Vem myntade begreppet sociologi? - UU Studentportalen

advertisement
Sociologiska institutionen
Uppsala universitet
Samhällskunskap AB
Sociala problem och Sociala villkor I
Introduktion till sociologi
HT 2014
Instuderingsfrågor till Anthony Giddens: Sociologi
Fjärde (2007) och femte (2014) omarbetade upplagan
I det följande kallas fjärde upplagan för ”gamla Giddens” och femte upplagan för ”nya Giddens”!
Jag skulle vilja att ni kunde följande saker i gamla Giddens kapitlen 1, 2, 4, 5, 7, 9-13, 16-19 och i
nya Giddens kapitlen 1-3, 6-8, 10-14, 17-19 . Frågorna följer texten i nya upplagans ordning och
observera att bara nya upplagans kapitelrubriker används nedan!
Kapitel 1 och 4 i gamla och 1 och 2 i nya Giddens är viktigast. Kapitel 16, 17 och 19 i gamla och
17, 18 och 19 i nya Giddens är också särskilt viktiga. Det kan komma frågor på alla kapitlen.
Frågorna nedan har svar främst i gamla Giddens då jag inte hunnit se över instuderingsfrågorna i
nya upplagan. Ibland kan saker som förut hörde till ett visst kapitel finnas i nya upplagan i ett
annat kapitel. Använd därför också person- och sakregistret längst bak i nya upplagan! Alla
särskilda uppgifter om Sverige är bortagna ur nya upplagan, exempelvis när Sverige fick folkskola
(år 1842 ). De frågorna kan därför inte komma på skrivningen.
/Hedvig Ekerwald
Kapitel 1 i nya och kapitel 1 i gamla: Vad är sociologi?
Känn i detta kapitel till teoretikerna Auguste Comte, Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber,
Robert Merton, G. H. Mead!
Besvara frågorna:
- Vad är sociologi?
- Vad är en social struktur?
- Vad är en teori?
- Vem myntade begreppet sociologi?
- Vad innebär "positiv vetenskap"?
- Vilka är de tre stadierna i människans strävan att förstå världen enligt Auguste Comte?
1
-Nämn några exempel på Durkheims begrepp sociala fakta!
- Sociala fakta är osynliga och abstrakta, bara åtkomliga via analys. Hur gör man då för att
undersöka dem?
- Vad är mekanisk och organisk solidaritet och vilka samhällen kännetecknar de?
- Vilka fyra typer av självmord finns det enligt Durkheim?
- Vad går den materialistiska historieuppfattningen kortfattat ut på?
- Nämn fyra historiska stadier av produktionssätt som Marx räknade med!
- Vad fokuserade Max Weber i stället för Durkheims påtvingande samhälle och Marx
ekonomiska determinism? Eftersom det kan vara så mycket säger jag svaret: Social handling!
- Vad är idealtyp?
- Vad innebär Webers begrepp rationalisering?
- Vad kännetecknar funktionalismen?
- Vad kännetecknar konfliktperspektiv?
- Vad kännetecknar symbolisk interaktionism?
- Vad betyder makro- och mikrosociologi?
Kapitel 2 i nya och kapitel 4 i gamla: Teorier och perspektiv
- Vad betyder Robert Mertons begrepp "theories of the middle range"?
- Ett exempel på theories of the middle range är teorin om relativ deprivation. Vad innebär den?
- Max Weber försöker förklara kapitalismens uppkomst genom det han kallar protestantiska
etiken. Hur gör han det?
- Vad är predestinationsläran?
- Hur försöker Anthony Giddens lösa dilemmat mellan struktur och handling genom sitt begrepp
strukturering?
- Vad innebär begreppet strukturens dualitet?
- Anser Giddens att dilemmat mellan konsensus och konflikt går att lösa?
- Vad går den postmodernistiska kritiken av tidigare sociologi ut på?
- Hur ser Jean Baudrillard på media?
- Vad i samhället forskade Foucault om när han ville visa att upplysningstidens framstegsvänliga
tankar hade en baksida?
- Vad är diskurs?
- Vad gör diskurser med oss?
- Vad är habitus?
- Hur kan habitus överbrygga motsättningen mellan subjektivism och objektivism?
2
- Vad säger Bourdieu om smak?
- Vad är fält enligt Bourdieu?
- Vilka sorters kapital räknar Bourdieu med?
- Vilket kapital dominerar/”står över” andra kapitalsorter?
- Vilken sociolog talar om den offentliga sfärens betydelse för demokratin?
- Tänker Ulrich Beck bara på miljörisker när han talar om risker eller på både miljörisker och
sociala risker?
- Vad är subpolitik?
- Vem lanserar begreppet nätverksekonomi eller med ett annat ord ”automaton” där
telekommunikation och datorer utgör basen för produktionen?
- Vem talar om vårt samhälle som ett ”skenande samhälle” och samtidigt om betydelsen av tillit
och en spridning av demokratin till den personliga sfären (respektfulla nära relationer)?
Kapitel 3 i nya och kapitel 2 i gamla: Global och social förändring
- Vilka tre samhällstyper räknar Marvin Harris med för samhällena före vår tid?
- Vilken var den ur västerlandet ursprungna faktor som varit avgörande för världskartans
utformning från 1600-talet och framåt?
- Vad betyder NIC?
- Giddens räknar med att kulturella, fysiska och politiska faktorer avgör social förändring. Vilken
yrkesgrupp i de olika samhällena har varit särskilt betydelsefull vad gäller politisk påverkan,
trots att de inte varit politiker?
- Vad betyder globalisering enligt Giddens?
- Vad går globaliseringsdebatten ut på och vilka tre läger finns det i den?
- Vad har globaliseringen med individualism att göra?
Kapitel 6 i nya och kapitel 18 i gamla: Arbete och ekonomi
- Begreppet arbete är bredare än lönearbetet. Säg former av arbete som tillhör obetalt arbete.
- Vad är alienation?
- Adam Smith på 1700-talet beskrev en nålfabrik. Berätta om den.
- Taylorismen eller scientific management rationaliserade industritillverkningen. Hur gjordes
det?
- Vilken produktionsmetod användes vid tillverkningen av T-Forden?
- Nämn några yrken i Sverige som kvinnor dominerar och några som män dominerar.
- Nämn tre former av orättvisor mellan män och kvinnor i arbetslivet.
3
- Hur stor andel av männen och av kvinnorna arbetade heltid år 2005?
- Vad är postfordism?
- Vad menas med kunskapsarbetare?
- Är det så att det finns en tendens att ansvaret ökar och karriärmöjligheterna minskar i
moderna företag?
- Hur många personer var arbetslösa i Sverige 2005?
- Richard Sennetts teori om den urholkade karaktären, vad går den ut på?
Kapitel 7 i nya och kapitel 5 i gamla: Den sociala interaktionen och vardagslivet
- Vilka sex ansiktsuttryck för känslor verkar vara allmänmänskliga?
- Vad är etnometodologi?
- Vad gick Garfinkels experiment ut på?
- Vad betyder Goffmans begrepp intrycksstyrning respektive bakre och främre regioner?
Kapitel 8 i nya och kapitel 7 i gamla: Livslopp och familj
- När kom begreppet romantisk kärlek?
- Vad är en kärnfamilj och vad är en utvidgad familj?
- Vad är polygami, polygyni och polyandri?
- Vad menar Lawrence Stone med öppen och sluten familj?
- Några förändringar i familjer runt om på jorden är att utvidgade familjer och föräldrastyrda
äktenskap minskar och att homosexuella relationer accepteras alltmer liksom barnens rätt
att bli lyssnade på. Vilka faktorer kan det finns bakom förändringar i familjemönster enligt
Giddens?
- När det gäller kvinnors frigörelse, vilket område släpar efter?
- Vilken plats är farligast att vistas på i samhället?
- Andelen gifta har minskat och andelen sammanboende har ökat. Av alla sammanboende par
hur stor del ungefärligen är inte gifta?
- År 2005, hur stor andel av barnen (0-17 år) levde tillsammans med båda sina biologiska
föräldrar?
- År 2005, hur stor andel av barnen (0-17 år) levde med en ensamstående mor?
- År 2005, hur stor andel av barnen (0-17 år) levde i så kallade ombildade familjer?
- Varför tillhör kvinnliga ensamföräldrar den grupp som har det ekonomiskt svårast i samhället?
/Bugg: inget svar i Giddens./
- Vad är en binukleär familj?
4
- Vad betydde den frånvarande pappan på hemmafrutiden och vad betyder det idag?
- Homosexuella relationer kan ha tre fördelar enligt forskare? Vilka är dessa?
- Vilka funktioner har familjen enligt funktionalisten Talcott Parsons?
- Feministiska sociologer har lyft fram kritik mot familjen. Nämn tre områden som sådan kritik
gällt.
- Vad är Giddens’ konfluenta kärlek?
- Kan man förena individens frihet med långvariga goda relationer? /Bugg: inget svar i Giddens./
Kapitel 10 i nya och kapitel 9 i gamla: Stratifiering och samhällsklass och kapitel 11 i
nya och kapitel 10 i gamla: Fattigdom, social utestängning och välfärd
- Vad är stratifikation?
- Nämn fyra olika stratifikationssystem.
- Vad är endogami?
- Hur kan man definiera ”klass”?
- Vad är mervärde?
- Vad är status?
- Vilka tre dimensioner definierar klass i det moderna samhället enligt Erik Olin Wright?
- Vad är operationalisering?
- Vem angav klasserna till elitklass, tjänsteklass, mellanklass och arbetarklass?
- Vad menas med instrumentell inställning till sitt arbete?
- Hur påverkar kvinnors yrkesverksamhet klasskillnaderna?
- Det finns två typer av social mobilitet? Vilka är det?
- Beskriv Carols livssituation.
- Vad är absolut och relativ fattigdom?
- Vad är förbehållsbeloppet?
- Vad är EU:s fattigdomsmått?
- Vilken anses vara den viktigaste faktorn i en människas liv som påverkar fattigdom (om man
fötts inom samma samhällsklass)?
- Vilket fusk är större i kronor räknat, bidragsfusk eller skattefusk?
- När det talas om exkludering eller utestängning, nämn tre viktiga saker man kan vara
utestängd ifrån.
- Vilken är en stor grupp av dagens hemlösa i hela Europa?
- Socialstyrelsens uppgifter om hemlösa i Sverige är att tre fjärdedelar är män och en dryg
fjärdedel utländska medborgare. Medelåldern är 48 år. Men hur stor del av de hemlösa har
barn under 18 år?
5
- T.H. Marshall menar att välfärden utvecklats i tre stadier, först gällde personliga rättigheter
som yttrandefrihet, sedan politiska rättigheter som rösträtt men vad är det tredje stadiets
rättigheter?
-
Gösta Esping-Andersen delar upp västerländska välfärdssystem i tre sorter, så kallade
välfärdsregimer. Vilka är de?
Kapitel 12 i nya och kapitel 11 i gamla: Global ojämlikhet
- Är de flesta av världens absolut rikaste personer sådana som ärvt sin rikedom eller sådana
som genom entreprenörskap erövrat rikedomen i sitt eget liv?
- Världsbanken indelar 136 av världens närmare 200 stater i tre ekonomiska kategorier,
låginkomstländerna (40 procent av jordens befolkning), länder med genomsnittliga inkomster
och höginkomstländerna (15 procent av jordens befolkning). Vilken grupp tillhör Kina,
Georgien och länderna i Karibien?
- Hur många miljoner barn beräknas dö av svält varje år?
- Vilka faktorer ligger bakom NIC-ländernas utveckling?
- Vad går Rostows moderniseringsteori ut på?
- Vad går beroendeteoretikernas syn ut på?
- Vad går världssystemteorin med begreppen kärna, periferi och semiperiferi ut på?
- Vad går de statscentrerade teorierna ut på?
- Vilka tre faktorer bestämmer befolkningens storlek enligt demografin?
- Vad är den demografiska transitionen eller övergången?
Kapitel 13 i nya och kapitel 12 i gamla: Kön och sexualitet
- I Massachusetts gifte sig en gång det första lesbiska paret någonsin i USA. Vilket år var det?
- Vilken skillnad har p-pillret inneburit mellan sexualitet före 1950-talet och vår tids sexualitet?
- Vilken sexuell kärlek vare mest högtstående för det antika Greklands (överklass-)män?
- Ge exempel på vad Giddens säger ’slående skillnader’ vad som uppfattats vara naturligt i olika
samhällen.
- Vad är dubbelmoral på sexualitetens område?
- Vem var Alfred Kinsey och vad gjorde han?
- Hur ser Holland och Tyskland på prostitution och kön?
- Vad är ett sexuellt skript?
- Vad har Foucault visar vad gäller homosexualitet?
- Vad är ”queer”?
- Vad går R.W. Connells teori om genusordningen ut på?
6
- Hur skiljer sig liberal feminism, socialistisk feminism, radikal feminism, ’svart’ feminism och
postmodern feminism åt?
Kapitel 14 i nya och kapitel 13 i gamla: Etnicitet och migration
- Vad är Sanningskommissionen och dess hearings i Sydafrika?
- Vad är etnicitet?
- Vad är minoritetsgrupper?
- Vad är institutionell rasism?
- Beskriv fallet Stephen Lawrence.
- Nämn tre sorter av etnisk integrering.
- Vad är ”etnisk rensning”?
- Vilka är de fyra migrationsmodellerna (efter andra världskriget)?
- Vad är push- och pull-faktorer?
- Vad är diaspora och nämn fyra grupper som kännetecknas av diaspora.
Kapaitel 17 i nya och kapitel 16 i gamla: Organisationer och nätverk
- Vad innebär McDonaldisering av samhället och vilken sociolog har skrivit om det?
- Weber talar om rationaliseringens negativa sidor, McDonaldiseringens sociolog talar om
rationalitetetens irrationalitet. Nämn några exempel på det.
- Ge Aldrich & Marsdens definition på organisation.
- Vad betyder ordet byråkrati?
- Vilka egenskaper hör till den idealtypiska formen av byråkrati?
- Peter Blau studerade mellanmänskliga relationer på kontor och såg de informella
relationerna mellan de anställda. Beskriv vad han fann.
- John Meyer och Brian Rowan menar till och med att formella regler mest är ”myter” och att
praktiken kan skilja sig avsevärt från det reglerna anger. Vilka fördelar och nackdelar ser
Giddens i de formella och de informella relationerna i en byråkrati?
- Vad kallar den kände sociologen Robert Merton en byråkratis negativa funktioner, vilka till
och med kan leda till byråkratisk ritualism?
- Vad innebär Robert Michels begrepp oligarkins järnhårda lag?
- Ge exempel på Michel Foucaults begrepp övervakning.
- Vilken känd byggnad har enligt Foucault alla moderna fängelser sitt ursprung i, en byggnad
som kan stå som sinnebild för övervakningens samhälle?
7
- Vad är IGO’s och INGO’s?
- Vad är transnationella företag?
- Richard Barnet och John Cavanagh skiljer på fyra sammankopplade nät när det gäller global
kommersiell verksamhet i den nya världsekonomin. Vilka nätverk är det?
- Det stora företaget idag är mer ett nätverk av mindre företag än en produktionsenhet.
Robert Reich skrev: ”Kärnföretagen är egentligen inte ens amerikanska längre. De utgör i allt
större utsträckning en fasad, bakom vilken det myllrar av decentraliserade grupper och
subgrupper som kontinuerligt samverkar med andra lika diffusa arbetsenheter över hela
världen.” (s.506). Håller ni med?
- Rosabeth Moss Kanters bok “Men and Women of the Corporation” menade att det som
gjorde att kvinnor hade underordnade positioner i organisationer. inte så mycket var
könstillhörigheten utan bristen på, ja vad då?
- Vad innebär så kallad japansk företagskultur?
- Vad är HRM?
- Vad är Mark Granovetters tankar om nätverk?
- Vad är Manuel Castells tankar om dagens organisationsprincip, nätverkspricipen?
- Vad är Robert Putnams teori om överbryggande socialt kapital och bindande socialt kapital?
- Vad tror du resultatet blir av den nu pågående informationsrevolutionen, mer social närhet
och kommunikation mellan människor eller mer social distans och isolering? (Giddens
besvarar inte den frågan.)
Kapitel 18 i nya och kapitel 17 i gamla: Utbildning
- När fick vi allmän folkskola enligt lag?
- Vilka århundraden grundades universiteteten i Uppsala och Lund?
- Vilket år öppnades gossläroverken för flickor (dessförinnan hade flickor kunnat ta studenten
på vissa läroverk samt som privatister)? (Liten bugg: ett rakt svar fattas i Giddens.)
- Vad går Bolognareformen ut på?
- Vad är en engelsk public school?
- Illichs begrepp den dolda läroplanen, vad går det ut på?
- Hur skulle man kunna avskola samhället?
- Vilka är Bernsteins språkliga koder?
- Vad innebär kulturell reproduktion enligt Bourdieu?
- Berätta Paul Willis studie av the lads.
- Vad innebär underpresterande pojkar?
8
- Vad är den vanliga (operationaliserade) psykologiska definitionen av intelligens?
- Vad är multipla intelligenser?
- Berätta om University of Phoenix.
Kapitel 19 i nya och kapitel 19 i gamla: Kriminalitet och annat avvikande beteende
- Vilken teori hade Cesare Lombroso?
- Både biologin och psykologin har ett synsätt på kriminalitet som söker ”fel” i individen. Vad
tillför sociologin?
- Vad är avvikelse?
- Vilket är Durkheims dubbla perspektiv på avvikelser?
- I samband med begreppet relativ deprivation identifierade Robert Merton fem tänkbara
reaktioner på spänningen mellan samhällets ideal och de medel man har till sitt förfogande
för att uppfylla idealen. Vilka var de?
- Vem förde fram subkulturbegreppet för att förklara gängbrottslighet?
- Beskriv stämplingsteorin.
- Edwin Lemert talar om primär och sekundär avvikelse. Förklara begreppen.
- Vad framförde den nya kriminologin som byggde på konfliktteori?
- Left Realism kritiserade den nya kriminologi. Vilket alternativt perspektiv hade Left Realism?
- Vad är teorin om sönderslagna fönster och hur hänger den ihop med New York?
- Vad är mörkertal?
- Beskriv brottslighet och kön.
- Varför är det ofta svårt för kvinnor att anmäla en våldtäkt?
- Vad är manschettbrott?
- Ge exempel på bolagskriminaltitet (corporate crime).
- Nämn några typer av cyberkriminalitet.
- Vad är återfallsprocent?
- Vilket land har en fjärdedel av världens fängelseinterner?
Hedda Ekerwald 2014-11-04
9
Giddens svenska upplaga 4 (2007) och 5 (2014)
Från gamla till nya upplagan!
Hedvig Ekerwalds nyckel utifrån gamla upplagan! (2014-09-04)
Gamla svenska upplagan
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Vad är sociologi?
Globalisering och en
föränderlig värld
Att formulera och
besvara sociologiska
frågor
Teoretiskt tänkande
inom sociologin
Socialt samspel och
vardagsliv
Socialisation, liv och
åldrande
Familj och nära
relationer
Hälsa, sjukdomar och
funktionshinder
Stratifikation och klass
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Vilket kapitel är det i nya
svenska upplagan?
Kapitel 1
Kapitel 3
-
Vad är sociologi?
Global och social
förändring
-
Kapitel 2
Teorier och perspektiv
Kapitel 7
Kapitel 8
Den sociala interaktionen
och vardagslivet
Livslopp och familj
Kapitel 8
Livslopp och familj
Kapitel 9
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Hälsa, sjukdom och
funktionshinder
Stratifiering och
samhällsklass
Fattigdom, social
utestängning och välfärd
Global ojämlikhet
Kön och sexualitet
Etnicitet och migration
Kapitel 15
Religion
Kapitel 16
Kapitel 17
Medierna
Organisationer och
nätverk
Utbildning
Arbete och ekonomi
Kriminalitet och annat
avvikande beteende
Politik, sociala rörelser
och krig
1 Politik
2 Nationer, krig och
terrorism
Städerna och stadslivet
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Fattigdom, välfärd och
social exkludering
Global orättvisa
Människans sexualitet
Ras, etnicitet och
migration
Religionens roll i det
moderna samhället
Media
Organisationer och
nätverk
Utbildning
Arbete och ekonomi
Brottslighet och avvikelse
Kapitel 20
Stat, politik och terrorism
Kapitel 20
Kapitel 21
Städer och urbana
områden
Befolkningsökning och
ekologisk kris
Kapitel 5
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 22
Titel
Kapitel 18
Kapitel 6
Kapitel 19
Kapitel 4 och kapitel 12
10
Miljön respektive Global
ojämlikhet
Download