Läkemedel - nytta och risk hos äldre

Läkemedel - nytta och risk hos äldre
Johan Fastbom
Aging Research Center (ARC)
Karolinska Institutet
Äldre och läkemedel
Kroppsliga förändringar
- Åldrande
- Sjukdom
Polyfarmaci
Äldre och läkemedel
Kroppsliga förändringar
Farmakokinetik
Farmakodynamik
Förstärkt effekt
Förlängd effekt
Större variabilitet
Farmakokinetiska förändringar
Farmakokinetiska
förändringar
Digoxin
Många antibiotika
Kaliumsparare
ACE-hämmare
PO diabetesmedel
H2-blockerare
NSAID
1 ml/min/år
Många opioider
m.fl.
DAKS-projektet
72% < 60 ml/min
19% < 30 ml/min
Estimerad glomerulär filtration (eGFR)
M: (1.23 * (140 - ålder) * vikt) / S-krea
K: (1.04 * (140 - ålder) * vikt) / S-krea
www.fass.se/LIF/produktfakta/kreatinin.jsp
Farmakodynamiska förändringar
Hjärt-kärlläkemedel
Andra läkemedel
Psykofarmaka
Smärtstillande medel
Antikolinerga läkemedel
m.fl.
NSAID
Trötthet
Kognitiva störningar
EPS
Fall
Hjärtsvikt
Njursvikt
Blodtrycksfall
Svimning
NSAID
ASA
Magsår
Magblödningar
α
Problemläkemedel
• Långverkande bensodiazepiner
• Antikolinerga medel
• Neuroleptika
• Opioider
• NSAID
• Blodtryckssänkande läkemedel
• PO diabetesmedel
• Digoxin
Läkemedelsanvändningen
hos äldre
Alla äldre
1988
3 preparat/person
2011
5-6 preparat/person
SÄBO, multisjuka
1988
3 preparat/person
2011 10 preparat/person
Läkemedelsanvändningen
hos äldre
Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2008
Läkemedelsanvändningen
i olika boenden/omsorg
Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009
Polyfarmaci
konsekvenser
• Biverkningar
• Läkemedelsinteraktioner
• Följsamhet
• Olämplig läkemedelsanvändning
Biverkningar
Förändrad
omsättning
Polyfarmaci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yrsel
Dåsighet, trötthet
Muntorrhet
Förstoppning
Matleda
Sömnstörning
Oklarhet, Minnesstörningar
Stelhet
Blodtrycksfall
Fall
Magblödning
Förvirring
Salt-/vätskebalansrubbning
Hjärtrytmrubbning
Njurpåverkan/hjärtsvikt
Blodsockerfall
Förändrad
känslighet
Polyfarmaci
Läkemedelsinteraktioner
C-interaktioner 25%
D-interaktioner 3-4%
Läkemedelsinteraktioner
SFINX
C-interaktioner
• SSRI - ASA
• Warfarin - Paracetamol
• Kalcium - Levotyroxin
• Beta2-stimulerare - Ipratropium
• Warfarin - Levotyroxin
• ACE-hämmare - Kaliumsparare
D-interaktioner
• Klopidogrel - Omeprazol
• Kalium - Kaliumsparare
• Warfarin - ASA
• Warfarin - Tramadol
• Verapamil/Diltiazem - Betablockare
• Waran - NSAID
Glöm inte Additiva effekter
Läkemedelsbiverkningar
10-30% av alla
sjukhusinläggningar
av äldre
Hjärt-kärlläkemedel
NSAID, ASA
Antikoagulantia
Analgetika
Psykofarmaka
Höga doser
Nedsatt njurfunktion
Läkemedelsinteraktioner
Vad gör vi åt allt detta?
•
•
•
Klok förskrivning
Uppföljning
Läkemedelsgenomgång
Grundläggande
Aktuell
läkemedelslista
Ordinerad
Använder
Grundläggande
•
•
•
•
•
Indikation
Nytta-risk
Behandlingsmål
Icke-farmakologisk behandling
Individanpassning - ålder,
fysiologi, diagnoser, läkemedel
Socialstyrelsens indikatorer
Läkemedelsspecifika
•
•
•
•
•
•
Typ av läkemedel
Regim
Dosering
Polyfarmaci
Vid nedsatt njurfunktion
Vid vissa symtom
Diagnosspecifika
Elva diagnoser
• Rationell
• Irrationell
• Olämplig/riskfylld
Indikatorer för god
läkemedelsterapi hos äldre
Läkemedelsspecifika
1.1 Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger
Indikatorer för god
läkemedelsterapi hos äldre
Läkemedelsspecifika
1.2 Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation är av
särskilt stor betydelse
Indikatorer för god
läkemedelsterapi hos äldre
Läkemedelsspecifika
1.2 Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation är av
särskilt stor betydelse
Indikatorer för god
läkemedelsterapi hos äldre
Läkemedelsspecifika
1.7 Läkemedel och njurfunktion
Indikatorer för god
läkemedelsterapi hos äldre
Läkemedelsspecifika
1.8 Läkemedel och vissa symtom
Symtomgivande ortostatism/blodtrycksfall
Fall
Kognitiv störning
Indikatorer för god
läkemedelsterapi hos äldre
Diagnosspecifika
2.5 Diabetes, typ 2
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-29
Erik är 91 år. Han har högt blodtryck, och är opererad för prostatacancer. Bröt lårbenshalsen för ett år sedan. Har hjärtsvikt, förmaksflimmer
och kärlkramp. Besväras av muntorrhet, förstoppning, vattenkastningsbesvär, yrsel och värk. Han har vårdats på sjukhus tre gånger senaste
året, sammanlagt 14 dagar.
Erik bor sedan två år tillbaka på sjukhem. Han är nöjd med det och med
husläkarna som har haft täta kontakter med honom, hans anhöriga,
sjukhemmet och sjukhuset.
1.2
Finns indikation
1.1
Olämpliga läkemedel
2.x
Kontraindikationer
1.4
Rätt dos
1.3
Rätt regim
1.5
Dubbelanvändning
1.6
Interaktioner
1.8
Biverkningar
Ber.form
Preparatnamn
Styrka
Dosering
Tabl
Tabl
Tabl
Tabl
Tabl
Tabl
Tabl
Tabl
Depottabl
Tabl
Tabl
Droppar
Tabl
Tabl
Ögondr
Depottabl
Dosgran
Sugtabl
Flunitrazepam
Trombyl
Amilorid
Digoxin
Behepan
Verapamil
Citalopram
Lergigan
Imdur
Dexofen
Furix
Laxoberal
Panodil
Zopiklon
Timolol
Kaleorid
Inolaxol
Xerodent
1 mg
75 mg
5 mg
0,13 mg
1 mg
80 mg
20 mg
25 mg
60 mg
100 mg
40 mg
7,5 mg/ml
500 mg
7,5 mg
0+0+0+1
1x1
1x1
1+0+0+0
1+0+0+0
1+0+0+0
1x1
0+0+0+2
1+0+0+0
1+0+1+0
1+0+0+0
10
2+0+2+0 + vb
0+0+0+1
1x1
1x1
1+1+1+0
1x6
750 mg
0,25 mg