Födjupningskurs Klinisk barnpsykologi

Fördjupningskurs Klinisk Barnpsykologi
Utvecklingspsykologisk fördjupning samt utredning och bedömning av
psykisk ohälsa hos små barn med fokus på implementering av
Diagnostisk Klassificering 0-3R (DC:0-3R)
Målgrupp
Kliniska barnspecialister inom barn- och ungdomspsykiatrin med grundkunskap om
utvecklingspsykologi för barn (0-3.11) samt föräldrapsykologi. Max 30 kursdeltagare.
Lärare
Catarina Furmark, leg. psykolog. Anna Malmqvist Saracino, socionom, leg psykoterapeut.
Senior konsult och gästföreläsare: Pia Risholm Mothander, docent, leg. psykolog och leg.
psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
Kursansvarig:
Catarina Furmark, leg psykolog. Kontaktuppgifter: [email protected] 070-320 1986.
DC:0-3
Dagens gedigna kunskap om småbarnsårens betydelse för senare utveckling leder till ett
ökat behov av metoder för att beskriva utvecklingspsykologiska problem hos de yngsta
barnen. ”Diagnostisk klassificering av psykisk hälsa och utvecklingsstörningar under
spädbarnsåldern och den tidiga barndomen” (DC:0-3) är ett klassifikationssystem med
vars hjälp kliniska småbarnsspecialister på ett systematiskt och utvecklingsrelaterat sätt
kan beskriva tecken på utvecklingsförseningar och beteendeavvikelser hos barn under
fyra år. DC:0-3 systemet är ett fleraxel-system som fungerar som ett komplement till det
mer omfattande DSM-systemet. Med en ökad användning av DC:0-3 som ett gemensamt
språk för beskrivningar av de yngsta barnens problem, underlättas planering av
interventioner i enskilda familjer, samtidigt som verksamheter kan göra mer
målinriktade fördelningar av resurser till förebyggande och behandlande verksamheter
för de yngsta barnen och deras familjer.
Kursens upplägg
2 heldagar våren 2015
2 heldagar och 7 halvdagar under hösten 2015 och våren 2016.
Kursen inleds i maj 2015 och avlutas i maj 2016 med heldagsseminarier.
I övrigt bedrivs undervisningen vid eftermiddagsseminarier i halvgrupp, där arbetet
består i att träna sig i det diagnostiska arbetet med hjälp av framlagda fallbeskrivningar.
För att följa kursens progression är deltagande i seminarierna obligatoriskt.


Heldagar omfattning kl. 9.00–16.30
Seminarier omfattning och dag; torsdagar kl. 13.00–16.30
1
Innehåll






Kurs i utvecklingspsykologi och i klinisk barnpsykologi – förväntad och
avvikande utveckling
Föreläsning om DC:0-3 systemet, teori och praktisk tillämpning inom BUP.
Praktisk träning av att tillämpa DC:0-3 på kliniska fall från deltagarnas egna
arbetsplatser (därför bör helst minst två personer från varje arbetsplats delta)
Seminarier och workshops med film i halvklass
Föreläsning om forskningsanknytning och vetenskaplig användning
Egna litteraturstudier
Förväntade kunskapsmål






Att känna till barns (0-3.11) normalutveckling samt känna igen avvikande
utveckling
Att behärska DC:0-3 systemet
Att veta vilket utrednings/anamnestiskt underlag som krävs för att använda
DC:0-3 systemet
Att kunna sätta DC:0-3 diagnos
Att kunna formulera en behandlingsplan på basis av en DC:0-3 diagnos
Att vara DC:0-3 kunskapsbärare/specialist inom den egna arbetsgruppen
Möjlighet till att tillgodoräkna sig poäng inom Psykologförbundets specialistordning kan
ev. ges, en avslutande tentamina tillkommer i så fall. Meddela kursledningen. Se nedan:
Specifika lärandemål psykologer (för specialistordningen)






Att kunna tillämpa kunskap om barns (0-3.11) normalutveckling samt ha god
kännedom om avvikande utveckling
Att behärska DC:0-3 systemet
Att kunna välja ut metoder för att ha tillräckligt utrednings/anamnestiskt
underlag som krävs för att använda DC:0-3 systemet
Att diagnosticera enligt DC:0-3
Att kunna formulera en behandlingsplan på basis av en DC:0-3 diagnos
Att vara DC:0-3 kunskapsbärare/specialist inom den egna arbetsgruppen
För att bli godkänd vid kursens avslutning krävs
a) en egen, skriftlig fallbeskrivning inklusive diagnosticering med DC:0-3R
b) att ha blivit godkänd vid skriftlig examination av hela DC:0-3R systemet
c) aktivt deltagande vid samtliga seminarier och dragning av eget ärende
2
Litteraturlista
Böcker
Zero to Three, National Center for Clinical Infant Programs (2005). Diagnostic Classification:
0-3R, Diagnostic classification of mental health and developmental disorders of infancy and early
childhood. Washington, D.C.: Author. Svensk övers. DC:0-3. Diagnostisk klassificering av psykisk
hälsa och utvecklingsstörningar under spädbarnsåldern och den tidiga barndomen. BUP/ SLL.
Beställes via BUP Stockholm
Grette Moe R. & Risholm Mothander P. Kartlegging og diagnostisering av vansker hos sped-og
småbarn (2010). I: V. Moe, K. Slinning, & M.B. Hansen. Håndbok i sped- o småbarns psykiske helse.
Oslo: Gyldendal Akademisk.
Broberg, A., Almqvist K., Risholm Mothander, P., & Tjus T. (2015). Klinisk barnpsykologi.
Stockholm: Natur och Kultur
Broberg, A., Risholm Mothander, P. Granqvist, P. & Ivarsson, T. (2008) Anknytning i praktiken.
Stockholm: Natur och Kultur, Kapitel 3
Artiklar
Brandtzaeg, I., Grette Moe, R., Risholm Mothander, P. (2009) Hva kjennetegner de minste barna
uten akse 1-diagnose i DC 0-3 systemet? Tidskrift for Norsk Psykologforening/Journal of the
Norwegian Psychological Association, 46 (9) 850-857.
Egger, H. & Emde, R. (2011). Developmentally Sensitive Diagnostic Criteria for Mental Health
Disorders in Early Childhood. American Psychologist, Vol 66, (2), 95-106.
Equit, M., Paulus, F., Fuhrmann, P., Niemczyk, J., & von Gontard, A., (2011). Comparison of IDC-10
and DC:0-3R Diagnoses in Infants, Toddlers and Preschoolers. Child Psychiatry Hum Dev, Vol 42,
623-633.
Grette Moe, R. & Risholm Mothander P. (2009). Kartlegging av vansker hos spe og småbarn med
DC 0-3. Tidskrift for Norsk Psykologforening/Journal of the Norwegian Psychological Association,
46 (8) 749-757.
Risholm Mothander, P., & Grette Moe, R. (2007). Småbarnspsykiatrisk diagnostik med DC 0-3.
Socialmedicinsk tidskrift, 84 (1) 66-77.
Risholm Mothander, P. & Grette Moe, R. (2008). Assessing Infant Mental Health. The use of DC 03 in an out-patient child psychiatric clinic in Scandinavia. Scandinavian Journal of Psychology, 49
(3) 259 – 267.
Thomas, J.M. & Clark, R. (1998). Disruptive behavior in the very young child: Diagnostic
Classification 0-3 guides identification of risk factors and relational interventions. Infant Mental
Health Journal. Vol 19, pp. 229-244.
Thomas, J.M. & Guskin, K.A. (2001). Disruptive Behavior in Young Children: What does it mean?
Journal American Academy Child & Adolescent Psychiatry, 40:1 pp. 44-51.
Ytterligare artiklar tillkommer under kursen
3