kan räkna med
promille
Kan analysera och
värdera data i tabeller
och i diagram
Hittills har vi läst följande område i matematik procent, statistik samt tal och räkning.
Återstår att läsa geometri som vi ska läsa under v.45-48
Når målen i följande områden vi arbetat med under ht-2010
Procent

Statistik

Tal och räkning

Kommentar:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Lärare: …………………………………
Download