Instuderingsfrågor Islam ht16
De flesta frågorna kan besvaras med hjälp av läroboken, men svaren kan med fördel
kompletteras med information från annat håll. Tips: länklistan på so-rummet.se.
Ursprung
1. I vilken kontext uppstod Islam? Dvs. hur såg samhället ut där Muhammed föddes och
växte upp?
2. Vilket budskap predikade Muhammed?
3. Diskutera vad i Muhammeds budskap som väckte så stor uppståndelse. Resonera
kring vad du tror gjorde att vissa tilltalades av det han predikade, medan andra
förföljde honom för det.
4. Beskriv innebörden i begreppet umma.
5. Vilken roll hade Muhammed i umman?
6. Resonera kring orsaker till Islams och det muslimska rikets snabba expansion fram till
år 750.
Budskap och lära, Koranen
1. Hur ser muslimer på släktskapet med Judendom och Kristendom? Hur hör
religionerna ihop?
2. Vilken är Muhammeds roll som profet i Islam? Jämför med Jesus roll i Kristendomen.
3. Redogör för synen på Gud och människan i Islam. Vilka likheter/skillnader ser du
gentemot de religioner du mött tidigare under kursen?
4. Hur ser en muslim på Koranen? Hur kom den till?
5. Resonera kring Koranens status för muslimer. Är texten tolkningsbar? Varför/varför
inte? Vad kan det få för konsekvenser? Dra paralleller till hur judar och kristna ser på
Bibeln.
Vem är muslim?
1. Redogör för de fem pelarna. Resonera kring varför just dessa handlingar är så viktiga.
2. Hur påverkar religionen vardagslivet för en muslim? Se till att du har koll på
begreppen religiös/sekulär och resonera kring vilka utmaningar som kan finnas när
en religiös person lever i ett sekulärt samhälle.
3. Vilka är de grundläggande skillnaderna mellan sunni- och shiamuslimer?
4. Redogör för följande strömningar inom modern Islam:
modernister/sekularister/islamister/wahhabister (även kallade traditionalister eller
konservativ Islam). Vilka är deras grundtankar? Hur tycker de att dagens muslimska
samhälle ska vara utformat?
5. Beskriv några tankegångar inom den feministiska Islam-rörelsen. Vad går rörelsen ut
på? Resonera kring varför rörelsen uppstod, väg in begreppet kultur. (Här behöver du
söka information utanför boken! Till sista delen av frågan kan du använda boken
s.150: ”Könsroller”).
Islam idag
1. Skapa dig en bild av hur den muslimska världen ser ut idag. Var finns muslimer? Vilka
länder har muslimskt styre?
2. Beskriv hur Islam finns representerat i Sverige. Är det rätt att tala om en muslimsk
grupp? Varför, varför inte? Beskriv vad som är likt och vad som skiljer.
3. Sufism är ett exempel på mystik inom Islam. Vad är det centrala inom sufismen?
Resonera kring varför sufismen ibland ifrågasatts och anklagats för att avvika från
den sanna muslimska läran.