Jordbruket inom EU och de nya medlems- länderna

advertisement
Jordbruket inom EU
och de nya medlemsländerna
i diagram och tabeller
Rapport 2003:21
Jordbruket inom EU och de
nya medlemsländerna
i diagram och tabeller
Statistikenheten
2003-10-30
Referens
Marianne Johansson
Innehåll
1
EUs jordbruk i relation till världsproduktionen................................................................ 5
Diagram 1.1
Diagram 1.2
Diagram 1.3
Diagram 1.4
Diagram 1.5
Diagram 1.6
Diagram 1.7
Diagram 1.8
Diagram 1.9
2
Jordbruket som del av den totala ekonomin .................................................................... 11
Diagram 2.1
Diagram 2.2
Diagram 2.3
Diagram 2.4
3
4
Produktion av vete 2001, 1000 ton .............................................................. 6
Produktion av korn 2001, 1000 ton ............................................................. 6
Produktion av potatis 2001, 1000 ton .......................................................... 7
Produktion av socker 2001, 1000 ton .......................................................... 7
Produktion av nötkött 2001, 1000 ton ......................................................... 8
Produktion av griskött 2001, 1000 ton......................................................... 8
Produktion av får- och getkött 2001, 1000 ton ............................................ 9
Produktion av fågelkött 2001, 1000 ton....................................................... 9
Produktion av komjölk 2001, 1000 ton ..................................................... 10
Antal förvärvsarbetande inom jordbruk, skogsbruk, fiske, 1000 pers....... 12
Andel förvärvsarbetande inom jordbruk, skogsbruk, fiske........................ 13
Jordbrukets bruttoförädlingsvärde 2001, milj euro.................................... 14
Jordbrukets andel av den totala ekonomin 2001........................................ 15
Jordbrukets struktur .......................................................................................................... 17
Diagram 3.1
Diagram 3.2
Diagram 3.3
Diagram 3.4
Diagram 3.5
Diagram 3.6
Jordbruksmark 1999/2000 enligt Eurostat, 1000 ha .................................. 18
Jordbruksmark som andel av total areal 1999/2000 enligt Eurostat.......... 19
Antal jordbruksföretag 1995 och 1999/2000, 1000-tal.............................. 20
Medelareal jordbruksmark per jordbruksföretag 2000, ha ........................ 20
Andel jordbruksföretag efter storlek (i ha jordbruksmark) 2000............... 21
Andel jordbruksmark efter företagsstorlek (i ha) 2000 ............................. 22
Diagram 3.7
Diagram 3.8
Diagram 3.9
Antal nötkreatur, 1000-tal.......................................................................... 23
Antal jordbruksföretag med nötkreatur, 1000-tal ...................................... 24
Genomsnittligt antal nötkreatur per företag 2000...................................... 24
Diagram 3.10
Diagram 3.11
Diagram 3.12
Antal svin, 1000-tal.................................................................................... 25
Antal jordbruksföretag med svin, 1000-tal ................................................ 26
Genomsnittligt antal svin per företag 2000................................................ 26
Jordbruksväxter .................................................................................................................. 27
Diagram 4.1
Diagram 4.2
Totala arealer för vissa grödor 2001 i EU-15, 1000 ha ............................. 28
Total skörd av vissa grödor 2001 i EU-15, 1000 ton................................. 29
Diagram 4.3
Diagram 4.4
Diagram 4.5
Diagram 4.6
Produktion av vete (exkl. durumvete), 1000 ton ....................................... 30
Areal vete (exkl. durumvete) 2001, 1000 ha ............................................. 31
Produktion av vete (exkl. durum), genomsnitt 1999-2001, 1000 ton ........ 32
Hektaravkastning vete, genomsnitt 1999-2001, kg/ha............................... 33
Diagram 4.7
Diagram 4.8
Diagram 4.9
Diagram 4.10
Produktion av korn, 1000 ton .................................................................... 34
Areal korn 2001, 1000 ha .......................................................................... 35
Produktion av korn, genomsnitt 1999-2001, 1000 ton .............................. 36
Hektaravkastning korn, genomsnitt 1999-2001, kg/ha.............................. 37
1
5
6
Diagram 4.11
Diagram 4.12
Diagram 4.13
Diagram 4.14
Produktion av havre, 1000 ton................................................................... 38
Areal havre 2001, 1000 ha......................................................................... 39
Produktion av havre, genomsnitt 1999-2001, 1000 ton............................. 40
Hektaravkastning havre, genomsnitt 1999-2001, kg/ha ............................ 41
Diagram 4.15
Diagram 4.16
Diagram 4.17
Diagram 4.18
Produktion av potatis, 1000 ton ................................................................. 42
Areal potatis 2001, 1000 ha ....................................................................... 43
Produktion av potatis, genomsnitt 1999-2001, 1000 ton ........................... 44
Hektaravkastning potatis, genomsnitt 1999-2001, kg/ha........................... 45
Diagram 4.19
Diagram 4.20
Diagram 4.21
Diagram 4.22
Produktion av sockerbetor, 1000 ton ......................................................... 46
Areal sockerbetor 2001, 1000 ha ............................................................... 47
Produktion av sockerbetor, genomsnitt 1999-2001, 1000 ton ................... 48
Hektaravkastning sockerbetor, genomsnitt 1999-2001, kr/ha ................... 49
Diagram 4.23
Diagram 4.24
Diagram 4.25
Diagram 4.26
Produktion av raps och rybs, 1000 ton ...................................................... 50
Areal raps och rybs 2001, 1000 ha ............................................................ 51
Produktion av raps och rybs, genomsnitt 1999-2001, 1000 ton ................ 52
Hektaravkastning raps och rybs, genomsnitt 1999-2001, kg/ha................ 53
Mjölk och kött...................................................................................................................... 55
Diagram 5.1
Diagram 5.2
Diagram 5.3
Diagram 5.4
Antal mjölkkor, 1000-tal............................................................................ 56
Mjölkinvägning (komjölk), 1000 ton......................................................... 56
Antal mjölkkor, 1000-tal............................................................................ 57
Mjölkinvägning 2001 (komjölk), 1000 ton................................................ 58
Diagram 5.5
Diagram 5.6
Diagram 5.7
Diagram 5.8
Antal nötkreatur, 1000-tal.......................................................................... 59
Produktion av nötkött, 1000 ton ................................................................ 59
Antal nötkreatur, 1000-tal.......................................................................... 60
Produktion av nötkött 2001, 1000 ton ....................................................... 61
Diagram 5.9
Diagram 5.10
Diagram 5.11
Diagram 5.12
Antal svin, 1000-tal.................................................................................... 62
Produktion av griskött, 1000 ton................................................................ 62
Antal svin, 1000-tal.................................................................................... 63
Produktion av griskött 2001, 1000 ton....................................................... 64
Ekonomi ............................................................................................................................... 65
Diagram 6.1
Diagram 6.2
Diagram 6.3
2
Produktionsvärde till baspris 2001, milj euro............................................ 66
Fördelning av produktionen 2001.............................................................. 67
Real faktorinkomst per årsverke (indikator A), index 1995=100.............. 68
Tabellbilaga.............................................................................................................................. 69
Tabell 1.1-1.9
Tabell 2.1-2.4
Jordbruksproduktionen i världen 2001, 1000 ton ...................................... 70
Sysselsättning inom jordbruk, skogsbruk och fiske samt jordbrukets
ekonomiska betydelse ................................................................................ 71
Tabell 3.1-3.4 Jordbruksmark, dess andel av total areal, antal jordbruk och medelareal
per jordbruk................................................................................................ 72
Tabell 3.5
Antal jordbruksföretag efter storlek (i ha) 1999/2000, 1000-tal................ 73
Tabell 3.6
Jordbruksmark efter företagsstorlek (i ha) 1999/2000, 1000 ha................ 73
Tabell 3.7-3.9 Antal nötkreatur, antal företag med nötkreatur och genomsnittligt antal
nötkeatur per företag.................................................................................. 74
Tabell 3.10-3.12 Antal svin, antal företag med svin och genomsnittligt antal svin per
företag ........................................................................................................ 75
Tabell 4.1-4.2 Arealer och totalskördar 2001 i EU-15...................................................... 76
Tabell 4.3-4.6 Areal- och produktionsuppgifter för vete .................................................. 77
Tabell 4.7-4.10 Areal- och produktionsuppgifter för korn.................................................. 78
Tabell 4.11-4.14 Areal- och produktionsuppgifter för havre ................................................ 79
Tabell 4.15-4.18 Areal- och produktionsuppgifter för potatis .............................................. 80
Tabell 4.19-4.22 Areal- och produktionsuppgifter för sockerbetor ...................................... 81
Tabell 4.23-4.26 Areal- och produktionsuppgifter för raps och rybs.................................... 82
Tabell 5.1-5.2 Mjölkinvägning och antal mjölkkor .......................................................... 83
Tabell 5.3-5.4 Mjölkinvägning och antal mjölkkor .......................................................... 84
Tabell 5.5-5.6 Produktion av nötkött och antal nötkreatur................................................ 85
Tabell 5.7-5.8 Produktion av nötkött och antal nötkreatur................................................ 86
Tabell 5.9-5.10 Produktion av griskött och antal svin ........................................................ 87
Tabell 5.11-5.12 Produktion av griskött och antal svin ........................................................ 88
Tabell 6.1-6.2 Produktionsvärde till baspris (milj euro) samt fördelning av
produktionsvärde inkl direktersättningar 2001 .......................................... 89
Tabell 6.3
Real faktorinkomst per årsverke (indikator A), index 1995 = 100............ 90
3
1 EUs jordbruk i relation till världsproduktionen
De 15 medlemsländerna i EU är sammantaget en stor producent av jordbruksprodukter.
Av den totala globala spannmålsproduktionen (i ton räknat) stod EU för ca 10 % år
2001. Som jämförelse hade EU 6 % av den totala folkmängden i världen. De största
spannmålsprodukterna i världen är vete, ris och majs som står för nästan 30 % vardera.
Korn, havre och råg, där EUs andelar är relativt höga, är ganska små produkter globalt
sett, liksom bl.a. sorghum och hirs.
Veteproduktionen inom EU utgjorde 16 % av världsproduktionen år 2001, medan
andelarna av majs och ris var betydligt lägre. Andelen av kornproduktionen var 34 %.
EUs produktion av socker och potatis var mellan 10 och 15 % av världens. För övriga
vegetabiliska produkter kan nämnas att EU var världens största producent av vin med
närmare 60 % av produktionen 2001 och av olivolja med mer än tre fjärdedelar av
produktionen. Unionen hade dock bara drygt 10 % av den globala produktionen av
vegetabiliska oljor och fetter sammantaget.
För kött var EUs andel av världsproduktionen 2001 totalt sett 15 %. Andelen varierade
från mindre än 10 % för får- och getkött till nästan 20 % för griskött. För både nötkött
och fågelkött var andelen ca 13 %. När det gäller mjölk producerade EU-länderna
ungeför en fjärdedel av världens komjölk men mindre än 5 % av annan mjölk.
Bland de tio nytillkommande länderna i EU är Polen, Ungern och Tjeckien de största
jordbruksländerna. Av de produkter som jämförs var dessa länders totala andelar högre
för vegetabilier än för animalier med 8 % för potatis, 6 resp. 4 % för korn och vete samt
2 % för socker. På animaliesidan var andelarna 2,5 resp. 3,5 % för fågelkött och griskött
men bara 1 % för nötkött och andelen får- och getkött var marginell. Andelen av
världens folkmängd var en dryg procent.
För länder och ländergrupper utanför EU och de till EU kommande länderna var Kina
med en dryg femtedel av jordens befolkning år 2001 den största producenten av griskött
(närmare hälften), får- och getkött (en fjärdedel) samt potatis (en femtedel). USA var
ledande när det gäller fågelkött och nötkött även om Sydamerikas produktion i det
senare fallet var nästan lika stor. Sydamerika hade störst produktion av socker (en
femtedel), men Indien var det största enskilda producentlandet. Polen och Ukraina är
stora potatisproducenter vilket förklarar den höga produktionen i gruppen övriga
Europa.
5
Diagram 1.1
Produktion av vete 2001, 1000 ton
EU-15
Ryssland
Övriga Europa
USA
Övriga Nord- o Centralamerika
Sydamerika
Afrika
Kina
Indien
Övriga Asien
Oceanien
0
Diagram 1.2
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
Produktion av korn 2001, 1000 ton
EU-15
Ryssland
Övriga Europa
USA
Övriga Nord- o Centralamerika
Sydamerika
Afrika
Kina
Indien
Övriga Asien
Oceanien
0
6
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
Diagram 1.3
Produktion av potatis 2001, 1000 ton
EU-15
Ryssland
Övriga Europa
USA
Övriga Nord- o Centralamerika
Sydamerika
Afrika
Kina
Indien
Övriga Asien
Oceanien
0
Diagram 1.4
10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000
Produktion av socker 2001, 1000 ton
EU-15
Ryssland
Övriga Europa
USA
Övriga Nord- o Centralamerika
Sydamerika
Afrika
Kina
Indien
Övriga Asien
Oceanien
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
7
Diagram 1.5
Produktion av nötkött 2001, 1000 ton
EU-15
Ryssland
Övriga Europa
USA
Övriga Nord- o Centralamerika
Sydamerika
Afrika
Kina
Indien
Övriga Asien
Oceanien
0
Diagram 1.6
2 000
4 000
6 000
8 000 10 000 12 000 14 000
Produktion av griskött 2001, 1000 ton
EU-15
Ryssland
Övriga Europa
USA
Övriga Nord- o Centralamerika
Sydamerika
Afrika
Kina
Indien
Övriga Asien
Oceanien
0
8
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
Diagram 1.7
Produktion av får- och getkött 2001, 1000 ton
EU-15
Ryssland
Övriga Europa
USA
Övriga Nord- o Centralamerika
Sydamerika
Afrika
Kina
Indien
Övriga Asien
Oceanien
0
Diagram 1.8
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
Produktion av fågelkött 2001, 1000 ton
EU-15
Ryssland
Övriga Europa
USA
Övriga Nord- o Centralamerika
Sydamerika
Afrika
Kina
Indien
Övriga Asien
Oceanien
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000 12 000 14 000 16 000 18 000
9
Diagram 1.9
Produktion av komjölk 2001, 1000 ton
EU-15
Ryssland
Övriga Europa
USA
Övriga Nord- o Centralamerika
Sydamerika
Afrika
Kina
Indien
Övriga Asien
Oceanien
0
10
20 000
40 000
60 000
80 000 100 000 120 000 140 000
2 Jordbruket som del av den totala ekonomin
De areella näringarna - jordbruk, skogsbruk och fiske - varierar mycket i betydelse mellan
olika nuvarande och tillkommande EU-länder. Antalet sysselsatta i dessa näringar minskade i
samtliga länder mellan 1995 och 2001. I genomsnitt för de nuvarande EU-länderna var den
årliga minskningen under perioden 3,7 %. Minskningen var störst, 4 % eller mer, i de stora
jordbruksländerna Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien samt i Finland och Österrike.
Grekland hade 2001 den största andelen sysselsatta i de areella näringarna inom EU, ca 16 %
av den totala arbetskraften. Portugal, Irland och även Spanien med sina 7 % låg relativt högt. I
övriga EU-länder var andelen 5 % eller lägre.
I de tillkommande länderna stod jordbruk, skogsbruk och fiske för en betydligt större andel av
sysselsättningen än i flertalet EU-länder, från ungefär 8 % upp till Polens dryga 20 %.
Undantagen var Slovenien och Malta med endast ett par procent av arbetskraften i de areella
näringarna.
Frankrike och Italien var de två EU-länder som år 2001 hade högst bruttoförädlingsvärde1
inom jordbruket men även i Spanien och Tyskland var det långt högre än i övriga länder. I
relation till den totala ekonomin var jordbrukets förädlingsvärdeandel högst i Grekland och
Spanien, men även inom övriga Medelhavsländer - Portugal och Italien - samt inom de större
livsmedelsexportörerna Irland, Danmark, Frankrike och Nederländerna var andelen större än
EU-genomsnittet på 1,7 %.
Jordbrukets bruttoförädlingsvärde i de tillkommande länderna var 1998 förhållandevis lågt
jämfört med nuvarande EU-länder. Polen och Ungern hade, mätt med bruttoförädlingsvärdet,
den största jordbruksproduktionen. Generellt sett betyder jordbruksproduktionen mer i dessa
länder än i EU.
1
Bruttoförädlingsvärdet beräknas som totalt produktionsvärde till baspris (dvs. inklusive direktersättningar till
produkter) minus kostnaden för insatsvaror och -tjänster.
11
Diagram 2.1
Antal förvärvsarbetande inom jordbruk, skogsbruk, fiske, 1000 pers
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
1995
Italien
2001
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 2.1c
500
1 000
1 500
2 000
Antal förvärvsarbetande inom jordbruk, skogsbruk, fiske, 1000 pers
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
1995
2001
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
1 000
2 000
3 000
Anm. Observera att skalan skiljer sig från den i diagrammet ovan.
12
4 000
5 000
Diagram 2.2
Andel förvärvsarbetande inom jordbruk, skogsbruk, fiske
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
1995
Luxemburg
2001
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
0%
Diagram 2.2c
5%
10%
15%
20%
25%
Andel förvärvsarabetande inom jordbruk, skogsbruk, fiske
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
1995
Lettland
2001
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0%
5%
10%
15%
20%
25%
13
Diagram 2.3
Jordbrukets bruttoförädlingsvärde 2001, milj euro
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 2.3c
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
Jordbrukets bruttoförädlingsvärde 1998, milj euro
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
1 000
2 000
3 000
Anm. Observera att skalan skiljer sig från den i diagrammet ovan.
14
4 000
5 000
6 000
Diagram 2.4
Jordbrukets andel av den totala ekonomin 2001
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
0%
Diagram 2.4c
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
Jordbrukets andel av den totala ekonomin 1998
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
Summa tio nya
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
15
3 Jordbrukets struktur
De största jordbruksarealerna finns i Frankrike, Spanien, Tyskland, Storbritannien och Italien,
som tillsammans står för 79 % av EUs utnyttjade jordbruksmark. Dessa länder står för en
nästan lika stor andel (78 %) av EUs åkermark, trots att mer än hälften av jordbruksmarken i
Storbritannien och Spanien består av betesmark eller odlas med fleråriga grödor (frukt, oliver,
vin etc.). De största andelarna betesmark och/eller fleråriga grödor bland övriga länder finns i
Irland, i Grekland och i Österrike. Andelen åkermark av jordbruksmarken är högst i de
nordiska länderna.
I förhållande till landets totala areal är jordbruksarealen i EU-länderna störst i Storbritannien,
Irland och Danmark, där den utgjorde mer än 60 % av den totala arealen. Minst är den i
Finland och Sverige, ca 7 %.
Jordbruksarealen i Polen är storleksmässigt jämförbar med de största EU-länderna. Ungern,
som kommer näst i storleksordning bland de tillkommande EU-länderna, har ungefär en
tredjedel av Polens areal. Genomsnittligt är jordbruksarealens andel av den totala arealen i de
tillkommande EU-länderna högre (52 %) än i de nuvarande (39 %).
I alla EU-länder utom Spanien har antalet jordbruksföretag minskat mellan 1995 och
1999/2000. Störst antal företag finns i Italien och Spanien. Hälften av det totala antalet företag
inom EU finns i dessa två länder. Sverige, Finland, Belgien, Danmark och Luxemburg har
sammanlagt mindre än 5 % av antalet företag.
De största företagen, räknat efter arealstorlek, finns i Storbritannien. Medelarealen här var
närmare 70 hektar år 1999/2000. Medelarealen i Sverige, 38 hektar, var dubbelt så stor som
EU-genomsnittet. De minsta medelarealerna, under 10 hektar, fanns i Grekland, Italien och
Portugal.
Andelen företag med mindre än 20 hektar jordbruksmark var i dessa länder över 90 %, medan
den i Danmark och Luxemburg var under 40 % och i Storbritannien och Irland knappt 45 %.
Klart högst andel företag med mer än 100 hektar jordbruksmark hade Storbritannien, 17,5 %.
Andelen jordbruksmark som fanns på jordbruksföretag med arealer över 100 hektar var i
Storbritannien 69 %, i Sverige 37 %, i Nederländerna och Finland drygt 10 % och i Grekland
under 5 %.
Antalet nötkreatur är störst i Frankrike, Tyskland och Storbritannien, som tillsammans har
drygt 55 % av nötkreaturen i EU. I Sverige finns ungefär 2 %. Antalet företag med nötkreatur
har minskat i samtliga länder mellan 1995 och 2000. Antalet nötkreatur per företag är störst i
Luxemburg, Storbritannien och Nederländerna - 110, 97 resp. 88 djur i genomsnitt. I Sverige
var antalet nötkreatur per företag i genomsnitt 50, något under EUs genomsnitt.
Antalet svin är störst i Tyskland men antalet företag med svin är större i både Italien och
Spanien än i Tyskland. Antalet svin i Sverige var drygt 1,5 % av EUs totalantal 1999/2000
och antalet svin per företag 350, betydligt mer än genomsnittet inom EU på ca 140 djur.
Irland, Nederländerna, Danmark, Belgien och Storbritannien hade mer än 500 svin per företag
i genomsnitt.
I jämförelse med nuvarande EU-länder har de tillkommande relativt sett fler svin än
nötkreatur. Sammanlagt i de tio länderna motsvarar svinantalet 24 % av antalet i EU men
nötkreaturen endast ca 13 %.
17
Diagram 3.1
Jordbruksmark 1999/2000 enligt Eurostat, 1000 ha
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 3.1c
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
Jordbruksmark 2000 enligt FAO, 1000 ha
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
18
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
Diagram 3.2
Jordbruksmark som andel av total areal 1999/2000 enligt Eurostat
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
0%
Diagram 3.2c
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Jordbruksmark som andel av total areal 2000 enligt FAO
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
Summa tio nya
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
19
Diagram 3.3
Antal jordbruksföretag 1995 och 1999/2000, 1000-tal
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
1995
Italien
2000
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 3.4
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Medelareal jordbruksmark per jordbruksföretag 2000, ha
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
0
20
10
20
30
40
50
60
70
80
Diagram 3.5
Andel jordbruksföretag efter storlek (i ha jordbruksmark) 2000
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
0 - 19 ha
Italien
20 - 49 ha
50 - 99 ha
Luxemburg
100 - ha
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
0%
20%
40%
60%
80%
100%
21
Diagram 3.6
Andel jordbruksmark efter företagsstorlek (i ha) 2000
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
0 - 19 ha
Italien
20 - 49 ha
50 - 99 ha
Luxemburg
100 - ha
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
0%
22
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Diagram 3.7
Antal nötkreatur, 1000-tal
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
1995
Italien
2000
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 3.7c
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
Antal nötkreatur, 1000-tal
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
1995
Lettland
2000
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
23
Diagram 3.8
Antal jordbruksföretag med nötkreatur, 1000-tal
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
1995
Italien
2000
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 3.9
50
100
150
200
250
300
350
400
Genomsnittligt antal nötkreatur per företag 2000
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
0
24
20
40
60
80
100
120
Diagram 3.10
Antal svin, 1000-tal
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
1995
Italien
2000
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 3.10c
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
Antal svin, 1000-tal
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
1995
Litauen
2000
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
25
Diagram 3.11
Antal jordbruksföretag med svin, 1000-tal
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
1995
Italien
2000
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 3.12
50
100
150
200
250
300
Genomsnittligt antal svin per företag 2000
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
0
26
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
4 Jordbruksväxter
Vegetabilieproduktionen inom EU har, för flertalet av de grödor som redovisas här,
visserligen varierat kraftigt mellan enskilda år men sedan mitten av 1990-talet har
variationerna skett runt en relativt konstant nivå. Sammantaget för de tillkommande länderna
kan man ana en viss nedgång av produktionen under samma period.
Frankrike hade den största vetearealen 2001 och också den största produktionen. Spanien
hade störst areal korn men produktionen var störst i Tyskland. Hektaravkastningen var för
vete högst i Irland, Nederländerna och Belgien och för korn i Irland och Belgien. Den svenska
avkastningen var för både vete och korn ca 10 % lägre än EU-genomsnittet för perioden
1999-2001.
Sverige och Tyskland finns bland de största havreproducenterna, liksom Polen. Tysklands
produktion var större än Sveriges men lägre än Polens och Finlands.
Produktionen av potatis var större i Polen 1999-2001 än i något av de nuvarande EUländerna. Tyskland hade störst produktion inom EU, ca 50 % större än närmaste land som var
Nederländerna. Nederländerna och Belgien hade högst hektaravkastning, närmare 45 000
kg/hektar.
Produktionen av sockerbetor var under 1999-2001 störst i Frankrike trots att Tyskland hade
större odlad areal. Hektaravkastningen var högst i Frankrike och Belgien och, bland EUländerna, lägst i Finland.
För raps och rybs domineras produktionen av Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Även
Polen och Tjeckien har en förhållandevis stor produktion. I de sydligare EU-länderna odlas
andra oljeväxter. Produktionen av raps och rybs inom EU steg till en toppnivå 1999 men har
sedan fallit tillbaka.
Hektaravkastningen i de tillkommande EU-länderna var genomgående lägre än genomsnittet
för de nuvarande EU-länderna.
27
Diagram 4.1
Totala arealer för vissa grödor 2001 i EU-15, 1000 ha
Vete (exkl durum)
Råg
Korn
Havre o blandsäd
Majs
Potatis
Sockerbetor
Raps o rybs
0
Diagram 4.1c
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Totala arealer för vissa grödor 2001 i tio blivande EU-länder, 1000
ha
Vete (exkl durum)
Råg
Korn
Havre o blandsäd
Majs
Potatis
Sockerbetor
Raps o rybs
0
28
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Diagram 4.2
Total skörd av vissa grödor 2001 i EU-15, 1000 ton
Vete (exkl durum)
Råg
Korn
Havre o blandsäd
Majs
Potatis
Sockerbetor
Raps o rybs
0
Diagram 4.2c
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Total skörd av vissa grödor 2001 i tio blivande EU-länder, 1000 ton
Vete (exkl durum)
Råg
Korn
Havre o blandsäd
Majs
Potatis
Sockerbetor
Raps o rybs
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
29
Diagram 4.3
Produktion av vete (exkl. durumvete), 1000 ton
120 000
100 000
80 000
EU-15
60 000
10 nya
40 000
20 000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
30
Diagram 4.4
Areal vete (exkl. durumvete) 2001, 1000 ha
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 4.4c
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
Areal vete (exkl. durumvete) 2001, 1000 ha
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
31
Diagram 4.5
Produktion av vete (exkl. durum), genomsnitt 1999-2001, 1000 ton
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 4.5c
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
Produktion av vete (exkl. durum), genomsnitt 1999-2001, 1000 ton
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
32
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
Diagram 4.6
Hektaravkastning vete, genomsnitt 1999-2001, kg/ha
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
0
Diagram 4.6c
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000 10 000
Hektaravkastning vete, genomsnitt 1999-2001, kg/ha
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000 10 000
33
Diagram 4.7
Produktion av korn, 1000 ton
60 000
50 000
40 000
EU-15
30 000
10 nya
20 000
10 000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
34
Diagram 4.8
Areal korn 2001, 1000 ha
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 4.8c
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
Areal korn 2001, 1000 ha
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
35
Diagram 4.9
Produktion av korn, genomsnitt 1999-2001, 1000 ton
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 4.9c
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Produktion av korn, genomsnitt 1999-2001, 1000 ton
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
36
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Diagram 4.10
Hektaravkastning korn, genomsnitt 1999-2001, kg/ha
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
0
Diagram 4.10c
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
Hektaravkastning korn, genomsnitt 1999-2001, kg/ha
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
37
Diagram 4.11
Produktion av havre, 1000 ton
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
EU-15
10 nya
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
38
Diagram 4.12
Areal havre 2001, 1000 ha
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 4.12c
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
350
400
450
500
550
Areal havre 2001, 1000 ha
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
50
100
150
200
250
300
39
Diagram 4.13
Produktion av havre, genomsnitt 1999-2001, 1000 ton
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 4.13c
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
Produktion av havre, genomsnitt 1999-2001, 1000 ton
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
40
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
Diagram 4.14
Hektaravkastning havre, genomsnitt 1999-2001, kg/ha
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
0
Diagram 4.14c
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
Hektaravkastning havre, genomsnitt 1999-2001, kg/ha
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
41
Diagram 4.15
Produktion av potatis, 1000 ton
60 000
50 000
40 000
EU-15
30 000
10 nya
20 000
10 000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
42
Diagram 4.16
Areal potatis 2001, 1000 ha
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 4.16c
50
100
150
200
250
300
200
250
300
Areal potatis 2001, 1000 ha
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
50
100
150
43
Diagram 4.17
Produktion av potatis, genomsnitt 1999-2001, 1000 ton
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 4.17c
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Produktion av potatis, genomsnitt 1999-2001, 1000 ton
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
44
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Diagram 4.18
Hektaravkastning potatis, genomsnitt 1999-2001, kg/ha
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
0
5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000
Diagram 4.18c
Hektaravkastning potatis, genomsnitt 1999-2001, kg/ha
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000
45
Diagram 4.19
Produktion av sockerbetor, 1000 ton
140 000
120 000
100 000
80 000
EU-15
10 nya
60 000
40 000
20 000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
46
Diagram 4.20
Areal sockerbetor 2001, 1000 ha
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 4.20c
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
350
400
450
500
Areal sockerbetor 2001, 1000 ha
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
50
100
150
200
250
300
47
Diagram 4.21
Produktion av sockerbetor, genomsnitt 1999-2001, 1000 ton
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 4.21c
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
Produktion av sockerbetor, genomsnitt 1999-2001, 1000 ton
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
48
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
Diagram 4.22
Hektaravkastning sockerbetor, genomsnitt 1999-2001, kr/ha
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
0
Diagram 4.22c
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
Hektaravkastning sockerbetor, genomsnitt 1999-2001, kg/ha
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
49
Diagram 4.23
Produktion av raps och rybs, 1000 ton
12 000
10 000
8 000
EU-15
6 000
10 nya
4 000
2 000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
50
Diagram 4.24
Areal raps och rybs 2001, 1000 ha
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 4.24c
200
400
600
800
1 000
1 200
1 000
1 200
Areal raps och rybs 2001, 1000 ha
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
200
400
600
800
51
Diagram 4.25
Produktion av raps och rybs, genomsnitt 1999-2001, 1000 ton
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 4.25c
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
Produktion av raps och rybs, genomsnitt 1999-2001, 1000 ton
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
52
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
Diagram 4.26
Hektaravkastning raps och rybs, genomsnitt 1999-2001, kg/ha
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
0
Diagram 4.26c
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Hektaravkastning raps och rybs, genomsnitt 1999-2001, kg/ha
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
53
5 Mjölk och kött
Mjölkinvägningen inom EU har varit i stort sett konstant sedan mitten av 1990-talet. Eftersom
den genomsnittliga avkastningen per ko har ökat har antalet mjölkkor totalt inom EU minskat
stadigt. Även i varje enskilt land har antalet mjölkkor minskat mellan 1995 och 2002. Totalt
fanns inom EU strax under 20 milj kor som producerade ca 115 milj ton mjölk 2002. I södra
Europa, men även Frankrike, produceras även mjölk från andra djur, främst får och getter.
Efter en minskning sedan mitten av 1990-talet uppgick antalet nötkreatur till drygt 78 milj år
2002. I absoluta tal var minskningen störst i Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Även
produktionen av nötkött minskade. Endast i Spanien, Grekland och Portugal ökade antalet
nötkreatur mellan 1995 och 2002.
Antalet svin har i motsats till antalet nötkreatur ökat något mellan 1995 och 2002.
Grisköttsproduktionen har också ökat även om en viss tillbakagång skedde 2001.
Utvecklingen av antalet svin skiljer sig kraftigt åt mellan länderna. Stora ökningar i Spanien,
Tyskland och Danmark motvägdes av stora minskningar i Nederländerna och Storbritannien i
samband med svinpest och mul- och klövsjuka.
55
Diagram 5.1
Antal mjölkkor, 1000-tal
25 000
20 000
15 000
EU-15
EU-12
10 nya
10 000
5 000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Diagram 5.2
Mjölkinvägning (komjölk), 1000 ton
140 000
120 000
100 000
80 000
EU-15
EU-12
10 nya
60 000
40 000
20 000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
56
Diagram 5.3
Antal mjölkkor, 1000-tal
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
1995
Italien
2002
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
1 000
Diagram 5.3c
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Antal mjölkkor, 1000-tal
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
1995
Litauen
2002
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
57
Diagram 5.4
Mjölkinvägning 2001 (komjölk), 1000 ton
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 5.4c
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
Mjölkinvägning 2001 (komjölk), 1000 ton
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
58
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
Diagram 5.5
Antal nötkreatur, 1000-tal
90 000
80 000
70 000
60 000
EU-15
50 000
EU-12
40 000
10 nya
30 000
20 000
10 000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Diagram 5.6
Produktion av nötkött, 1000 ton
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
EU-15
5 000
EU-12
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
59
Diagram 5.7
Antal nötkreatur, 1000-tal
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
1995
Italien
2002
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
5 000
Diagram 5.7c
10 000
15 000
20 000
25 000
Antal nötkreatur, 1000-tal
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
1995
Litauen
2002
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
60
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
Diagram 5.8
Produktion av nötkött 2001, 1000 ton
Belgien-Lux.
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
200
Diagram 5.8c
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
1 600
1 800
2 000
Produktion av nötkött 2001, 1000 ton
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
61
Diagram 5.9
Antal svin, 1000-tal
140 000
120 000
100 000
EU-15
80 000
EU-12
60 000
10 nya
40 000
20 000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Diagram 5.10
Produktion av griskött, 1000 ton
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
EU-15
10 000
EU-12
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
62
Diagram 5.11
Antal svin, 1000-tal
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
1995
Italien
2002
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
5 000
Diagram 5.11c
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
Antal svin, 1000-tal
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
1995
Litauen
2002
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
63
Diagram 5.12
Produktion av griskött 2001, 1000 ton
Belgien-Lux.
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
1 000
Diagram 5.12c
2 000
3 000
4 000
Produktion av griskött 2001, 1000 ton
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
64
1 000
2 000
3 000
4 000
6 Ekonomi
EAA (Economic Accounts for Agriculture) är en ekonomisk kalkyl för jordbruket som
beräknas inom alla EU-länder. Även i de tillkommande länderna beräknas EAA enligt
metoder som fastställts av Eurostat. Såväl datakvalitet som beräkningsmetoder kan dock skilja
sig mellan olika länder och Eurostats rekommendation är att man inte ska jämföra absoluta
nivåer, framför allt när det gäller resultatmåtten.
Enligt EAA hade Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien de största produktionsvärdena
2001 och tillsammans stod dessa fyra länder för tre fjärdedelar av EUs produktionsvärde till
baspris (dvs. inklusive direktersättningar till produkter). Bland de tillkommande länderna stod
Polen 2001 för hälften av det sammanlagda produktionsvärdet till baspris, som i sin tur
motsvarade ca 10 % av EUs.
Totalt inom EU utgjorde intäkterna från vegetabilier 2001 drygt 45 % och från animalier ca
40 %. Direktersättningarna svarade för närmare 15 % av intäkterna. Irland hade lägst andel
från vegetabilieprodukter och högst från animalieprodukter, 18 resp. 61 %, medan Grekland
hade en av de högsta andelarna från vegetabilier och den lägsta från animalieprodukter, 55
rexp. 23 %. De högsta andelarna direktstöd av de totala intäkterna hade Finland och Österrike,
39 resp. 26 %. Även i Grekland, Irland och Luxemburg låg andelarna över 20 %. I Sverige
var andelen något under 20 %.
Sammantaget i de tillkommande länderna var intäkterna från vegetabilier och animalier
ungefär lika stora. Variationerna var stora mellan olika länder, men i de stora
jordbruksländerna (Polen, Ungern och Tjeckien med totalt ca 80 % av produktionsvärdet) var
fördelningen mellan vegetabilier och animalier mycket jämn. Den andel av intäkterna som
utgjordes av direktersättningar var under 5 % för länderna sammantaget.
Indikator A - index för jordbrukssektorns reala faktorinkomst per årsverke - är det mått på
inkomstutvecklingen som Eurostat använder vid jämförelser mellan olika länder. Med
faktorinkomst menas totala intäkter minus kostnader för insatsvaror, tjänster och
avskrivningar. Sammantaget för EU visar indikator A en svagt stigande trend mellan 1995
och 2002. I Sverige har variationen varit något större men indikator A har legat relativt nära
EU-genomsnittet.
65
Diagram 6.1
Produktionsvärde till baspris 2001, milj euro
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
0
Diagram 6.1c
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Produktionsvärde till baspris 2001, milj euro
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
66
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Diagram 6.2
Fördelning av produktionsvärdet 2001
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Vegetabilier
Italien
Animalier
Luxemburg
Direktstöd
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
0%
Diagram 6.2c
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Fördelning av produktionsvärdet 2001
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Vegetabilier
Lettland
Animalier
Litauen
Direktstöd
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
67
Diagram 6.3
Real faktorinkomst per årsverke (indikator A), index 1995=100
160
140
120
Danmark
Tyskland
100
Irland
Nederländerna
80
Finland
Sverige
60
Storbritannien
EU-15
40
20
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Diagram 6.3 (forts)
160
140
Belgien
120
Grekland
Spanien
100
Frankrike
80
Italien
Luxemburg
60
Österrike
Portugal
40
EU-15
20
0
1995
68
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Tabellbilaga
69
Tabell 1.1-1.9
Jordbruksproduktionen i världen 2001, 1000 ton
Vete
Korn
Potatis
Socker Nötkött Griskött
EU-15
92 227 48 319 45 545 15 812
Ryssland
46 982 19 500 34 965
1 748
Övriga Europa
63 174 24 821 57 078
5 785
USA
53 262
5 430 19 862
7 171
Övriga Nord- och
Centralamerika
23 854 11 610
6 495 13 362
Sydamerika
21 312
1 273 13 851 27 312
Afrika
18 106
3 439 14 223
9 562
Kina
93 876
2 893 64 596
9 445
Indien
69 681
1 431 22 143 20 480
Övriga Asien
82 794 16 699 31 332 17 677
Oceanien
25 218
8 719
1 753
4 526
Summa världen
590 486 144 134 311 843 132 880
Källa: FAO
70
Får- och
getkött Fågelkött
Mjölk
7 344
1 872
2 300
11 983
17 583
1 498
5 903
8 691
1 025
133
249
103
9 053 122 090
884 32 600
2 609 56 212
16 813 74 980
3 269
11 583
4 113
5 130
1 463
4 461
2 692
56 210
3 140
3 115
729
42 976
595
6 582
478
91 290
105
333
1 893
2 930
699
2 697
1 291
11 458
4 060 21 534
10 109 45 931
3 068 20 098
12 866 10 601
1 251 34 400
9 546 51 524
788 24 105
71 047 494 075
Tabell 2.1-2.4
Sysselsättning inom jordbruk, skogsbruk och fiske samt jordbrukets
ekonomiska betydelse
Antal sysselsatta
inom jordbruk
1995
2001
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
91
134
1 284
872
1 573
1 109
173
1 694
5
281
234
747
177
178
580
9 132
77
111
1 013
775
1 293
899
163
1 352
4
248
191
650
143
151
537
7 607
Andel av total Bruttoförädlingsvärde
sysselsättning
inom jordbruk
1995
2001
2001
Andel
2,2%
4,6%
3,2%
19,7%
9,4%
4,3%
12,1%
6,8%
2,9%
3,9%
6,3%
15,1%
6,8%
3,7%
2,0%
5,3%
1,8%
3,8%
2,5%
16,8%
7,4%
3,3%
10,2%
5,3%
2,2%
3,4%
5,1%
12,7%
5,5%
3,2%
1,8%
4,3%
2 864
4 141
19 618
8 768
23 656
32 205
2 823
29 153
126
9 443
2 732
3 154
1 289
1 512
10 815
152 299
1,1%
2,3%
0,9%
6,7%
3,6%
2,2%
2,5%
2,4%
0,6%
2,2%
1,3%
2,6%
0,9%
0,6%
0,7%
1,7%
Källa: FAO (sysselsättning) och Eurostat (bruttoförädlingsvärde)
Tabell 2.1c-2.4c
Sysselsättning inom jordbruk, skogsbruk och fiske samt jordbrukets
ekonomiska betydelse
Antal sysselsatta
inom jordbruk
1995
2001
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
39
537
104
610
189
290
3
4 758
296
34
6 860
33
472
87
510
159
237
2
4 331
268
20
6 119
Andel av total Bruttoförädlingsvärde
sysselsättning
inom jordbruk
1995
2001
1998
Andel
10,8%
9,6%
12,8%
12,8%
13,7%
15,1%
2,1%
24,4%
10,4%
3,3%
17,9%
8,6%
8,2%
11,3%
10,7%
12,0%
12,3%
1,4%
21,7%
9,0%
2,0%
15,7%
316
930
175
2 212
175
476
83
5 178
483
489
10 518
3,9%
1,8%
3,7%
5,3%
3,2%
4,9%
2,7%
3,7%
2,5%
2,8%
3,5%
Källa: FAO (sysselsättning) och Eurostat (bruttoförädlingsvärde)
71
Tabell 3.1-3.4
Jordbruksmark, dess andel av total areal, antal jordbruk och
medelareal per jordbruk
Jordbruksmark
1999/2000
1000 ha
Andel
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
1 394
2 645
17 152
3 583
26 158
27 856
4 444
13 069
128
2 028
3 388
3 863
2 219
3 073
15 799
126 799
45,7%
61,4%
48,0%
27,2%
51,7%
50,5%
63,2%
43,4%
49,4%
48,8%
40,4%
42,0%
6,6%
6,8%
65,0%
39,1%
Antal jordbruk
Medelareal
1995 1999/2000 1999/2000
71
69
567
802
1 278
735
153
2 482
3
113
222
451
101
89
235
7 370
62
58
472
817
1 287
664
142
2 152
3
102
200
416
81
81
233
6 769
23
46
36
4
20
42
31
6
45
20
17
9
27
38
68
19
Källa: Eurostat
Tabell 3.1c-3.2c
Jordbruksmark och dess andel av total areal
Jordbruksmark
2000
1000 ha
Andel
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
Källa: FAO
72
147
4 279
1 433
5 854
2 485
3 489
9
18 413
2 441
518
39 068
15,9%
54,3%
31,8%
62,9%
38,5%
53,5%
28,1%
57,0%
49,8%
25,6%
52,2%
Tabell 3.5
Antal jordbruksföretag efter storlek (i ha) 1999/2000, 1000-tal
0 - 19 ha 20 - 49 ha 50 - 99 ha
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
36
23
277
783
1 046
314
63
2 029
1
64
153
390
39
39
99
5 356
17
17
114
24
114
138
55
83
1
28
35
13
30
22
48
738
6
12
54
3
51
122
20
24
1
7
6
4
9
13
37
369
100 - ha
Totalt
1
6
24
1
49
79
5
13
0
1
3
6
2
6
39
234
60
58
470
811
1 260
653
142
2 149
3
100
197
413
81
80
222
6 698
Källa: Eurostat
Tabell 3.6
Jordbruksmark efter företagsstorlek (i ha) 1999/2000, 1000 ha
0 - 19 ha 20 - 49 ha 50 - 99 ha
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
245
242
2 115
2 509
4 772
1 826
664
5 758
6
434
1 100
1 144
406
369
713
22 302
540
561
3 708
693
3 555
4 666
1 763
2 513
19
901
1 046
396
964
702
1 585
23 612
420
809
3 739
217
3 584
8 662
1 308
1 633
65
466
394
288
617
876
2 612
25 687
100 - ha
Totalt
189
1 032
7 590
165
14 248
12 702
709
3 165
38
227
849
2 035
233
1 127
10 888
55 197
1 394
2 645
17 152
3 583
26 158
27 856
4 444
13 069
128
2 028
3 388
3 863
2 219
3 073
15 799
126 797
Källa: Eurostat
73
Tabell 3.7-3.9
Antal nötkreatur, antal företag med nötkreatur och genomsnittligt
antal nötkeatur per företag
Antal nötkreatur
1995
2000
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
3 256
2 090
15 731
520
5 275
20 758
6 992
7 417
214
4 654
2 324
1 405
1 141
1 771
11 583
85 132
3 042
1 887
14 896
652
6 347
20 259
7 036
6 229
208
4 206
2 151
1 415
1 057
1 713
11 091
82 187
Antal företag
1995
2000
47
30
287
40
225
345
138
252
2
56
116
147
44
42
133
1 903
38
24
238
28
188
282
124
173
2
48
101
102
30
34
115
1 528
Antal nötkreatur per
företag
1995
2000
69
69
55
13
23
60
51
29
100
83
20
10
26
42
87
45
79
78
63
23
34
72
57
36
110
88
21
14
35
50
97
54
Anm. År ”2000” kan avse 1999 eller 2000 eftersom strukturundersökningen fick göras ettdera av åren
Källa: Eurostat
Tabell 3.7c
Antal nötkreatur
Antal nötkreatur
1995
2000
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
Källa: Eurostat
74
68
1 989
370
928
537
1 065
:
7 193
929
496
13 576
54
1 582
253
805
367
748
:
5 723
646
494
10 672
Tabell 3.10-3.12
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
Antal svin, antal företag med svin och genomsnittligt antal svin
per företag
1995
Antal svin
2000
7 241
11 084
24 298
848
12 700
14 162
1 501
8 061
73
14 397
3 695
2 368
1 400
2 313
7 823
111 963
7 369
11 626
26 101
970
22 015
14 870
1 722
8 603
86
13 567
3 426
2 418
1 296
2 115
6 443
122 626
Antal företag
1995
2000
13
21
206
34
210
90
2
279
0
22
106
162
8
11
13
1 179
10
15
141
36
181
60
1
187
0
16
82
133
4
6
11
885
Antal svin per företag
1995
2000
560
517
118
25
61
157
615
29
173
643
35
15
187
217
594
95
720
751
185
27
122
250
1 345
46
239
826
42
18
296
351
576
139
Anm. År ”2000” kan avse 1999 eller 2000 eftersom strukturundersökningen fick göras ettdera av åren
Källa: Eurostat
Tabell 3.10c
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
Antal svin
1995
Antal svin
2000
374
4 016
449
5 032
553
1 270
55
20 343
2 076
592
34 759
414
3 594
300
4 834
394
868
:
16 992
1 488
604
29 487
Källa: Eurostat
75
Tabell 4.1-4.2
Vete (exkl durum)
Råg
Korn
Havre o blandsäd
Majs
Potatis
Sockerbetor
Raps o rybs
Arealer och totalskördar 2001 i EU-15
Total
areal
1000 ha
Total
skörd
1000 ton
13 008
1 217
10 744
2 118
4 528
1 253
1 857
2 987
83 272
6 257
48 126
6 667
40 495
44 576
102 256
8 860
Källa: Eurostat
Tabell 4.1c-4.2c
Vete (exkl durum)
Råg
Korn
Havre o blandsäd
Majs
Potatis
Sockerbetor
Raps o rybs
Källa: Eurostat
76
Arealer och totalskördar 2001 i tio blivande EU-länder
Total
areal
1000 ha
Total
skörd
1000 ton
5 787
2 319
2 779
2 310
1 715
1 504
538
1 075
22 515
5 630
8 647
5 995
10 502
24 050
20 640
2 603
Tabell 4.3-4.6
Areal- och produktionsuppgifter för vete
Areal,
1000 ha
2001
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
181
634
2 893
171
1 320
4 463
85
625
10
123
276
50
145
399
1 635
13 008
Totalskörd, 1000 ton
1999
2000
2001
1 528
4 471
19 551
621
4 555
35 395
597
3 228
46
851
1 318
238
254
1 659
14 860
89 173
1 688
4 693
21 578
408
5 416
35 668
737
3 117
61
1 143
1 269
182
538
2 400
16 694
95 594
1 457
4 664
22 814
401
3 182
30 233
769
2 789
54
991
1 462
51
489
2 345
11 570
83 272
Avkastning, kg per hektar
1999
2000
2001
8 445
7 008
7 551
2 986
2 798
7 412
8 775
4 638
5 948
8 331
5 477
1 630
2 159
6 023
8 050
6 596
7 918
7 582
7 289
2 550
3 607
7 264
9 458
4 732
5 577
8 360
4 564
2 086
3 606
5 982
8 007
6 708
8 050
7 356
7 887
2 353
2 411
6 775
9 058
4 462
5 498
8 028
5 303
1 019
3 381
5 883
7 077
6 402
Källa: Eurostat
Tabell 4.3c-4.6c
Areal- och produktionsuppgifter för vete
Areal,
1000 ha
2001
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
923
60
1 192
167
338
0
2 627
441
39
Totalskörd, 1000 ton
1999
2000
2001
..
4 028
88
2 604
352
871
9
9 051
1 173
..
..
4 084
147
3 648
427
1 238
10
8 503
1 244
163
..
4 476
133
5 148
452
1 076
..
9 283
1 766
181
Avkastning, kg per hektar
1999
2000
2001
..
4 646
1 337
3 597
2 410
2 610
3 676
3 504
4 020
..
..
4 209
2 131
3 613
2 703
3 341
4 013
3 227
3 093
4 249
..
4 848
2 232
4 319
2 708
3 186
..
3 534
4 005
4 604
Källa: Eurostat
77
Tabell 4.7-4.10
Areal- och produktionsuppgifter för korn
Areal,
1000 ha
2001
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
52
744
2 112
130
2 994
1 705
182
333
12
66
217
12
547
395
1 245
10 744
Totalskörd, 1000 ton
1999
2000
2001
388
3 675
13 301
320
7 459
9 377
1 278
1 313
68
365
1 153
29
1 568
1 853
6 578
48 723
333
3 980
12 106
258
11 283
9 709
1 310
1 262
54
288
855
36
1 985
1 634
6 492
51 584
369
3 966
13 495
249
6 245
9 806
1 277
1 126
54
387
1 012
13
1 786
1 642
6 700
48 126
Avkastning, kg per hektar
1999
2000
2001
7 370
5 048
6 018
2 689
2 390
6 250
6 653
3 718
5 296
6 289
4 727
1 160
2 698
3 844
5 584
4 488
6 364
5 437
5 855
2 671
3 412
6 330
7 185
3 671
5 080
6 102
3 820
16 706
3 553
3 999
5 755
4 817
7 158
5 332
6 390
1 923
2 086
5 752
7 018
3 380
4 609
5 875
4 655
1 071
3 264
4 162
5 382
4 480
Källa: Eurostat
Tabell 4.7c-4.10c
Areal- och produktionsuppgifter för korn
Areal,
1000 ha
2001
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
Källa: Eurostat
78
50
495
134
367
130
331
1 071
186
13
Totalskörd, 1000 ton
1999
2000
2001
113
2 137
186
1 042
233
742
1
3 401
724
:
38
1 629
348
901
261
860
2
2 783
397
38
117
1 966
270
1 299
231
776
:
330
613
44
Avkastning, kg per hektar
1999
2000
2001
2 167
3 937
1 211
3 123
1 579
1 761
2 565
3 071
2 943
:
836
3 293
2 105
2 773
1 936
2 434
3 982
2 540
1 990
3 263
2 321
3 970
2 010
3 535
1 774
2 343
:
3 109
3 290
3 513
Tabell 4.11-4.14
Areal- och produktionsuppgifter för havre
Areal,
1000 ha
2001
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
7
60
233
60
446
118
17
140
2
3
31
61
423
272
112
1 984
Totalskörd, 1000 ton
1999
2000
2001
43
130
1 339
114
538
512
136
331
12
14
152
100
990
1 055
539
6 006
29
233
1 087
72
954
459
127
318
9
13
118
112
1 413
1 151
640
6 735
34
292
1 151
80
665
485
118
310
8
14
128
39
1 287
964
616
6 190
Avkastning, kg per hektar
1999
2000
2001
5 508
5 000
5 002
2 298
1 272
4 505
6 745
2 332
4 986
5 561
4 292
1 205
2 451
3 452
5 859
3 041
5 409
5 294
4 587
1 674
2 207
4 454
7 530
2 259
4 828
5 539
3 565
1 322
3 535
3 958
5 872
3 485
5 003
4 850
4 933
1 333
1 492
4 121
7 012
2 217
4 521
5 459
4 078
6 308
3 045
3 548
5 488
3 290
Källa: Eurostat
Tabell 4.11c-4.14c Areal- och produktionsuppgifter för havre
Areal,
1000 ha
2001
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
0
48
48
61
55
48
531
17
2
Totalskörd, 1000 ton
1999
2000
2001
0
179
71
180
66
67
..
1 446
48
..
0
136
117
97
80
83
..
1 070
25
5
0
136
91
150
82
84
..
1 305
32
5
Avkastning, kg per hektar
1999
2000
2001
1 172
3 317
1 159
2 546
1 400
1 311
..
2 527
2 125
..
1 061
2 711
2 197
1 672
1 750
1 871
..
1 892
1 197
2 375
1 027
2 853
1 900
2 469
1 493
1 771
..
2 458
1 913
2 582
Källa: Eurostat
79
Tabell 4.15-4.18
Areal- och produktionsuppgifter för potatis
Areal,
1000 ha
2001
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
62
38
282
36
116
162
14
80
1
162
23
50
30
32
165
1 253
Totalskörd, 1000 ton
1999
2000
2001
3 007
1 502
11 568
880
3 369
6 518
559
2 079
26
8 221
712
947
791
991
7 100
48 269
2 922
1 645
13 193
880
3 138
6 434
455
2 068
28
8 127
695
743
785
980
6 585
48 676
2 564
1 543
11 503
870
2 957
6 078
478
1 971
23
7 015
695
694
733
925
6 528
44 576
Avkastning, kg per hektar
1999
2000
2001
45 136
39 526
37 499
18 526
24 757
41 319
31 995
23 947
30 595
45 795
30 704
15 192
24 492
30 195
39 978
35 302
44 375
41 131
43 344
24 444
25 450
39 559
33 600
24 862
33 604
45 098
29 263
12 950
24 310
29 790
39 909
36 843
41 255
40 383
40 776
24 370
25 601
37 463
33 500
24 762
31 022
43 394
30 038
13 940
24 427
28 691
39 492
35 586
Källa: Eurostat
Tabell 4.15c-4.18c Areal- och produktionsuppgifter för potatis
Areal,
1000 ha
2001
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
Källa: Eurostat
80
6
54
22
36
55
102
2
1 194
26
8
Totalskörd, 1000 ton
1999
2000
2001
162
1 407
404
1 199
796
1 708
22
19 927
384
..
117
1 476
472
864
747
1 792
30
24 232
419
186
121
1 130
343
908
615
1 054
37
19 379
323
148
Avkastning, kg per hektar
1999
2000
2001
23 750
19 676
12 981
21 411
15 878
14 105
11 128
15 717
14 329
..
18 000
21 330
15 265
18 474
14 563
16 392
16 615
19 376
15 474
20 795
21 172
20 882
15 525
25 050
11 167
10 317
..
16 227
12 349
16 227
Tabell 4.19-4.22
Areal- och produktionsuppgifter för sockerbetor
Areal,
1000 ha
2001
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
96
56
448
43
110
429
31
223
107
45
5
31
55
177
1 857
Totalskörd, 1000 ton
1999
2000
2001
7 112
3 545
27 569
2 160
8 248
32 474
1 712
14 505
..
7 317
3 266
507
1 172
2 778
10 328
122 694
6 152
3 345
27 870
3 146
8 254
31 121
1 829
11 569
..
6 727
2 634
462
1 046
2 602
9 335
116 092
5 614
3 149
24 730
2 825
6 775
26 841
1 498
9 910
..
5 947
2 742
281
1 105
2 659
8 180
102 256
Avkastning, kg per hektar
1999
2000
2001
70 283
56 270
56 359
55 385
61 142
74 531
50 714
51 114
..
61 111
70 279
60 726
33 681
46 399
56 561
60 370
67 710
56 531
61 659
62 920
63 251
75 967
56 800
46 434
..
60 609
61 479
57 854
32 586
46 903
53 960
61 232
58 752
55 908
55 238
65 698
61 590
62 553
48 200
44 520
..
55 371
60 745
52 278
35 537
48 503
46 111
55 078
Källa: Eurostat
Tabell 4.19c-4.22c Areal- och produktionsuppgifter för sockerbetor
Areal,
1000 ha
2001
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
78
0
66
14
27
317
32
5
Totalskörd, 1000 ton
1999
2000
2001
..
2 691
0
2 934
452
870
..
12 564
1 405
..
..
2 809
0
1 976
408
882
..
13 134
961
349
..
3 529
0
2 903
491
880
..
11 364
1 287
186
Avkastning, kg per hektar
1999
2000
2001
..
45 609
..
44 455
29 129
28 428
..
33 799
40 772
..
..
45 826
..
34 389
32 102
31 827
..
39 427
30 374
43 010
..
45 411
..
44 190
34 837
33 223
..
35 798
40 802
39 417
Källa: Eurostat
81
Tabell 4.23-4.26
Areal- och produktionsuppgifter för raps och rybs
Areal,
1000 ha
2001
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
Totalskörd, 1000 ton
1999
2000
2001
Avkastning, kg per hektar
1999
2000
2001
5
79
1 138
25
412
4 285
14
292
3 586
18
212
4 160
3 629
2 711
3 576
2 989
2 943
3 326
3 635
2 682
3 656
25
1 083
2
26
3
1
56
57
4 392
5
52
14
4
194
50
3 477
9
41
8
3
125
36
2 874
7
29
9
2
147
1 180
3 271
1 928
1 010
3 335
3 451
2 954
1 579
2 931
3 200
1 130
2 579
3 404
2 422
1 459
2 654
3 000
1 105
2 847
3 396
2 612
73
45
451
2 987
88
162
1 732
11 422
71
122
1 129
8 926
101
106
1 159
8 860
1 413
2 136
4 104
3 327
1 351
2 554
2 809
2 979
1 379
2 368
2 570
3 000
Källa: Eurostat
Tabell 4.23c-4.26c Areal- och produktionsuppgifter för raps och rybs
Areal,
1000 ha
2001
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
Källa: Eurostat
82
Totalskörd, 1000 ton
1999
2000
2001
Avkastning, kg per hektar
1999
2000
2001
343
28
110
8
36
931
30
328
12
115
844
39
179
10
81
973
41
205
13
65
2 668
1 231
1 812
1 800
1 374
2 607
1 340
1 549
1 449
1 460
2 838
1 502
1 871
1 548
1 780
443
107
0
1 132
237
958
134
0
1 064
241
1
2 076
2 094
2 194
1 460
2 500
2 400
2 257
2 905
Tabell 5.1-5.2
Mjölkinvägning och antal mjölkkor
Invägning av komjölk, 1000 ton
EU-15
EU-12
10 nya
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
113 668
113 641
113 576
113 696
114 946
114 282
114 887
114 530
105 028
102 989
102 953
103 439
105 768
105 712
105 510
105 608
106 713
105 883
106 494
106 207
14 087
14 386
14 829
16 062
15 115
15 303
Antal mjölkkor, 1000-tal
EU-15
EU-12
10 nya
23 054
22 526
22 063
21 742
21 416
21 024
19 910
19 977
19 511
22 792
21 671
21 425
21 328
20 935
20 492
20 178
19 836
19 505
18 505
18 602
18 175
5 310
4 940
4 675
4 546
4 607
Källa: Eurostat
83
Tabell 5.3-5.4
Mjölkinvägning och antal mjölkkor
Invägning,
1000 ton
2001
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
3 088
4 418
26 883
706
5 763
23 225
5 338
10 006
261
10 828
2 654
1 823
2 449
3 290
14 156
114 887
Antal mjölkkor, 1000-tal
1995
2001
2002
684
714
5 229
185
1 281
4 700
1 221
2 080
48
1 777
706
384
402
482
2 632
22 526
611
628
4 475
172
1 159
4 195
1 148
2 078
44
1 551
598
338
352
425
2 203
19 977
591
613
4 373
165
1 102
4 133
1 129
1 911
42
1 546
589
341
343
403
2 229
19 511
Källa: Eurostat
Tabell 5.3c-5.4c
Mjölkinvägning och antal mjölkkor
Invägning,
1000 ton
2001
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
Källa: Eurostat
84
135
2 585
428
2 650
403
982
45
7 236
981
462
Antal mjölkkor, 1000-tal
1995
2001
2002
30
713
185
390
292
586
24
496
129
345
209
442
8
2 527
230
136
26
495
113
338
205
443
8
2 608
230
140
Tabell 5.5-5.6
Produktion av nötkött och antal nötkreatur
Produktion av nötkött, 1000 ton
EU-15
EU-12
10 nya
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
8 185
8 088
7 945
7 701
7 744
7 481
7 393
8 663
8 348
7 797
7 522
7 736
7 613
7 474
7 253
7 311
7 024
6 933
Antal nötkreatur, 1000-tal
EU-15
EU-12
10 nya
84 522
85 048
84 536
83 497
82 777
82 587
80 031
79 788
78 281
81 571
79 408
78 630
79 218
79 763
79 367
78 466
77 793
77 687
75 223
75 033
73 590
11 883
11 276
10 691
10 373
10 280
Källa: Eurostat
85
Tabell 5.7-5.8
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
Produktion av nötkött och antal nötkreatur
Produktion,
1000 ton
2001
Antal nötkreatur, 1000-tal
1995
2001
2002
306
154
1 403
50
631
1 785
602
930
se Belgien
345
226
94
90
144
634
7 393
3 159
2 094
15 890
550
5 495
20 837
6 451
7 418
204
4 545
2 326
1 386
1 179
1 779
11 735
85 048
2 908
1 840
14 227
559
6 272
20 281
6 408
6 933
198
3 842
2 118
1 404
1 019
1 617
10 161
79 788
2 758
1 740
13 732
573
6 279
19 729
6 338
6 695
190
3 780
2 067
1 395
1 012
1 612
10 381
78 281
Källa: Eurostat
Tabell 5.7c-5.8c
Produktion av nötkött och antal nötkreatur
Produktion,
1000 ton
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
Antal nötkreatur, 1000-tal
1995
2001
2002
5
138
19
69
27
71
68
1 989
370
928
537
1 065
315
7 193
929
496
50
Anm. Produktionen avser något av åren 1996-2000
Källa: Eurostat
86
53
1 520
261
783
385
752
19
5 499
625
477
58
1 511
253
770
388
779
19
5 421
608
473
Tabell 5.9-5.10
Produktion av griskött och antal svin
Produktion av griskött, 1000 ton
Antal svin, 1000-tal
EU-15
EU-12
10 nya
EU-15
EU-12
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
16 105
16 368
16 290
17 663
18 021
17 587
17 553
14 289
14 343
15 176
15 233
15 173
15 414
15 313
16 658
17 011
16 647
16 636
117 673
116 072
118 473
118 947
125 405
124 347
122 195
122 547
122 016
106 926
109 889
111 975
110 325
108 654
111 077
111 470
117 733
117 400
115 496
115 733
115 299
10 nya
38 861
37 090
31 803
32 600
34 759
31 952
32 247
33 345
31 499
29 567
30 191
32 222
Källa: Eurostat
87
Tabell 5.11-5.12
Produktion av griskött och antal svin
Produktion,
1000 ton
2001
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
1 079
1 761
3 903
135
3 022
2 323
245
1 423
se Belgien
1 685
465
282
174
278
778
17 553
Antal svin, 1000-tal
1995
2001
7 153
10 709
23 737
917
18 125
14 531
1 542
8 061
73
13 935
3 706
2 430
1 394
2 317
7 442
116 072
6 775
12 975
25 958
861
23 639
15 330
1 763
8 766
76
11 514
3 440
2 389
1 454
1 920
5 687
122 547
2002
6 600
12 879
26 251
903
23 518
15 296
1 782
9 166
76
11 154
3 305
2 344
1 423
1 989
5 330
122 016
Källa: Eurostat
Tabell 5.11c-5.12c Produktion av griskött och antal svin
Produktion,
1000 ton
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
48
476
32
414
36
85
1 918
62
Antal svin, 1000-tal
1995
2001
374
4 016
449
5 032
553
1 270
55
20 343
2 076
592
Anm. Produktionen avser något av åren 1996-2000
Källa: Eurostat
88
451
3 441
345
4 822
429
1 011
81
17 494
1 517
600
2002
491
3 505
345
5 082
453
1 061
78
18 997
1 554
656
Tabell 6.1-6.2
Produktionsvärde till baspris (milj euro) samt fördelning
av produktionsvärde inkl direktersättningar 2001
ProduktionsFördelning av produktionen till
värde
baspris inkl direktstöd
Baspris Vegetabilier
Animalier
Direktstöd
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
7 359
9 085
44 655
11 655
35 655
65 072
5 879
43 388
262
20 744
5 834
6 303
4 254
4 563
24 474
289 183
43,0%
30,9%
41,7%
54,7%
49,4%
50,0%
17,6%
56,7%
25,8%
52,0%
34,3%
53,3%
27,0%
35,3%
33,2%
46,2%
51,5%
59,6%
46,6%
22,5%
37,0%
36,4%
60,6%
32,6%
54,0%
44,7%
40,1%
35,3%
34,3%
45,1%
49,7%
40,4%
5,5%
9,5%
11,7%
22,9%
13,6%
13,6%
21,8%
10,7%
20,2%
3,2%
25,6%
11,5%
38,7%
19,6%
17,1%
13,4%
Källa: Eurostat
Tabell 6.1c-6.2c
Produktionsvärde till baspris (milj euro) samt fördelning
av produktionsvärde inkl direktersättningar 2001
ProduktionsFördelning av produktionen till
värde
baspris inkl direktstöd
Baspris Vegetabilier
Animalier
Direktstöd
Cypern
Tjeckien
Estland
Ungern
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
584
3 232
340
5 660
562
1 181
153
14 965
1 407
1 025
55,0%
48,2%
32,6%
47,8%
40,3%
52,5%
44,7%
49,0%
40,8%
42,9%
42,9%
46,8%
60,8%
46,9%
53,9%
46,0%
54,5%
49,4%
47,6%
50,6%
2,1%
4,9%
6,5%
5,3%
5,8%
1,6%
0,8%
1,6%
11,5%
6,5%
Anm. För Cypern, Estland och Slovakien avser produktionsvärdet år 1999, för Malta
och Slovenien år 2000
Källa: Eurostat
89
Tabell 6.3
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Storbritannien
Summa EU-15
Källa: Eurostat
90
Real faktorinkomst per årsverke (indikator A), index 1995 = 100
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
109,68
102,28
113,14
95,24
112,28
100,49
102,31
105,68
103,78
95,86
92,06
109,81
80,62
98,02
93,71
103,50
114,00
97,91
114,45
95,61
113,52
104,04
99,76
108,31
95,42
103,53
83,88
104,61
82,17
103,84
72,51
103,81
107,69
77,29
100,91
95,73
110,88
108,56
97,31
108,23
104,76
92,97
81,95
104,90
72,48
106,32
62,46
100,80
99,66
74,84
94,61
97,97
107,83
106,37
92,47
116,60
94,26
86,38
78,10
125,82
82,33
93,76
61,04
100,38
108,13
91,17
114,03
101,96
120,11
106,24
98,54
112,54
95,15
83,70
84,09
112,05
103,80
105,50
57,96
104,82
116,85
109,95
140,56
105,77
123,59
109,88
104,46
112,56
90,06
87,77
100,16
139,87
99,12
116,23
62,05
111,63
107,49
83,14
113,64
111,45
122,90
108,85
92,27
110,00
84,70
78,56
96,41
132,22
103,62
113,48
66,28
106,95
Jordbruksverkets rapporter 2003
1.
Indikatorarter – metodutveckling för nationell övervakning av biologisk mångfald i ängs- och betesmarker
2.
Jordbrukspolitiken och miljön, Igår – Idag – Imorgon
3.
Jordbruksverkets foderkontroll 2001
4.
Ökad mångfald – kunskapssammanställning om nyskapande av livsmiljöer i enahanda åkerlandskap
5.
Förslag till bestämmelser för att minska nitratutlakningen från jordbruket
– enligt nitratdirektivet (direktiv 91/676/EEG) m.m.
6.
Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll – Uppgifter t.om. år 2001
7.
Hur går det för svenskt jordbruk – en jämförelse med några konkurrentländer
8.
Jordbruksverkets foderkontroll 2002 – Feed control by the Swedish Board of Agriculture 2002
9. Utvärdering av dokumentation vid enskild rådgivning inom KULM – Kompetensområde 2 och 3
10. Marknadsöversikt – bearbetade trädgårdsprodukter
11. Samexistens i fält mellan genetiskt modifierade, konventionella och ekologiska grödor
– redovisning av förutsättningar
12. Kompetensutveckling av lantbrukare inom miljöområdet – KULM verksamhetsåret 2002
13. Förslag till nationellt program för förvaltning av husdjursgenetiska resurser
14. Renägare och renskötselföretag – rennäringens struktur 1994–2001
15. Stordrift, specialisering och djurtäthet – animalieproduktionens strukturutveckling 1980–1999
16. Jordbrukets utveckling i det fjällnära området 1995–2002
17. Företagsekonomiska jämförelser mellan svenska och danska jordbruksföretag
18. Folkbildning och odlad mångfald – Verksamhetsberättelse för POM 2002
19. Ett rikt odlingslandskap – Fördjupad utvärdering 2003
20. Förslag till program för uppföljning och utvärdering av miljöeffekterna av den gemensamma
jordbrukspolitiken – Perioden 2004 – 2008
Rapporten kan beställas från
Jordbruksverket,
551 82 Jönköping
Tfn 036-15 50 00 (vx)
Fax 036 34 04 14
E-post: [email protected]
Internet: www.sjv.se
ISSN 1102-3007
ISRN SJV-R-03/21-SE
SJV offset, Jönköping, 2003
RA03:21
Download