6lao3 - Alvin Portal

advertisement
srvnu^rqsrÄt t Nr¡gc öveR BgRtll ppAltxigNstlr t s
prrgnrÄNrrw{op pepppR (l qqo)
fþuí(ø'¿
/6lao3
A MANUSKRIPT (publicerat, opublicerat, foreläsningar - from 1950)
Kuvert nr; pärm nr.
l-8.
Helhetsbegreppets framväixt inom historiefilosofi och estetik. Föreläsning Filosoficirkeln 1985. (publicerad).
Samhällets etos i lorh till vetenskapens och religionens etos. Föreläsn Filosoficirkeln
1986
9
l.
l0-l
12.
Från praktisk filosofi till sociologi. Forelasning 1984. (Se även pärm 831)
Sociologisk teori from Platon. Föreläsningar 1984-85
13-17,57. Socialpsykologi och pedagogik. Föreläsningar 1950- . Ex Sociala attityder; Browr¡
Social Pathology; Pedagogikens hist; Paul Hare: Handbook of Small Groups;
Kulturantropologi; W.C.Olson: Child Development, Moderna socialpsykologiska
problem; Socialpsykologins metoder och begrepp; Attitydpsykologin
18-21, 37,59. Den amerikanska sociologins historia.
22-27. Stattfilosofins historia (from Aristoteles).tex Platons och Aristoteles foregångare,
Aristoteles; Den grekiska statsfilosofin eft Aristoteles; Den romerska rättsfilosofin;
Den tidigaste k¡istna stats- och rättsfilosofiq Carlyle: Medeltidens tänkande...
28-35 Emile Durkheim. Manus, anteckningar, excerpeter. OBS! 35:pärm!
Chicago-sociologi. Louis Wirth:The Ghetto; Nels Anderson; Den socialekologiska
36.
skolan.
37.
se 18 etc
38. Hermeneutik.Gmg
av Furbergs Verstehen och forstå
39. Frankfurtskolan. Horkheimer; Proletariatet; Dialektik;Filosofi och vetenskap.
40. Folkhögskolans sociologiska
referensram.
41. Karl Popper. tex Objective Knowledge; The Open Society, Discovery; Korrespondensteorier...
42. William I.Thomas - Chicago-skolan.
43. Peter F. Dracher: Den nya verkligheten. (1989)
44. R.M.Mac lver: Society - A Textbook of Sociology
45-46. Filosofi - skilda manuskipt.Tex Stats-och rättsfilosofi (46)
47.
Myrdal m.fl. Ex Myrdal: An American Dilemma; dens Folk och familj; Burgess and
Luke:The Family; Th. Geijer: Ikitik av reklamen.
48. Tysk sociologi. Tex Simmel; Tönnies;Vierkandt.
49. Herbert
Spencer. Social Statics; The Study of Sociology;The Principles of Sociology.
50. Fenomenologi. Schatz och Cicourel,
51. Marx, Feuerbach, Bruno Bauer,Moses Hess...
52-53. Samhtillsklasser. tex Mombert: Klasserna i primitiva samhallen; "Klassen i sig" och
klassen for sig"; Bucharin; Sorokin; Fahlbeck; Man<
1951" - De yrkesarbetande mödrarnas problem (SwednerAilestrin)
Några resultat av en sociologisk undersökning i en svensk industristad (Pfannenstill).
-Enkater/foto etc...
54. "Boråsundersökningen
-
56. Sociologihistoria. Ex Skotsk filosofi; Henri
Pirenne; E.J.Hobsbawn: The Age
of
Revolution
55. Folklivsforskning. Kyrklig folklivsforsHng; Hilding Pleijel: Från hustavlans tid; Sociologi
och folkminnesforskning.
57.
Se
I3-l7l
58. Leo Strauss: Natural Right and History (1953)
59. se l8-21!
60. Lynd: Middletown. (Middletownundersökningen - amerikansk sociologi)
61. W.F.Ogburn: Social change. With respect to culture and oroginal nature.
62. G. Tarde: Les Lois
de
L'imitation.
63. Operationalismen. Frank
etc...
64. Socialantropologi. Ex R.Linton: The
Study
of Man; Malinkowski;
Franz Boas; Robert
H.Lowie: The History of ethnological theory;Murdock...
65. Psykologi. Tex H.S.Sullivan: Socio-psykiatri; Erich Fromm; Sociala
problem; Durkheim och sjalvmordet...
66.
Adam Fergusson. Förelasning.
67. Filosofr. Filosofins historia. (Utan rubrik)
missanpasnings-
68. Yttrande över: Björn Eriksson:
Samhällsvetenskapernas genombrott. Manus
till HSFR
(1e86)
69. Intervju
med Bertil Pfannenstill om den svenska sociologins uppkomst och uweckling
Göteborgs Universitet. (Jan Bengtsson, 1988) ¡4¿¡us*korrespondens. (Ej publ)
83. Uppsatser. (OBS! i ptirm!): Innehåll:
- Sociologins historiska ursprung. (1974)
- The criticism of the positivistic epistemology in the sociology of sience. (Föredrag
London 1972) (4 manus)
- Fran praktisk filosofi till sociologi. (Föredrag Filosoficirkeln 1984) (Se äv kuvert
lo-l l)
- A critical analysis of operational defintions. (uå)
- En kritisk analys av operationella definitioner. (uå)
- Sinnesdata.(uå)
- Logisk positivism och kritisk filosofi. (Anteckningar, excerpter)
- De vetenskapliga teoriernas logiska ursprung: Problemet. (1975) (2 manus.)
- Albion W.Small. Chicagoskolans grundldggare. Sociologin en syntetisk vetenskap
om de sociala processerna. (Festskrift t Gunnar Aspelin, 1963)
- Karl-Otto Apel: Die Erklären...(uå)
- Hermeneutiken - på bredden och på djupet. (uà,2 manus.)
- Wilhelm Sauer: Grundlagen der Wissenschaft...(1949)
- Försök till en icke-positivistisk omorientering av operationalismen. (Artikel, uå" 2
manus.)
70. Hegel
7l-72. Marx och Hegel
73. "Spridda ant om hermeneutiken"
74. "Egnaant." (Osorterat)
75. Hegel
76. Marxismen
77. Teon och empiri
78. Ant till Sociologins grundforutsättningar. (N¡t lorord t 1973 års upplaga)
79 Goræt
Se
*eee#h$e (ÊË! Pärm!)
81. ExcerSer:
82.
mtrl
F,æqbr.
Ft¡æÈttare.
(OF.rPärml)
Författare. (OBS Pärm I )
!
83
Se under manuskript!
C. KORRSPONDENS (officiell)
84:l-4 Brev till Bertil Pf
85.
Brev fran Bertil Pf (ett Étal)
86
N. ÖvR PFRSONAI IA
87. Predikan "Den kristna bönen" (uå)
88. Ansökningshandlingar, överklagander¡ utlåtanden etc vid preceptors/professorstillsättningarna 1955 (Lund); 1969 (Lund); Kphmn (1978). (OBS! I kuvert, I mapp!)
89. Terminsbetyg. Studentbetyg fr Borås läroverk (1928)
90-91. Betyg, tjänstgöringsintyg, meritforteckningar etc. (1936
s2.
9r¡o
93-104. Artiklar i SDS r9s7-r970. (Urklipp)
Sammanställt av:
J
U
HeR{k Pfannenstill
d"trnd d22feb 1996
-
)
rä1
TITL
over
til
Pfan
i11s
lämnade
1
A.MANIJSKRIPT
10-5. Från
individualism till
kollektivism'(föredrag)
106. Nationalkaraktärer. Människan och arbetet'
107. Alkohol och samhälle. (Föredrag)
108. Individ och samhäIle. (Föredrag)
109. Arbetsledning. (Kurs)
110. De vetenskapliga teoriernas logiska ursprung: Problemet'
och: Försök till en icke-positlvistisk òmorientering av operationalismen'
@-red rag) Se även Pärm 83!
sverige
111.Kyrka och samhälle. Tre uppsatser: 1) Det kyrkliga och okyrkliga
2) KYrklig folklivsforskning
3) KYrkoliv och samhällsklass
B.
LÄNGRE
112. Operationalismen
113. John lewis:
ITIeber
114. Hobbes, l.ocke mfl
115. Socilogins förhistoria
116. Denamerikanska sociologins historia: Ross.(Se även 18-27,37,591)
117. Skinner
118. Burke
119. Saint-Simon
120.
Comte
121.
l,rleber
722. B.T.Wilkins
123. \,\l.C.Lehmann:
Adam Ferguson
124. Sven-Eric Liedman: Motsatsernas spel'
I25.
Fergusen
- Miller
126. trlittgenstein
-
I+linch
6
127. Gödel
128. Hans Zetterberg
129. Program
för
den jugoslaviska Praxis-gruppen
130. ttvariatt
131-133. Kortare exerpeter och anteckningar
i
3 kassetter
E. FOTOGRAFISK DOKIJMENTATION
134-135. USA-resan t947. Skioptikonbilder. (Föreläsningsmtrl)
F. FÖRTECKNING
övnn onItAGARE I
136.
Samnanställt av:
Henrik Pfannenstill
Lundd3okt1996
o
FöRELÃSN NGAR
ocg
SEMINARIER
(1950-ralet)
P
ms: maskinskrift
hs:
handskrift
uå:
utan år
K: kuvert
M: mapp
A. MANUSKRIPT
137. Teorier i amerikansk sociologi fore 1930. Föredrag uå (100 s ms) M
138. Hur Amerika ser på Ryssland. Föredrag 1949 + urklipp (29 s ms + 6s) K
139. Den amerikanska kvinnan i hemmet och samhället. Föredrag uå (trol 1948) (13 s ms) +
excerpter "Kulturmönster" uå)
140. Gallupinstitutets opinionsmätningar. Föredrag uå (trol fore 1938) (18 ms)
baksida på valsedel t stadsfullmäktigeval for De Nationella. K
l4la.
*
excerpter på
Socialpsykologiska synpunkter på hjälparbetet efter Andra världskriget, (och)
,{teruppbyggnadsarbetet i de krigshärjade länderna. Folk och socialpsykologiska
synpunkter. 2 överlappande foredrag 1948. Oklar paginering! (38s ms),
b. Förenta Staternas uppfattning om den...andliga återuppbyggnaden i Tyskland.
Föredrag 1948 (5s hs) + ¡¡þ¡pp och minnesant. K
142.
Amenkas Förenta Stater av i dag. Föredrag 1948 (13s ms), (och)
Rasproblemet i USA. Ofullst.manuskript uå (4s hs). K
143. Chicago - motsättningarnas stad. Föredrag 1947 (16 s ms) + ofullst. manuskript
(eget novellforsök i den "hårdkokta stilen"? (2 s). + excerpter, urklipp, anteckn etc. K
144. Kdminologi (i USA). Föredrag, trol. 1948. Oklar paginering! (48 s hs) K
145. Konkreta problem i modern amerikansk sociologi. Föredrag uå (trol 1948) (3ls hs) K
146. Folkhögskolans sociala refernsram. Ett teoretiskt utkast. Föredrag uä (29 s ms stencil) K
147. Folkhögskolans strukturella problem. Föredrag uå. (58s ms stencil) K
148. Studier i sociologi och soci,alpsykologi. Uppsatser uâ. (73 s ms) M
Innehåll: Sociologi och socialfìlosofins historia
Den amerikanska sociologins dilemma
Sociologi och folkminnesforskning
Pågår en begåvningsforsämring?
Arbetsplatsens sociologi
Några resultat av en sociologisk undersökning i en svensk industristad - med
särskild hänsyn till socioekologiska och socialmoraliska problem
149. Psykologisk krigforing. Föredrag for Industriens Verksþddsinst. nov 1953 (inkl
inbjudan och deltagarlorteckning) (18 s ms) K
150. Från själslivets dolda djup. Föredrag uå. (18 s ms) K
151. Automation, dess innebörd och konsekvenser. Föredrag 1957 + urklipp. (36 s ms) K
152. Naturbegåvning och kulturbegåvning. Föredrag 1957 (5
s
ms) K
153. Arbetsglädje och arbetstrivsel. Föredrag 1955 (24 s ms). K
154. Sexualfrågan och samhället. Föredrag uå (trol. efter 1948) (19 s ms) K
155. Krig och propaganda. Föredrag uå (trol. fore 1944) (24 s ms) K
156. Sociologin och samhällsvetenskaperna. Föredrag uå (17 s ms) K
157. Ungdomsårens psykologi. Föredrag 1958 + urklipp. (32 s ms/hs) K
158a. Samhället och ungdomsbrottsligheten. Föredrag 1954 + urklipp. (27 s ms/hs)
K
b. TV och aggressivitet. Föredrag 1961 + urklipp. (10 s ms)
159. Individen och samhället. Föredrag 1950. (13 s ms) K
160. Ledare och ledda. Synpunkter på ledarskapets psykologi. Foredrag uå (trol. 1950).
OBS! 2 manuskript, oklar paginering. (36 s ms) K
16l.
Laran om statens suveränitet. Föredrag uå (trol. 1930-tal). (30 s hs)
K
162. Sprenger: Lebensformen. Del av loredrag uå. (15 s ms) K
163. Anteckningar, rörande sociologisk undersökning av en population (okänd vilken) uä(57
shs) M
164. Anteckningar. "Fall infor socialkommittén" (ett par tusen narnn m korta biografier) uå
(8 st anteckningsblock)
,)
165. Anteckningar till lic-kursen i Praktisk filosofi 1934.
hs K
166. Kåseri: Ett kåseri om "Das Ding an Sich". Föredrag uå (10
s
hs) K
167. Yana: excerpter, urklipp, anteckningar till "Inlärningspsykologi", anteckningar om
Johan Jacob Borelius, mm. Omkr 1950. hs/ms K
B. KORRESPONDENS
168. Svenska Amerikastiftelsen 1946-47
- Ansökningshandlingar
- Brev från Bertil Pf
- Brev till Bertil Pf
- Referenser och introduktionsbrev
- Emigrantvisa "The Battlesong of the International House Inmates" M
169. Brev till Bertil Pf (5
st). K
C. PERSONALIA
170. I\4/S Drottningholm. Middagsmenu 1947 m ant. K
171. Västgöta nation 1930-1948. Varia, exbalprogram, sångtexter
172. Lânekvitton
etc. K
UB 1946-1947. K
173. Reseräkningar 1961. K
174. Div räkningar l94O- och 1950-tal. 2 kuvert!
K
OBS! I{EMLIGSTAMPLAS TILL
2047
175. Div bankvaxlar, borgensfobindelser etc,..1940 - 1950-tal.
I{EMLIGS TÄMPLAS TIJ-L 20 47
176. Taxeringar 1950-tal. K
D
177. UsA-resan 1947. Stort antal sv/v bilder (småbild) K
178. Glaskopior USA-resan 1947.3 st. K
Sammanställt av
Henrik Pfannenstill
Lund d 20 juli 1997
K
OBS!
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards