Inledning - BravoAdmin

advertisement
Förskolan
Växthusets
Likabehandlingsplan
Inledning
Förskolan Växthuset ska upprätta ett väl förankrat handlingsprogram som beskriver hur man
skall arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att motverka alla former av
kränkande behandling.
Rutiner skall upprättas för hur vi ska dokumentera aktuella ärenden i det direkta arbetet mot
kränkande behandling.
Förskolan Växthusets handlingsprogram ska uppfylla alla de krav Skolverket ställer i sina
allmänna råd och följa övriga lagar och styrdokument i arbetet med kränkande behandling.
Det innebär att det tydligt ska framkomma att all personal tar avstånd från alla tendenser till
kränkning. Det ska finnas med en beskrivning vad kränkande behandling är. Vidare ska
planen innefatta kränkningar som äger rum mellan barn såväl som mellan personal och barn.
När insatser görs ska mål upprättas och hänsyn ska tas till offentlighetsprincipen.
Lagen om förbud mot diskriminering och annan
kränkande särbehandling
§1
Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers rättigheter samt motverka
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan
kränkandebehandling. (Lag 2006:67)
Lagens ändamål
 Att främja barns och elevers lika rättigheter.
 Att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder,
sexuell läggning eller annan trosuppfattning.
 Att motverka annan kränkande särbehandling.
Lagens innebörd
Lagen om förbud mot all kränkande särbehandling syftar till att förtydliga skolans ansvar när
det gäller att garantera alla barns trygghet i förskolan och skolan. Det innebär att
diskriminering pga. kön, etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och
funktionshinder förbjuds i förskolan och skolan. Lagen innebär också att barn och elever får
ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling, som exempelvis mobbning. Förskolan ska
ta fram en likabehandlingsplan som beskriver hur förskolans personal ska arbeta aktivt för att
förebygga diskrimineringar och kränkande särbehandling.
Definition
Vad är kränkande behandling?
Begreppet kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar.
Gemensamt för kränkande behandling är att någon eller några:
 Kränker principen om alla människors lika värde
 Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck
 Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.
 En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och
återkommande
 Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna
Utgångspunkten är att den individuella upplevelsen och den som upplever att hon eller
han blivit kränkt, alltid måste tas på allvar.
Skyldigheten att utreda gäller så fort det kommit till förskolans kännedom att det förekommit
kränkningar eller att något barn känner sig kränkt.
Kränkningar kan vara:
 fysiska, - till exempel att bli utsatt för slag och knuffar, fysiska gester, krokben
 verbala, - till exempel att bli hotad eller kallad hora, bög, nedvärderande tillmälen
 psykosociala, - till exempel att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning,
förlöjliganden, nedsvärtande
Kränkningar kan ta sig i uttryck som mobbing, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism,
främlingsfientlighet, homofobi.
Förebyggande arbete
Verksamheten på Förskolan Växthuset skall genomsyras av fyra grundpelare: Trygghet,
Omsorg, Glädje och Respekt.
Trygghet
Varje barn ska tillsammans med sin familj känna sig tryggt att komma till Växthuset.
Omsorg
Varje barn skall känna omsorg och visa hänsyn mot varandra, utveckla självständighet och
tillit till sin egen förmåga.
Glädje
Varje barn skall tycka det är roligt att komma till förskolan och hela tiden känna lust att leka
och lära.
Respekt
Luk. 6:31 ”Allt vad du vill att andra skall göra för dig det skall du också göra för dem”.
Mål (Lpfö 98)
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar
 öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
 Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att
hjälpa andra,
 Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman
och livsfrågor i vardagen
 Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk
bakgrund och
 Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Riktlinjer
Alla som arbetar i förskolan skall








Visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i
förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att
visa solidaritet
Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut
missförstånd, kompromissa och respektera varandra
Ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får
uppleva sitt eget värde.
Ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar
Lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor
Göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar
som styr deras synpunkter och handlande
Ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen
och
Samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera
regler och förhållningssätt i förskolan
Varje incident av kränkande behandling skall resultera i en reaktion från de vuxna i
förskolan.
Handlingsplan för det förebyggande arbetet
På kort sikt
 Hela personalen skall vara insatt och väl medvetna om innehållet i
likabehandlingsplanen.
 I den dagliga kontakten med föräldrar skall information kunna ges och tagas
På lång sikt






All personal skall ha möjlighet att arbeta och fördjupa sig i värdegrundsfrågor.
Vid personalmöten skall det regelbundet diskuteras hur arbetet med värdegrundfrågor
fortlöper.
Vi samtalar dagligen med barnen om hur man är mot varandra, om regler och varför vi
har regler.
Det finns alltid vuxna i barnens närhet.
Personalen är lyhörd och observerar ”varningssignaler” från barnen.
Alla vuxna skall se sig själva som barnens förebilder.
Utvärdering
I början på vårterminen får alla familjer hem planen och har möjlighet att lämna in åsikter om
den.
Arbetslaget uppdaterar planen.
I augusti vid höstterminens start delas den uppdaterade planen ut till samtliga familjer.
Handlingsplan över hur all personal skall agera vid alla
former av kränkande särbehandling.
Kränkning mellan barn – barn/barngrupp
All personal vid Förskolan Växthuset har ansvar för att agera enligt följande punkter när ett
barn upplever sig kränkt.
Steg 1
Vid enstaka tillfälle:
– Uppmärksamma/utreda händelsen
– Hänvisa till förskolans värdegrund och regler
– Uppmärksamma övriga pedagoger och vid behov de berörda barnens föräldrar
Steg 2
Vid upprepade tillfällen:
– Samtal med förälder och personal
– Utred/dokumentera händelsen
– Barnet får möjlighet att ändra sitt beteende
Steg 3
Om steg två inte gett önskat resultat
– Vi dokumenterar det som märkts under veckan och diskuterar i personalgruppen
– Den utsatte och den som kränker intervjuas och observeras av personalen som ansvarar för
barnet.
– Intervjuteknik:
Ta reda på fakta
Var?
När?
Hur?
– Arbetslaget beslutar om arbetsmetod/åtgärdsprogram för hur vi går vidare.
– Personal kontaktar samma dag föräldrarna till både den utsatte och den som kränker.
Handlingsplan över hur all personal skall agera vid alla
former av kränkande särbehandling.
Kränkning mellan
lärare - barn/barngrupp
All personal på Förskolan Växthuset har ansvar för att agera enligt nedanstående punkter när
ett barn/vuxen upplever sig kränkt.
Steg 1
Ett förebyggande arbete som skall ske kontinuerligt under läsåret
 Arbetslaget skall föra pedagogiska diskussioner kring normer och värden med Lpfö 98
som utgångspunkt.
Steg 2
a) När något barn upplever sig kränkt av en vuxen.






Den vuxne som får kännedom om att ett barn känner sig kränkt av en vuxen i
förskolan reagerar omedelbart.
Den vuxne tar reda på vad som hänt, vilken/vilka vuxna som varit inblandade och
försöker lösa problemet genom samtal.
Den vuxne informerar händelsen till föreståndare och i ett vidare skede styrelsen samt
lämnar över dokumentation över händelseförloppet.
Den som utsatt någon för kränkning får tillfälle att själv ge sin bild av händelsen för
förälder/ar och personal som tagit emot den anmälda händelsen samt till föreståndare
alt. styrelse.
Den vuxne får en chans att ändra sitt beteende.
Föreståndare/Styrelse följer upp ärendet.
b) Handlingsplan när en vuxen kränker vuxen.



Den vuxne som känner sig kränkt av en vuxen ska reagera omedelbart.
Den vuxne kontaktar föreståndare/styrelse.
Föreståndare samtalar med den vuxne och omsorgsgruppen kontaktas.
Steg 3
Vid upprepade händelser
 Rektor avgör om anmälan skall göras till polis.
Handlingsplan över hur all personal skall agera vid alla
former av kränkande särbehandling.
Vid akut händelse av allvarlig art mellan vuxen

-
barn/barngrupp
Rektor avgör om anmälan skall göras till polis eller socialtjänst
Dokumentation av åtgärder vid kränkande behandling
Datum: ________________________ År: ___________________
Upprättat av:__________________________________________
Händelse
Åtgärder
Föräldrakontakter
Övriga kontakter
Uppföljning
Information till:
o Föreståndare
o Arbetslaget
Avslutat den ___________________________
Avslutat av__________________________________________
Dokumentationen förvaras i pärm ”Likabehandlingsplanen”
Download