Värdet av det man `offrar` genom att använda resurserna till `något` i

advertisement
Värdet av det man 'offrar' genom att använda resurserna till 'något' i stället för att använda dem på bästa
alternativa sätt.
Marginalkostnad
Alternativkostnad
Mervärdeskostnad
Vilken ränta är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i riksbanken?
Obligationsräntan
Reporäntan
Marknadsräntan
Marginalräntan
Vem är idag (2010) Sveriges finansminister?
Anders Borg
Erik Åsbrink
Pär Nuder
Bosse Ringholm
Varje månad ”köper” SCB en korg av varor och tjänster i syfte att studera prisförändringar, eller närmare bestämt
inflationen. Detta är möjligt då korgen innehåller samma varor och tjänster varje månad. Vilken är förkortningen till
det mått med vilket man mäter inflation?
KPP
KPO
PFK
KPI
Han än av liberalismens största ekonomiska tänkare och kallas ofta för ”nationalekonomins fader”
Gordon Tullock
Adam Smith
Dale Jorgenson
Frank William Taussig
Vilket är namnet på den kurva som visar ett samband mellan arbetslöshet och lönestegringstakt (inflation)?
Smiths-kurvan
Inflations-kurvan
Konjunktur-kurvan
Phillips-kurvan
Vad är namnet på den vanligaste typen av indirekt skatt
Om Sveriges finansminister presenterar en budgetproposition som innebär större utgifter än inkomsterna så talar
vi om en budget som är:
Underbalanserad
Balanserad
Överbalanserad
Obalanserad
Riksbankens primära uppgift är att se till så att inflationsmålet nås. Vilket är inflationsmålet?
4%
3%
2%
1%
Vad kännetecknar en högkonjunktur?
Perioder då ekonomin växer kraftigt kallas högkonjunktur. Då är efterfrågan stor på varor och tjänster, vilket höjer
aktiviteten och ökar sysselsättningen. Mycket pengar finns i omlopp och driver upp efterfrågan. När ekonomin
närmar sig kapacitetstaket uppstår lätt brist på resurser, vilket gör att företagen inte hinner med att producera i
takt med den ökande efterfrågan. Då bildas det ”flaskhalsar” i produktionen. Detta bidrar till en ”överhettning” av
ekonomin som höjer priserna. Efterfrågan har blivit för stor i förhållande till utbudet. Ekonomin återgår till en
period av lägre tillväxt, en lågkonjunktur är på intågande. Så alltså…
Hög arbetslöshet, Låg efterfrågan, Hög inflation
Låg arbetslöshet, Stor efterfrågan, Låg inflation
Låg arbetslöshet, Stor efterfrågan, Hög inflation
Låg arbetslöshet, Låg efterfrågan, Låg inflation
Vad av följande är troligast att Riksbanken gör för att minska inflationen?
Kommentar
Grundregeln är att räntan höjs vilket gör det attraktivare att spara och dyrare att låna, vilket minskar mängden
pengar i samhället. Detta har en dämpande effekt på ekonomin då allt färre vill använda sina pengar till
konsumtion. Efterfrågan sänks alltså vilket sänker inflationstakten. Alltså...
Trycker mer pengar
Höjer räntan
Sänker räntan
Trycker mindre pengar
Vad menas med reporänta?
Reporäntan fungerar som Riksbankens styrränta genom att den påverkar de allra kortaste räntorna på
kreditmarknaden. En förändring av reporäntan kommer därför att styra de räntor som bankerna sätter gentemot
sina kunder. Således kommer det sprida sig vidare till finanssektorn och påverka övriga räntor i samhället och på
ännu längre sikt inverka på inflationstakten i samhället. En sådan ekonomisk påverkan från Riksbanken brukar
definieras som deras 'penningpolitik'. Alltså…
Ränta som endast gäller företagare
En dubblerad ränta på ett lån
Ränta som allena styrs av boräntorna
Räntan banker har gentemot Riksbanken
Räntan som sätts av regeringen
Vad brukar vanligtvis ”mötesplatsen” kallas för där efterfrågan och utbud möts?
Förenklat kan man säga att det är den platsen där konsumenter och producenter möts för att komma överens om
köp och försäljning. Det är en fiktiv plats där hushållens efterfrågan samspelar med företagens utbud. Alltså…
Hamnen
Behovsmötet
Ekonomin
Marknad
Produktionsplats
Åt vilken av följande alternativ går överlag hushållens största konsumtion?
Utgifter för bostad och livsmedel har alltid dominerat den privata konsumtionen. Kan tyckas tämligen logiskt att
boendet är den största faktorn bland hushållens konsumtion, men för 30 år sedan tog maten den största delen av
hushållskassan. Detta beror bl.a. på att vi fått en högre boendestandard.
Hälsa & sjukvård
Bilar
Livsmedel
Boende
Energi
Vissa förespråkar en grön ekonomi som tar mer hänsyn till miljön. Vad kallas vanligtvis denna ekonomi?
Man vill skapa en ekonomisk utveckling som är hållbar på längre sikt. Istället för kortsiktiga vinstintressen bör de
ekologiska sammanhangen styra samhällsekonomin. Det gäller att få skadlig och miljöfarlig produktion att i större
utsträckning stå för sina kostnader. Syftet blir att företag och hushåll ska styras in mot en mer miljövänlig
produktion och konsumtion. Alltså…
Miljöekonomi
Jordekonomi
Grodekonomi
Gräsekonomi
Kretsloppsekonomi
Statens skatteintäkter kommer från inkomstskatter, konsumtionsskatter, egendomsskatter och…vad?
Sociala avgifter finansierar olika socialförsäkringar som t.ex. pensionen och sjukförsäkringen. För anställda drar
arbetsgivaren av pengarna från lönen och betalar in dessa som arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften ligger runt
ca 33 % av bruttolönen. (Egenföretagare betalar in de sociala avgifterna som s.k. egenavgift). Alltså…
Miljöskatter
Privata tjänster
Sociala avgifter
Räntor
Importskatter
Vad menas med inflation?
En av de vanligaste orsakerna till att prisnivån ökar är att efterfrågan blivit större än utbudet. Bakomliggande
faktor kan här vara en allmän löneökning, då folket får mer pengar på fickan så vill de spendera mer. Därmed blir
det mer pengar i omlopp och minskar värdet på kronan som gör att priserna ökar. Exempel på annan faktor som
ger upphov till inflation kan vara bristen på arbetskraft och råvaror för producenterna. Då hinner inte företagen att
producera i takt med hushållens efterfrågan vilket gör att allt mer pengar jagar allt färre varor. I och med detta så
passar producenterna på att höja priserna. Alltså…
En allmän ökning av prisnivån
En allmän minskning av prisnivån
Ett annat ord för lågkonjunktur
När utbudet är större än efterfrågan
Download