File

advertisement
Analys av reklam och deras budskap
Kursmål:
Eleven skall kunna kritiskt granska och värdera argumentation och budskap i olika medier.
Välj ett reklaminslag på TV, radio, annons i tidningar eller liknande. Om det är en TVreklam, leta upp den på Youtube.
Analysera den sedan efter följande frågor:
1. Vilka argument används för att vi ska köpa varan? Är argumenten relevanta och
hållbara?
2. Vilken/vilka är målgruppen? Hur kommer detta fram i reklamen?
3. Hur använder man bilder, känslor, musik, figurer och liknande?
4. Analysera reklamen utifrån ethos, logos & pathos
5. Hur är inslaget? Motivera
6. Hur skulle du förbättra det? Motivera!
Redovisa dina resultat i form av ett förberett tal på 3-5 min. Du ska i samband med
redovisningen visa den reklam som du har valt. Använda gärna Power Point i din
presentation.
Tid i anspråk för detta: Tre lektioner (Leta upp, analysera och förbered). Redovisning sker
torsdag 7/2
Lista över användbara begrepp (eller ord som kan vara användbara att minnas) återfinns på
sida 2.
Retorikbegrepp
•
Ethos – begrepp som används för att definiera en talares trovärdighet
•
Logos – Vädja till förnuft och fakta. Vid övertygelse hänvisa till fakta och förnuft skapar
trovärdiga och hållbara argument. Siffror och data kan vara exempel på logos. De måste inte
nödvändigtvis vara sanna, men i alla fall uppfattas som rimliga eller sannolika för att
åhörarna ska ”köpa det”.
•
Pathos – Övertyga dina åhörare känslomässigt. Vädja till deras samvete, känsloargument och
liknande. Starka känslor hos talaren samt de känslor som väcks hos publiken
Stilfigurer
•
Liknelse – Bildspråk. ”Hungrig som en varg”, ”sova som en stock”
•
Metafor – Bildligt uttryckssätt. ”Fotbollsfeber”, ”Stolpskott”
•
Anspelning/allusion: Hänvisa till något som är allmänt känt. ”Att springa eller inte springa –
Det är frågan” (allusion till ”Hamlet”)
•
Motsats/antites – Skapa kontrast genom att låta två saker stå i motsats till varandra. ”Han
stod upp för de rika och fattiga”
•
Retorisk fråga – Fråga som inte kräver något svar, manar mer till eftertanke. ”Hur många har
de inte sagt att skolan ska få mer pengar?”
•
Anafor – Upprepning av samma ord i början på meningar, versrad eller stycke. Martin Luther
Kings tal ”Jag har en dröm..”, ”Jag har en dröm..”, ”Jag har en dröm..
•
•
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards