Värdegrund och handlingsplan 2005-2007

advertisement
1
2005-04-28
Handlingsprogram i SDN Gunnared när det gäller arbetet för
trygghet och hälsa 2005- 2007
Värdegrund är ett ord som ger underlag för diskussioner om påverkan av människors
värderingar i grundläggande livsfrågor.
Värderingar som berör livsfrågor och det mänskliga beteendet har sin grund i den
människosyn som vi omfattar och har därmed sina rötter i kultur och tradition.
I det mångkulturella samhälle som Gunnared är det viktigt att möta andra synsätt med respekt
utan att ge avkall på de grundläggande mänskliga rättigheterna enligt FN:s konvention.
FN:s konvention för barnets rättigheter är ett internationellt bindande avtal och dess
intentioner ska avspeglas i samtliga offentliga verksamheter och inte bara de som direkt rör
barn och unga. Barnets bästa är en av konventionens huvudprinciper och konventionen utgår
från att barn är en sårbar grupp i behov av särskilt skydd och omvårdnad.
Barns rätt att komma till tals och att bli lyssnad på är också en av huvudprinciperna.
Genusperspektivet ska på samma sätt beaktas när det gäller värdegrund och plan för åtgärder.
I Göteborgs stads budgethandling för 2006 anges bland annat följande; ”Stadens
välfärdsarbete har som uppgift att utjämna barns olika levnadsvillkor. Det är en viktig del i
arbete som pågår för att bryta rekryteringen till kriminella gäng och andra destruktiva
mönster”.
Som en av de viktigaste uppgifterna anges att engagera föräldrarna och samverkan med
aktörer utanför kommunen.
Utvecklingsarbetet Ung och Trygg i Göteborg, som inleddes hösten 2004, har som
målsättning att motverka rekryteringen till kriminella gäng. Gunnared är en av fyra deltagande
stadsdelar och har tillsammans med övriga samverkanspartner, polis, bostadsföretag, haft
framtidsverkstad för att starta ett utvecklingsarbete med konkreta handlingsplaner.
Tyngdpunkten i handlingsplanen ligger på att utveckla förskola och skola samt att stärka
föräldrarollen.
Gunnared stadsdelsförvaltning har även framställt en sammanställning av befintliga resurser
för barn/ungdomar och deras föräldrar samt förslag på en tydligare och mer strukturerad
samverkan mellan förvaltningens verksamheter.
Vi vill använda devisen ”Det fordras en by för att fostra ett barn” som ett motto för vårt arbete
när det gäller trygghet och hälsa i Gunnared. Vi tror att detta gäller även för de värdegrunder
som Gunnareds råd för trygghet och hälsa ställer sig bakom. Tillsammans representerar vi
faktiskt en stor del av de organisationer som verkar i ”byn” Gunnared.
D:\265342431.doc
2
GEMENSAMMA VÄRDEGRUNDER FÖR GUNNAREDS
STADSDELSFÖRVALTNING I ARBETET FÖR TRYGGHET OCH HÄLSA.
Våld och hot om våld får aldrig accepteras.
Våld och diskriminering mot kvinnor är uttryck för den bristande jämställdheten
mellan män och kvinnor.
Barn ska behandlas på så sätt att det främjar barnets känsla för värdighet och
stärker barnets respekt för andra människors värde och rättigheter.
 Respektfullt uppträdande ska stärkas.
Barn ska tillförsäkras skydd, omvårdnad och en trygg uppväxtmiljö samt ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.
Alla människor har rätt till alla mänskliga och samhälleliga rättigheter oavsett etnisk
bakgrund, hudfärg ,religion och politisk uppfattning.
Narkotikamissbruk är ett brott mot gällande lagstiftning och noll tolerans gäller i alla
sammanhang.
Motverka tobaksrökning och berusningsdrickande.
Graviditeten, barns uppväxt, trafiken och arbetslivet ska vara alkoholfria.
D:\265342431.doc
3
HANDLINGSPLAN
TRYGGHET I BOSTADSOMRÅDENA
-
Områdesgrupperna i Gårdsten, Lövgärdet, Rannebergen och Angered centrum utgör
de operativa grupperna för stadsdelens arbete när det gäller brottsförebyggande
insatser samt insatser för att främja trygghet och hälsa. Gruppernas sammansättning
bestäms utifrån de lokala behoven, skola, socialtjänst och bosstadsföretag ska dock
vara representerade i alla områdesgrupper. För att uppnå delaktighet och inflytande är
det önskvärt att representanter för de boende ingår i områdesgrupperna.
Representanterna i grupperna har beslutsbefogenhet inom sitt ansvarsområde.
Det är önskvärt med ett roterande ordförandeskap för områdesgrupperna.
En gång per år görs en skriftlig rapport av områdesgruppernas aktiviteter och som
även presenteras vid Brottsförebyggande rådet för trygghet och hälsa första
sammanträde på våren.
Det är en stryka för det brottsförebyggande arbetet i Gunnared att representanter för
näringslivets organisationer deltar i rådets arbete.
Områdesgrupperna ska stimulera och uppmuntra till ett fler vuxna rör sig ute i
Områdena; bland annat stödja lokala vuxenvandrare.
PRIORITERADE OMRÅDEN
-
Brottsoffer.
Enligt Socialtjänstlagen bör socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och
dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör särskilt beakta att kvinnor som
är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av
stöd för att förändra sin situation.
Barn och unga som utsätts för brott eller som i hemmet bevittnar våld ska
uppmärksammas särskilt.
Under 2004 polisanmäldes 163 fall av våld och hot mot kvinnor i nära relationer och
med det mörkertal som BRÅ räknar med när det gäller dessa brott skulle ca 800
kvinnor eller ca 8% av kvinnorna i Gunnared vara utsatta för denna typ av brott.
Detta innebär även att många barn blir vittne till våld i hemmet.
Under 2004 inkom 62 anmälningar rubricerade som barnmisshandel till Individ - och
familjeomsorgen i Gunnared.
Åtgärder:
Det finns därför grund för fortsatt arbete för att uppmärksamma och åtgärda våld mot
kvinnor och barn. Här är en samverkan och möjlighet till information mellan rådets
samtliga representanter av stort värde.
D:\265342431.doc
4
Samverkan mellan bostadsföretagen och individ- och familjeomsorgen utvecklas för
att underlätta byte av bostad för de drabbade.
Ungdomar:
Resultatet från den drogvaneundersökning som genomfördes hösten 2004 visar att
många elever i årskurs 9 är rädda för att utsättas för brott på i skolan och på fritiden.
Trygghetsvandringar i skolan och närområdet ska genomföras.
En mer strukturerad fritid är en skyddsfaktor både mot kriminalitet och droger/alkohol
och fritidsgårdarna ska stödjas för att kunna genomföra mer strukturerade
verksamheter i form av temakvällar och samtalsgrupper när det till exempel gäller
värderingar.
Ungas sexuella hälsa, mot bakgrund av den oroväckande ökningen av könssjukdomen
klamydia och då särskilt bland unga kvinnor 15 – 19 år, ska särskilt uppmärksammas
genom utbildning av personal som möter ungdomar.
Åtgärder för att motverka buskörning med motorfordon samt droger och/eller alkohol i
samband med bilkörning.
Vuxna:
Alkoholkonsumtionen hos den vuxna befolkningen har ökat kraftigt och den totala
årskonsumtionen uppgår till 10;5 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre.
Unga män och kvinnor i åldern 20 – 24 år dricker mest.
Detta innebär att olika former av alkoholskador ökar och alkoholen finns allt oftare
med i diskussionen när det gäller den höga sjukfrånvaron.
Risker för att både utsätta andra för brott och själv utsättas för brott ökar till följd av
berusning.
En ökad alkoholkonsumtion hos vuxna leder till att fler barn växer upp med föräldrar
som missbrukar.
Åtgärder sätts in för att tidigt uppmärksamma en riskkonsumtion av alkohol vid besök
inom primärvård och individ- och familjeomsorgen för att i tidigt skede ge rådgivning.
Föräldrarollen
En av de viktigaste uppgifterna i att ge barn och ungdomar en bra uppväxt är att
engagera föräldrarna.
I ett internationellt perspektiv har svenska barn kanske den bästa fysiska hälsan, men
det finns bekymmer när det gäller den psykiska hälsan.
Stöd till föräldrarna ska ha som inriktning att tillgodose barnens behov.
Utgångspunkten för föräldrastöd ska vara den kunskap som vi nu har om faktorer som
skyddar mot psykisk ohälsa – friskfaktorerna.
Evidensbaserat föräldrastöd ska erbjudas generellt från 0 – 15 år och arenorna för
D:\265342431.doc
5
erbjudandet är barnmorskemottagning, barnavårdscentral, förskola och skola.
Insatsen har därmed ett folkhälsoperspektiv där man inte identifierar föräldrar
med brister.
Individ- och familjeomsorgen ska kunna tillhandahålla evidensbaserade program, som
är resurskrävande vad det gäller utbildning och personal, där man arbetar med familjer
i mindre grupper med en uttalad problematik.
D:\265342431.doc
Download