Behandlingsriktlinjer för UVI – gör vi rätt?

advertisement
Behandlingsriktlinjer för UVI –
gör vi rätt?
Peter Ulleryd
Biträdande smittskyddsläkare,
Regionala Strama och
Smittskydd Västra Götaland
Mentimeter – ta fram smartphone/padda
www.menti.com
44 88 57
Jag är här i
min funktion som:
1. Kontaktläkare för Strama
2. Chef, verksamhetschef, chefläkare m fl
3. Annat – antibiotika och resistens
intresserar väl alla!
Kod : 44 88 57
Jag har:
1. Hämtat ut min namnbricka
2. Missat att hämta ut min namnbricka vilket
kommer att stå mig dyrt…
Kod 44 88 57
Förstahandsval till en
vuxen man med afebril UVI?
1. Samma som till kvinnor
2. Ciprofloxacin
3. Trimetoprim
4. Ingen antibiotika – en riktig man står ut med lite
sveda!
Kod
Antal fall av tarmbakterier med ESBLCARBA
Sverige 2007-2015
K. pneumoniae och E. coli
2015: 115 fall (20 % Sverige)
2016 sept: 306 fall
Majoriteten är fortfarande importfall
2016 sept;
81 fall
Resistens hos E. coli ökar för
flera antibiotika!
20%
4,7%
2,9%
Res. data för E. coli – blod
(patienter, max en gång/år)
6,6 %
Hur troligt är det att alla
dessa afebrila UVI är UVI?
Kan mycket vara ABU?
(asymptomatisk bakteriuri)
Bakterier i urinen –
UVI eller ABU?
Fakta om ABU I
• Bakterier som isoleras från individer med
långvarig ABU är lågvirulenta och utgör
skydd mot symtomgivande UVI
• Obehandlad ABU är inte förknippad med
ökad risk för nedsatt njurfunktion eller
dödlighet
Fakta om ABU II
•
Behandling minskar inte benägenheten för
bakterieuri
•
Behandling av ABU ökar risken för
symtomgivande UVI
•
Behandling av ABU ökar risken för att
symtomgivande infektion orsakas av resistenta
bakterier
•
Behandling av ABU innebär risk för onödiga
biverkningar, t.ex. Cl. difficile - enterit
Svar i
avhandlingsarbete:
>1000
vårdtagare på
äldreboenden
undersöktes
Insamlade data
Urinprov
• Urinstickor (nitrit och vita)
• Odling inklusive resistensbestämning
Symtomformulär
Registrerade symtom
Ospecifika symtom:
• Trötthet, oro, förvirring/oklarhet, agitation/ilska,
falltendens, aptitlöshet, ”är sig inte lik”
Urinvägsspecifika symtom:
• Sveda, täta trängningar,
frekventa vattenkastningar
Urinprov från alla oavsett
symtom
•
•
•
•
Förvirrad – med bakterier i urinen
Förvirrad – utan bakterier i urinen
Inte förvirrad – med bakterier i urinen
Inte förvirrad – utan bakterier i urinen
Resultat
•
•
•
•
Nitrit och vita på sticka i 50% av alla oavsett
symtom
Odling positiv i 30% oavsett symtom
Vanligt med avsaknad av bakterier i urin trots
positiv nitrit/vita
Ingen koppling mellan bakterier i urinen och
ospecifika symtom
Hur vet vi vad som är UVI och inte ABU?
• Afebril UVI (=akut cystit) kännetecknas av
miktionssveda (dysuri), urinträngningar
och ökad miktionsfrekvens
Frågor:
• Orsakas diffusa allmänsymtom av
bakterier i urinen? Nej!
• Skiljer pos nitrit och pos test för vita ABU
från UVI? Nej!
Slutsatser
•
•
•
•
Ospecifika symtom (förvirring, trötthet) utan
samtidiga symtom från urinvägarna oftast inte en
UVI
Nytillkomna symtom från urinvägarna – kan vara
UVI
Hos äldre är det mycket annat än UVI som svider
och tränger
Kroniska besvär ≠ UVI
Download